DO THI HAM SO Y=A.X

Report
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hàm số y=f(x) được cho trong bảng:
x
y
-2
3
-1
2
0
-1
0,5
1
1,5
-2
a. Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng (x ; y) của hàm số
trên .
b. Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm có
toạ độ là các cặp số trên .
Đáp án
Hàm số y = f(x) được cho trong bảng:
x
-2
-1
0
y
3
2
-1
0,5 1,5
1
y
-2
.
M
a) Các cặp (x;y) là :
M (-2 ; 3);N (-1 ; 2) ; P(0 ; -1) ;
Q (0,5 ; 1) ;R(1,5 ; -2)
b-Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy
-Biểu
4
N
.
3
2
.Q
1
1,5
-4
-3 -2 -1 0 0,5 1
-1 P
.
-2
-3
2
3
4
x
.R
diễn tập hợp các điểm
-4
M; N; P; Q; R trên mặt
Tập hợp các điểm M; N; P; Q; R gọi
phẳng toạ độ .
3
là đồ thị của hàm số y = f(x) đã cho.
1. Đồ thị của hàm số là gì?
* Khái niệm: Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các
điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng
toạ độ
* Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)
Hãy nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)?
- Liệt kê các điểm thuộc hàm số y = f(x)
- Vẽ hệ trục toạ độ Oxy
- Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm số
trên mặt phẳng tọa độ.
1. Đồ thị của hàm số là gì?
* Khái niệm: Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu
diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ
* Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)
2. Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0)
*Khái
Đồy thị
của hàm số y = ax (a≠0) là một đường thẳng
?2.
Cho niệm;
hàm số
= 2x
quanăm
gốc cặp
toạ độ.
a.điViết
số (x;y) với x = -2; -1; 0; 1; 2.
b. Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng toạ độ Oxy
y
c. Vẽ đường thẳng qua hai điểm (-2;-4); (2;4).
4
Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn
D
lại có nằm trên đường thẳng đó không?
2 C
Bài giải
-2 -1 0
1 2
a/ (-2;-4), (-1;-2), (0;0), (1;2), (2;4)
b/ Biểu diễn các cặp số trên mặt phẳng
tọa độ Oxy.
c/ Các điểm còn lại nằm trên đường thẳng AD.
B
A
-2
-4
x
1. Đồ thị của hàm số là gì?
* Khái niệm: Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu
diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ
* Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)
2. Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0)
*Khái niệm; Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) là một đường thẳng
đi qua gốc toạ độ.
?3
Từ khẳng định trên, để vẽ đồ thị của hàm số y =ax (a=0)
ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị ?
Trả lời
Vậy để vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) ta cần biết
hai điểm thuộc đồ thị.
1. Đồ thị của hàm số là gì?
* Khái niệm: Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu
diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ
* Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)
2. Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0)
*Khái niệm: Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) là một đường thẳng
đi qua gốc toạ độ.
y
Cho x=22 thì y = 0,5. = 1 =>A(2 ; 1)
4
3
2
-2
-1
1
----------------
O
-1
1
-2
-------
?4 Xeùt haøm soá y = 0,5 x
a/ Hãy tìm một điểm A khác
điểm gốc O thuộc đồ thị hàm
số trên.
b/ Đường thẳng OA có phải
là đồ thị hàm số y = 0,5x
hay không?
Trả lời
2
A
x
1. Đồ thị của hàm số là gì?
* Khái niệm: Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu
diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ
* Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)
2. Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0)
*Khái niệm: Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) là một đường thẳng
đi qua gốc toạ độ.
* Nhận xét:
Vì đồ thị của hàm số y=ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ
nên khi vẽ ta chỉ cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị và khác
điểm gốc O. Muốn vậy ta cho x một giá trị khác 0 và tìm giá trị
tương ứng của y. Cặp giá trị đó là tọa độ điểm thứ hai.
* Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠0)
Em hãy nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) ?
Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ Oxy
Bước 2:
Xác định một điểm A khác O(0;0) thuộc đồ thị hàm số.
Bước 3: Vẽ đường thẳng OA. Ta được đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)
*Khái niệm: Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) là một đường thẳng
đi qua gốc toạ độ.
* Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠0)
Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ Oxy
Bước 2: Xác định một điểm A khác O(0;0) thuộc đồ thị hàm số.
Bước 3: Vẽ đường thẳng OA. Ta được đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)
y
Bài tập 39: Vẽ đồ thị của các hàm số trên
3
một hệ trục tọa độ Oxy
a/ y = x
; b/ y = 3x
c/ y = -2x ; d/ y = -x
Giải:
1
a/ y = x
A
Cho x =1 thì y =1, điểm A(1; 1)
-1
0
1
x
b/ y = 3x
Cho x = 1 thì y = 3 , điểm B(1; 3).
D
-1
c/ y = - 2x
Cho x = 1 thì y = -2, điểm C(1; -2).
C
-2
d/ y = -x
Cho x = 1 thì y = -1, điểm D(1; -1).
Bài tập 40: (Sgk-Tr71)
Đồ thị của hàm số y=ax nằm ở những góc phần tư nào
của mặt phẳng tọa độ Oxy (h.25), nếu:
a) a>0?
b) a<0?
y
Giải
b) Nếu a<0, đồ thị của
hàm số y=ax nằm ở góc
phần tư thứ II và IV của
mặt phẳng tọa độ Oxy.
a<0
II
III
a) Nếu a>0, đồ thị của
hàm số y=ax nằm ở góc
phần tư thứ I và III của
mặt phẳng tọa độ Oxy.
3
a>0
a>0
1
-1
0
-1
-2
A
I
1
D
C
x
IV
a<0
1. Đồ thị của hàm số là gì?
* Khái niệm: Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các
điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng
toạ độ
2. Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0)
*Khái niệm: Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) là một
đường thẳng đi qua gốc toạ độ.
* Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠0)
Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ Oxy
Bước 2: Xác định một điểm A khác O(0;0) thuộc đồ thị
hàm số.
Bước 3: Vẽ đường thẳng OA.
Ta được đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Tìm hiểu ứng dụng của đồ thị trong thực tế
2. Bài tập về nhà :
* Bài 41; 42; 43; 44 (trang 72, 73 - SGK)
Hướng dẫn bài 41 Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm
y = -3x
1
1
A(  ;1) ; B(  ;-1) ; C(0 ; 0)
3
3
- Xét
1
A(  3
1
3
1
; 1) Thay x =  3 vào y = -3x;

+ Nếu y =1 thì A thuộc đồ thị hàm số y = -3x
+ Nếu y ≠ 1 thì A không thuộc đồ thị hàm số y = -3x
- Các điểm B ,C ta xét tương tự.

1
3
Kính chuùc quí thaày coâ nhieàu söùc
khoeû.
Chuùc caùc em ngaøy caøng hoïc
gioûi.

similar documents