Pålning och eurokod

Report
Pålning och Eurokod
Gary Axelsson
LASTER i SK2, en jämförelse
1.5
[E d /E k ]
1.4
1.3
6.10b
1.2
1
K
BKR L
6.10a y
0 =0.7
1.1
1
0.9
0.8
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Andel variabel last [Q k/E k]
0.7
0.8
0.9
1
Geoteknisk dimensionering av pålgrundläggning
enligt BKR resp Eurocode 7
BKR:
SS EN 1997-1:
fk
fd 
 m  n
Rk
Rd 
 Rd   R
Rk 
Rcal

KORRELATIONSKOEFFICIENTER
Rcal
Rk 

Korrelationskoefficienter ξ för bestämning av karakteristiska värden
från resultat av geotekniska undersökningar (n - antalet undersökningar)
ξ för n =
1
2
3
4
5
7
10
ξ3
1,4
1,35
1,33
1,31
1,29
1,27
1,25
ξ4
1,4
1,27
1,23
1,2
1,15
1,12
1,08
Geoteknisk dimensionering av pålgrundläggning
enligt Eurocode 7
Rk
Rd 
RdγR
Partialkoefficient
R
Slagna pålar
b
1,2
1,3
s
1,2
1,3
t
1,2
1,3
s,t
1,3
1,4
CFA och
grävpålar
Modellosäkerhet: modellfaktorer vid
beräkning
 Modellosäkerheten för
kohesionspålar beror
på dränerad respektive
odränerad analys
 Modellosäkerheten för
friktionspålar beroende
på beräkningsmodell
samt typ av geoteknisk
undersökning.
Rd 
Rk
 R
Rd
Modellfaktorer redovisas i:
•VVFS 2009:19
•BFS 2009:16
•IEG 8:2008 (TD Pålar)
MODELLFAKTORER
Beräkningsmodell Kohesionspålar
Modellosäkerhet
Rd
Odränerad analys (-metod). Metoden skall alltid
användas för lösa leror.
Dränerad analys (-metod)
Beräkningsmodell Friktionspålar
1,1
1,2
Modellosäkerhet
Rd
Dimensionering av pålar baserat på CPT
1,4
Dimensionering av pålar baserat på övriga
sonderingsmetoder, t ex HfA, SPT och Tr, +
provtagning.
Geostatisk metod (baserad på friktionsvinkel) för pålar
i friktionsjord
1,5
1,6
SAMMANFATTNING GEOTEKNISK DIMENSIONERING
Rcal
Rd 
 rd   R  
Rcal motsvarar dagens karakteristiska värde
Konstruktiv dimensionering enligt BKR resp
Eurocode 7
BKR:
fk
fd 
 m  n
SS EN 1997-1:
Xd 
X
M
Dimensionerande jordparameter
Xd 
Fasta partialkoefficienter!
Jordparameter Symbol
M
* * X
Geokonstruktionens karakteristiska värde.
Värde
´
1,3
Effektiv kohesion c’
1,3
Odränerad
skjuvhållfasthet
cu
1,5
Tunghet

1,0
Friktionsvinkel
(tan ’)
1
Geokonstruktionens dimensionerande värde.
Eta kan delas upp i delfaktorer:
  1 2  ... n
2015-04-08
10
eta-delfaktorer
BEROR AV DEN GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGEN:
• Egenskapens naturliga variation (variationskoefficienten V), 1
• Antal oberoende undersökningspunkter, 2
• Osäkerhet relaterad till bestämning av jordens egenskaper, 3
• Hur stor jordvolym som är involverad vid brott, 4
• Geokonstruktionens närhet till undersökningspunkt, 5
2015-04-08
11
Fler eta-delfaktorer
BEROR AV GEOKONSTRUKTIONEN:
•Geokonstruktionens förmåga att överföra laster från veka till
fasta delar i marken, 6
• Typ av brottmekanism (sprött eller segt), 7
ÖVRIGT:
• Parameterns vikt i förhållande till övriga dimensionerande
egenskaper. 8
2015-04-08
12
1 och 2 beror av den
geotekniska undersökningen
1,00
0,95
1   2  e
Vx
n
 1 2
0,90
0,85
V=10%
0,80
V=15%
V=20%
0,75
0,70
1
3
5
7
9
antal oberoende försök, n
11
13
15
3, 4 och 5 beror av den
geotekniska undersökningen
 3: Kvalitet i undersökningen, Vinge, konförsök, enaxligt
tryckförsök, triaxial, CPT
1,0
 4: Avstånd till närmaste pkt.
Avst < 2 Lk
eller stor omfattning
1,0
1,0
 5: Involverad jordvolym, Lk = 3-6 m. Utvärdering varje
meter
1,0
SAMMANFATTNING: Bra kval på geoundersökning
345 = 1,0
6 och 7 beror av geokonstruktionen
 6: Styvt resp vekt fundament?
Kan last överföras till näraliggande pålar
1,1
 7: Segt resp sprött brott?
Böjknäckning i jord, segt brott
Ofyllda tunnväggiga stålrör
1,0.
<1,0
Delfaktorn 8
 8: Hänsyn till alla ingående
osäkerheter
SAMMANFATTNING
KONSTRUKTIV DIMENSIONERING
Xd 
X
m
motsvarar dagens karakteristiska värde
Viktigaste skillnaderna mot idag?
Skillnader mot idag
 Tydligare incitament att göra fler
undersökningar / provbelastningar
 Fasta partialkoefficienter
 Säkerhetsklassen påverkar lasten
 Pålar i styva fundament
 Dimensionerande värde på geoteknisk
parameter beror på geokonstruktion
 Ingenjörsmässighet, värdering
 Ansvar
And now for something completely
different…
Vilka handlingar styr kommer styra
påldimensioneringen




SS-EN 1997-1
VVFS, resp BFS (nationella val)
TD Grunder, TD Pålar (hjälpmedel)
TK Geo (Trafikverkets tekniska krav,
geoteknisk bärförmåga)
Pålkommissionens rapporter?
Pålkommissionsrapporter som
anpassas till Eurokod:
 PKR 81, Systempålar, Stödpålar av
höghållfasta korrosionsskyddade
stålrör…
 PKR 84a, Beräkning av dim. Lastkap
för slagna pålar..
 PKR 96:1, Dimensioneringsprinciper för
pålar - Lastkapacitet
När och hur?
 Bef. PK rapporter behålls
 Separat supplement tas fram för varje
rapport
 Tidig höst beräknas supplementen som
styr konstruktiv dimensionering vara
framme
 Därefter börjar arbetet med övriga mera
”påltypsspecifika” rapporter
 Först ut Transverslalbelastade pålar,
PKR101 och Kohesionspålar PKR 100
Slut och tack!

similar documents