AB ovládacie a indikačné prvky

Report
D 102 / T 102
Obsluha
automatického bloku
(AB)
Automatický blok
•
•
•
•
•
činnosť odd. návestidiel je automatická
väčší počet traťových oddielov
koľajové obvody v celom medzistanič. úseku
reléové závislosti
návesť STOJ má permisívny význam
– po zastavení vlaku pred návestidlom s návesťou
STOJ, vlak môže pokračovať v ďalšej jazde, ak
splní podmienky NP a DP
AB
2
Automatický blok
• rozlišujeme podľa spôsobu návestenia na
autoblok
– trojznakový
– štvorznakový
AB
3
Automatický blok
• rozlišujeme podľa zabezpečeného smeru
dopravy na autoblok
– jednosmerný
– obojsmerný
AB
4
Automatický blok
• rozlišujeme podľa zriadeného traťového
súhlasu na autoblok
– s traťovým súhlasom, na zmene ktorého sa
zúčastňuje len výpravca jednej stanice
– s traťovým súhlasom, na zmene ktorého sa
zúčastňujú výpravcovia oboch susedných
staníc
AB
5
Automatický blok
• rozlišujeme podľa druhu blokovej
podmienky na autoblok
– s jednoduchou blokovou podmienkou
– s úplnou blokovou podmienkou zavedenou
trvale
– s úplnou blokovou podmienkou zavádzanou
pri odchode vlaku
AB
6
Jednoduchá bloková podmienka
AB
7
Úplná bloková podmienka
AB
8
Popis ovládacích a indikačných
prvkov AB
AB
9
Popis ovládacích a indikačných
prvkov AB
AB
10
Popis ovládacích a indikačných
prvkov AB
AB
11
Popis ovládacích a indikačných
prvkov AB
AB
12
Popis ovládacích a indikačných
prvkov AB
AB
13
Popis ovládacích a indikačných
prvkov AB
AB
14
Popis ovládacích a indikačných prvkov
AB s BP zavádzanou pri odchode vlaku
AB
15
Popis ovládacích a indikačných prvkov
AB s BP zavádzanou pri odchode vlaku
AB
16
Popis ovládacích a indikačných prvkov
AB s BP zavádzanou pri odchode vlaku
AB
17
Popis ovládacích a indikačných prvkov
AB s BP zavádzanou pri odchode vlaku
AB
18
Popis ovládacích a indikačných prvkov
AB s trvale zavedenou BP
AB
19
Popis ovládacích a indikačných prvkov
AB s trvale zavedenou BP
AB
20
Obsluha AB pri normálnom stave
•
•
•
•
•
AB
zmena traťového súhlasu
odchod vlaku zo stanice
vchod vlaku do stanice
jazda pracovného alebo vlečkového vlaku
jazda vlaku s nezaveseným postrkom
21
Zmena traťového súhlasu
• Na AB bezsúhlasový stav neexistuje
– na zmene TS sa zúčastňuje len výpravca
jednej žst.
– na zmene TS sa zúčastňujú výpravcovia
oboch susedných žst.
AB
22
Vchod vlaku
• Vchodové návestidlo možno stavať nezávisle od
stavu AB
AB
23
Jazda prac.vlaku alebo vleč.vlaku
• vybrať traťový kľúč, potom postaviť
odchodovú vlakovú cestu (nezáleží na poradí)
• pri AB s ÚBP zavádzanou pri odchode vlaku:
– vybratím traťového kľúča sa zruší ÚBP
– nie je zavedené kódovanie na prenos návestí VZ
– výpravca upovedomí rušňovodiča o vypnutí
traťovej časti VZ
– POZOR ! Tlačidlo ZavBP sa nesmie použiť !!!
• pri návrate sú odd.náv. zhasnuté a pre vlak
neplatia
AB
24
Jazda vlaku s nezaveseným postrkom
• vybrať traťový kľúč, potom postaviť
odchodovú vlakovú cestu (nezáleží na poradí)
• pri AB s ÚBP zavádzanou pri odchode vlaku:
– ihneď po vybratí traťového kľúča stlačiť tlačidlo
ZavBP
– tým sa zavedie kódovanie na prenos návestí VZ
• pri návrate sú odd.náv. zhasnuté a pre vlak
neplatia
AB
25
Princíp vlakového zabezpečovacieho zariadenia
AB
26
Vlakový zabezpečovač
• Na kódovaných tratiach
(s Autoblokom)
– prenáša návestné znaky
neprenosných
návestidiel svetlami
návestného opakovača
na hnacie vozidlo
AB
27
Vlakový zabezpečovač
• Na nekódovaných
tratiach ( bez AB)
– periodicky preveruje
bdelosť rušňovodiča
AB
28
Obsluha AB pri mimoriadnych
stavoch
•
•
•
•
•
•
AB
nerozsvieti sa indikácia „voľnosť trate“
návrat vlaku s trate
prejdenie hl.náv. s návesťou „STOJ“
poruchy indikácie traťového súhlasu
poruchy v zavedení ÚBP
indikácie ostatných porúch na AB s ÚBP
zavádzanou při odchode vlaku
29
Nerozsvieti sa indikácia „VT“
Ak je m.ú. voľný, treba zistiť, či:
– v susednej žst. svieti indikácia „voľnosť trate“
– sa po obsluhe tlačidla ZavBP nerozsvieti VT
– nedošlo k roztrhnutiu vlaku
• ak nie, spravidla ide o poruchu KO  telef. dorozum.
– Ak je v m.ú. PZS môže byť v trvalej anulácii
• ak je táto kontrola zriadená
Do odstránenia poruchy KO nemožno meniť
smer TS a na odd. náv. svieti „STOJ“
Poruchu zapísať a oznámiť podľa predpisu T 100
AB
30
Návrat vlaku z trate
Ak sa nerozsvieti indikácia VT a m.ú. je voľný:
• treba zatlačiť tlačidlo ZrBP
AB
31
Prejdenie hl. náv. „STOJ“
• Odchodové návestidlo
– záleží, či môže byť jazda vlaku dovolená
• ak áno, potom na autobloku s ÚBP výpravca zatlačí
tlačidlo ZavBP
• Vchodové návestidlo
– nemá vplyv na funkciu AB
AB
32
Poruchy indikácie TS
• treba preskúšať indikácie so susednou žst.
– ak sú v susednej žst. indikácie správne a traťový
súhlas možno meniť nie je dôvod na telefonické
dorozumievanie
• ak traťový súhlas nemožno meniť
– treba zaviesť telefonické dorozumievanie
Poruchu zapísať a oznámiť podľa predpisu T 100
AB
33
Poruchy blokovej podmienky
• Svieti indikácia „porucha BP“ 
– v m.ú. nejde kódovanie pre návesti VZ
– nemožno meniť smer traťového súhlasu
– odchodové návestidlo sa nedá stavať
• zistiť voľnosť m.ú.
• Zatlačiť tlačidlo ZrBP
• číslo počítadla zapísať do dopravného denníka
Poruchu zapísať a oznámiť podľa predpisu T 100
AB
34
Ostatné poruchy AB s ÚBP
zavádzanou pri odchode vlaku
• Zatlačiť tlačidlo ZavBP treba, ak:
– sa nedá postaviť odchodové návestidlo
– pri odchode vlaku s nezavesným postrkom a Tk
• aby bolo prenášané kódovanie
• po obsluhe tlačidla sa treba presvedčiť, či svieti
indikácia (biele svetlo)
– použitie tlačidla ZavBP zapísať do dopr. Denníka
Poruchu zapísať a oznámiť podľa predpisu T 100
Ak výpravca tlačidlo ZavBP neobslúži, bude sa
v susednej žst. indikovať „Porucha BP“
AB
35
Ostatné poruchy AB s ÚBP
zavádzanou pri odchode vlaku
• Svieti indikácia „Stav AB“ 
– neohrozuje bezpečnosť vlakovej dopravy
– indikácia svieti, keď:
• je porucha niektorého meniča pre napájanie KO
• niektoré odd. náv. v smere TS je zhasnuté
• na niektorom odd. náv. svieti povážlivejšia
návesť
Poruchu zapísať a oznámiť podľa predpisu T 100
AB
36
Tak toto
je ten
autoblok ?
AB
37

similar documents