Bordro Modülü

Report
BORDRO MODÜLÜ
Sunum Planı

Amaç

Bordro Modülü Ana Sayfa

Tanıtım İşlemleri

Personel İşlemleri

Bordro İşlemleri

Raporlar
2
Amaç
e-Yerel Yönetim Projesi, İl Özel İdarelerinin iş ve işlemlerinin elektronik
ortamda yürütülmesinin sağlanması amacıyla geliştirilmiş olan modüldür.
Bordro Modülü Ana Sayfa
e-içişleri sayfasına giriş yapılır
4
Bordro Modülü Ana Sayfa
Giriş Sayfasında sol üstte Modüller Menüsü altında bulunan Yerel Yönetim
Modülü seçilerek Yerel Yönetim ana sayfasına geçiş yapılır.
5
Bordro Modülü Ana Sayfa
Yerel Yönetim Ana sayfasında “Kurum” bölümünde kurum kodu ve kurum adına
göre arama işlemi gerçekleştirilir.
Bordro modülü sadece İl Özel İdarelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
6
Bordro Modülü Ana Sayfa
Kurum Adı bilgisi seçildikten sonra “Bordro Hazırlama Görevlisi” yetki grubu
seçilir.
7
Bordro Modülü Ana Sayfa
Yerel Yönetim Ana Sayfada Modül Ana Sayfa/Bordro menüsüne tıklanır ve
Bordro Ana Sayfa açılır.
8
Bordro Modülü Ana Sayfa
9
BORDRO
HAZIRLAMA
GÖREVLİSİ
KAZANÇLAR
BORDRO
KESİNTİLER
SİSTEM
YASAL
KESİNTİLER
AGİ
İNDİRİMİ
Kullanıcının girdiği
yüzdelik değerlere
göre sistem
tarafından otomatik
düşecektir.
Her bir kazanç
kullanıcı tarafından
tanımlanmalıdır
İcra, nafaka ve
diğer kesintiler
kullanıcı tarafından
tanımlanmalıdır
Personel bilgilerinde
kaydedilen AGİ
oranına göre vergi
indirimi otomatik
olarak gelecektir.
Tanıtım İşlemleri
Mali Birim, Gelir Vergisi,
SSK Hesap Kodu,
Engellilik
İndirimi,Değişkenler
Bordro Tanıtım
Personel İşlemleri
Personel Bilgileri
Giriş
İcra ve Nafaka
Bilgileri
Bordro
İşlemleri
Personel Puantaj Kayıt
Bordro Bilgileri Girişi
Hesaplamaya
Gönderme
Kazanç-Kesinti
Tanıtımları
Kesinleştirme
Gruplayarak Harcama
Modülüne Gönderme
Tanıtım İşlemleri
 Mali Birim Tanıtım
 Gelir Vergisi Oranı Tanıtım
 Engellilik İndirimi Tanıtım
 Memur Sendika Değişkenleri Tanıtım
 İşçi Sendika Değişkenleri Tanıtım
 İşçi Ücret Grubu Tanıtım

Bordro Tanıtım

Kazanç Tanıtım

Kesinti Tanıtım

Emekli Sandığı Ek Gösterge Dilim Oranı Tanıtım
Mali Birim Fonksiyonel/Finansal Kod Tanıtım
Bordro modülünü kullanmaya başlayabilmek için ilk yapılması gereken Mali Birimlerin tanımlanmasıdır.
Çünkü;
Personel Tanıtım kısmında personelin mali birimini belirtme zorunluluğu bulunmaktadır.
Kullanıcılar hangi mali birime bağlı iseler bordrolar o birimlerin harcama birimlerine gideceği için Mali Birim
tanıtımları konusunda hassasiyet gösterilmelidir.
.
13
Gelir Vergisi Oranı Tanıtım İşlemleri
Gelir vergisi oranları «Gelir İdaresi Başkanlığının» yayınladığı
“Gelir Vergisi Tarifesi” baz alınarak yapılır.
14
Gelir Vergisi Oranı Tanıtım İşlemleri
Örnek Yıl- 2014
En son dilimi kaydederken «Bu dilimin üst sınırı yok» kutucuğunun
işaretlenmesi gerekir.
15
Engellilik İndirimi Tanıtım İşlemleri
• Engellilik indirim tutarları her yıl için ayrı ayrı girilir.
• Personelin (personel tanıtım kısmında belirtilen) engellilik derecesine göre
gelir vergisi matrahından otomatik olarak düşer.
Örnek Yıl-2014
16
SGK Hesap Kodu Tanıtım İşlemleri
İşçi olarak kaydedilen personeller için geçerlidir.
Personele uygulanacak olan sigorta oranları girişi yapılır.
• İşçi personelin tanıtım kartında SSK hesap kodu da kaydedilir.
•
•
17
Değişken Tanıtım İşlemleri
• Mevcut sisteme göre bordro hazırlamadan önce tüm değişkenlerin girilmiş
olması gerekmektedir.
• Önemli nokta, tarih aralıklarının doğru girilmesi ve tüm değişkenler için
güncel olmasıdır.
• Tanımlanan değişkenler kazanç tanıtımlarında da kullanılabilecektir.
18
Değişken Tanıtım İşlemleri
Değişkenler Tanıtım sayfasında “Değişken Tipi” alanı kullanılarak birçok
değişken tanımı yapılabilmektedir.
19
Değişken Tanıtımları
Örnek: Brüt Asgari Ücret
Doğru tarih aralıkları + Doğru Değerler
20
İşçi Sendika Değişkenleri Tanıtım
Sendika Tanıtımı öncelikle Yardım Masası tarafından
tanıtıldıktan sonra bu kısma gelecektir. Personelin üye
olduğu sendikaları Yardım Masasına bildirmeniz
gerekmektedir.
21
Memur Sendika Değişkenleri Tanıtım
Sendika Tanıtımı öncelikle Yardım Masası tarafından
tanıtıldıktan sonra bu kısma gelecektir. Personelin üye
olduğu sendikaları Yardım Masasına bildirmeniz
gerekmektedir.
22
İşçi Ücret Grubu Tanıtım
• Her işçinin mutlaka bir işçi grubuna dahil edilmesi gerekmektedir.
• Yevmiye tutarlarına göre gruplama yapılmalıdır.
• Bordro Hazırlama Görevlisi tarafından kullanım kolaylığına göre isimlendirme
yapılabilir. Ücret skalası, iş tanımı vb.
• Örnek : Ücret Skalasına Göre İsimlendirme
23
Bordro Tanıtım
• Her bir bordro tipinden en az bir bordro tanıtılmalıdır.
• Birden fazla bordro tanıtımına neden ihtiyaç olabilir?
Örneğin farklı kazanç kalemlerinden oluşan memur bordrosundan birden
fazla tanımlanabilir.
24
Kazanç Tanıtım
Bir bordro tipinde bulunması gereken tüm kazanç kalemleri tanıtılmalıdır.
Özellikle memur bordrosu bileşenlerinin daha karmaşık olmasından
dolayı kazanç kalemlerinin tüm çarpanları
25
Kazanç Tanıtım
Örnek – Memur Bordrosu için Taban Aylık
Tutarı
Taban Aylık Tutarı tüm memurların
bordrosunda bulunduğu için ön
tanımlı değer «1» girilmiştir.
Taban Aylık
=
Memur Taban Aylık Tutarı(TL) X 1
X
1
Kazanç Tanıtım
• Bordroyu oluşturan tüm kazanç kalemleri bordro hazırlamaya başlamadan
önce tanıtılmış olmalıdır.
• Kazanç tanıtımında Çarpan1 ve Çarpan2 alanlarında mümkün olduğunca
değişkenlerden yararlanılması kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
•
Değişkenler daha önce tanımlamış olduğumuz değerler veya sistemden
gelen değerler olabilir.
27
Kesinti Tanıtım
• SGK kesintileri yasal kesinti olarak otomatik düşülecektir. Ayrıca
kesinti olarak tanımlanmamalıdır.
ÖRNEK – Nafaka Kesintisi Tanıtım
Nafaka kesintisi personelin
genelinde olmadığı için ön
tanımlı değer «0» girilmiştir.
Daha sonra değiştirilebilir.
Nafaka Kesintisi = Nafaka Kesintisi(TL) X 1 X 0
28
Emekli Sandığı Ek Gösterge Dilim Oranı Tanıtım
SGK matrahına uygulanacak Ek Gösterge Cetveli 2014 yılı değerleri
için örnekteki gibi tanıtılmıştır.
29
PERSONEL İŞLEMLERİ
Personel Bilgileri
Modüle ilk defa kaydedilecek personelin «Personel Birim
Sorumluları» modülünden çekilmesi için bu kutucuk
işaretlenip arama yapılır.
Tüm personelin arama sonuçlarında gelmesi için «Personel Birim Sorumluları»
modülündeki bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. Derece, kademe, hizmet yılı
gibi bilgiler
30
PERSONEL İŞLEMLERİPersonel Bilgileri
Personel arama işleminin ardından çıkan tabloda “İşlemler” kolonu altında yer
alan “Kaydet” simgesine tıklanarak bilgi kayıt ekranının açılması sağlanır.
Yeni personel
31
PERSONEL İŞLEMLERİ-İcra Bilgileri
• Personel İşlemleri / İcra Bilgileri tıklanır
• Bu sayfa kullanılarak kişinin icra bilgisi aranabilir veya yeni icra kaydı
yapılabilir.
• Tüm personelin icra bilgileri kaydedildikten sonra İcra kesintisi bordrolara
kesinti tanıtımı yapılarak eklenmelidir
• Bu işlem sayesinde icra kesintileri otomatik olarak bordrolara aktarılacaktır.
32
PERSONEL İŞLEMLERİ-İcra Bilgileri
Kayıt Sayfası
33
PERSONEL İŞLEMLERİ-Nafaka Bilgileri
• Personel İşlemleri / Nafaka Bilgileri tıklanır
• İcra Kesintisi ve Nafaka Kesintisi aynı şekilde çalışır
• Nafaka Kesintisi de bordrolara Kesinti tanıtım sayfasından tanımlanmalıdır.
34
BORDRO İŞLEMLERİ
Bordro İşlemleri sekmesi altında bordro hazırlamaya ilişkin ilgili sayfalar
bulunmaktadır. İlgili kişiye ait bordro hesaplama işleminin yapılabilmesi için
öncelikle Bordro Hazırlama İşlemi sayfasına giriş yapılmalıdır.
35
BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
• Bordro Puantaj Bilgileri:
• Bordro İşlemleri / Bordro Hazırlama İşlemi / Bordro Puantaj Bilgileri tıklanır
• Memur, işçi, sözleşmeli personelin tümünün puantaj bilgisinin girilmesi
zorunludur
• Ayrıca puantaj bilgisi girilmiş çalışanlara ait puantajların arama ve güncelleme
işlemi gerçekleştirilir.
İŞÇİ
MEMUR
36
BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
• Bordro İşlemleri tıklanır. Bordro Bilgileri tabına geçilir.
• Puantajı girilen kişinin bordrosunu hazırlamak amacıyla bu sayfa kullanılır.
• Memur 15 Ocak’ta alacağı maaş Şubat bordrosu olarak Ocak puantajı ile
hazırlanır.
Devam tıklanır….
37
BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Kazanç tanıtım
sayfasında seçilen
bordro tipine göre
tanımladığımız tüm
kazançlar bu sayfaya
gelir.
Gösterge Aylığı = Kazanç Puantajı X Çarpan1 X Çarpan2
38
BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Bordro İşlemleri- Kesintiler:
39
BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Bordro İşlemleri-Oturum Ücreti Bordrosu:
• Bordro İşlemleri / Bordro Hazırlama İşlemi / Oturum Ücreti Bordrosu
seçildikten sonra,
Encümen ve Meclis Üyeleri’nin oturum ücretlerine ilişkin bordro
hesaplama işlemi gerçekleştirilmektedir.
• Personel listele tıklandığında Karar Organları modülünden bilgi alınarak
oturuma katılmış kişiler listelenir. Sadece bu kişiler için bordro hazırlanabilir.
40
BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Bordro hazırlanacak kişinin
kaydının yanındaki butona
tıklanır ve Oturum Ücreti
bordrosuna ait
Kazanç/Kesinti sayfası açılır.
BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Kaydet tıklandıktan sonra aynı sayfada Arama işlemi yapılır.
Bordro seçilerek hesaplamaya gönderilir.
BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Bordro İşlemleri-Fark Bordrosu:
• Bordro İşlemleri / Bordro Hazırlama İşlemi / Fark Bordrosu seçilerek fark
bordrosu hazırlama ana sayfasına giriş sağlanır.
• Fark Bordrosu hazırlanabilmesi için ilgili döneme ait kesinleşmiş bordro
bulunması gerekir.
• Mevcut bordronun kazanç ve kesinti kalemleri değiştirilerek sistem farkı
hesaplayarak fark bordrosuna yansıtır.
43
BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Bordro İşlemleri-Memur Maaş Farkı Bordrosu:
. ordro İşlemleri / Bordro Hazırlama İşlemi / Memur Maaş Farkı Bordrosu
B
seçilerek memur maaş farkı bordrosu hazırlama ana sayfasına giriş sağlanır.
Bu sayfada fark bordrosu yapılması istenen memurlara ilişkin fark bordroların
hesaplanması yapılmaktadır.
44
BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
.
Şubat 2014 dönemi kesinleşmiş
bordrolar listelendi.
Seçilen bordronun yanındaki
buton tıklandığında kişinin 2014
Şubat bordrosunda kaydedilmiş
olan kazanç ve kesinti değerleri
geldi.
Fark oluşturması gereken
kalemler değiştirilip kaydedilir ve
hesaplamaya gönderilir.
45
BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Muhasebe İşlemleri
Bu sayfada,
Hesaplanmayı bekleyen bordrolar
Hesaplanmış bordrolar
Kesinleşmiş bordrolar
Reddedilen
bordrolar
.
Alanları bulunur.
Bu alanlar kullanılarak mevcut bordronun durum takibi yapılır.
46
RAPORLAR
Raporlar sekmesi kullanılarak bordro listesine ve personel kazanç/kesinti
tutarları raporlarına ulaşılır.
47
RAPORLAR-Bordro Listesi
Raporlar / Bordro Listesi seçilerek ilgili sayfaya giriş sağlanır. Hesaplanmış ve
ardından
kesinleşmiş bordrolara ilişkin raporlama alınması işlemleri bu sayfada
.
yapılmaktadır
48
RAPORLAR-Personel Kazanç/Kesinti Tutarları
Raporlar / Personel Kazanç-Kesinti Tutarları seçilerek ilgili sayfaya giriş
sağlanır.
Kesinleşmiş bordrolara ilişkin bordrolarda kullanılan kazanç ve kesinti
.
rakamlarının bütününe ilişkin raporlama işlemleri bu sayfada yapılmaktadır.
49
Teşekkür ederiz...

similar documents