Prezentacja_2_Lekcja_Edukacji_Prawniczej

Report
2)
LEKCJA EDUKACJI
PRAWNICZEJ
PRAWO ADMINISTRACYJNE
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Witamy w części e-learningowej projektu „Prawo – dodaj do
znajomych”.
• Zwracaj uwagę na specjalne ikony znajdujące się w prawym - górnym rogu slajdu.
Prezentacja zwiera treści informacyjne, pytania, kwestie ważne oraz przykłady –
czasami dowcipne i niecodzienne:
• To wszystko ma ułatwić Tobie poszerzenie wiedzy o prawie.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Witaj w drugiej części edukacji prawniczej
Ostatnio, zapoznałeś/aś się z ogólną koncepcją prawa,
teraz masz okazję kontynuować swoją przygodę z
prawem i dowiedzieć się czegoś więcej o jednej z jego
podstawowych gałęzi: prawie administracyjnym. To
właśnie prawo administracyjne reguluje stosunki,
pomiędzy obywatelami a administracją publiczną.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Co wchodzi w skład administracji publicznej?
- administracja samorządowa – zajmuje się realizacją zadań publicznych na
własnym terytorium
- administracja rządowa
- administracja państwowa
Administracja samorządowa występuje w Polsce na trzech szczeblach:
wojewódzkim
powiatowym
gminnym
organy stanowiące:
organy wykonawcze:
sejmik województwa,
rada powiatu,
rada gminy.
- marszałek i zarząd województwa,
- starosta i zarząd powiatu,
- wójt/burmistrz/ prezydent.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Warto, żebyś wiedział, że prawo administracyjne składa się z trzech
części:
1. Część ustrojowa – określającej zadania oraz kompetencje organów
administracji publicznej, relacje pomiędzy administracją samorządową oraz
rządową, nadzór i kontrolę ze strony administracji. Przykładem mogą być
ustrojowe ustawy samorządowe tj. ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o
samorządzie powiatowym oraz ustawa o samorządzie województwa, która określa
sposób zorganizowania oraz kompetencji jednostek samorządu terytorialnego.
Dzięki temu, pracownicy administracji znają swój zakres obowiązków i wiedzą
komu podlegają. Zapobiega to zbędnemu chaosowi i pomaga sprawnie działać
organom administracji publicznej.:
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
2. Część materialna – Określa ona prawa i obowiązki podmiotów
administrujących (organów administracji publicznej) oraz podmiotów
administrowanych (czyli najczęściej nas - obywateli) w określonym przedmiocie
sprawy mającej charakter publiczny. Część ta jest najrozleglejszym obszarem
prawa administracyjnego, które często ulega zmianie i nowelizacjom.
Przykładem może być ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która
reguluje na czym polega obowiązek meldunkowy, pobyt tymczasowy, nadanie
numeru PESEL.
Z kolei, ustawa podatku dochodowym od osób fizycznych określa kto jest objęty
obowiązkiem podatkowym, jakie są stawki podatkowe, jakie są kompetencji
organów administracji skarbowej w zakresie poboru podatku.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
3. Część procesowa – to najkrócej rzecz ujmując przepisy zawarte w kodeksie
postępowania administracyjnego (czasami w innych ustawach z zakresu prawa
administracyjnego
materialnego),
które
określają
zasady
procedury
administracyjnej, prawa i obowiązki podmiotów postępowania, postępowanie
odwoławcze etc.
Przepisy te określają np., gdzie powinieneś się udać, jeśli chcesz wyrobić dokument
x, jakie dokumenty powinieneś w tym celu przedłożyć i jak długi jest czas
oczekiwania na nadanie tego numeru.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Aby lepiej zrozumieć powyższy podział prawa administracyjnego wyobraź sobie, że
chcesz zdobyć prawo jazdy. Ubieganie się o ten dokument jest możliwe, ponieważ
wcześniej zostało ustalone, jakie organy są odpowiedzialne za wydanie takiego
dokumentu (część ustrojowa) następnie wprowadzono ustawę dotyczącą prawa o
ruchu drogowym, gdzie szczegółowo określone zostały wymagania, jakie musi
spełniać osoba kierująca pojazdem (część materialna), by w końcu określić, gdzie
należy złożyć niezbędne dokumenty, jakiej wysokości wnieść opłatę i jaki jest czas
oczekiwania na wydanie prawa jazdy (część procesowa).
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Zapamiętaj PRAWO ADMINISTRACYJNE dzieli
się na trzy części:
PRAWO USTROJOWE
• Ustawa o samorządzie gminnym
• Ustawa o samorządzie powiatowym
• Ustawa o samorządzie województwa
PRAWO PROCESOWE
• Kodeks postępowania administracyjnego
• Ustawa o postępowaniu
sądowoadministracyjnym
PRAWO MATERIALNE
• Ustawa o systemie oświaty
• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
• Ustawa o porządku i czystości w gminach
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Podstawowym zagadnieniem z prawa administracyjnego jest pojęcie stosunku
administracyjno-prawnego (czyli relacji jakie zachodzą między obywatelem, a
administracją).
Charakterystyczną
cechą
stosunku
jest nierównorzędna pozycja jego podmiotów.
administracyjnoprawnego
Co to oznacza?
Organy administracji publicznej działają władczo w stosunku do obywateli, co
powoduje, że mogą jednostronnie zadecydować o treści tego stosunku (czyli
nadaniu pewnych praw, czy nałożeniu obowiązków). Podmiotami biorącymi udział
w stosunku administracyjnoprawnym są organy administracji publicznej oraz
osoby fizyczne lub prawne. W stosunku tym podmioty publiczne (np. Prezydent
Miasta, Starosta) mają przewagę nad innymi podmiotami wynikającą z możliwości
stosowania przymusu administracyjnego.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
ZAPAMIĘTAJ! STOSUNEK ADMINISTRACYJNY
REGULUJE:
Relacje pomiędzy administracją a
obywatelem lub osobami
prawnymi
Jest nierównorzędny
(administracja ma pozycję
uprzywilejowaną)
Uprawnienia organów
administracji publicznej muszą
wynikać z ustaw (zazwyczaj prawa
materialnego)
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Konieczność jego występowania wiąże się z obowiązkiem zapewnienia
realizacji ustaw, np. zapewnienie obowiązku edukacyjnego wymaga
możliwości wykorzystania przez władze samorządowe przymusu. W innym
przypadku trudno byłoby wyegzekwować jego realizację.
Na pewno zdawałeś sobie sprawę, że Prezydent czy Burmistrz Twojego
miasta to osoby, które mogą decydować o wielu rzeczach dotyczących
miejsca Twojego zamieszkania. Teraz wiesz także, że ich pozycja jest
niejako „uprzywilejowana”.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Niektórzy potrafią wprowadzać naprawdę niezwykle „kreatywne”
prawa, chociażby takie, jak te:
W takich stanach jak Tulsa, czy Oklahoma - psy muszą mieć
specjalną zgodę Gubernator Tokio nakazał mieszkańcom miasta
jedzenie mięsa wron, bo jest ich w stolicy za dużo. Włączenie
wroniny do menu tokijczyków pozwoli zmniejszyć stada tych
ptaków co najmniej o dwie trzecie.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
W jakich formach działa administracja publiczna?
Działania administracji publicznej wywierają duży wpływ na obywateli. To od
decyzji administracyjnych zależy chociażby:
- funkcjonowanie straży miejskiej,
- przyznawanie stypendiów naukowych, dotacji, zapomóg,
- organizowanie życia kulturalnego, czy sportowego w mieście.
Dlatego tak ważne jest precyzyjne określenie, w jakiej formie będą podejmowane
decyzje oraz kryteria na podstawie których można domagać się zmiany decyzji.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
W prawie administracyjnym występują dwie formy działalności
administracji publicznej:
Decyzje administracyjne
Dotyczącego pojedynczego
podmiotu, np. osoby, która ubiega
się o przyjęcie na studia
Czynności materialnotechniczne
Będę do wszelkiego rodzaju rejestry i
plany prowadzone przez administrację
publiczną, np. rejestr wyborców
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
Wprowadzenie do postępowania administracyjnego:
Czy zdarzyło Ci się kiedyś znaleźć w sytuacji, kiedy miałeś mocne argumenty w
jakiejś sprawie, ale nikt Ci nie wierzył, ponieważ nie mogłeś ich udowodnić? Prawo
działa podobnie. Nie wystarczy mieć racji, trzeba ją jeszcze udowodnić.
Sposób funkcjonowania administracji publicznej, dochodzenia swoich praw,
egzekwowanie obowiązków określone jest w kodeksie postępowania
administracyjnego. To najważniejsza ustawa, na podstawie której organy
podejmują decyzję.
Bez względu na przedmiot prowadzonego postępowania (czy będą to świadczenia
socjalne, czy wniosek o wydanie dowodu osobistego) obowiązują jednakowe
zasady postępowania administracyjnego, które znajdują się w rozdziale 2.
kodeksu postępowania administracyjnego art. 6-16 (dalej kpa).
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
1. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów
prawa (tzw. zasada praworządności)
W każdym postępowaniu administracyjnym organy administracyjne obejmują dwa
zasadnicze elementy: ustalenie, czy dany organ ma kompetencje do prowadzenia
danej sprawy (oraz zastosowanie przepisów prawa materialnego oraz przepisów
prawa procesowego przy rozpatrywaniu danej sprawy. Możemy przedstawić to
graficznie:
- ustalenie, czy dany organ ma zdolność prawną do prowadzenia danej spraw
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Przytoczmy następujący przykład:
Jan Kowalski złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego do Wojewody KujawskoPomorskiego. Czy wojewoda skutecznie zajmie się sprawą?
Odpowiedź jest prosta:
Nie, ponieważ ten organ nie jest uprawniony do wystawienia dowodu osobistego, czyli
innymi słowy nie należy to do jego kompetencji. W związku z powyższym wojewoda
kierując się zasadą praworządności nie wyda dowodu osobistego Janowi Kowalskiemu.
Pan Jan powinien zgłosić się do właściwego organu gminy (wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta)
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
2. Podczas postępowania administracyjnego organy administracji
publicznej mają obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia
jej mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli
Z zasady tej wynika obowiązek wyczerpującego zbadania wszystkich
okoliczności faktycznych związanych z określoną sprawą, aby w ten sposób stworzyć
rzeczywisty obraz i uzyskać podstawę do trafnego zastosowania przepisu prawa. Wiąże
się to z koniecznością zbadania wszystkich informacji w sprawie, a nie tylko tych, które
są przedstawiane przez strony. Możemy to porównać do zadań, jakie masz czasem do
rozwiązania na matematyce. Żeby dojść do prawidłowego wyniku musisz czasem skupić
się nie tylko na danych liczbowych podanych wprost, ale także na tych, do których
trzeba najpierw dojść, by uzyskać rozwiązanie.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
3. Postępowanie administracyjne powinno być przeprowadzone w sposób
budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej (tzw. zasada
pogłębiania zaufania uczestników do władzy publicznej)
Zasada ta nakazuje respektowanie kultury administracyjnej podczas postępowania
prowadzonego przez organy administracji publicznej, podejmowanie działań, które
służą wzbudzaniu zaufania do administracji.
Na podstawie tej ustawy urzędnicy powinni wyczerpująco informować obywateli o
sposobie przeprowadzenie postępowania, wyjaśniać wszelkie wątpliwości, tłumaczyć
sposób interpretacji przepisów przez organy administracji publicznej.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
4. Organy administracji publicznej mają obowiązek należytego i
wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i
prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków
(zasada obowiązku organów udzielania informacji faktycznej i prawnej)
5. organy administracji publicznej są zobowiązane zapewnić stronom
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji
umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań (tzw. zasada czynnego udziału stron w
postępowaniu)
Zasada stanowi, że strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału od
samego początku do jego końca, czyli do wydania decyzji administracyjnej. Udział ten
zapewniony jest poprzez możliwość wypowiadania się co do zebranych przez
administrację materiałów, wnoszenia swoich wniosków. Jeśli toczy, lub będzie toczyło
się jakieś postępowanie administracyjne w Twojej sprawie masz prawo udać się do
urzędu i sprawdzić na podstawie jakiś informacji urzędnicy podjęli decyzję.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
6. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i
szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do
jej załatwienia (zasada szybkości postępowania)
Wskazana zasada nakłada na organy administracji publicznej obowiązek załatwienia
sprawy bez zbędnej zwłoki, czy opieszałości w podejmowaniu czynności. W tym celu
organy muszą posługiwać się najprostszymi środkami prowadzącymi do jej realizacji. Z
kolei, w przypadku postępowań, w których nie jest konieczne zbieranie materiału
dowodowego, nakłada się obowiązek niezwłocznego załatwienia spraw.
Niestety czasem spotykamy się z różnym tempem rozpatrywania naszych wniosków,
przedstawia to poniższy filmik…
http://www.youtube.com/watch?v=ooGHbtF_Iz0
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
7. Sprawy, w której uczestniczą strony o spornych interesach może być
załatwiona w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji
publicznej (zasada ugodowego załatwienia spraw administracyjnych)
Możliwość zawarcia ugody ma na celu przyspieszenie i uproszczenie postępowania
administracyjnego. Aby do niej doszło w postępowaniu muszą uczestniczyć dwie strony,
które dobrowolnie uzgodnią treść porozumienia przed organem administracyjnym.
Treść ugody jest zatwierdzona w protokołu.
Przykładowa sprawa, która może zostać załatwiona poprzez ugodę stron:
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
8. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego
doręczanego środkami komunikacji elektronicznej
(zasada pisemności)
Organy administracji publicznej mają więc obowiązek załatwiania sprawy w formie
pisemnej. I Obejmuje to cały ciąg czynności od wszczęcia postępowania, poprzez
postępowanie wyjaśniające (tj. np. przesłuchiwanie świadków, zbieranie informacji
niezbędnych do wydania decyzji, oględziny miejsca), aż do podjęcia decyzji.
Często Polacy nazywają to „zbędną biurokracją”.
Zastanów się teraz, jak by funkcjonowała administracja publiczna, gdyby nie istniała
powyższa zasada o załatwianiu spraw w formie pisemnej? Co by było, gdyby wszystkie
sprawy można było załatwiać „słownie”?
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Jak się zapewne domyślasz, wprowadziłoby to wiele zamieszania. Wówczas trzeba by
było wierzyć innym „na słowo”, np. w przypadku pojawienia się nieprawidłowości. Tylko
czyje słowo w przypadku konfliktu, odmiennych „zeznań” byłoby ważniejsze –
urzędnika czy petenta?
Nowością w kodeksie postępowania administracyjnego jest możliwość
załatwiania spraw za pomocą dokumentów elektronicznych. Zastosowanie środków
elektronicznych jest możliwe na podstawie ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
Co sądzisz o informatyzacji działalności podmiotów administracji publicznej?
Zapewne dla Ciebie, jako dla młodego człowieka, doskonale obsługującego komputer
rozwiązanie to jest atrakcyjne i pozwala zaoszczędzić czas. Jest to doskonały przykład
tego, że prawo jest elastyczne i zmienne, dostosowuje się do potrzeb ludzi i zmian
cywilizacyjnych.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
9.
Postępowanie
dwuinstancyjności)
administracyjne
jest
dwuinstancyjne
(zasada
Zasada dwuinstancyjności zapewnia, że każde postępowanie administracyjne może być
na wniosek strony rozpatrzone ponownie przez inny organ administracji publicznej.
Postępowanie to wszczynane jest na wniosek strony, która złożyła odwołanie od podjętej
decyzji. Przy czym, należy pamiętać, że postępowanie drugoinstancyjne zakłada
ponowne, merytoryczne rozpatrzenie sprawy od nowa, a nie tylko kontrolę
decyzji wydanej w ramach pierwszej instancji. Innymi słowy, jeśli nie odpowiada
nam decyzja podjęta przez jakis organ administracyjny, możemy się od niej odwołać.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
10. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku
instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawą, są ostateczne
(zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych).
Postępowanie administracyjne musi mieć swój koniec, który oznacza ostateczną decyzję
administracyjną. Pomyśl co byłoby, gdybyśmy mogli wiecznie odwoływać się od
wydanych decyzji?
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
Kodeks postępowania administracyjnego zakłada, że ostateczna jest decyzja
wydana przez organ drugiej instancji, od której nie służy już odwołanie do
innego organu. W przypadku wydania decyzji ostatecznej, jedyną możliwością
podważenie decyzji jest skierowanie sprawy do sądu administracyjnego, a konkretnie do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, których obecnie jest 16 w kraju. Warto
jednak pamiętać, że postępowanie sądowo administracyjne, nie wstrzymuje wykonania
decyzji ostatecznej.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
A teraz przykład z prawa administracyjnego ustrojowego
Jedną z ważniejszych ustaw z zakresu prawa administracyjnego, z którą mamy
do czynienia na co dzień jest ustawa o samorządzie gminnym.
Dlaczego jest to jedna z ważniejszych ustaw? Ponieważ, jak się zaraz przekonasz,
reguluje zadania gminy, które mają bezpośredni wpływ na nasze życie.
Co reguluje ustawa? Najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania
samorządu lokalnego. Zaczynając od tego, czym jest wspólnota samorządowa, a
kończąc na sposobie funkcjonowania administracji lokalnej, tj. organy gminy,
sposób ich powoływania, kompetencje, konsultacje społeczne, podstawowe
zagadnienia dotyczące finansowania, kontroli i nadzoru.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
Pomyśl, co by się stało, gdyby nie istniała ustawa o samorządzie gminnym? Czy możliwe
byłoby sprawne funkcjonowanie samorządów lokalnych?
Poniżej przykładowe normy regulujące samorząd gminny:
art. 5b
Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie
młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.
Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb
wyboru jej członków i zasady działania.
Jeśli masz „organizacyjną” smykałkę może warto pomyśleć, by stworzyć taką
Młodzieżową Radę w Twoim miejscu zamieszkania?
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
Art. 6. 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
Działa więc ona na rzecz środowiska lokalnego. A oto przykłady działania na rzecz
środowiska lokalnego w innych krajach:
Po kolejnym napadzie pijanych słoni na wioskę Pradzapatibosi w stanie Assam (Indie),
władze wprowadziły zakaz produkcji piwa z ryżu w lasach. Słonie natrafiwszy na leśne
browary z lubością się opijały.
W Hajfie(Izrael) zabroniono przyprowadzanie na plażę… niedźwiedzi.
W Waterwille (Maine,USA) zabronione jest publiczne wycieranie nosa.
I co Ty na to? 
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
Gminy wykonują zadania własne oraz zlecone z zakresu administracja rządowej.
ZADANIA WŁASNE GMINY
Poniżej znajduje się lista różnych zadań. Przeczytaj je uważnie i zastanów się, które z
nich należą do zadań własnych:
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i
cieplną oraz gaz,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- edukacji publicznej,
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i
- opieki nad zabytkami,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,
medycznej i prawnej,
- wspierana i upowszechnianie idei samorządowej,
- promocji gminy,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Jeżeli przez chwilę chciałeś/chciałaś zaznaczyć wszystkie zadania z listy przypisując je
do zadań własnych gminy – nie pomyliłeś się!
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Oprócz wyżej opisanych zadań własnych, gmina wykonuje również zadania zlecone,
przekazywane na podstawie porozumienia z administracją rządową lub w formie
ustawy. Prykładem zadania zleconego jest prowadzenie wyborów (wszystkich
szczebli), które są finansowane z rezerwy celowej budżetu Państwa.
Art. 11b. 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą
wynikać wyłącznie z ustaw.
Co z tego wynika? Każda zainteresowana osoba może wziąć udział w posiedzeniu rady.
Myślałeś może o tym, aby zobaczyć nad czym debatuję Twoi rajcy?
Może warto zainteresować go Twoim problemem, aby poruszył go na posiedzeniu rady?
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Organem stanowiącym oraz kontrolnym jest w gminie rada gminy,
której kadencja wynosi 4 lata. Członkami są radni pochodzący z wyborów
bezpośrednich, których kadencja wynosi również 4 lata. Na czele rady stoi
przewodniczący oraz od 1 do 3 wiceprzewodniczących.
Organem wykonawczym w radzie jest wójt, burmistrz, prezydent (w
zależności od rodzaju gminy). Wybierany jest on w wyborach bezpośrednich
na okres 4 lat. Liczba kadencji nie jest ograniczona.
Oznacza to, że miasto może mieć tego samego prezydenta /burmistrza przez
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat!!! Jego najważniejszym zadaniem jest
kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
np. w ramach negocjacji z inwestorami zewnętrznymi.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
Art. 25. 1. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Na czym polega ta ochrona? Dlaczego zdecydowano się na wprowadzenia takiego
przepisu? Radni jako funkcjonariusze publiczni podlegają ochronie przed naruszeniem
nietykalności cielesnej, czy użyciem w stosunku do nich przemocy lub groźby. Czy
myślisz, że taka ochrona jest konieczna?
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2
ADMINISTRACYJNE
1 Lekcja / PRAWO
WSTĘP DO
PRAWOZNAWSTWA
Art. 33. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
W tym miejscu należy odróżnić dwa często mylone pojęcia: organ i urząd. Pierwsze z
nich określa podmiot posiadający osobowość prawną, wyodrębniony w prawie w celu
wykonywania zadań publicznych, posiadający kompetencje i możliwość korzystania z
władztwa administracyjnego (zdolność do jednostronnego kształtowania praw i
obowiązków). Urząd z kolei stanowi połączenie osób oraz zasobów materialnych w celu
wykonywania zadań publicznych. Przykładami urzędów w ramach samorządu
terytorialnego mogą być: urząd gminy (miasta), starostwo powiatowe, urząd
marszałkowski województwa.
Art. 85. Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem.
Art. 86. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw
finansowych - regionalna izba obrachunkowa.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Na zakończenie warto, abyś zapamiętał, że duże znaczenie
w prawie administracyjnym miało wejście Polski do Unii
Europejskiej.
Czy wiesz, jaki procent prawa europejskiego jest
implementowany (wdrażany) w życie na poziomie
lokalnym?
Odpowiedź z pewnością Cię zaskoczy – aż 70%
Co to oznacza?
Prawie ¾ dyrektyw, rozporządzeń
oraz decyzji uchwalanych na
poziomie Unii Europejskiej ma
znaczenie w prawe lokalnym.

similar documents