********* PowerPoint - คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Report
ปฐมนิ เทศนิ สติ บัณฑิตศึกษา
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ปี การศึกษา 2555
Website ภาควิชาของเรา
http://www.agi.nu.ac.th/nred/
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
ห้องเกษตรศาสตร์ 2 (AG 2203) วันที่ 2 มิถนุ ายน 2555
31/05/55
1
ประวัตค
ิ วามเป็ นมา
2539 ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม
คณะเกษตรศาสตรฯ์
ดาเนินการ
้
หลักสูตร วท.บ. ภูมศ
ิ าสตร ์
2540 เปิ ด วท.ม
วิทยาศาสตรสิ์ ่ งแวดลอม
และการจัดการ
้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
2548 เปิ ด
้
หลักสูตร วท.ด. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
้
และ Ph.D. Biodiversity Conservation and
Ecotourism 2552
เปิ ด วท.บ.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
2555 เปิ ด วท.
้
ม.ภูมส
ิ ารสนเทศศาสตร ์
31/05/55
2
ภารกิจดานการวิ
จ
ย
ั
ได
ด
าเนิ
น
การมาอย
าง
้
้
่
วิสัยทัศน์
“รวมพลังให้เป็ นหนึ่งเพื่อพัฒนาความเป็ นเลิศทางวิชาการภายใน
บริ บทภาควิชาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม”
พันธกิจ
“พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือพหุภาคีในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล เพื่อตอบสนองภารกิจหลักของภาควิชา โดยเฉพาะด้านการผลิต
บัณฑิตและการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์”
31/05/55
3
วัตถุประสงค์....
1. จัดให้มีพลวัตของหลักสูตรสาหรับผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณั ฑิต ด้านภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศศาสตร์ และทรัพยากรศาสตร์และสิ่ งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติพร้อมทางด้าน
พุทธิพิสยั ทักษะพิสยั และจิตพิสยั
2. จัดหา พัฒนา และปรับปรุ งระบบปั จจัยเกื้อหนุนการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมและเพียงพอ
3. สร้างกระบวนการงานวิจยั อย่างมีบูรณาการ โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานการเรี ยนการสอน และ
ขยายฐานงานวิจยั ไปสู่การบริ การวิชาการแก่ชุมชน
4. จัดให้มีการเผยแพร่ ผลงานอาจารย์ ทั้งที่เป็ นงานทบทวนและเรี ยบเรี ยง และรายงานการวิจยั
และการประดิษฐ์คิดค้น ออกสู่เวทีวชิ าการระดับชาติและระดับสากล
5. จัดให้มีกิจกรรมขององค์กรที่มีส่วนสนับสนุนและส่ งเสริ มการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีไว้
เป็ นมรดกของชาติ
31/05/55
4
31/05/55
5
31/05/55
6
คณาจารยและบุ
คลากรสายสนับสนุ น
์
1. อาจารย ์ (20 คน ปฏิบต
ั งิ าน 18 คน) ปริญญาเอก
ปริญญาโท ปริญญาตรี
รองศาสตราจารย ์
2 คน
1 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
4 คน
1 คน
อาจารย ์
9 คน
2 คน
ศึ กษาตอ
1 คน
่
1 คน
2. เจ้าหน้าที่
31/05/55
นักบริหารงานทัว่ ไป
17
31/05/55
8
รอง
ศาสตราจารย ์
รศ.ดร.กิจการ พรหมมา
31/05/55
รศ.พัฒนา ราชวงศ์
รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิ ทธิ์
9
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
ผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ผศ.ดร.กณิ ตา ธนเจริ ญชณภาส ผศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก
31/05/55
ผศ.ภิรมย์ อ่อนเส็ง
10
อาจาร
ย์
ดร.กัมปนาท ปิ ยะธารงชัย
ดร.จรัสดาว คงเมือง
ดร.จรู ญ สารินทร์
ดร.ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร ดร.ชาญยุทธ กฤตสุ นันท์ กุล อาจารย์ ธัญลักษณ์ ศรีโพธิ์ อาจารย์ นัฐพล มหาวิค
31/05/55
11
อาจารย ์
(ตอ)
่
อาจารย์ พลปรีชา ชิดบุรี
อาจารย์ ประสิ ทธิ์ เมฆอรุณ
ดร.ภนิตดา เชนรัชชสิ ทธิ์
31/05/55
ร้ อยเอก ดร. อนุชิต วงศาโรจน์
ดร.วภากร ศิริวงศ์
12
บุคลากรสายสนับสนุ น
น.ส.โสนน้อย ฟักทองอ่อน น.ส.นฤมล สิ งห์กวาง
(เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป) (นักวิทยาศาสตร์ )
31/05/55
นายอิทธิ เทพ อ่อนปาน
(นักวิทยาศาสตร์ )
13
ลักษณะทางกายภาพ ห้องเรียน ห้อง Lab
ห้อง Self Access
31/05/55
14
หลักสูตรที่เปิ ดสอนประจาปี 2555
ปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ สาขาภูมิศาสตร์
หลักสูตร วท.บ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ปริญญาโท หลักสูตร วท.ม สาขาวิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม
หลักสูตร วท.ม สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (นานาชาติ)
31/05/55
15
จานวนนิ สติ
ปี การศึกษา 2554
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
แผน ก
แผน ข
ภูมิศาสตร์
183
-
-
-
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
92
-
-
-
วิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม
-
8
-
-
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
-
6
10
-
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
-
-
-
10
275
14
10
10
รวมจานวนนิ สติ แต่ละหลักสูตร
รวมจานวนนิ สติ ทัง้ หมด
31/05/55
309
16
ความภาคภูมิใจและโดดเด่น
ผศ.ดร.จรัณธร บุญญานุ ภาพ กับผลงานวิจยั หญ้าแฝกดีเด่น
รับรางวัลระดับนานาชาติ โดยได้รบั พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ และเกียรติบตั ร
รางวัล The King of Thailand Vetiver Awards 2011
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย
31/05/55
17
ความภูมิใจและโดดเด่น
การจัดประชุมทางวิชาการ
ได้จดั ประชุมทางวิชาการเพื่อเป็ นเวทีนาเสนอผลงานวิจยั อย่างต่อเนื่ อง คือ
“การประชุมวิชาการ สิง่ แวดล้อมนเรศวร ครัง้ ที่ 7” ซึ่งมี รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ เป็ นประธาน
31/05/55
18
ความภูมิใจและโดดเด่น ผลงานวิจยั ที่มีหนังสื อรับรองการใช้ ประโยชน์
1) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลต้ นแบบทีด่ ี : กรณีศึกษาและทางเลือกทางเทคโนโลยี
2) โครงการกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะด้ านการอนุรักษ์ และการใช้ ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุ มชน บนฐานของการใช้ ฐานข้ อมูลแบบมีส่วนร่ วม
3) โครงการประเมินศักยภาพทีด่ นิ และแนวทางการจัดรู ปทีด่ นิ เพือ่ กาหนดเขตเกษตร
เศรษฐกิจ และพืน้ ทีค่ ุ้มครองบริเวณแหล่ งต้ นนา้ บนทีภ่ ูเขาสู งชัน
4) โครงการการใช้ ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงบนพืน้ ทีส่ ู งของชาวเขาเผ่าม้ งบ้ านร่ มเกล้ าสงบสุ ข อาเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก
5) โครงการการกระจายทางพืน้ ทีข่ องการได้ รับสิ ทธิการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
: การวิเคราะห์ ตามขอบเขตองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
31/05/55
19
ความภูมิใจและโดดเด่น
การปรับปรุงการดาเนินงาน โครงการใหม่
1) โครงการเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน ได้ แก่ การวิจัยในชั้นเรียน 3
โครงการ และการจัดการความรู้เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
2) โครงการเพือ่ สนับสนุนการวิจัย คือ โครงการ Visiting Professor โดย
เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.อานาจ ชิดไธสง และ Assoc. Prof. Michael
Barbetti มาให้ แนวทางการทาวิจัย
31/05/55
20
การนาเสนอผลงานของคณาจารย์
“HIA and Biomass Energy Development in
Thailand”
IAIA12, Energy Future: The Role of Impact Assessment
Porto, Portugal 27 May-1 June 2012
Chudchawal Juntrarawijit
31/05/55
21
การนาเสนอและการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์
วารสารการวิจัยเพือ่ พัฒนาชุ มชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal of Scientific Research Vol 4 No. 2 July-Dec 2011
“การพัฒนาระบบ e-Village Profile เพือ
่ พัฒนา
ศักยภาพของหมูบ
มชน (SML) ตามแนว
่ านชุ
้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นาเสนอ นเรศวรวิจย
ั
7
29 กรกฎาคม 2554
ผศ.ภิรมย ์ ออนเส็
ง
่
31/05/55
22
การนาเสนอและการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์
"Simulation of Climate Variability For Assessing Impacts On Yield
And Genetic Change of Thai Soybean"
ICCCGW: International Conference on Climate
Change and Global Warming
Venice, Italy
November 28-30,2011.
Assist. Prof. Dr. Kanita
Thanacharoenchanaphas
31/05/55
23
การนาเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์
การประชุ มวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ผลของอุณหภูมิเพิ่มสู งขึน้ ระหว่ างระยะการเจริ ญเติบโตต่ างๆ
กันที่มีต่อถัว่ เหลืองพันธุ์เชี ยงใหม่ 60
นายนเรศ ขาเจริ ญ
อ.ที่ปรึ กษา
ผศ.ดร.โอรส รักชาติ
ผศ.ดร.กณิ ตา ธนเจริ ญชณภาส
31/05/55
24
การตีพมิ พ์ผลงานวิทยานิ พนธ์
วารสารการวิจัยเพือ่ พัฒนาชุ มชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal of Scientific Research Vol 4 No. 2 July-Dec 2011
การศึกษาการใช้ แบคทีเรียทีส่ ร้ างสารลดแรงตึงผิวชีวภาพและ
เอนไซม์ ไลเปสในการย่ อยสลายไขมันและนา้ มัน
นายอลงกฏ แซมสี ม่วง
อ.ที่ปรึ กษา
ผศ.ดร.สิ ริพรรณ สาริ นทร์
ดร.จรู ญ สาริ นทร์
31/05/55
25
การตีพมิ พ์ผลงานวิทยานิ พนธ์
ในวารสารระดับนานาชาติ
European Journal of Scientific Research Vol 53 Issue 2.
Study on Environmental Status of Dairy Farms and Waste
Management with Integrated Recycling Model for Small
Holder Farms in the Lower North Region of Thailand
น.ส.ณัฐภร แก้วประทุม อ.ที่ปรึ กษา ดร.จรู ญ สาริ นทร์
31/05/55
26
กิจกรรมนิ สติ
1.สนับสนุ นให้มีการจัดกิจกรรมของบัณฑิตศึ กษา
2.สนับสนุ นให้นิสิตจัดกิจกรรมนิสิตอยางน
่
้ อย 2
ใน 5 ดาน
คือ ลักษณะบัณฑิตทีพ
่ งึ ประสงค,์
้
ดานศิ
ลปะและวัฒนธรรม บาเพ็ญประโยชนหรื
้
์ อ
รักษาสิ่ งแวดลอม,
คุณธรรมและจริยธรรม และ
้
กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
3.จัดทาโครงการ/กิจกรรมตามหลัก PDCA ของ
Prof. Dr. William Edwards Deming
31/05/55
27
จัดทาโครงการ/กิจกรรมตามหลัก PDCA: Plan
Do Check Action
ของ Prof. Dr. William Edwards Deming
31/05/55
28
โครงการสั มมนาวิชาการภาควิชา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
้
ภาคการศึ กษา 2/2554 วันที่ 8 มีนาคม 2555
นิสิต ป.เอก นาเสนอความก้าวหน้า เป็ นภาษาอังกฤษ
ดร.ณัฐภร แก้ วประทุม จากองค์การ
ส่ งเสริ มกิจการโคนมภาคเหนือ
ตอนล่าง นาเสนอผลการศึกษาเพื่อ
เป็ นตัวอย่างใน รายวิชา 117694
31/05/55
นิสิต ป.โท นาเสนอความก้าวหน้า
29
ปี นี้จะขอให้บัณฑิตศึ กษาร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครู
31/05/55
กิจกรรมไหวครู
ประจาปี 2554
้ -สวมงอบ
ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
25 สิ งหาคม 2554
30
ตัวบงชี
่ เติมตามอัตลักษณ์
่ เ้ พิม
ของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม
้
ไดก
งชี
ม
่ เติ
มตามอั
้ าหนดตัวบ“ผลิ
่ เ้ พิต
บัณ
ฑิตตลักษณ์ คือ
นักวิจย
ั ”
คณะมีงบประมาณสนับสนุ นวิทยานิพนธ ์
Researcher Personal Account: RPA ปริญญาโท
20,000 บาท และ ปริญญาเอก 50,000บาท รวมกั
บ
่
ต้องเชือ
่ สิ่ งทีเ่ ห็นได้ด้วยตนเอง
อ.ทีป
่ รึกษา
พระพุ
ทธทาสภิ
กขุนไป เขาพยายาม
ผมเป็ นหวงว
าเขาเอาจริ
งเอาจั
งจนเกิ
่
่
เกินไป แตขาดปั
ญญา
่
www.kammatan.com/board/index.php?topic=425.0
Retrieve on June3 2012 from www.buddhadasa.com/
31/05/55
31
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
้
ไดก
ณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิต
้ าหนดพฤติกรรมดานคุ
้
ทีต
่ ้องการส่งเสริมไวเป็
้ นลายลักษณอั
์ กษร คือ
อ่อนน้อม ซือ
่ สั ตย์ สามัคคี มีจต
ิ
สาธารณะ
31/05/55
32
พิธรี บ
ั พระราชทานปริญญา
บัตร 2554
31/05/55
33

similar documents