9d neelttei hich

Report
2013.11.15
Уусмал дахь галоген ба
шүлтийн металлыг таньж
илрүүлэх сорил туршилтын
арга
Уусмал дахь хлорид, бромид,
иодид ионууд ба шүлтийн
металлыг сорил туршилтаар
илрүүлэн таних арга зүйд
суралцах
Зорилт
 Уусмал
дахь шүлтийн
металлуудыг дөлний өнгөөр
таних туршилтын арга зүйд
суралцана.
 Галидын уусмал дахь CI-. Br-, Iионуудыг илрүүлэн таних
чанарын урвалыг сорил
туршилтаар судална.

Шүлтийн металлуудыг дөлний өнгөөр таних
Шүлтийн металлын нэр
Натри
Кали
Дөлний өнгө


Галидын уусмал дахь CI-. Br-, I-ионуудыг
таних аргыг эзэмшин, чанарын урвалыг
мэдэх.
NaBr+ AgNO3= NaNO3 + Ag Br
цайвар шар

KI+ AgNO3= KNO3 + AgI
тод шар

KCI+ AgNO3= KNO3 + AgCI
тараган цагаан
Даалгавар:

Баг бүр үл мэдэгдэх уусмалд ямар
шүлтийн металл, ямар галоген
агуулагдаж байгааг эзэмшсэн сорил
туршилтын аргаараа илрүүлэн,
холбогдох урвалын тэгшитгэлийг
бичиж, тайлбарлах.
 1-р
 2-р
 3-р
 4-р
 5-р
 6-р
баг
баг
баг
баг
баг
баг
:
:
:
:
:
:
KBr
NaBr
NaCl
KCl
KI
NaCl
Өнөөдрийн хичээлийн хоёр сайн зүйлс...
Сайжруулах зүйл...
!

similar documents