dr Milenovic

Report
Kurs 1: Respiratorni sistem i anestezija
Fiziologija ventilacije
Date: 12-13.03.2012.
Language: Serbian
City: Kopaonik
Country: Serbia
Speaker: Miodrag Milenovic
Sadržaj
•
•
•
•
•
•
Mehanizam i kontrola disanja
Disajni proces
Difuzija i transport O2 i CO2
Respiratorne vrednosti
Disajni rad
Ventilacija, perfuzija, šant i
hipoksična plućna vazokonstrikcija
Funkcije
respiratornog sistema
•
•
•
•
•
Disanje (razmena gasova)
Regulacija pH krvi
Produkcija glasa
Olfaktivna
Zaštitna
Disanje
• Kretanje vazduha u i iz pluća
(ventilacija)
• Razmena gasova u plućima
(eksterno disanje)
• Transport O2 i CO2 u krvi
• Razmena gasova u tkivima
(interno disanje)
Ventilacija (disanje)
Ventilacija (disanje)
Centralna kontrola disanja
Periferni hemoreceptori
• Karotidna i aortna telašca
• značajan ↓ arter. PO2 ili ↑ H+
• reaguju na PO2
(ne na sadržaj O2)
• ↑ H+ udružen sa ↑ PCO2
CO2+ H2OH2CO3H2CO3-+H+
Traheobronhijalno stablo
Sprovodna zona
• Zagreva
• Vlaži
• Filtrira
• Uklanja nečist.
Respiratorna zona
• Razm. gasova
Disanje
Eksterno i interno disanje zavisi od:
• Disajne površine
• Difuzione distance
• Razlike parcijalnih pritisaka
• Molekularne težine i gasne rastvorlj.
- O2 ↓ molekularna masa od CO2
- CO2 24x rastvorljiviji od O2
- CO2 difuzija 20x brža od O2
Alveole
alveole
• Saćaste strukture
300 miliona
vazd. vrećica
terminalne
bronhiole
• Površina 60–80 m2
• 2 tipa ćelija:
Tip I - strukturne ćelije
Tip II - sekrecija surfaktanta
kapilari
Transport CO2 i kretanje ClCO2 difunduje
u krvotok
7% ostaje rastv.
u plazmi CO2
93% difunduje
u eritrocite
23% vezano
za Hb
H + uklanja se
pufer. akt. Hb
70% se prevodi
u H2CO3
H2CO3 disocira
H+ i HCO3-
ClHCO3- Izlazi iz Er
(pomeranje Cl-)
Transport O2 i CO2
Kriva disocijacije
oksihemoglobina
Količina O2
oslobođena
u tkivima
Uticaj pH i temperature
Oksigen. i oslobađanje
O2 zavisi od afiniteta
hemoglobina za O2
Afinitet ↓ sa:
• ↓ pH
• ↑ Temp
• ↑ 2,3-DPG
Pomak disoc. krive na
desno
Plućne zapremine
• Tidal volumen (TV)
jedan udah ili izdah tokom respir. ciklusa
• Inspiratorni rezervni volumen (IRV)
snažan udah nakon normalnog udaha
• Ekspiratorni rezervni volumen (ERV)
snažan izdah nakon normalnog izdaha
• Rezidualni volumen (RV)
ostaje u plućima nakon najsnažnijeg izdaha
Plućni kapaciteti
• Inspiratorni kapacitet (IC)
TV + IRV
• Funkcionalni rezervni kapacitet (FRC)
ERV + RV
• Vitalni kapacitet (VC)
IRV + TV + ERV
• Totalni kapacitet pluća (TLC)
IRV + TV + ERV + RV.
Spirometrija
Zapremine i kapaciteti
Opstruktivna bolest
pritisci i respiratorni napor
• Porast
intrapleuralnog
pritiska
• Kompresija
proksimalnih
disajnih puteva
• Zarobljavanje
vazduha distalno
(kod asmatičara)
Restriktivni i opstruktivni
poremećaji
• Opstruktivni:
– VC normalan
– FEV1 je < 80%
• Restriktivni:
– VC snižen
– FVC je normalan
Disajni rad
Odnos pritisak-zapremina
• Otpor u toku udaha i
izdaha
• Disajni rad (energija
za savladavanje
otpora)
• Oslobađa i gubi u
vidu toplote
Ventilaciono / Perfuzioni
odnos
Udahnuta smeša
Funkcionalnost:
Alveole u vrhovima
↓ perfundovane
↑ ventilirane
Alveole u bazama
↓ ventilirane
↑ perfundovane
Ventilacija / Perfuzija
kod promene položaja

similar documents