Zachowania organizac..

Report
Zachowania
organizacyjne
Ewa Jerzyk
[email protected]
Sprawy organizacyjne
Tematyka wykładu
► Uwarunkowania zachowań organizacyjnych (2h)
► Zachowania jednostek w organizacjach (profil społeczny,
psychologiczny, ekonomiczny). Osobowość, emocje,
motywacje, postrzeganie, uczenie się, postawy (2h)
► Zachowania w grupie. Grupa a zachowania organizacyjne.
Rodzaje grup. Grupy formalne i nieformalne. Dynamika
grup. Kierowanie grupą. Rywalizacja i współpraca. Konflikty
(4h)
► Komunikacja w organizacji (2h)
► Organizacja a wyzwania otoczenia. Wprowadzanie zmian w
organizacji (2h)
► Władza w organizacji a przywództwo (1h)
► Kultura organizacyjna – wymiary, kreowanie (2h)
Sprawy organizacyjne
Literatura:
► B.R.Kuc, J.M.Moczydłowska, Zachowania
organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin,
Warszawa 2009
► B.Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji,
PWE, Warszawa 2011
► G.C.Avery, Przywództwo w organizacji, PWE,
Warszawa 2009
► S.E.Kohn, V.D.O’Connell, 6 nawyków wydajnego
zespołu, One Press Helion, Gliwice 2008
Sprawy organizacyjne
► Zaliczenie
pisemne z treści wykładu i
podanej literatury
Zachowania organizacyjne
Wszelka aktywność podejmowana przez
pracownika w związku z koniecznością
współpracy z innymi ludźmi
Na zachowania organizacyjne pracownika ma
wpływ kultura organizacyjna i środowisko, w
którym żyje on poza firmą
Geneza nauki „zachowania
organizacyjne”
► Nauka
dość młoda, chociaż zachowania
organizacyjne występowały już u
praprzodków homo sapiens (luźne ale
zhierarchizowane grupy podczas
zdobywania pożywienia i obrony
charakteryzowały się pewnym stopniem
zorganizowania)
► Powstawała przez kilka dziesięcioleci
Zarządzanie wobec zachowań
organizacyjnych
► Co
zrobić, aby pracownicy zachowywali się
zgodnie z celami i misją firmy?
► W jaki sposób wpływać na większa
zaangażowanie się pracownika w pracę?
► Co zrobić, aby pracownicy byli bardziej
twórczy i innowacyjni?
► Jak sprawić, aby pracownik był
ambasadorem swojej firmy?...
Zachowania organizacyjne – nauka
interdyscyplinarna
► Psychologia
(jednostka w organizacji, osobowość,
motywacja, potrzeby, system wartości, uczenie
się)
► Socjologia (grupa społeczna, struktura,
komunikacja, władza, stres)
► Antropologia (jednostka wobec społeczeństwa,
postawy i wartości, różnice międzykulturowe)
► Nauki polityczne (konflikty, polityka
wewnątrzorganizacyjna, władza)
Dwa podstawowe kierunki badań
czynnika ludzkiego w zarządzaniu
► Fizjologiczny
(czynniki powodujące zmęczenie
pracownika, projektowanie organizacji, która
minimalizuje wpływ czynników zmęczenia –
L.M.Gilbreth, J.Joteyko, J.Amar i in.
► Psychologiczny/behawioralny (czynniki
motywujące do pracy z uwzględnieniem
niematerialnych warunków pracy) –
H.Münsterberg, E.Mayo, F.J.Roethlisberger,
A.Maslow, D. McGregor
Era behawioralna - geneza
►
►
►
►
►
Nie ma jednomyślności, co do powstania
R.Kreitner, A.Kinicki: lata 30 – negocjacje zbiorowe
pomiędzy związkami zawodowymi a kierownictwem w
Stanach Zjednoczonych
Prace W.Wundta („Podstawy psychosocjologicznej
psychologii”, twórca laboratorium badającego ludzkie
zachowania – 1879)
Analiza dysproporcji dochodów i powstawania klas w
społeczeństwie (XVIIIw) – inspiracja pochodziła z zewnątrz
organizacji, nie dotyczyła podnoszenia wydajności, lecz
wyzysku pracowników i pracy dzieci (przerwy na posiłki,
opieka medyczna, wynagrodzenie za chorobę)
Społeczna odpowiedzialność zarządzania
►
►
►
►
H.Münsterberg –pierwsze próby wykorzystania psychologii
w biznesie, wydajność można podnieść poprzez wyszukanie
najodpowiedniejszej osoby do wykonania zadania
E.Mayo i F.J.Roethlisberger (twórca przedmiotu nauczania
na studiach: zachowania organ.) – pracownicy będą
usilniej pracować, jeśli uznają iż kierownictwo troszczy się
o ich dobrobyt i będzie poświęcać im szczególną uwagę
,A.Maslow – człowiek jest motywowany przez potrzeby
układające się w hierarchie
D. McGregor – teoria X (ludzi trzeba nakłaniać do pracy) i Y
(pracownicy są cennym zasobem i odpowiednio ludzie chcą
pracować)
Współzależność potrzeb organizacji i
potrzeb jednostki
► Organizacja:
potrzebuje wiedzy i umiejętności
pracownika, odpowiedniej wydajności (wyników)
pracy, akceptacji norm i wartości organizacji oraz
warunków technicznych
► Pracownik: chce właściwego wykorzystania jego
wiadomości i umiejętności, odpowiednich bodźców
ze strony organizacji, nagród za wysiłek, zgodności
własnego systemu wartości z tym który
obowiązuje w firmie oraz „aury socjalnej”
Organizacja - Pracownik
►
Wkład jednostki






►
wysiłek
zdolności
lojalność
kwalifikacje
czas
kompetencje
Zachęty ze strony organizacji:






płaca
pewność zatrudnienia
świadczenia
możliwości kariery
statut
możliwości awansu
Typy (bądź wskaźniki) zachowań w
miejscu pracy
Produktywność (Zachowania produktywne) rozumiana jako
zachowania związane ze sprawnością i efektywnością pracy
► Absencja uchylanie się od pracy wynikające ze złej
organizacji pracy, z niskiego poziomu technologii lub ze
złych stosunków interpersonalnych
► Rezygnacja zachowanie związane z wycofaniem się,
wymuszone sytuacją związane ze złą organizacją lub
nieprzystosowaniem jednostki do wymagań
organizacyjnych lub technologicznych
► Satysfakcja – zachowanie związane z deklarowaniem
pozytywnej postawy wobec pracy i współpracowników,
poczucie więzi z organizacją
►
Podsumowanie
► Zachowania
organizacyjne należą do szkoły
behawioralnej (H.Münsterberg, E.Mayo,
F.J.Roethlisberger, A.Maslow, D. McGregor)
► Zachowania organizacyjne to nauka
interdyscyplinarna
► Zachowania organizacyjne można analizować na
poziomie: jednostki, grupy i organizacji
► Potrzeby pracownika a potrzeby organizacji
► Wskaźniki zachowań organizacyjnych
Kolejne wykłady według
podanego planu

similar documents