Tiedonsiirtolomakkeen toimivuus laajaassa 4-vuotis

Report
Tiedonsiirtolomakkeen
toimivuus laajaassa 4-vuotis
terveystarkastuksessa
terveydenhoitajien kokemana
Johanna Koski
Saga Niiranen
Laurea amk
Tarkoitus
 Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata terveydenhoitajien
kokemuksia laajan 4-vuotis terveystarkastuksen
yhteydessä käytettävän tiedonsiirtolomakkeen
toimivuudesta.
Tavoite
 Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa uutta tietoa
tiedonsiirtolomakkeen toimivuudesta
terveydenhoitajien näkökulmasta ja tavoitteena on
myös, että kerätyn tiedon avulla voitaisiin kehittää
sekä tehostaa neuvolan ja päivähoidon välistä
tiedonsiirtoa.
Toteutus
 Opinnäytetyö toteutettiin Katse- lapseen




hyvinvointihankkeen kanssa yhteistyössä.
Alkoi 2012, tutkimuslupa saatiin huuhtikuun alussa
2013.
Aineisto kerättiin Vantaan neuvolasta
Aineistonkeruumenetelmänä oli teemahaastattelu
Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällänanalyysillä.
Opinnäytetyön kysymys
 Millaisia kokemuksia terveydenhoitajilla on
tiedonsiirtolomakkeen toimivuudesta laajassa 4-vuotis
terveystarkastuksessa?
Tulos: Puutteelliset
täyttämiskäytänteet
 Vaikeaa arvioida osaa kehityksen osa-alueista
 Lääkärinkommentit vähäisiä
 Vaikea kirjata
 Päiväkotilähtöinen
 Yhteystiedot, päiväys ja allekirjoitukset tärkeä täyttää
 Liiteosion puuttuminen neuvolasta
 Aika liian lyhyt tiedonsiirtolomakkeen täyttöön
 Lyhyt kirjaus neuvolalta
 Neuvolalta enemmän kirjauksia
Tulos: Hyvä yhteistyönvälinen
 Päivähoito antaa paljon tietoa lapsesta
 Auttaa puheeksiottamista vanhempien kanssa
 Tärkeä saada luettua ennen tarkastusta
 Osa kohdista on selkeitä
 Vanhemmat tulevat huomioiduksi
Jatkotutkimusehdotukset
 Yhtenäiset kirjalliset täyttöohjeet
 Tiedonsiirtolomakkeen toimivuuden tutkimista
lääkärin, päivähoidon ja vanhempien näkökulmasta
Kiitos!

similar documents