Kielipoliittinen ohjelma

Report
KORKEAKOULUN
KIELIPOLIITTISET
LINJAUKSET
Anneli Airola
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Kielten ja viestinnän vastuuopettajat 2.2.2012
MIKSI TARVITAAN
KIELIPOLIITTISIA LINJAUKSIA?



Taustalla korkeakoulun ja sen toimintaympäristön
kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen, jotka
edellyttävät toimintojen linjaamista myös kieleen ja
kielenkäyttöön liittyvistä näkökulmista.
Liittyy pyrkimykseen kehittää opetuksen, tutkimuksen ja
tutkintojen laatua
”Kielistrategia on aiekannanotto, joka kuvaa sitä, miten
organisaatio aikoo ratkaista kansainvälisyyshaasteet,
korkeakoulujen tapauksessa opetuksen, ohjauksen ja T&K
-toiminnan kotimaassa ja ulkomailla. Tähän kuvaukseen
kuuluu kannanotto yksi- tai kaksikielisyydestä
kokonaisuutena tai kaksikielisyyden rajaaminen joihinkin
toimintoihin.” (Huhta & al. 2011.ENGLANNINKIELINEN
KORKEAKOULUOPETUS - Opettajien
viestintäkompetenssien arviointi ja kehittämissuositukset)
LINJAUKSET KAIKKIIN
KORKEAKOULUIHIN

o


Opetusministeriö: Koulutus ja tutkimus 20072012: Kehittämissuunnitelma:
”Korkeakoulut laativat koko toimintansa
kattavat kielistrategiat vuoden 2009
aikana.”
Kielikoulutuspoliittinen projekti KIEPO v. 2007
Kielten ja viestinnän vastuuopettajat Kokkolassa
v. 2009 keskustelivat kielistrategiasta:
”Kielten ja viestinnän opettajien tulee seurata
tilannetta omissa ammattikorkeakouluissaan ja
kommentoida johdolta tulevia ehdotuksia
aktiivisesti.”
LINJAUKSET TEHTY KOLMESSA
YLIOPISTOSSA
Helsingin yliopisto: Kieliperiaatteet
 Jyväskylän yliopisto: Kielipoliittinen ohjelma
 Joensuun yliopisto: Kielistrategia


Ammattikorkeakoulut?
MILLAISIIN ASIOIHIN OTETAAN KANTAA?
Kielet yliopiston opetuksessa
 Kielet yliopiston tutkimuksessa
 Palvelujen tarjoaminen eri kielillä
 Monikielisyyden näkyminen yliopistossa:
- julkaisut
- esitteet
- nimet, opasteet, kyltit
- asiakaspalvelu
- verkkosivut
o Vieraskielinen opetus
o Vieraskieliset opiskelijat

TÄRKEÄ OSA LAATUTYÖTÄ
(PKAMK)
Kokonaisuus:
• Ammattikorkeakoulun
strategia
• Viestinnän
kehittämisohjelma
• Kansainvälistymisen
kehittämisohjelma
• Kielipoliittinen ohjelma
POHDITTAVA
Millä tasolla suositukset eli miten
yksityiskohtaisia?
 ”Keskeiset dokumentit käännetään englanniksi”
 Johdon sitoutuminen

SISÄLTÖTEEMOJA

•
•
•
•
Jaottelu esimerkiksi näin:
Opetus
- opetuksen ja opetettavat kielet
- vieraskielinen opetus ja ohjaus
- henkilöstön kielikoulutus
- kypsyysnäyte
TKI
Tukipalvelut
- laskentapalvelut
- tietohallintopalvelut
- kirjastopalvelut
- opiskelijapalvelut
- kv-palvelut
Ulkoinen viestintä
• - www-sivut
• - markkinointimateriaali
• - esitteet
SISÄLTÖTEEMOJA
Tai näin:
 Opetus
 TKI
 Palvelut

Onko asia muille ajankohtainen?
Epävirallinen työryhmä?

similar documents