KYP_yleiskuvaus - webd.savonia

Report
Kauppiasyrittäjyyspolku, ”KYP”
ammattikorkeakouluissa
Ruokakesko Oy/Kauppiasyrittäjyyspolku/4-2009
Mikä ihmeen KYP?
•
•
•
Systemaattinen amk-opiskelijan väylä K-kauppiaaksi
Oppimisprosessin omistaa Ruokakesko Oy
Kehitetty yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa
• Haaga-Helia, Jyväskylä, Oulu ja Turku
•
Tiedollinen osuus, "K-kuutio", osoitteessa kauppiasura.net
• Neljä opintojaksoa, á 5 op, yht. 20 op
• Verkko-opintoina, oman vastuuopettajan ohjauksessa
•
Mahdollista myös
• Työharjoittelu: 30 op
• Opinnäytetyö: 15 op
•
Pilotoitu lukuvuonna 2008-2009
• Neljässä oppilaitoksessa x opiskelijaa aloittanut opinnot
• Arviolta y opiskelijaa suorittaa tiedollisen osuuden loppuun
ennen syksyä 2009
•
KYP-mahdollisuus tarjolla kaikille oppilaitoksille syksystä
2009 alkaen
Ruokakesko Oy/Kauppiasyrittäjyyspolku/4-2009
K-kauppiasyrittäjäksi
ammattikorkeakoulusta
Ruokakesko Oy/Kauppiasyrittäjyyspolku/4-2009
Periaatteita
• Kauppiasyrittäjyyspolun tavoitteena on tiedot ja taidot,
jotka luovat pohjaa vähittäiskauppayrittäjyydelle
päivittäistavarakaupassa tai vastuullisissa tehtävissä
päivittäistavaramarkkinoilla
• Edellyttää amk-perusopintojen suorittamista ensin
• KYP-opintojaksoilla 1-2: markkinointi
• KYP-opintojaksoilla 3-4: henkilöstöasiat ja laskentatoimi
• KYP-opintojaksot suoritetaan järjestyksessä
• Myöhempi opintojakso edellyttää aikaisemman/aikaisempien
jaksojen sisällön hallintaa
• Vähittäiskauppakokemus edesauttaa oppimista
• Opintojaksoilla 3-4 on suorastaan edellytys
• Opiskelun voi lopettaa minkä tahansa opintojakson jälkeen
• Yksi vastuuopettaja/oppilaitos
• Opiskelun ohjaaja, harjoitustehtävien arvioija
Ruokakesko Oy/Kauppiasyrittäjyyspolku/4-2009
Opiskelijamäärä
Kauppiasyrittäjyyspolku
ammattikorkeakouluissa
Motivaatio seuloo
Tutustuminen
Ruokakeskon
vähittäiskauppaan
case-esimerkkien
kautta
(K-diili)
KYPopintojakso 1:
Pt-kaupan
toimintaympäristö
(5 op)
KYPopintojakso 2:
Vähit-täiskaupan
kilpailukeinot
(5 op)
1. seulontavaihe
a) Opintojaksojen
suorittaminen
hyväksytysti
b) Ruokakeskon
haastattelut
c) Oma motivaatio
Kaupan henkilöstöjohtaminen
(5 op) sekä
Toiminnan
Työsuunnittelu ja
harjoittelut
seuranta (5 op)
(30 op)
a) Soveltuvuusarviointi
b) K-kauppiastraineesopimus
(mahd. aikaisemminkin)
Syventävä
intensiiviosio
KYP-opintojaksot 3-4:
Työskentely
kaupassa
2. seulontavaihe
Opinnäytetyö (15 op)
Niille, jotka
valitaan
Opiskeluaika
Kaikille
avoin
1. v.
Kaikille
avoin
2. v.
Ruokakesko Oy/Kauppiasyrittäjyyspolku/4-2009
Pt-kaupan
potentiaali
Kauppiaspotentiaali
3.-4. v.
Psycon Oy/Opintie
Neljä opintojaksoa,
á 5 opintopistettä
3. Kaupan henkilöstöjohtaminen (5 op)
3.1
3.2
3.3
3.4
Työsuojelu
Toiminnan laatu
Kaupan töiden organisointi
Henkilöstön johtamisen ja
kehittämisen työvälineet
2. Vähittäiskaupan kilpailukeinot (5 op)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Kauppapaikka ja myymälä
Tuotteet ja palvelut
Hinta ja laatu
Asiakaspalvelu
Markkinointiviestintä
1. Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö (5 op)
K-diili
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Päivittäistavarakaupan markkinat
Päivittäistavarakaupan asiakkaat
Ketjutoiminta
Yhteiskuntavastuu
Päivittäistavarakauppa työpaikkana
Mestarimyyjäopiskelu (tukee työharjoittelua)
Ruokakesko Oy/Kauppiasyrittäjyyspolku/4-2009
4. Toiminnan suunnittelu ja seuranta (5 op)
4.1 Kauppayrityksen perustaminen
4.2 Toimintasuunnitelma
4.3 Tuloksen suunnittelu ja seuranta
KYP-opintojaksojen oppimistavoitteet
Tavoitteet
Tiedot
Taidot
Kompetenssit
Opintojaksot
Päivittäistavarakaupan
toimintaympäristö
Opintojakson tavoitteena on antaa
perustietoa päivittäistavarakaupan
markkinoista ja asiakkaista sekä
Ruokakeskon ketjutoiminnasta ja
kauppiaan roolista.
Tiedon pohjalta opiskelija kykenee
miettimään omaa kiinnostustaan
päivittäistavarakauppaan ja
yrittäjyyteen.
Vähittäiskaupan
kilpailukeinot
Opintojakson tavoitteena on luoda
kokonaiskäsitys yrittäjäpohjaisen
päivittäistavarakaupan
kilpailukeinoista.
Opiskelija osaa ideoida, tunnistaa ja
hyödyntää erilaisten pt-kauppojen ja
ketjujen käyttämiä kilpailukeinoja sekä
suunnitella yksittäisen pt-kaupan
kilpailukeinot yrittäjäpohjaisessa
ketjussa.
Kaupan
henkilöstöjohtaminen
Opintojakson tavoitteena on antaa
pt-kaupan henkilöstömitoituksessa,
työvuorosuunnittelussa ja ihmisten
johtamisessa tarvittavia
perustietoja.
Opiskelija osaa suunnitella,
organisoida ja johtaa kaupan töitä
sekä mitoittaa henkilöstön tavoitteiden
mukaisesti. Lisäksi hän osaa käyttää
henkilöstön kehittämisen työvälineitä.
Opintojakson tavoitteena on antaa
valmiuksia pt-kaupan
toimintasuunnitelman ja budjetin
tekoon sekä luoda käsitys ptkaupan johtamisessa käytettävistä
työvälineistä, tunnusluvuista ja
tutkimustiedoista.
Opiskelija osaa analysoida pt-kaupan
keskeisiä tutkimus- ja
kannattavuustietoja sekä laatia niiden
pohjalta toimintasuunnitelman ja
tulosbudjetin.
Toiminnan
suunnittelu ja
seuranta
Ruokakesko Oy/Kauppiasyrittäjyyspolku/4-2009
Osaa laatia oman kauppansa
strategiaan pohjautuvaa
toimintasuunnitelman ja
jalkauttaa sen käytännön
toimenpiteiksi.
Vastuut KYPissä
1. vuosi
2. vuosi
3. vuosi
4. vuosi
Opiskelija
Kyp huomioon
opsissa
KYP-opiskelu,
hyg.osaaminen,
kesätyöpaikan
etsiminen
KYP-opiskelu,
harjoittelupaikan
etsiminen,
opinnäytetyön aihe
mietintään
Opinnäytetyö
Kauppiastraineesopimus
Amk-opettaja
Mahdollisten
opiskelijoiden
hakeminen
Opiskelun ohjaus ja
arviointi
Opiskelun ohjaus ja
arviointi
Opiskelun ohjaus ja
arviointi
Rekrytointipäällikkö
Tiedotustilaisuus
ensimmäisen
vuosikurssin
opiskelijoille
Ruokakesko Oy/Kauppiasyrittäjyyspolku/4-2009
Haastattelut,
avustaminen
harjoittelupaikan ja
opinnäytetyön aiheen
löytämisessä

similar documents