Älä muuta perustyylidiaa

Report
Koulutusalat
Älä muuta perustyylidiaa
Eläinlääketiede
Maatalous-metsätiede
Farmasia
Musiikki
Hammaslääketiede
Oikeustiede
Humanistinen
Psykologia
Kasvatustiede
Valitse sinua
kiinnostava
ala
Sotilasala
Kauppatieteet
Taideteollisuus
Kuvataide
Teatteri ja tanssi
Liikuntatiede
Tekniset tieteet
Luonnontieteet
Lääketiede
© Present-äSSä 2015
Ohita alat
Yhteiskuntatieteet
Teologia
Terveystieteet
Eläinlääketiede
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Opiskelija hankkii valmiudet eläinlääkärin tehtäviin, itsenäiseen
ammatinharjoittamiseen, alan kehityksen seuraamiseen ja jatkuvaan
oppimiseen. Opinnot etenevät pääosin valmiin ohjelman mukaisesti. Opetus
sisältää luentojen lisäksi paljon käytännön harjoituksia ja pienryhmäopetusta.
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Eläinlääketieteen
kandidaatti
(ELK)
180 op!
Eläinlääketieteen
lisensiaatti
(ELL)
180 op!
Eläinlääketieteen
tohtori (ELT)
Erikoiseläinlääkärin
tutkinto
T:reen teknillinen
yliopisto
Turun yliopisto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Jatkotutkinnot
Åbo Akademi
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Laillistettu eläinlääkäri voi erikoistua seuraavilla aloilla:
o pieneläinsairaudet
o hevossairaudet
o tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito
o tarttuvat eläintaudit
o elintarviketuotannon hygienia
o ympäristöterveydenhuolto
Koulutusalat
Seuraava ala
Farmasia
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Farmasian alalla tutkitaan lääkkeiden kehittämistä, valmistamista sekä
käyttöä ja vaikutuksia. Farmasiassa yhdistyvät niin soveltavat
luonnontieteet, terveystieteet kuin yhteiskuntatieteet.
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Jatkotutkinnot
Jyväskylän yliopisto
Farmasian
lisensiaatti (FaL)
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Farmaseutti
Proviisori
Åbo Akademi
Farmaseutin työpaikkoja:
Proviisorin tehtäviä:
Maanpuolustuskork.
o apteekit
o liikkeen- ja työnjohto
Hanken
o lääketeollisuus
o koulutus
Aalto-yliopisto
o sairaala-apteekit
o asiakaspalvelu
Taideyliopisto
o lääketukkukauppa
o lääkehuollosta
vastaaminen
T:reen teknillinen
yliopisto
Farmasian
tohtori (FaT)
Turun yliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Koulutusalat
Seuraava ala
Hammaslääketiede
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Hammaslääketieteessä perehdytään suun ja leukojen alueen
lääketieteeseen sekä alan sairauksien ja vammojen hoitoon ja
ehkäisyyn.
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Hammaslääketieteen
lisensiaatti
(HLL)
330 op!
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
T:reen teknillinen
yliopisto
Turun yliopisto
Ei alempaa
korkeakoulututkintoa
Ylempi korkeakoulututkinto
Hammaslääketieteen
tohtori (HLT)
Erikoishammaslääkärin
tutkinto
Jatkotutkinnot
Åbo Akademi
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Hammaslääkärin yleisimpiä työtehtäviä on:
o hampaiden paikkaaminen
o suun alueen tulehdusten hoitaminen
o hampaiden oikominen
o hampaiden poistoon ja proteeseihin liittyvät tehtävät
o suun sairauksien ennaltaehkäisy
o yhteistyö suuhygienistin kanssa
Koulutusalat
Seuraava ala
Humanistinen ala
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Opintojen suorittamisessa kehittyvät akateemiset taidot, kuten
esimerkiksi kielitaito, ryhmätyö- ja viestintätaidot, tiedonhankinta- ja
tiedonkäsittelytaidot sekä ongelman ratkaisutaidot.
Aineenopettajan pätevyyden humanistiselta alalta voi hankkia esim.
kieliaineista sekä useista reaaliaineista.
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
T:reen teknillinen
yliopisto
Humanististen
tieteiden
kandidaatti
(HuK)
Filosofian
maisteri
(FM)
Filosofian
lisensiaatti (FL)
Filosofian
tohtori (FT)
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Valmistuneita työskentelee muun muassa:
o tiedotusvälineissä
o kirjastoissa
o kulttuurihallinnossa
o museoissa ja arkistoissa
o tutkimuslaitoksissa
o järjestöissä
o yrityksissä
o oppilaitoksissa
Jatkotutkinnot
Koulutusalat
Seuraava ala
Kasvatustiede
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Kasvatustieteellisen alan kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat koko
elämänkaaren aikana tapahtuva kasvu, kehitys ja oppiminen.
Kasvatustieteellistä asiantuntemusta tarvitaan paitsi koulutuksen, myös
entistä enemmän teollisuudessa ja kaupan aloilla sekä sosiaali- ja
terveydenhuollossa.
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
T:reen teknillinen
yliopisto
Kasvatustieteen
kandidaatti
(KK)
Kasvatustieteen
maisteri
(KM)
Kasvatustieteen
lisensiaatti (KL)
Kasvatustieteen
tohtori (KT)
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Jatkotutkinnot
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Valmistuvat työskentelevät muun muassa:
o päiväkodeissa
o kouluissa ja muissa oppilaitoksissa
o julkishallinnossa
o tutkimuslaitoksissa
o järjestöissä
o yrityksissä
Koulutusalat
Seuraava ala
Kauppatieteet
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Kauppatieteellisen alan opiskelija perehtyy muun muassa taloushallintoon,
markkinointiin sekä johtamiseen. Koulutuksessa korostuvat myös
yrittäjyys ja kansainvälisyys. Tutkinto antaa valmiudet yritystalouden
analysointiin ja siihen liittyvään päätöksentekoon.
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Kauppatieteiden
kandidaatti
(KTK)
Kauppatieteiden
maisteri
(KTM)
T:reen teknillinen
yliopisto
Turun yliopisto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Kauppatieteiden
lisensiaatti (KTL)
Kauppatieteiden
tohtori (KTT)
Jatkotutkinnot
Åbo Akademi
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Työtehtäviä:
o yritysten ja järjestöjen erilaiset johto- ja
asiantuntijatehtävät
o tieteellinen tutkimustyö
o kuntien ja valtion taloushallinnon johtotehtävät
o yrittäjyys
Koulutusalat
Seuraava ala
Kuvataide
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Kuvataiteiden opintoihin sisältyy sekä teoreettisia että taiteellisia opintoja.
Kuvataidealalla vaaditaan taiteellista ja visuaalista lahjakkuutta, erilaisten
materiaalien ja tekniikoiden hallintaa sekä kädentaitoja. Jo opintojen aikana
jokainen kuvataiteilija kehittää omat yksilölliset työskentelymenetelmänsä,
aihemaailmansa ja näkemyksensä.
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
T:reen teknillinen
yliopisto
Kuvataiteen
kandidaatti
(KuK)
210 op!
Kuvataiteen
maisteri
(KuM)
Kuvataiteen
tohtori
(KuT)
Ylempi korkeakoulututkinto
Jatkotutkinnot
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Alempi korkeakoulututkinto
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Alan ammattiryhmiä:
o taidemaalarit
o kuvanveistäjät
o taidegraafikot
o valokuvataiteilijat
o media-, performanssi- ja videotaiteilijat
Koulutusalat
Seuraava ala
Liikuntatiede
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Liikuntatieteellisen koulutusalan keskeiset tehtävät ovat liikuntakulttuuriin
liittyvä koulutus ja tutkimus sekä niiden kehittäminen yhteiskunnan eri
alojen tarpeisiin. Kiinnostuksen kohteita ovat esimerkiksi liikunnan ja
terveyden välinen suhde ja siihen vaikuttavat tekijät yhteiskuntatieteiden,
käyttäytymistieteiden ja lääketieteen näkökulmasta.
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
T:reen teknillinen
yliopisto
Liikuntatieteiden
kandidaatti
(LitK)
Liikuntatieteiden
maisteri
(LitM)
Liikuntatieteiden
lisensiaatti (LitL)
Liikuntatieteiden
tohtori
(LitT)
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Jatkotutkinnot
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Työpaikkoja mm.
o opetustehtävissä oppilaitoksissa
o urheilujärjestöissä
o kuntien ja valtion liikuntahallinnon
johtotehtävissä
o vapaa-ajan, kuntoutuksen, testauksen ja
matkailun suunnittelu- ja johtotehtävissä
Koulutusalat
Seuraava ala
Luonnontieteet
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Luonnontieteellisen alan koulutus antaa pohjan tutkimus- ja
tuotekehitystehtäviin teollisuudessa, yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Se
antaa valmiudet toimia myös opettajana joko perusopetuksessa, lukioissa,
ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja yrityksissä.
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Luonnontieteiden
kandidaatti
(LuK)
Filosofian
maisteri
(FM)
T:reen teknillinen
yliopisto
Turun yliopisto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Filosofian
lisensiaatti (FL)
Filosofian
tohtori
(FT)
Jatkotutkinnot
Åbo Akademi
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Koulutusalaan kuuluvat
o bio- ja ympäristötieteet, kuten ekologia, eläintiede,
hydrobiologia jne.
o fysikaaliset tieteet, kuten fysiikka, meteorologia, tähtitiede jne.
o geologia
o kemia
o maantiede
o matemaattiset aineet
o tietojenkäsittelytiede ja tietotekniikka
o informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Koulutusalat
Seuraava ala
Lääketiede
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lääkäri määrittää potilaiden sairauksia tutkimusten ja haastattelujen
perusteella ja päättää hoitotoimenpiteistä. Lääkärin työ on myös
sairauksien ennaltaehkäisemistä. Hän tekee usein terveystarkastuksia,
osallistuu terveysneuvontaan ja -kasvatukseen sekä valvoo työpaikkojen
työolosuhteita. Lisäksi lääkärillä voi olla hallinnollisia tehtäviä kuten
laitoksen tai osaston johtaminen.
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Lääketieteen
lisensiaatti
(LL)
360 op!
T:reen teknillinen
yliopisto
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Maanpuolustuskork.
Ei alempaa
korkeakoulututkintoa
Ylempi korkeakoulututkinto
Hanken
Lääkäreiden työpaikkoja ovat:
Aalto-yliopisto
o
sairaalat
Taideyliopisto
o
terveyskeskukset
Helsingin yliopisto
o
työterveydenhuolto
o
yksityiset lääkäriasemat
© Present-äSSä 2015
Lääketieteen
tohtori (LT)
Erikoislääkärin
tutkinto
Jatkotutkinnot
Koulutusalat
Seuraava ala
Maatalous- ja metsätiede
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Koulutusalalla voi opiskella soveltavasti ja monitieteisesti maatalous-,
metsä-, ympäristö-, elintarvike-, ravitsemus- ja taloustieteitä sekä
biotekniikkaa.
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Opinnoissa perehdytään ajankohtaisiin maailman laajuisiin haasteisiin
kuten ilmastonmuutoksen hillintään, ruokaturvaan, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja uusiin energiaratkaisuihin eri näkökulmat huomioiden.
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
T:reen teknillinen
yliopisto
Turun yliopisto
Elintarviketieteiden
kandidaatti (ETK)
Elintarviketieteiden
maisteri (ETM)
Maatalous- ja
metsätieteiden
kandidaatti (MMK)
Maatalous- ja
metsätieteiden
maisteri (MMM)
Åbo Akademi
Maanpuolustuskork.
Alempi korkeakoulututkinto
Elintarviketieteiden
lisensiaatti (ETL)
Maatalous- ja metsätieteiden
lisensiaatti (MML)
Elintarviketieteiden tohtori (ETT)
Maatalous- ja metsätieteiden
tohtori (MMT)
Ylempi korkeakoulututkinto
Jatkotutkinnot
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Työtehtäviä:
o tuotekehityksen ja markkinoinnin tehtävät elintarvike-,
metsä- ja kemianteollisuudessa
o neuvonnan ja kaupanalan asiantuntijat pankeissa,
vakuutuslaitoksissa ja järjestöissä
o tutkijoina ja opettajina
o vaativat suunnittelu- ja hallintotehtävät
Koulutusalat
Seuraava ala
Musiikki
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Musiikin korkeakouluopetuksen ja -tutkimuksen yleisenä tehtävänä on
suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäminen ja kulttuuriperinteen
vaaliminen.
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Musiikin
kandidaatti
(MuK)
Musiikin
maisteri
(MuM)
Musiikin
lisensiaatti (MuL)
Musiikin
tohtori (MuT)
T:reen teknillinen
yliopisto
Turun yliopisto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Jatkotutkinnot
Åbo Akademi
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Musiikkitiedettä voi opiskella Oulun, Jyväskylän, Turun ja
Helsingin yliopistoissa filosofian ja kasvatustieteen
maisterin tutkinnoissa.
Alalta valmistuneet työskentelevät:
o muusikoina
o orkesterin- tai kuoronjohtajina
o säveltäjinä
o opettajina
o hallinnollisissa asiantuntijatehtävissä
o tutkijoina
Koulutusalat
Seuraava ala
Oikeustiede
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Oikeustieteen alalla opiskelijat perehtyvät Suomen ja EU:n oikeudelliseen
järjestelmään, julkisoikeudellisiin ja yksityisoikeudellisiin oikeudenaloihin
sekä oikeuden yleistieteisiin.
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Jatkotutkinnot
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Oikeusnotaari
(ON)
T:reen teknillinen
yliopisto
Oikeustieteen
maisteri
(OM)
Oikeustieteen
lisensiaatti (OL)
Oikeustieteen
tohtori
(OT)
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Oikeusnotaarit työskentelevät:
o oikeusaputoimistoissa ja
poliisihallinnossa
o vakuutusyhtiöissä, pankeissa
ja järjestöissä
o asianajaja- tai
lakiasiaintoimistoissa
o hallinto- ja
asiantuntijatehtävissä
Juristien ammatteja:
o asianajaja
o nimismies
o tuomari
o henkikirjoittaja
o verojohtaja
o kuntien ja valtion
hallinnon ammatit
Koulutusalat
Seuraava ala
Psykologia
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Psykologia tutkii ihmisen käyttäytymistä ja sen lainalaisuuksia.
Psykologinen tutkimus yhdistyy muun muassa lääke- ja luonnontieteellisiin
aloihin, humanistisiin tieteisiin sekä kasvatuksen ja yhteiskunnan
tutkimukseen.
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Psykologian
kandidaatti
(PsK)
Psykologian
maisteri
(PsM)
150 op!
Psykologian
lisensiaatti (PsL)
Psykologian
tohtori (PsT)
T:reen teknillinen
yliopisto
Turun yliopisto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Jatkotutkinnot
Åbo Akademi
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Psykologeja toimii muun muassa:
o psykiatrisissa sairaaloissa
o psykiatrian poliklinikoilla tai mielenterveystoimistoissa
o kouluissa koulupsykologeina
o korkeakouluissa tutkijoina tai opintopsykologeina
o perheneuvoloissa
o työvoimatoimistoissa
o yrityksissä mm. kehittäjinä, konsultteina tai
henkilöstöhallinnossa
Koulutusalat
Seuraava ala
Sotilasala
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
T:reen teknillinen
Turun yliopisto
Sotilasalaa opiskelevat perehtyvät maanpuolustukseen, turvallisuuspolitiikkaan
sekä ihmisten johtamiseen. Alaa luonnehtii jatkuva valmistautuminen kriisien ja
turvallisuusuhkien varalta. Sotilasalalla seurataan myös turvallisuus- ja
puolustuspoliittisen ympäristön muutoksia ja teknistä kehitystä.
Maanpuolustuskorkeakouluun hyväksytyt sitoutuvat työskentelemään
valmistuttuaan puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa opintojen kestoa
vastaavan ajan.
Sotatieteiden
kandidaatti
(SK)
210 op!
Sotatieteiden
maisteri
(SM)
Yleisesikuntaupseerin tutkinto
Sotatieteiden
tohtori (ST)
Åbo Akademi
Maanpuolustuskorkeakoulu
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Jatkotutkinnot
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Työtehtäviä:
o Upseerit työskentelevät johdon, suunnittelun,
kansainvälisen toiminnan, toimintavalmiuden
ja huollon tehtävissä. Tehtäviä on maa-, meritai ilmavoimissa sekä kotimaassa että
ulkomailla.
Koulutusalat
Seuraava ala
Taideteollisuus
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Alalla keskitytään palveluiden, sisältöjen, tuotteiden ja visuaalisten
ratkaisuiden tuottamiseen. Taide ja muotoilu yhdessä eri tieteiden kanssa
luovat vahvan pohjan uusiutuvalle suunnittelulle, toteutuksille, tutkimukselle
ja yritystoiminnalle eri ympäristöissä.
Alalla voi perehtyä mm. graafisen suunnitteluun, teolliseen muotoiluun,
uuteen mediaan, kuvataideopetukseen, tekstiilitaiteeseen ja
muotisuunnitteluun sekä elokuva- ja lavastustaiteeseen.
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
T:reen teknillinen
yliopisto
Taiteen
kandidaatti
(TaK)
Taiteen
maisteri
(TaM)
Taiteen
tohtori
(TaT)
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Jatkotutkinnot
Alan ammatteja
o teollinen muotoilija
o sisustusarkkitehti ja huonekalusuunnittelija
o vaatetussuunnittelija
o puvustus- ja lavastussuunnittelija
o elokuva- ja valokuvataiteen ammattilainen
o viestinnän ja uusmedian ammattilainen
o taiteen opettaja
o taidekäsityön mestari
o taideteollisuuden tutkija
Koulutusalat
Seuraava ala
Teatteri ja tanssi
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Teatteri- ja tanssialan opinnot koostuvat luentojen ohella taiteellisista töistä,
työpajoista ja harjoitustöistä. Lisäksi teatteri- ja tanssitaiteen opetuksessa
korostuu jokaisen opiskelijan oma taiteellinen ominaislaatu.
Näyttelijäopiskelijat suorittavat tavallisesti harjoittelun suomalaisissa
ammattiteattereissa.
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Teatteritaiteen
kandidaatti (TeK)
Teatteritaiteen
maisteri (TeM)
Tanssitaiteen
kandidaatti
Tanssitaiteen
maisteri
Tampereen yliopisto
T:reen teknillinen
yliopisto
Teatteritaiteen
lisensiaatti (TeL)
Tanssitaiteen lisensiaatti
Teatteritaiteen
tohtori (TeT)
Tanssitaiteen tohtori
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Jatkotutkinnot
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Alan ammatteja ja tehtäviä:
o näyttelijä, ohjaaja ja tanssija, koreografi
o audiovisuaalisesta alan opetus
o valo- ja äänisuunnittelu näyttämötaiteen
alueella
o televisio- ja radiotoiminta
o elokuvatuotanto
Koulutusalat
Seuraava ala
Tekniset tieteet
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Teknisistä tieteistä valmistuu asiantuntijoita kaikille tekniikan aloille ja
ympäristön suunnitteluun. Teknisiin tieteisiin kuuluu tieteellistä laskentaa
ja luonnontieteellistä perustutkimusta, tekniskaupallisia tieteitä kuten
tuotantotaloutta, tiedonhallintaa ja logistiikkaa, soveltavia tieteitä kuten
arkkitehtuuria, automaatiotekniikkaa, sähkötekniikkaa ja konetekniikkaa
sekä lääketieteellistä ja biotekniikkaa.
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
T:reen teknillinen
yliopisto
Tekniikan
kandidaatti
(TkK)
Diplomi-insinööri (DI)
Arkkitehti
Maisema-arkkitehti
Tekniikan
lisensiaatti (TL)
Tekniikan
tohtori (TT)
Turun yliopisto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Jatkotutkinnot
Åbo Akademi
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Työtehtäviä:
o opetustehtävät tekniikan alan oppilaitoksissa
o tutkijoina korkeakouluissa ja
tutkimuslaitoksissa
o valtion ja kuntien tekniset tehtävät
o asiantuntija- ja johtotehtävät tuotannossa,
tuotekehityksessä, suunnittelussa ja
markkinoinnissa
Koulutusalat
Seuraava ala
Teologia
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Teologia tieteenä selittää ihmisten uskonnolliseen ajatteluun ja toimintaan
sekä maailmankatsomukseen liittyviä ilmiöitä erityisesti kristinuskon
piirissä. Tutkimuksessa se käyttää humanististen ja yhteiskuntatieteiden
menetelmiä.
Suuri osa teologeista työskentelee pappina tai uskonnonopettajana. Papin
virassa toimiakseen teologin on saatava pappisvihkimys.
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
T:reen teknillinen
yliopisto
Turun yliopisto
Teologian
kandidaatti
(TK)
Alempi korkeakoulututkinto
Teologian
maisteri
(TM)
Ylempi korkeakoulututkinto
Teologian
lisensiaatti (TL)
Teologian
tohtori (TT)
Jatkotutkinnot
Åbo Akademi
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Työtehtäviä:
o kirkollisten toimitusten hoito
o perheneuvonta tai lähetystyö
o asiantuntijuus uskontojen ja kulttuurien
tuntemusta vaativissa tehtävissä
o työ tiedotusvälineissä, kehitysyhteistyössä ja
kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä
Koulutusalat
Seuraava ala
Terveystieteet
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Terveystieteiden koulutusalalla tarkastellaan yksilöiden ja yhteisöjen
terveyteen liittyviä kysymyksiä. Niihin kuuluvat hoitaminen, kasvatus,
hallinto, talous ja politiikka sekä ravitsemus ja liikunta.
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Terveystieteiden
kandidaatti
(TtK)
Terveystieteiden
maisteri
(TtM)
Terveystieteiden
lisensiaatti (TtL)
Terveystieteiden
tohtori (TtT)
T:reen teknillinen
yliopisto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Jatkotutkinnot
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Alan työtehtäviä:
o työnjohtotehtävät
o asiantuntija tutkimus-, hallinto- ja
suunnittelutehtävissä
o terveystieteiden opettaja
Helsingin yliopisto
© Present-äSSä 2015
Koulutusalat
Seuraava ala
Yhteiskuntatieteet
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Yhteiskuntatieteilijä tarkastelee ihmisyhteisöjä ja ryhmiä ja ihmisten
yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden muotoja kuten erilaisuutta ja samanlaisuutta,
arvoja, normeja, asenteita, tapoja, hallintoa, kulttuuria, työelämää ja politiikkaa.
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
T:reen teknillinen
yliopisto
Turun yliopisto
Koulutusalalla voi opiskella:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
sosiologiaa
kansantaloustiedettä
poliittista historiaa
valtio-oppia
kehitysmaatutkimusta
hallintotieteitä
kulttuurintutkimusta
matkailua
viestintää
kunnallisalaa
..
Åbo Akademi
Maanpuolustuskork.
Hanken
Aalto-yliopisto
Taideyliopisto
Helsingin yliopisto
Yhteiskuntatieteiden
kandidaatti (YTK)
Valtiotieteiden
kandidaatti (VTK)
Hallintotieteiden
kandidaatti (HTK)
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL)
Valtiotieteiden lisensiaatti (VTL)
Hallintotieteiden lisensiaatti (HTL)
Yhteiskuntatieteiden tohtori (YTT)
Valtiotieteiden tohtori (VTT)
Hallintotieteiden tohtori (HTM)
Yhteiskuntatieteiden
maisteri (YTM)
Valtiotieteiden
maisteri (VTM)
Hallintotieteiden
maisteri (HTM)
Jatkotutkinnot
Ylempi korkeakoulututkinto
Alempi korkeakoulututkinto
© Present-äSSä 2015
Koulutusalat
Seuraava ala
Älä muuta perustyylidiaa
Yliopistot Suomessa
Oulun yliopisto
Lapin yliopisto
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Suomessa on 15
yliopistoa
Tampereen yliopisto
Tampereen teknillinen
yliopisto
Turun yliopisto
L:rannan teknillinen
yliopisto
Klikkaa
yliopiston
logoa
Åbo Akademi
Maanpuolustuskorkeakoulu
Taideyliopisto
Aalto-yliopisto
Hanken
Helsingin
yliopisto
© Present-äSSä 2015
Jyväskylän yliopisto
Älä muuta perustyylidiaa
Yliopistotutkinnot
o
o
o
o
o
Tutkintonimike yleensä maisteri
Farmasian alalla proviisori
Tekniikan alalla diplomi-insinööri
tai arkkitehti
Lääketieteissä lisensiaatti
Opintojen laajuus on yleensä 120
opintopistettä (n.2 vuotta)
Alemmat
korkeakoulututkinnot
o
o
o
o
o
© Present-äSSä 2015
Jatkotutkinnot
Erikoistumisopinnot
Ylemmät
korkeakoulututkinnot
Tutkintonimike yleensä kandidaatti
Farmasian alalla farmaseutti
Oikeustieteessä oikeusnotaari
Lääketieteessä ja hammaslääketieteessä ei ole alempaa tutkintoa
Opintojen laajuus on yleensä 180
opintopistettä (n.3 vuotta)
o
o
o
Tutkintonimike lisensiaatti
Väitöskirjan tehneillä tohtori
Erikoistumisopinnot:
•
•
•
lastenlääkäri
erikoishammaslääkäri
…
Yliopistotutkintojen rakenne
Älä muuta perustyylidiaa
Yliopistot suunnittelevat itsenäisesti tutkintojen sisällön ja rakenteen
Kieli- ja
viestintäopinnot
• äidinkieli
• toinen kotimainen
• vieras kieli
Opinnäyte
Pakollinen tai
valinnainen
harjoittelu
perehdytään koulutusalan
tai oppiaineen keskeisiin
käsitteisiin, teorioihin ja
tutkimusmenetelmiin
ALEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO 180 op
© Present-äSSä 2015
Opinnäyte
• pro gradututkielma
Pakollinen tai
valinnainen
harjoittelu
tavoitteena kehittää
kykyä etsiä ja soveltaa
itsenäisesti tieteellistä
tai taiteellista tietoa
YLEMPI KORKEAKOULU TUTKINTO 120 op
Sähköisen haun aikataulu
Älä muuta perustyylidiaa
Opiskelupaikka otettava
viimeistään vastaan
Syksyn
yhteishaku
o
vähän paikkoja
Joulu
Kevään hakuaika vieraskieliseen
koulutukseen ja taideyliopistoon
Tammi
Kevään yhteishaku
Syksyn haun tulokset
Helmi
Marras
Loka
Syys
Syksyn hakuaika
Maalis
Opiskelupaikka otettava
viimeistään vastaan
© Present-äSSä 2015
suurin osa paikoista
Kevään hakuaika muuhun
korkeakoulutukseen
Huhti
Määräajat päättyvät
klo 15.00
Touko
Elo
Mahdolliset lisähaut
vapaille paikoille
o
Heinä
Kesä
Kevään haun
tulokset
Tarkista
hakuajat
Sähköinen haku
Älä muuta perustyylidiaa
•
Samalla sähköisellä lomakkeella haet yliopistoihin ja
ammattikorkeakouluihin
•
Voit esittää korkeintaan kuusi hakukohdetta
•
Laita hakukohteesi ensisijaisuusjärjestykseen
•
Hakuajan jälkeen et voi muuttaa järjestystä
•
Yliopistoon haetaan opiskelupaikka ylempään
korkeakoulututkintoon, (poikkeuksena farmaseutti ja
lastentarhanopettaja)
1. hakukohde
2. hakukohde
3. hakukohde
Tarkista hakukohteeseen tarvittavat liitteet ja
ennakkotehtävät, palauta ne ajoissa ja
osallistu valintakokeeseen
4. hakukohde
5. hakukohde
6. hakukohde
© Present-äSSä 2015
Älä muuta perustyylidiaa
Opiskelijoiden
valinta
•
Voit tulla valituksi vain yhteen kohteeseen
•
Voit ottaa paikan vastaan ehdollisesti ja jäädä
odottamaan pääsyä varasijapaikalta ylempään
kohteeseen
•
Muista ilmoittaa vastaanottavasi opiskelupaikka
määräaikaan mennessä
•
Korkeakoulujen tulee varata osa opiskelupaikoista
niille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa tai
opiskelupaikkaa korkeakoulussa
1. hakukohde
2. hakukohde
•
Opiskelija saa ottaa vastaan vain yhden
opiskelupaikan/lukukausi
3. hakukohde
•
Vapaaksi jääneille koulutuspaikoille voidaan järjestää
lisähakuja
4. hakukohde
•
Koulutusalaa tai paikkaa vaihtaville siirto-opiskelijoille
järjestetään erillishakuja, jolloin opiskelija menettää
alkuperäisen opiskeluoikeuden saadessaan uuden
5. hakukohde
6. hakukohde
© Present-äSSä 2015
Valintaperusteet
Älä muuta perustyylidiaa
Korkeakoulu määrittelee
valintaperusteet hakukohtaisesti
Joillakin aloilla järjestetään
valtakunnallisia yhteisvalintoja
o osa voidaan valita suoraan todistusten perusteella
o
diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen
yhteisvalinta
o
luokanopettajakoulutuksen yhteisvalinta
o
kauppatieteellinen yhteisvalinta
o osa voidaan valita vain pääsykokeiden perusteella
o osa näiden yhteispistemäärän perusteella
valintajono
todistuspisteiden
perusteella
VAKAVA
valintajono
valintakoepisteiden
perusteella
VALTAKUNNALLINEN
KASVATUSALAN
VALINTAYHTEISTYÖVERKOSTO
Katso tilastoja hakeneista,
pistemääristä..
yhteispistejono
todistuspisteiden ja
valintakoepisteiden perusteella
© Present-äSSä 2015
Erilliset maisteriohjelmat
Älä muuta perustyylidiaa
Lapin yliopisto
Erillinen
haku ja
valinta
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Myös
vieraskielisiä
ohjelmia
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
L:rannan teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Kesto
1,5-2 vuotta
T:reen teknillinen yliopisto
Sopii alan
vaihtajille
Maisteriohjelmat
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Pääsyvaatimukset:
o
o
o
Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Hanken
Taideyliopisto, Kuvataide…
Taideyliopisto, Sibelius-…
Taideyliopisto, Teatteri…
© Present-äSSä 2015
soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai
ammattikorkeakoulu- tai opistotutkinto tai
riittävästi muita yliopisto-opintoja
Avoin yliopisto
Älä muuta perustyylidiaa
•
•
•
•
•
voit suorittaa opintoja koulutuksestasi ja iästäsi riippumatta
ei valintakoetta, opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä
opintoja voit suorittaa lähi-, monimuoto- ja verkko-opintoina tai tentteinä
opiskelu sivutoimista, eikä siihen voi saada opintotukea
opinnot ovat maksullisia
Voit sovittaa
omaan
aikatauluusi
Opinnot voit
liittää
tutkintoosi
Voit tutustua ja
etsiä omaa
alaasi
© Present-äSSä 2015
Kehität
ammattitaitoasi
Mitä
hyötyä
Lisäpisteitä
pyrkiessäsi
Yliopisto-opintoja muualla
Älä muuta perustyylidiaa
Kesäyliopistot
Kansalais- ja
työväenopistot

voit parantaa pääsymahdollisuuksiasi lisäopinnoilla

Avoin AMK
voit parantaa kielitaitoasi ja hankkia
elämänkokemusta

voit hyödyntää välivuotta ja etsiä
omaa alaasi

voit liittää tutkintoosi ja saada
opinto-oikeuden
Opiskelu
ulkomailla
© Present-äSSä 2015
Kansanopistot

similar documents