Jeugdteam - onsNzorg

Report
Uitwerking Megaworkshop 13 juni
3 thema’s:
1. Voorveld
2. Specialistische zorg
3. Continueren en vernieuwen, het systeem/financiering
• Sturingskader en schaalkeuzes
• Hoofdconclusies megaworkshop
Thema 1: Voorveld
Onderwijs
• voorschoolse situatie mist als vindplaats en
doorgeven van problematiek
• zorgteam in scholen benutten en samenwerking met
jeugdteam: aansluiten bij leefomgeving kind
(=school)
• als docent kun je weinig: signaleren, maar
aankaarten heeft als risico dat je wordt aangeklaagd
Eigen kracht cliënt en professionals
• meer empowerment/zeggenschap van de cliënt
benadrukken in ontwerp
• professionals moeten budgetzeggenschap krijgen 
financiën dicht bij de cliënt brengen
Samenwerking andere partners
• rol vrijwilligers/verenigingen: hoe weten zij wat de weg is op de sociale
kaart?
• welzijnswerk kan de schakel zijn tussen zorg en onderwijs!
• rol van jongerenwerk?
• woningbouw als vindplaats
• kinderopvang mist
• kerk
• relatie met huisarts, wijkverpleegkundige, consultatiebureau en jeugdarts
• CJG is ook al een team! Rol van het CJG in dit jeugdteam?
• CJG als loketfunctie?
• samenwerking tussen bestuurders van organisaties kan beter
• verhouding tot sociale wijkteams/AWBZ/WMO (klein houden &
verbinden): maak gebruik van wat er al is!
Rol gemeente
•
•
•
•
voorwaarden scheppen voor Civil Society
uitvoering lokaal beleid
gelden  prestaties gevraagd
vormgeving financiering
Route van de zorg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
cultuuromslag nodig: minder problematiseren van gedrag
nieuwe woorden voor cultuurverandering nodig
informele netwerk zoveel mogelijk problemen laten oplossen
er moet kennis zijn van de hele sociale kaart in het voorveld (hoe krijg je dit voor
elkaar?)
hoe breng je kennis naar de voorkant en weet de generalist wanneer
specialistische zorg nodig is?
niet vanuit aanbod van zorg denken, maar vanuit de vraag
niet na 18 jaar stoppen met integraal team
proactief aan de slag: zorgmijders opzoeken! Aanpak hiervoor mist nog!  positie
van bijv. AMK
kan je ook langdurig in jeugdteam blijven?
hoe terugschakelen vanaf specialisten naar jeugdteams?
waar zit de case-manager, waar haal je die vandaan?
2 soorten case-managers? Voor ‘enkelvoudige’ en ‘specialistische’ zorg
Inrichting jeugdteams
• op basis van competentieprofiel inzetten, iedereen gelijke
functie, niet vanuit organisaties denken
• cliënt zelf laten bepalen wie ze willen voor hulp
• flexibel netwerk, dus geen vast team
• huisarts betrekken in het team
• klein/fijn netwerkteam
• specialist moet flexibel zijn
• niet alleen maar professionals die coördineren, maar ook
uitvoeren!
• beperk overlegtijd!
Geografische spreiding
• in landelijke gebieden is school vaak in ander gebied
dan wonen, hoe samenwerken?
• regionale verbinding  digitaal kunnen uitwisselen
• dossier bij de cliënt (maar hoe werkt het dan met
privacy wetgeving?)
Overig
• andere wijkteams van WMO/AWBZ, hoe samen
optrekken?
• definiëring en visualisering van de begrippen, bijv.
specialistisch en jeugdteam
Thema 2: specialistische zorg
Algemeen
•
•
•
•
leeftijdscategorie bepalen (tot 23?)
voorkom nieuwe schakels (van teams)
gebiedsgericht crisisteam?
investeren op nieuw/anders haaks op bezuinigingen.
Geen tijd/geld om af te bouwen
• kanteling = uitgaan van het ‘normale’
Tegenkracht
• ouders als ervaringsdeskundigen in jeugdteam
• consultatienetwerk van ervaringsdeskundigen op
een groter schaalniveau
• reconstructies maken om te blijven leren
• budget bij cliënt leggen
• ruimte voor gesprek als zaken misgaan
Verantwoorden
• doorlooptijd als meetinstrument kan, voorwaarden:
– goede diagnostiek en snelheid in toeleiding naar passende
hulp. Is ook goedkoper!
– verschillen in cliënten(groepen)
• benut interne kwaliteitseisen instellingen
Specialisme
• visie op functionaliteiten in teams?
– niveau van zorg
– aandachtsgebieden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
crisis is een specialisme
AMK onderzoek ook
generalist met een specialisme
aanvullend, intensief, specialistisch, verplicht
kleed specialist niet uit!
maatschappelijke opvang
alle leefgebieden afdekken?
casemanagement alleen bij complexe situatie
JB en JR in consultering
Randvoorwaarden
• 1 budget (zorgverzekering, gemeente, onderwijs)
• inzet van zorg garanderen voor cliënt én jeugdteam
• én passend op vraag en gemeentegrens
overschrijdend
• ICT, 1 systeem voor registratie (Rotterdam)
• afstemming eigen kracht – zorg faciliteren door
overheid
Competenties
•
•
•
•
•
•
•
kennis
consulteert om scherp te blijven
weet taak af te bakenen
zorgt dat met elk gezin ‘klikt’ (keuzevrijheid cliënt
‘proeven’ aan elkaars werk
SNS methodiek hanteren
‘spelen’ tussen gedwongen en vrije kader
Jeugdteam
• leden:
– FNB
– Sociale dienst
•
•
•
•
•
•
regievoerder
doorzettingsmacht van professional
niet alles via team!
mix van formele en informele zorg
mandaat
beheersbaarheid
Pilot
• ervaringen van lopende pilots benutten en op
aansluiten
Thema 3: continueren en vernieuwen, het
systeem/financiering
Stelselwijziging
• we lossen het niet op met stelselwijziging, anders denken en
werken is nodig
• niet nog meer overhead en management: bouw voort op wat er
is
• 3 jaar doen over saneren is te lang, zo veel tijd is er niet!
 Reactie organisatie: we willen nu al veranderen maar geen
middelen en ruimte.
• zorg voor goede verdeling grote organisaties en kleine/zzp’ers
• aandachtspunt: bestuurlijke betrokkenheid vs. professionele
betrokkenheid
• instellingen passen zich aan de identiteit van gemeenten aan
• protocol vs. vrije markt
• ruimte voor nieuwe aanbieders
• het is een lerend model, planning is ambitieus!
Financiering
• hoe bezuinig je?
 reacties: minder zorg, goed is goed genoeg.
 maar wie bepaalt dat? Consequentie is dat er mensen tussen
wal en schip gaan vallen.
• risico's aan cliëntenbonden financiering: cliënt vasthouden
• kwaliteit, werkgelegenheid vs. prijs
• uitdaging gemeente: geld moet gaan naar diegene die het echt
nodig heeft
Jeugdteam
• zorg voor flexibel aanbod om wachtlijstproblematiek op te
lossen
• manager in het wijkteam? of zelfsturende teams?
• organiseer ook tegenkracht in het wijkteam
• het ontwerp geeft nog geen aandacht voor gedwongen kader
• alles gaat om 90% van de vragen, maar de kosten zitten juist in
de rest
Overig
• hoe leg je verantwoording af naar de raad? We willen wel iets
te kiezen hebben.
reactie  iedereen moet nieuw denken, ook raadsleden. Geef de
professionals het vertrouwen.
• betrek het AMK
• hebben nieuwe aanbieders wel een reële kans?
Uitwerking sturingskader en
schaalkeuzes
Solidariteit
• zorg voor interne samenhang tussen gemeente: maak
duidelijke afspraken over wat je van elkaar verwacht: wat
verwacht je op preventief gebied van elkaar (eisen stellen aan
gemeenten)
• houd reservepot voor als geld op is, voor kind dat tussen wal en
schip valt vanwege verhuizing buiten regio
• pot onvoorzien in opstartfase
• verzekering obv gewicht van problematiek in elk gebied? Of
volledig solidair naar rato aantal kinderen? Jeugdzorg is niet te
voorspellen!
• verdeling postcodegebied, inwoners, opgave?
• niet pervers (sparen)
Poortwachter
• poortwachtersrol ligt bij de professional, maar zorg voor slim
samenspel in de driehoek client-professional en gemeente
• bewaak dat professional solo-functie krijgt in het gezin
• waar blijft toegang? (BJZ)
Cliënt
• cliënt niet budgettair verantwoordelijk maken, denk aan
negatieve voorbeelden rondom PGB (tegengeluid: zorg voor
stevig samenspel cliënt en professional)
• woonplaats of leefroute bepalend? Jeugdteam moet in
verbinding staan met hele leefroute, geografische grenzen mag
geen belemmering zijn voor hulp
Opschalen
• opschalen samen met cliënt, niet alleen door professional of
gemeente, het kind is leidend!
• opschalen door jeugdteam, controleer steekproefsgewijs.
Vermijd bureaucratisering
• protocol bij problemen nodig: geeft ‘rust’ gemeente
• voorkomen situatie geld = op bij opschalen
• 1 lijn, niet 17 lijnen
Schaalkeuze
• residentieel lukt niet subregionaal
• schaalkeuze: subtaken specificeren. Concurrentie ‘beperken’,
zorg dat niet 2 of meer verantwoordelijkheden zijn voor 1
subtaak, om afschuiven te voorkomen
• voorkom ‘in de wijk’ denken (postcode overstijgend): ‘wat heeft
onze regio nodig?’ moet de focus zijn
Uitwerking hoofdconclusies
Wat vind je goed
• ouders dragen zelf meer verantwoordelijkheid
• omslag voor professionals naar ‘wat gaat er goed?’:
oplossingsgericht werken
• betrokkenheid bij professionals ervaren: goede
grondhouding/energie  nu vertaalslag maken als
professional!
• integrale teams goede werkwijze
• goed dat je elkaar veel beter gaat vinden. Uitdaging om met
elkaar uit te zoeken waar je eigen en andermans grenzen
liggen
• er is nog veel open, biedt ook kansen (maar werk aan de
winkel!)
32
Kritiekpunten
•
•
•
•
•
goed omgaan met financiën vanuit een team, hoe?
verhouding kwaliteit/kwantiteit
kennisborging
waar gaat de burger zijn probleem neerleggen?
de uitwerking  hoe gaat deze vormgegeven
worden?
33
Tips
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
betrekken alle spelers in het veld (met name huisarts)
vindplaatsen
jeugdteam voor alle aspecten van het sociale domein
problemen normaliseren: uitgaan van eigen kracht
in preventieve hoek voelsprieten organiseren
veel goede dingen lopen al
inzet van hulpverlening moet kunnen plaatsvinden daar waar de cliënt het wil
alles staat of valt met financiering (en bureaucratie)!
oog voor kleinere organisaties
rol van het WMO-loket? link naar volwassenen
goede definiëring nodig van begrippen + visualisering  moet begrijpelijk zijn
voor de inwoners!
aanbieders die goed zijn blijven bestaan
waar laten we vrijwilligers?
voortborduren op ontwikkelingen in de regio
communicatie over doelstellingen transitie
34

similar documents