Forprosjekt Virtuell AMK Helse Vest presentasjon for SIKT 23.4

Report
Prosjekt
Virtuell AMK Helse Vest –
løypemelding
Oddmund Aase
Seniorrådgiver Helse Vest IKT
Prosjektleder for utredningsprosjektet
Litt historikk
• RAMK i Stavanger foreslo januar 2012 at det ble startet en
utredning av virtuell samlokalisering av AMK-sentralene i
Helse Vest.
• Direktørmøtet vedtok å starte et forprosjekt med tidsramme
april – august 2012.
• Forprosjektet leverte en rapport som direktørmøtet
godkjente i august 2012. Det ble samtidig vedtatt å etablere
et utredningsprosjekt med tidsramme september 2012 – juni
2013
• Tiltaket er en del av Helse Vest sin oppfølging etter 22. julihendelsen.
Hva er Virtuell AMK?
• Dette kan være når samtaler til 113 går til første neste ledige
AMK-operatør uavhengig av på hvilken sentral
vedkommende fysisk befinner seg, og uavhengig av hvor
innringer er lokalisert.
• Avhengig av hvor innringer befinner seg kan
ressurskoordinator i det området, gjerne automatisk, bli satt i
medlytt med operatør som har svart.
• Alle operatører og koordinatorer befinner seg i samme
AMK-sentral, men på fire fysisk forskjellige lokasjoner.
Dette gjøres mulig ved hjelp av IKT-systemer.
Hvorfor Virtuell AMK?
• En gjør det mulig å korte ned svartid og sikre svar i større
grad.
• En kan svare fra en sentral og koordinere ressurser fra en
annen.
• En kan utnytte lokalkunnskap om ressurser.
• En vil kunne redusere risiko for å bli ‘slått ut’ i forhold til om
alt er samlet i en stor sentral.
• En kan gjøre det mulig å ytterligere bedre samhandling med
legevakt, brann og politi.
Strakstiltak for svar 113
• Strakstiltak for viderekobling av 113-samtaler ble iverksatt
etter forslag for forprosjektet, og som en midlertidig løsning.
• Hvis Førde ikke svarer inne 20 sekunder går samtalen videre
til Bergen og vice versa.
• Tilsvarende løsning er etablert mellom Stavanger og
Haugesund.
• Dersom alle linjer er opptatt, eller sentralen er ute av stand til
å svare av en eller annen grunn går samtalen videre uten
forsinkelse.
Prosjektorganisasjon
• Representasjon fra
–
–
–
–
–
Helse Vest RHF
De fire helseforetakene
Helse Vest IKT (arkitekt)
KoKom
RAKOS
• Representasjonen dekker fagområdene ambulanse,
beredskap, luftambulanse og AMK.
• Direktørmøtet Helse Vest er styringsgruppe.
Interessenter
• Det er gjort en interessentanalyse i prosjektet.
• Et av de gjennomførte tiltakene er et informasjons- og
dialogmøte med brann, politi og HRS.
Mål for utredningsprosjektet
• Utredningsprosjektets mål:
«Å skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for Helse Vest
for å kunne iverksette tiltak for å kunne etablere og drive en
virtuell AMK-sentral. Slike tiltak kan være iverksettelse av et
eller flere anskaffelsesprosjekt, et eller flere utviklingsprosjekt
(herunder organisasjonsutvikling), og et eller flere
innføringsprosjekt».
Fra mål til delmål
• Prosessen i prosjektgruppen førte til at vi fikk brutt målet
ned i en rekke delmål og disse igjen i aktiviteter.
• For å få gjennomført aktivitetene er det satt ned en rekke
arbeidsgrupper som skal levere sine rapporter 3. april.
Hva skjer videre?
• Redaksjonsgruppen samler innspill fra arbeidsgruppene og
legger frem for prosjektgruppen.
• Prosjektgruppen deltar aktivt i utformingen av innholdet i
utredningsrapporten.
• Vi søker å få en kort høringsrunde i starten av mai.
• Rapporten skal leveres 24. mai og behandles i
styringsgruppen 3. juni.

similar documents