Anita Lehikoinen 22112011_Korkeakoulujen ja

Report
Korkeakoulujen ja tiedelaitosten ohjaus
vuonna 2012
Korkeakoulujen ja tiedelaitosten seminaari 21.-22.11.2011
Johtaja Anita Lehikoinen
Valtiontalouden kehykset vuosille 2012-2015,
korkeakoulut ja tiede
Menosäästöt
• Yliopistot 86,2 milj. euron vuotuinen menosäästö, joka toteutuu
kokonaisuudessaan vuonna 2014. Vuonna 2012 säästö 58 miljoonaa euroa
• AMK:t valtion menosäästö 51 milj. euroa vuoteen 2015 mennessä. Säästö
toteutetaan asteittain siten, että vuonna 2012 2 milj. euroa, vuonna 2013 20
milj. euroa, vuonna 2014 31 milj. euroa ja vuonna 2015 51 milj. euroa
• SA:n valtuuden kokonaistasoon tehdään vajaan 12 prosentin vähennys
vuosina 2012—2015. Tutkimusmäärärahan taso laskee leikkauksen myötä
vuoteen 2015 mennessä noin 34 milj. eurolla
• OKM:n rakenteelliseen uudistamiseen kohdistuu kehyskaudella
hallitusohjelman mukainen 15 milj. euron säästö. Uudistukset käynnistyvät
vuonna 2013
Lisäyksiä
• Varauduttu yliopistojen työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen
korvaamiseen täysimääräisesti vuodesta 2012 lähtien.
• Tutkimusinfrastruktuurien vahvistamiseen on varauduttu 8,5 milj. euron
lisärahoituksella vuodesta 2012 alkaen. Tästä panostuksesta OKM:n osuus
vuonna 2012 on 4 milj. euroa, vuonna 2013 5 milj. euroa ja vuosina 2014 ja
2015 8,5 milj. euroa.
Valtiontalouden kehykset vuosille 2012-2015,
yhteisten säästöjen kohdennus eri hallinnonaloille
Hallitusohjelmaan sisältyy lisäksi seuraavat vuoden 2012 talousarvioon
ja kehyskaudelle 2013—2015 vaikuttavat kaikille hallinnonaloille yhteiset
menosäästöt:
• toimintamenosäästöt koko valtionhallinnossa ja toimintatapauudistukset
keskushallinnossa (-60 milj. euroa, n. 1% toimintamenoista)
• yhteishankintojen lisääminen (-55 milj. euroa)
• järjestöjen tuet ja jäsenmaksut koko valtionhallinnossa (-10 milj. euroa)
Lisäksi hallitusohjelmaan sisältyy seuraavat kehyskaudelle 2013—2015
vaikuttavat kaikille hallinnonaloille yhteiset vielä kohdentamattomat menosäästöt:
• julkisen hallinnon atk-uudistus (-105 milj. euroa)
• hallinnon tilatehokkuus (-10 milj. euroa)
• sektoritutkimuksen uudistaminen (-4 milj. euroa)
Aiemman tuottavuusohjelman mukaiset menosäästöt ovat kehyksen sisällä
Varauduttava kevään 2012 kehyspäätöksen yhteydessä mahdollisesti tehtäviin
julkisen talouden kestävyyttä vahvistaviin lisätoimenpiteisiin
TAE 2012 – valtion rahoitus yliopistojen
toimintaan (otettu huomioon TAE 2012 täydennys 18.11.2011)
• Valtion rahoitus yliopistojen toimintaan 1 829 987 000 euroa (mom. 29.40.50)
–
Lisäys edelliseen vuoteen nähden on 61,6 M€, kun ei oteta huomioon vuoden 2011 rahoitukseen
sisältynyttä 50 M€ kertaluonteista lisäystä yliopistojen maksuvalmiuden vahvistamiseen ja ALVkompensaation tarkentumista vuoden 2010 toteumatietojen perusteella.
Muutoksia edelliseen vuoteen
Yliopistoindeksi (3,4 %)
+ 56,3 M€
Yliopistojen toiminnan lisärahoitus (pl. AYO)
+ 10,0 M€
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
+ 32,5 M€
Hammaslääketieteen koulutus Kuopiossa
+ 0,8 M€
Indeksin leikkaus (HO)
- 28,0 M€
Aalto-yliopiston rahoituksen leikkaus (HO)
- 10,0 M€
ALV-kompensaation tarkentuminen
- 19,9 M€
Kertaluonteisten lisäysten poisto
- 50,3 M€
TAE 2012 – valtion osuus ja avustus
ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin
• Valtion osuus ja avustus ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin
429 001 000 euroa (mom. 29.40.30)
–
Lisäys edelliseen vuoteen nähden on 19,2 M€
Muutoksia edelliseen vuoteen
Kustannustason muutos (3,7 %)
+ 14,4 M€
Kustannustenjaon tarkistus
+ 7,8 M€
Hankerahan palauttaminen
+ 1,0 M€
Opiskelijarakenteen muutos
+ 0,4 M€
Toiminnan laajuuden muutos
- 3,0 M€
Opettajankoulutuksen yksikköhinnan muutos
1,3 M€
Menosäästö (HO)
- 2,0 M€
Kertaluonteisen menon poisto
- 0,6 M€
TAE 2012 – Suomen Akatemian
tutkimusmäärärahat
• Valtion rahoitus yliopistojen toimintaan 429 001 000 euroa (mom. 29.40.30)
–
Lisäys edelliseen vuoteen nähden on 16,8 M€
Muutoksia edelliseen vuoteen
Tutkijavirkamuutoksen laskentamallin muutos
Aikaisempien vuosien myöntämisvaltuuden kasvu
+ 2,2 M€
+ 14,9 M€
Vuoden 2012 myöntämisvaltuuden pienentäminen (HO)
- 3,7 M€
Valtion henkilöstön osalta palkkausten tarkistus
+ 0,2 M€
Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus, ICOS ja biotieteet
+ 1,5 M€
Tasomuutos
+ 1,8 M€
Ministeriön palaute korkeakoulujen ja
tiedelaitosten toiminnasta
•
Kirjallinen palaute annettiin yliopistoille ja ammattikorkeakouluille lokakuussa
2011
– Arvio tavoitteiden toteutumisesta korkeakoululaitoksen ja ao. korkeakoulusektorin
osalta
– Yliopisto- ja ammattikorkeakoulukohtaisesti palaute perustehtävien lisäksi
johtamisen, talouden ja rakenteellisen kehittämisen tilanteesta mahdollisin
toimenpidesuosituksin
– Mukana palautteessa kauden 2010–2012 sopimustavoitteiden toteumaraportti ja
korkeakoulun koulutusalojen asemoituminen valtakunnallisessa tarkastelussa
– Mukana esitys ammattikorkeakoulujen aloituspaikkavähennysten kohdentamisesta
vuodesta 2013
•
•
Seuraavan kirjallisen palautteensa OKM antaa yliopistoille syksyllä 2013 ja
ammattikorkeakouluille syksyllä 2014
Tiedelaitoksille vuosittain kesäkuussa tilinpäätöskannanotto
Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet
•
•
•
•
•
Yhteiset tavoitteet koskevat yliopistojen lisäksi ammattikorkeakouluja, vaikka
näiden kanssa sopimukset tehdään vuosille 2014-2016
Pohjana hallitusohjelma, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma
vuosille 2011-2016 ja OKM:n toiminta- ja taloussuunnitelma ja TIN:n linjaukset
Korkeakoulujen mahdolliset kommentit yhteisiin tavoitteisiin tammikuun loppuun
2012 mennessä (sähköpostitse [email protected])
Luonnosta muokataan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman ja
saadun palautteen pohjalta
Korkeakoululaitoksen yhteisistä tavoitteista sovitaan korkeakoulujen ja
tiedelaitosten johdon seminaarissa 22.3.2012
Sopimuskausi 2013-2016,
Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet 1(7)
Yhteisten tavoitteiden teemat
•
•
•
•
•
•
Tavoitetila 2020
Vahvat korkeakouluyksiköt osaamisen perustana
Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään
Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla kilpailukykyä, hyvinvointia ja
vaikuttavuutta
Kansainvälistyminen laadun turvaajana
Korkeakouluyhteisön kehittäminen
Sopimuskausi 2013-2016,
Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet 2(7)
Tavoitetila 2020
•
•
Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 nykyistä laadukkaampi,
kansainvälisempi, vaikuttavampi ja tehokkaampi. Korkeakoulujen toiminnassa
korostuvat yhteiskuntavastuu ja kestävän kehityksen periaatteet.
Korkeakoululaitos muodostuu kansainvälisesti vetovoimaisista omille
vahvuusalueilleen profiloituneista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, jotka
vastaavat monipuolisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Yliopistojen
tehtävissä korostuu tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus.
Ammattikorkeakoulujen tehtävissä korostuu työelämäläheinen opetus ja
aluevaikuttavuus sekä näitä tukeva tutkimus- ja kehittämistoiminta. Koulutus-,
tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kehitetään yhtenä kokonaisuutena.
Sopimuskausi 2013-2016,
Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet 3(7)
Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiset tavoitteet vuosiksi
2013-2016
•
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut toteuttavat hallitusohjelmassa sekä koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämissuunnitelmassa 2011-2016 asetettuja tavoitteita sekä muita eduskunnan ja
valtioneuvoston korkeakouluille asettamia strategisia tavoitteita. Tavoitetilan saavuttamiseksi
OKM, yliopistot ja ammattikorkeakoulut toteuttavat seuraavat kehittämistoimet:
Vahvat korkeakouluyksiköt osaamisen perustana
•
•
•
•
OKM tukee strategiarahoituksella yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen omia toimenpiteitä
erityisesti rakenteellisen kehittämisen, työurien pidentämisen sekä kansainvälistymisen ja
tutkimuksen painoalojen vahvistamiseksi.
OKM, yliopistot ja ammattikorkeakoulut jatkavat rakenteellisen kehittämisen toimia laadun ja
vaikuttavuuden vahvistamiseksi ja osaamiskeskittymien synnyttämiseksi. Taideyliopisto aloittaa
toimintansa ja sen taloudelliset toimintaedellytykset turvataan. Koulutustarjontaa uudistetaan
ennakointien perusteella työelämän ja yhteiskunnan muuttuvia tarpeita tukien.
Ammattikorkeakoulujen 2 200 aloituspaikan vähentäminen toteutetaan siten, että
ammattikorkeakoulujen profiilit terävöityvät ja toiminnan laatu paranee.
Ammattikorkeakoulu-uudistukselle asetettuja tavoitteita toteutetaan hallituksen iltakoulun
16.11.2011 linjausten mukaisesti.
Korkeakoulujen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisillä toimenpiteillä kehitetään ja
ylläpidetään korkeakoulujen tietojen yhteismitallisuutta ja yhteentoimivuutta. Yhteistyön tuloksina
ovat yhteiset käsitteet ja keskeisimpiä yhteisiä tietoja sisältävä korkeakoulujen valtakunnallinen
tietovaranto. Tietojärjestelmissä otetaan käyttöön yhteiset käsitteet ja hyödynnetään
valtakunnallista tietovarantoa tietojen jakamisessa. Korkeakoulut päättävät omien strategisten
tavoitteidensa nojalla, mitä tietojärjestelmiä ja miten ne yhdessä tai erikseen tuottavat.
Sopimuskausi 2013-2016,
Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet 4(7)
Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään
• Korkeakoulujen koulutusvastuita ja –tutkintoja koskeva säätely uudistetaan siten, että
korkeakoulujen autonomiaa koulutuksen järjestämistavoissa vahvistetaan.
• Jatkossa valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, mitä tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin
ammattikorkeakoulu voi eri koulutusalalla antaa. OKM:n koulutusohjelmapäätöksistä luovutaan
koulutuksen työelämävastaavuuden ja reagointiherkkyyden vahvistamiseksi.
• Yliopistot ja ammattikorkeakoulut huolehtivat siitä, että koulutus rakentuu selkeistä kokonaisuuksista,
mikä helpottaa koulutukseen hakeutumista, edistää opintojen etenemistä ja lisää opiskelijan
mahdollisuuksia hyödyntää eri alojen opetusta. Korkeakoulut kehittävät ohjausprosesseja ja luovat
kannusteita niin, että opetusjärjestelyt ja -sisällöt tukevat tutkintojen suorittamista ja sitouttavat
opiskelijat opintoihin.
• Yliopistot ja ammattikorkeakoulut uudistavat opiskelijavalintoja siten, että ensimmäistä
korkeakoulupaikkaa hakeville mahdollistetaan oma kiintiö. Sen käyttöönotosta ja suuruudesta
päättää korkeakoulu. Tavoitteena on selkeästi lisätä ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien
osuutta sisäänpäässeistä. Toisessa vaiheessa (vuodesta 2015 alkaen) hakujärjestelmää
uudistetaan siten, että yhteishaussa valitaan vain ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevia. Muiden
hakijoiden valitsemiseksi otetaan käyttöön erillisiä haku- ja valintaväyliä.
• Korkeakoulut ja opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtivat yhdessä siitä, että korkeakoulujen
opiskelijavalintojen ja korkeakouluopintojen rakenteiden uudistaminen on toteutettu vuoden 2015
loppuun mennessä. Korkeakoulut mukauttavat haku- ja valintapalveluihin liittyvät tietojärjestelmänsä
tukemaan korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettavaa valtakunnallista
yhteishakua.
Sopimuskausi 2013-2016,
Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet 5(7)
Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään...
• Yliopistot ja ammattikorkeakoulut suunnittelevat koulutustarjontansa
kokonaisuutena siten, että tutkintoon johtava koulutus ja muu koulutus
muodostavat työelämän tarpeisiin vastaavan yhtenäisen kokonaisuuden.
Korkeakoulut kehittävät tutkinnon jälkeistä koulutusta niin, että sillä voidaan
tukea työelämän uusiutumista ja toimialojen muutosta ja korkeakoulutettujen
erikoistumista.
• Tutkinnon jälkeistä koulutusta kehitetään laajoina osaamiskokonaisuuksina
erikoistumiskoulutuksena. Samalla selkeytetään alan terminologiaa.
Erikoistumiskoulutuksille luodaan laadunvarmistusjärjestelmä.
• Korkeakoulut kehittävät koulutuksen työelämärelevanssia.
• Korkeakoulut osallistuvat valtioneuvoston päättämän koulutuksellisen tasaarvo-ohjelman toteuttamiseen. Ohjelmalla edistetään sukupuolten välistä
tasa-arvoa, puretaan segregaatiota ja vähennetään vanhempien sosioekonomisen aseman vaikutusta koulutukseen hakeutumisessa ja siihen
pääsemisessä.
• Yliopistot ottavat käyttöön opiskelijapalautejärjestelmän (YOPALA) siten, että
sitä voidaan hyödyntää yliopistojen rahoitusmallissa vuodesta 2015 alkaen.
Ammattikorkeakoulujen opiskelijapalautejärjestelmä uudistetaan.
Sopimuskausi 2013-2016,
Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet 6(7)
Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla kilpailukykyä, hyvinvointia ja
vaikuttavuutta
•
•
•
•
Yliopistot vahvistavat oman strategiansa mukaisia tutkimusaloja, korkeatasoisia
tutkimusympäristöjä ja huippututkimuksen edellytyksiä. Kansainvälisen tutkimusrahoituksen
osuutta lisätään, samoin kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ottaen muun muassa huomioon
tulevaisuuden suuret haasteet.
Yliopistot vahvistavat tutkijankoulutuksessa yhteistyötä tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän
kanssa. Laadun parantamiseksi ja kansainvälistymisen edistämiseksi tutkijankoulutusta
järjestetään entistä enemmän kansainvälisissä verkostoissa. Yliopistot luovat edellytyksiä
nousevien alojen ja tutkijanuran edistämiselle. Tutkimuksen laatu näkyy lisääntyneinä
julkaisuina korkeatasoisissa vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa.
Tutkimuksen vahvuusalueilla toisiaan täydentävät yliopistot, ammattikorkeakoulut ja
tutkimuslaitokset muodostavat vetovoimaisia keskittymiä. Näiden yhteiset tutkimushankkeet ja
–infrastruktuurit luovat uudenlaisia kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia
perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen sekä yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan
välille.
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut vahvistavat yhteistyötä innovaatiojärjestelmän eri toimijoiden
kanssa toimien aktiivisesti osaamiskeskittymien uuden tiedon tuottajina ja kehittäjinä.
Ammattikorkeakoulut tukevat alueiden elinvoimaisuutta vahvistamalla tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoimintaansa kehittämällä erityisesti kysyntä- ja käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa
ja hyvinvointipalveluita.
Sopimuskausi 2013-2016,
Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet 7(7)
Kansainvälistyminen laadun turvaajana
• Yliopistot, ammattikorkeakoulut, Suomen Akatemia ja OKM vahvistavat
kansainvälistä yhteistyötä. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut rakentavat
kansainvälisiä strategisia kumppanuuksia vahvistaakseen omia painoalojaan.
• Korkeakoulujen yhteistyötä ja läsnäoloa lisätään nousevissa talouksissa,
erityisesti Kiinassa, Intiassa ja Venäjällä.
• Korkeakoulut järjestävät vieraskielisille opiskelijoille ja vieraskieliselle
henkilöstölle tarvittavaa kotimaisten kielten ja kulttuurien opetusta sekä muita
palveluita, jotka tukevat integroitumista Suomeen ja korkeakouluyhteisöön.
Korkeakoulut lisäävät strategisesti merkittävien yhteistyömaiden kielten ja
kulttuurien opetusta. Korkeakoulut sisällyttävät tutkintoihin kansainvälistymistä
tukevan osion.
• Yliopistot kehittävät urajärjestelmiään niin, että kansainvälinen rekrytointi
vahvistuu entistä laajempana.
Korkeakouluyhteisön kehittäminen
• Korkeakoulut kehittävät toimintaansa siten, että ne ovat kilpailukykyisiä, tasaarvoisia ja kiinnostavia työ- ja opiskeluyhteisöjä. Henkilökunnan ja
opiskelijoiden hyvinvointiin sekä työ- ja opiskelukykyyn kiinnitetään erityistä
huomiota.
Sopimuskausi 2013-2016, yliopistot
• Siirrytään nelivuotiseen sopimuskauteen
• Valtion rahoitusperusteita uudistetaan ottaen huomioon
toimintaympäristön muutokset
– yliopistolaitoksen tavoitetila vuonna 2020
– kehitystä tähän suuntaan tuetaan kauden 2013-2016 rahoitusmallilla.
– kaikkia tunnistettuja uudistamistarpeita ei ole mahdollista toteuttaa vielä seuraavan
sopimuskauden rahoitusmallilla
• Sopimuksen sisältöä uudistetaan edelleen aiempaa strategisemmaksi
ja vain keskeisimpiin tunnuslukuihin rajoittuvaksi
• Sopimuksen perusrakenne kauden 2010-2012 mukainen
• Alustavat laskelmat uuden rahoitusmallin mukaisesti
• OKM:n sopimustarjous toimitetaan yliopistoille viimeistään kaksi
viikkoa ennen neuvottelua. Neuvottelut 7.-21.5.2012
Sopimuskausi 2013-2016
Yliopiston tehtävä, profiili ja painoalat
•
•
•
•
Kauden 2010-2012 strategiset tavoitteet ja painoalavalinnat olivat usealle
yliopistolla vielä varsin yleisellä tasolla
Yliopistojen painotusten erilaisuutta oli valtakunnallisessa tarkastelussa
vaikea hahmottaa
Yliopistojen rakenteiden uudistamista edellyttää myös hallitusohjelmassa
päätetyt etupainotteiset menovähennykset ja mahdolliset
lisäsopeuttamistoimenpiteet
Yliopistot tekevät strategiatyönsä pohjalta ehdotuksen profiilistaan ja
painoaloistaan
Sopimuskausi 2013-2016,
Yliopistojen määrälliset tavoitteet
Valtakunnallisena lähtökohtana valmistelulle pidetään:
Toteuma
2008
Toteuma
2009
Toteuma
2010
Tavoite
2010-2012
OKM
alustava
2013-2016
Alemmat kk-tutkinnot
13 878
10 755
12 300
13 815
14 000
Ylemmät kk-tutkinnot
21 825
10 535
14 384
14 893
15 000
Tohtorintutkinnot
1 527
1 642
1 518
1 624
1 600
Ulkomaalaiset tutkintoopiskelijat
6 195
6 984
7 809
8 950
8 950
Vaihto-opiskelijat (l+s, yli 3kk)
9 799
10 327
10 444
11 200
11 200
Lisäksi opettajankoulutukselle tavoitteet opettajaryhmittäin
Sopimuskausi 2013-2016, OKM:n ehdotus
yliopistojen alakohtaisiksi tutkintotavoitteiksi
Lähtökohtia ovat:
•
•
•
•
•
•
Vuosien 2011–2016 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksen
linjaukset
Korkeakouluissa tehty rakenteellinen kehittäminen
Kansallisen ennakoinnin tuottama tieto koulutustarpeesta
Ikäluokkakehitys ja aikuiskoulutustarpeen kasvu
Läpäisyn parantuminen/parantaminen ja tutkintototeumat
Lisäksi on otettu huomioon, että
– Sopimuskaudella 2013–2016 korkeakouluista valmistuvat ovat jo aloittaneet opintonsa
– Uusien opiskelijoiden määrissä on tapahtunut muutoksia
•
•
Tutkijankoulutuksen rakenteissa ja menettelyissä tapahtuneet muutokset
Painopisteen siirto tieteellisen ja taiteellisen jatkotutkinnon jälkeisen tutkijanuran
kehittämiseen
OKM:n ehdotus yliopistojen ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteeksi
sopimuskaudeksi 2013-2016
Toteuma 2010
Teologinen
Humanistinen
Taideteollinen
Musiikkialan
Teatteri- ja tanssiala
Kasvatustieteellinen
Liikuntatieteellinen
Yhteiskuntatieteellinen
Psykologian
Terveystieteiden
Oikeustieteellinen
Kauppatieteellinen
Luonnontieteellinen
Maatalous-metsätieteellinen
Teknillistieteellinen
Lääketieteellinen
Hammaslääketieteellinen
Eläinlääketieteellinen
Farmasian
Kuvataidealan
YHTEENSÄ
206
1626
252
123
58
1202
114
1089
190
287
470
1584
1235
279
4753
656
85
68
82
25
14384
Tavoite 2010-2012
223
1915
255
150
60
1655
115
1400
220
363
480
2025
1825
300
3010
600
105
60
100
32
14893
OKM:n ehdotus 2013-2016
225
1860
260
150
60
1800
135
1300
210
340
530
2150
1825
300
2860
665
140
60
100
40
15000
OKM:n ehdotus yliopistojen tohtorintutkintojen tavoitteeksi
sopimuskaudeksi 2013-2016
Toteuma 2010
Teologinen
Humanistinen
Taideteollinen
Musiikkialan
Teatteri- ja tanssiala
Kasvatustieteellinen
Liikuntatieteellinen
Yhteiskuntatieteellinen
Psykologian
Terveystieteiden
Oikeustieteellinen
Kauppatieteellinen
Luonnontieteellinen
Maatalous-metsätieteellinen
Teknillistieteellinen
Lääketieteellinen
Hammaslääketieteellinen
Eläinlääketieteellinen
Farmasian
Kuvataidealan
YHTEENSÄ
24
124
15
12
1
80
5
120
26
49
25
86
309
33
312
240
20
14
22
1
1518
Tavoite 2010-2012
22
139
22
11
4
84
7
126
25
38
26
108
355
45
329
237
22
12
20
2
1624
OKM:n ehdotus 2013-2016
22
133
22
11
2
85
7
126
27
33
28
105
349
43
325
237
22
12
20
1
1600
Sopimuskausi 2013-2016, OKM:n ehdotus
yliopistojen tunnuslukutavoitteiksi
Toteuma
2008
Toteuma
2009
1,64
(0,83-5,33)
0,77
(0,50-1,43)
0,88
(0,53-1,83)
24,7 %
(19,9-33,4%)
23,0 %
(19,3-28,8%)
23,5 %
(19,6-29,1%)
Tohtorin tutkinnot/ professori
0,67
(0,31-0,97)
0,72
(0,37-0,93)
0,57
(0,25-0,76)
Tieteelliset julkaisut/ opetus- ja
tutkimushenkilökunta
1,89
(1,14-2,51)
1,88
(1,05-2,48)
1,77
(1,07-2,67)
17,4 %
(5,1-25,2%)
17,6 %
(5,4-26,0%)
19,2 %
(6,7-29,1%)
0,21
(0,07-0,32)
0,22
(0,06-0,35)
0,40
0,20-1,28)
Ylemmät kk-tutk/ opetus- ja
tutkimushenkilökunta
Yli 55 op suorittaneiden osuus
Kilpailtu tutkimusrahoitus/
kokonaisrahoitus
Henkilökunnan kv-liikkuvuus/
opetus- ja tutkimushenkilökunta
Toteuma
2010
Sopimuskausi 2013-2016,
muuta yliopistojen sopimuksista
•
•
•
•
Valtakunnallisen korkeakoulu-, tiede- ja innovaatiopolitiikan kannalta
merkittävistä kehittämistoimista sovitaan "keskeiset kehittämiskohteet" kohdassa yliopistokohtaisesti OKM:n pohjaesityksen pohjalta
Sopimukseen kirjataan valtion rahoitus tarvittavin erittelyin
Lisäksi yksityiskohtaisempi erittely perusrahoituksen muodostumisesta
Valtion rahoitus tulee huomioimaan jatkossakin
Valtakunnallisia erityistehtävät
– OKM päättää yliopistoja kuultuaan tehtävistä ja niihin osoitettavasta valtion rahoitusosuudesta
Strategiarahoitusosuus
– lähtökohtana on yliopistojen oma strategiatyö, joka ottaa huomioon tavoitteet
laadukkaammasta, tehokkaammasta, profiloidummasta ja kansainvälisemmästä
yliopistolaitoksesta
– sovitaan ministeriön ja yliopiston välisessä neuvottelussa ottaen huomioon ministeriölle
toimitetut tiedot yliopiston toiminnasta ja keskeisistä strategisista päätöksistä toiminnan
kehittämiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi
– keskeiset yliopistokohtaiset indikaattorit merkitään näkyviin sopimukseen
Sopimuskausi 2013-2016,
aikatauluja yliopistoille
Ministeriöön 31.1.2012 mennessä toimitettava aineisto
• Yliopisto antaa ensimmäisen ehdotuksensa määrällisiksi tavoitteikseen ja
tunnuslukutavoitteikseen
– OKM:n vastatarjous tavoitteisiin ja
ehdotus valtakunnallisiksi erityistehtäviksi 29.2.2012 mennessä
– yliopiston vastine näihin 18.3.2012 mennessä
– määrällisten tavoitteiden ja valtakunnallisten erityistehtävien lopullinen
yhteensovittaminen tapahtuu ministeriön ja yliopiston välillä huhtikuun aikana ennen
sopimusneuvotteluja
•
Raportointi toimenpiteistä
– työurien pidentämiseksi
– kansainvälistymisstrategian tavoitteiden edistämiseksi
– tutkimustulosten hyödyntämiseksi
Sopimuskausi 2013-2016,
Aikatauluja yliopistoille
Ministeriöön 17.2.2012 mennessä toimitettava aineisto
• Strategiatyön pohjalta yliopiston ehdotus tehtävästä, profiilista ja painoaloista
• Maisteriohjelmaesitykset ja EU/ETA-alueen ulkopuolelle suunnattuun
lukukausimaksukokeiluun sisällytettävät vieraskieliset maisteriohjelmat (2014
alkavat)
• Vuoden 2011 toiminnan raportointi
– tilastotiedot toimitetaan vuodelta 2011 tätä koskevien ohjeiden mukaisesti
– kirjallisessa palautteessa edellytetty raportointi keskeisten kehittämistoimenpiteiden
etenemisestä
– tasa-arvosuunnitelma
– muu strategian toimeenpanon seurannan ja arvioinnin kannalta tarkoituksenmukainen
aineisto
– tilinpäätösasiakirja vahvistamisen jälkeen
•
Raportointi keskeisistä strategisista päätöksistä yliopiston toiminnan
kehittämiseksi ja rakenteelliseksi uudistamiseksi
– strategiarahoituksen kohdentamiseksi
– strategiset päätökset toiminnan kehittämiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi
– kuinka ja millä indikaattoreilla toteutumista voidaan vuosittain seurata
Vuoden 2011 toiminnan raportointiaikataulu,
ammattikorkeakouluille
Ministeriöön 31.1.2012 mennessä toimitettava aineisto
• Raportointi toimenpiteistä
– työurien pidentämiseksi
– kansainvälistymisstrategian tavoitteiden edistämiseksi
– tutkimustulosten hyödyntämiseksi
Ministeriöön 17.2.2012 mennessä toimitettava aineisto
• Ammattikorkeakoulun ja niiden ylläpitäjien tulee esittää perusteltu näkemyksensä
OKM:n ehdotukseen
– oman ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan vähentämiseksi
– toimipisteverkon kokoamiseksi sekä
– ehdotukseen mahdollisista uusista ammattikorkeakoulukokonaisuuksista
Ministeriö ohjeistaa jatkovalmistelua saadun palautteen perusteella tarkemmin helmi-maaliskuun aikana
•
•
•
Ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvät hanke-esitykset
Uusia tai lakkautettavia ohjelmia koskevat esitykset
Vuoden 2011 toiminnan raportointi
–
–
–
–
–
tilastotiedot toimitetaan vuodelta 2011 tätä koskevien ohjeiden mukaisesti
kirjallisessa palautteessa edellytetty raportointi keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä
tasa-arvosuunnitelma
muu strategian toimeenpanon seurannan ja arvioinnin kannalta tarkoituksenmukainen aineisto
toimintakertomus tai tätä vastaava toiminnan raportointi (ml. johdon katsaus) niiden vahvistamisen jälkeen
Yliopistojen mahdolliset koulutuslaajennukset
• lisäystarvetta oikeustieteessä ja lääketieteessä
• selvitetään toteuttamisedellytykset nykyisissä yksiköissä
• valmius vähentää muuta koulutusta koulutuksen kokonaistarjonnan
säilyttämiseksi nykytasolla
• pyritään löytämään ratkaisut kevään 2012 aikana
Ammattikorkeakoulujen sopimusmenettely
kaudella 2013-2016
•
Ammattikorkeakoulujen kanssa vuodelle 2013 sovittavat asiat (ei neuvotteluja
2012)
–
–
–
–
•
Yhteiset tavoitteet
Aloituspaikkavähennykset
Hankerahoitus (amk-uudistus ja rakenteellinen kehittäminen)
Koulutusohjelmapäätökset
Sopimusneuvottelut uusien ammattikorkeakoulujen kanssa vuosiksi 20142016 käydään syksyllä 2013
– Ammattikorkeakoulu-uudistuksen eteneminen korkeakoulun sisällä
– Strategiatyön pohjalta ammattikorkeakoulun ehdotus tehtävästä, profiilista ja
painoaloista
– Uusi rahoitusmalli käytössä vuodesta 2014
Ajankohtaista tiedelaitoksista
• Kansallinen tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa
– asiantuntijaryhmä asetteilla
– tehtävänä päivittää Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta ja päättää
infrastruktuurimomentin määrärahojen jaosta
– Suomen Akatemian rooli
• Kansalliskirjasto ja VARK
– asiantuntijaryhmän asettaminen yhdistämistä selvittämään
Tiedelaitosten sopimusvalmistelut 2012
•
Tiedelaitosten sopimusvalmistelu siirtyy täysimääräisesti KOTA tietojärjestelmässä tehtäväksi vuoden 2012 aikana
– yhdenmukainen sopimusrakenne kaikille tiedelaitoksille
– sopimustekstien valmistelu sähköisenä vuoropuheluna
– aineistotoimitukset
•
Ministeriöön 10.2.2012 mennessä toimitettava aineisto
– tiedelaitosten tulossopimusluonnokset 2013-2016
– talousarvioehdotus vuodelle 2013
•
Ministeriöön 15.3.2012 mennessä toimitettava aineisto
– tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2011
– vuoden 2011 tulossopimuksen toteumatiedot
•
•
27.3.2012
5.4.2012
ministeriön sopimuskommentit virastoille
laitosten sopimuskommentit ministeriölle

similar documents