Lapin yliopisto Osatutkimus D: 25-50 *vuotiaiden kokemuksellinen

Report
Lapin yliopisto
Osatutkimus D:
25-50 –vuotiaiden
kokemuksellinen hyvinvointi
Paltamo 21.5.2012
Marika Kunnari & Asko Suikkanen
Tarkastellaan kokemuksellista hyvinvointia
hyvinvoinnin, elämänlaadun, onnellisuuden ja
tyytyväisyyden lähtökohdista, koskien
 työtä ja toimeentuloa
 asumista ja elinympäristöä
 sosiaalisia suhteita ja vapaa-aikaa
 terveyttä
Vertailtavat ryhmät (otostausta):
 Paltamon työttömät
Paltamon työttömät = 1) alkuperäinen työttömien
joukko 31.12.2008 , joista suurin osa työllistynyt
Työvoimataloon eli tulleet työllistämismallin pariin, 2)
paltamolaiset, jotka tulleet työttömiksi 31.12.2008
jälkeen ja tulleet malliin, 3) Paltamoon 31.12.2008
jälkeen muuttaneet, jotka tulleet työttömiksi ja malliin
 Sonkajärven työttömät
 Paltamon työlliset
Tutkimuksen tilanne tällä hetkellä:
 Kaksiosaisen kyselyn toisen kierroksen karhukierros
menossa
 Kyselyn ensimmäisen kierroksen aineiston analyysi
menossa
 Ensimmäisellä kyselykierroksella kysely 283 henkilölle
- vastausprosentti 50
Tuloksia: Työelämäsiirtymät
 Siirtymiä tapahtunut kaikissa tutkimuksen
vertailuryhmissä (alkaen otostilanteesta
31.12.2008 jatkuen aineiston keruuseen 2011)
 Sonkajärven työttömät työllistyneet avoimille
työmarkkinoille Paltamon työttömiä useammin.
Otostausta: Paltamon työttömät
 48 % :lla työsuhde Paltamon työvoimayhdistykseen, 4
% työttömänä, 29 % avoimilla työmarkkinoilla (heistä
79 % asuu Paltamossa ja 21 % muualla), 19 %:lla
työtilanne ”joku muu” .
Otostausta: Sonkajärven työttömät
 34 % edelleen työttömänä, 44 % avoimilla
työmarkkinoilla (heistä 71 % asuu Sonkajärvellä ja 29 %
muualla), ”joku muu” työtilanne 22 %:lla
Otostausta: Paltamon työlliset
 7 % työsuhteessa Paltamon työvoimayhdistykseen, 5 %
työttömänä, 78 % edelleen avoimilla työmarkkinoilla
(heistä 96 % asuu Paltamossa ja 4 % muualla), 10 %:lla
”joku muu” työtilanne
Siirtymien taustat, ikä
(ikäryhmät: 25-32 –vuotiaat, 33-42 –vuotiaat ja 4352 –vuotiaat)
 Paltamon työttömistä ikäryhmässä 33-42 –vuotiaat
selvin muutos kohti avoimia työmarkkinoita. Heitä
työllistynyt hieman suuremmassa suhteessa avoimille
työmarkkinoille kuin samanikäisiä sonkajärveläisiä
työttömiä.
 Sonkajärveläiset vanhimman ikäryhmän edustajat
työllistyneet avoimille työmarkkinoille suuremmassa
suhteessa kuin otostaustaltaan Paltamon työttömänä
olevat samanikäiset.
 Paltamon työllisistä kaikki työttömäksi joutuneet ovat
ikäryhmästä 43-52-vuotiaat. Kahden nuoremman
ikäryhmän työttömäksi joutuneet ilmoittavat olevansa
mukana Paltamon työllistämismallissa.
Otostausta: Paltamon työttömät
- 25-32 –vuotiaista 30 % siirtynyt avoimille
työmarkkinoille
- 33-42 –vuotiaista 42 %
- 43-52 –vuotiaista 23 %
Otostausta: Sonkajärven työttömät
- 33-42 –vuotiaista 38 % siirtynyt avoimille
työmarkkinoille
- 43-52 –vuotiaista 47 %
Siirtymien taustat, sukupuoli
Otostausta: Paltamon työttömät
 Naisista 46 % työsuhteessa Paltamon
työvoimayhdistykseen, 50 % miehistä vastaavassa
tilanteessa.
 Naisista noin 21 % avoimilla työmarkkinoilla, miehistä
38 %. Naisilla ”muu työtilanne” tasoittaa avoimien
työmarkkinoiden osalta miesten eduksi esiintyvää eroa.
Otostausta: Sonkajärven työttömät
 Sonkajärven osalta tilanne näyttäytyy Paltamon tapaan
samansuuntaisesti sukupuolen mukaan eriytyneenä.
Otostausta: Paltamon työlliset
 Eri työtilanteet jakautuneet sukupuolen mukaan
tarkasteltuna suhteellisen tasaisesti.
Siirtymien taustat, korkein ammatillinen koulutus
 Ammatillinen koulutustausta taannut parhaat
edellytykset avoimille työmarkkinoille siirtymiselle.
 Otostaustaltaan Paltamon työttömistä avoimille
työmarkkinoille siirtyneistä vastaajista
- ammattikoulututkinnon suorittaneita 50 %
- opistoasteen- tai AMK–tutkinnon suorittaneita 21 %
- ei ammatillista koulutusta omaavia 14 %
- ammatillisen kurssin tai kansanopistotutkinnon
suorittaneita 7 %
- yliopistotutkinnon suorittaneita 7 %
 Tilanne sama Sonkajärven työttömien keskuudessa
Tuloksia: Tyytyväisyys nykyiseen työhön
 Otostaustaltaan Paltamon työttömistä avoimille
työmarkkinoille siirtyneet ovat suuremmassa määrin
tyytyväisiä nykyiseen työhönsä työllistämismallissa
mukana oleviin verrattuna.
 Sonkajärven työttömistä avoimille työmarkkinoille
siirtyneet ovat suuremmassa määrin tyytyväisiä
nykyiseen työhönsä edellä mainittuihin ryhmiin
verrattuna.
Otostausta: Paltamon työttömät
 Paltamon työllistämismallissa mukana olevista 57 % on
tyytyväinen nykyiseen työhönsä. Tyytymättömiä työhönsä
on 24 %.
 Avoimille työmarkkinoille siirtyneistä tyytyväisiä työhönsä
on 71 % ja tyytymättömiä 7 %.
Otostausta: Sonkajärven työttömät
 Avoimille työmarkkinoille siirtyneistä 93 % on tyytyväinen
nykyiseen työhönsä.
Otostausta: Paltamon työlliset
 Edelleen avoimilla työmarkkinoilla työskentelevistä 78 % on
tyytyväinen nykyiseen työhönsä. Tyytymättömiä heistä on
noin 4 %.
 Paltamon työllistämismallin pariin tulleista henkilöistä kaikki
ovat tyytyväisiä nykyiseen työhönsä.
Tuloksia: Tyytyväisyys työllistämismalliin
 Tyytyväisyyttä erityisesti tarjotun työn riittävyyteen
(tyytyväisiä 59 %, tyytymättömiä 30 %).
 Työn mielekkyyteen tyytyväisiä 46 % ja tyytymättömiä 30
% vastaajaryhmästä.
 Työhön liittyvään ohjaukseen tyytyväisiä 39 % ja
tyytymättömiä 35 % vastaajaryhmästä.
 Erimielisyyttä ilmenee lisäksi työllistämismallissa mukana
olemisen seurauksista, eli
- hyvinvoinnin edistymisestä (48 % kokee hyvinvointinsa
edistyneen ja 43 % kokee ettei näin ole käynyt) sekä
- taloudellisen toimentulon turvatuksi tulemisesta (50
% kokee taloudellisen toimeentulonsa turvatummaksi
ja 42 % kokee ettei näin ole käynyt).
Lopuksi muutama poiminta…
 Paltamon työvoimayhdistykseen työsuhteessa olevista
78 % kokee, ettei heidän ja esimiehen välillä ole
ristiriitoja.
 67 % kokee, että työpaikalla vallitsee avuliaisuuden
ilmentämä aito toverihenki.
 70 % kokee, ettei työntekijällä ole muutostilanteessa
mahdollisuutta vaikuttaa.
 37 % kokee vastuunkantamisen mahdollisuuden olevan
olemassa, 30 % kokee ettei tätä mahdollisuutta ole.
 46 % kokee saavansa työpaikalla arvostusta työstään,
35 % kokee asian päinvastoin.
Kiitokset kuulijoille!

similar documents