Käsikirjan kuvia

Report
lisenssit
Formaali
TV
internet
yhteisöt
keskustelu
Valmentaja + Urheilija
reflektointi
ylläpito
järjestelmät
oppimisalustat
koordinointi
Tarvittava tieto ja
osaaminen on
määritelty
ylhäältä ja se on
kaikille sama
Järjestelmä motivoi etenemään
portaalta toiselle
Teoriatieto siirtyy käytäntöön itsestään
Arviointi
on
virheiden
etsimistä
Putkesta
valmistuu
tasalaatuista
tuotetta
Oppimisen
määrää
mitataan ajalla
Valmentajan osaamisen tukeminen
KOULUTUSTILAISUUDET
Verkoston luominen
Verkostokokoontumiset
Koulutusprosessit urheilijan kanssa
Mentorjärjestelmä koulutuksen osana
Verkko-oppiminen + kohtaamiset
Kuvan laajentaminen
Oppimaan oppiminen
Mentori ja aktori samassa koulutuksessa
LAJILIITTO
Valmentajaverkoston luominen
Tiedonvälitys
Työkalut – wiki
Valmentajan polku – ohjaus
Kouluttajien osaamisen tukeminen – työparit
Kouluttajan työkalut
Kouluttajaverkostot – arjessa auttaminen
Tietopankit/työpajat
Lajiliittojen välinen yhteistyö
ASIANTUNTIJAT
Huippuvalmentajafoorumit
Asiantuntijapankki
Kansainvälisyys
Bile-emäntä
SEURA
Valmentajaverkosto
Valmennuslinja
Seuratoimijoiden osaaminen
Tiedon välitys
Oppimisympäristö
Keskustelukumppani
Yhteistyö muiden lajien kanssa
VALMENTAJAT
Vertaistuki
Valmentaja tutustuu koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöihin. Hän toteaa, että
jonkun koulutuksen osan hän on suorittanut muussa koulutuksessa, jonkun
koulutuksen osan hän hallitsee osittain ja joitain olisi helposti liitettävissä
nykyiseen valmennustehtävään.
Ei aiempaa
osaamista
Osallistuu
koulutukseen
Vastaavat
suoritukset
Hallitsee osittain
Oppimistavoite olisi
toteutettavissa
omassa
valmennuksessa
Korvaavuushakemus
koulutusvastaavalle
Osaamisen kuvaus
näytöllä,
portfoliolla, tentillä,
tehtävällä
Keskustelu
kouluttajan kanssa
ja suunnitelma
työssäoppimisesta
Koulutuksen
osan
hyväksyminen
Mahdollisia
lisätehtäviä, tenttejä,
eri roolissa
toimimista jne.
Henkilökohtainen
oppimissuunnitelma
koulutuksen osalle
1.1 Itsetuntemus
Ihmissuhdetaidot
Itsensä kehittämisen taidot
100
3.3 Yhteistyötaidot
Vastuun jakaminen
Sidosryhmäyhteistyö
Itsearviointikyky
Perustelukyky
80
60
1.2 Kehittymishakuisuus
Kehittymismotivaatio
Kehittymismenetelmien hyödyntäminen
40
20
3.2 Vuorovaikutus ja ilmapiiri
Ilmapiirin luominen
Toimivan tiimin rakentaminen
1.3 Voimavarat
0
3.1 Pelaajalähtöisyys
valmennustoiminnassa
Pelaajien aktiivinen osallistuminen
Pelaaja-valmentaja -suhde
2.3 Lajiosaaminen
Pelaajan kehittäminen
Joukkueena pelaamisen kehittäminen
2.1 Suunnittelu- ja
organisointiosaaminen
2.2 Urheilullisuusosaaminen
Urheiluosaaminen
12
Informaali koulutus
Oppimisen tilannekohtaisuus korostunut
Oman urheilu-uran
kokemukset
Itseohjautuva opiskelu
(internet tms.)
Asiantuntijoiden
hyödyntäminen
Vertaisryhmäkeskustelut
(CoPs)
Mentorointi/”coaching”
Urheilijakeskustelut ja palaute
Formaali koulutus
Tutorointi
Tavoitteet ennalta määritetty
Kehittämismuoto
Reflektointi l. Oman toiminnan arviointi
suhteessa toiminnan tavoitteisiin
Valmennustapahtumien
tarkkailu
Kurssitoiminta, seminaarit
tms.
Valmiiden mallien hyödyntäminen
Osaamisen (”oman näkemyksen”) jalostaminen
Osaamisen eteneminen
13

similar documents