Polarbase safety information

Report
ISPS/Norsk Olje & Gass
Area INFO
Welcome to Polarbase AS
•
Main office: +47 784 21 700
Hovedkontor
•
•
•
•
PPE requirements/Påbudt verneutstyr
-Helmet/Hjelm
-Coveralls/ working clothes with high visibility
Kaikontor
strips or high visibility vest
Operational duty phone: +47 975 75 198 Arbeidstøy med refleks eller refleksvest
-Safety boots/Vernesko
(outside office hours)
-PPE is not required when walking/ biking on marked
Operativ vakttelefon
walkways.
Security (main gate): +47 991 15 700
Verneutstyr er ikke påkrevd ved gåing/sykling på markerte
Vakt/ Adgangskontroll
gangveier
Quay office : + 47 975 75 198
Emergency phone: + 47 975 75 198
Nødtelefon
Emergency preparedness
•
•
•
•
•
•
•
ABC A – Airway/Frie luftveier
B –Breathing/Åndedrett
C – Circulation/Sirkulasjon
Alert Emergency phone number: 975 75 198
Nødtelefon nummer
Ambulance 113 / AMK/ Ambulanse
Police 112 / Politi
Fire 110 / Brannvesenet
Restricted area/Begrenset område
Please register at main gate
Alle besøkende og kjøretøy skal registreres inn ved hovedport
Wear visible ID (and driving permit)
Bær synlig ID (kjøretillatelse for evnt kjøretøy)
Duty/service only
Kun vareleveranser/ serviceoppdrag
Comply with parking restrictions
Kun parkering på oppmerket/anvist plass
Please show caution passing through gates and
be aware of slow vehicle
Vær oppmerksom på bom/port og saktegående kjøretøy
• What is expected of me as a driver at the
Polarbase:
• That I have the necessary training for the vehicle.
• That I show due respect for the environment.
• The speed limit is met or adapted (30 km / h).
• Secure cargo - no matter and always.
• That I block the site if my mission can harm others.
• The vehicle is in proper working order.
• That I live by the rules.
• That I know the limitations of my vehicle.
•
•
•
•
•
•
What is expected of me when working on
Polarbase:
That I carry visible ID cards at the base area.
That I know of ISPS and Guideline 091
That I know who's FPSO (Safety Officer)
That I know the practice for car and driving license
at the base area.
That I report discrepancies to the base.
That I report damage on protection gear.
• Hot Work at Polarbase:
• Hot work means welding, cutting, fireing, soldering,
use an angle grinder or use of any machines with a
high specific heat or generating heat and/or sparks.
• There shall always be giwen permission to
perform hot work on Polarbase area.
Please contact us for more information.
See info on www.polarbase.no
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hva forventes av meg som sjåfør på Polarbase:
At jeg har nødvendig opplæring for kjøretøyet.
At jeg viser nødvendig hensyn til omgivelsene.
At fartsgrenser overholdes maks 30 km/t.
At last sikres forsvarlig – uansett og alltid.
At jeg sperrer av området hvis mitt oppdrag kan skade
andre.
At kjøretøyet er i forskriftsmessig stand.
At jeg etterlever de regler som gjelder.
At jeg kjenner begrensningene på mitt kjøretøy.
Hva forventes av meg ved ferdsel på Polarbase:
At jeg bærer synlig ID kort på baseområdet.
At jeg kjenner til ISPS og Retningslinje 091.
At jeg vet hvem som er PFSO (Sikkerhetsoffiser).
At jeg kjenner til rutiner mht. bil og kjøretillatelse på
baseområdet.
At jeg rapporterer avvik til portvakt/vaktselskap.
At jeg rapporterer om skader på sikringsutstyr.
Varmt arbeid på Polarbase:
Med varme arbeider menes sveising, skjæring, kutting,
brenning, lodding, bruk av vinkelsliper eller enhver bruk
av redskap med høy egenvarme eller som utvikler varme
og/eller gnister.
Det skal alltid søkes om tillatelse til å utføre varmt
arbeid på Polarbase området.
Kontakt oss for mer informasjon,
Se info på www.polarbase.no

similar documents