Elämäntaitokurssi hyvinvoinnin edistämiseen - Suomen koulu

Report
Elämäntaitokurssi hyvinvoinnin
edistämiseen
11.4.2013
BACK TO BASICS – päivitä tietosi… Suomen koulu- ja opiskeluterveyden
yhdistyksen (SKOOPPI) koulutus
Turku, opetusravintola Alabama
Minna Savolainen
palvelupäällikkö
Nyytin perustehtävä ja arvot
 Toiminnan tarkoitus
edistää ja tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja
elämänhallintataitoja
 Arvot





Asiakaslähtöisyys
Välittäminen
Luotettavuus
Henkinen hyvinvointi
Yhteisöllisyys
2
Toiminnan lähtökohdat
1. Siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen
 irtautuminen lapsuuden perheestä ja itsenäistyminen
 opiskelu- ja asuinpaikan muutos
 ystäväpiirin ja harrastusmahdollisuuksien vaihtuminen
 päätäntävalta ja vastuunotto omista henkilökohtaisista
asioista
 aikuisen identiteetin rakentuminen
 seurustelusuhteen vakinaistaminen
3
Toiminnan lähtökohdat
2. Tutkittu tieto
 Kouluterveyskyselyt
 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset
 Nuorten terveystapatutkimukset
 Muut nuorten terveystottumuksia, koulutus- ja
työllisyystilannetta yms. koskevat tutkimukset ja selvitykset
 Nyyti: kävijätutkimus, asiakastilastot ja selvitykset, kyselyt,
asiakaspalautteet
 Opinnäytetyöt Nyytin palveluista (AMK, kandi ja pro gradutyöt ks. www.nyyti.fi)
 Tulossa myös väitöskirjatutkimuksia
4
Nyytin palvelut
 Verkkosivut www.nyyti.fi: Tietoa elämänhallinnasta ja opiskelusta;
Linkkejä tiedon sekä avun lähteille ja Nyytin Facebook yhteisöön; Blogi;
Uutiskirje; Kyselyjä palvelujen käyttäjille
Verkkosivut myös ruotsiksi
 Nettiryhmät: Avoimia -kirjoittaminen vaatii rekisteröitymistä, mutta
kuka tahansa voi lukea; Aihealueita:





Yksinäisyys
Sinkkuna
Ero
Erosta eteenpäin
Koulukiusaaminen suunnitteilla
 Elämäntaitokurssi
 Päihteettömät Hengailuillat: kaikille avoimia ja maksuttomia,
järjestäjinä ylioppilas- ja oppilaskunnat ympäri maata
5
Nyytin Elämäntaitokurssi
6
Elämäntaitokurssin taustaa
 Control Your Depression
 University of California 1978, rev. 1986
 Zeiss, Lewinsohn, & Muñoz, 1979
 RCT: intervention is more effective than a control situation
 Depressiokoulu
 Suomeen 1996
 Katriina Kuusi & Tarja Koffert, Suomen Mielenterveysseura
 Elämäntaitokurssi
 Nyyti, 2004
 Liikunta, ravitsemus, uni ja lepo osioden vahvistaminen 2010
 Kehittäminen jatkuu edelleen Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille –
projektissa (2009-2013) ja Elämäntaitoja ammatillisissa oppilaitoksissa
opiskeleville –projektissa (2013-2015)
 Skills for Life – intervention vaikuttavuustutkimus 2012-2016
7
Elämäntaitokurssi
 Ryhmämuotoinen strukturoitu interventio
 voimavarakeskeinen
 kokonaisvaltainen hyvinvointi
 terveyttä edistävä ja tukeva
 sairauksia ennalta ehkäisevä
 Ryhmän koko 10-20 osallistujaa, 1-2 ohjaajaa
 Kuusi sisältökokonaisuutta
 Menetelminä ohjatut ryhmä-, pienryhmä- ja
parikeskustelut, toiminnalliset menetelmät,
kurssikertojen välillä tehtävät kotitehtävät
8
Elämäntaitokurssin tavoite
 Edistää ja lisätä osallistujan
 itsetuntemusta
 itsestä välittämistä
 minäpystyvyyttä – pärjäämistä
 elämänhallintaa
 hyvinvointia
 opiskelukykyä
9
Kurssin perusajatus (1)
10
Kurssin perusajatus (2)
11
Ole oman elämäsi tähti!
12
Elämäntaitokurssi - kuusi osaa
1. Hyvä arki, toiminta ja ajankäyttö –
hyvä päivä, nukkuminen, ruokailu, liikkuminen ja
mukavien asioiden tekeminen
2. Hyvinvointi, stressi ja ongelmanratkaisu –
ongelmanratkaisutyökaluja, hyvinvointi, stressi,
stressin hallinta, rentoutuminen
3. Tunteiden ja ajatusten tunnistaminen omien tunteiden ja ajatusten tunnistaminen sekä
niiden hyväksyminen
13
Elämäntaitokurssi – kuusi osaa
4. Itsetunto ja ajatusten muuttaminen –
itsetuntemus, itsetunto, omien ajatusten
muuttaminen
5. Sosiaaliset suhteet ja taidot –
yksinäisyys, yksin oleminen, sosiaalinen verkosto ja
kanssakäyminen, oikeus jämäkkyyteen, anteeksianto
6. Hyvä arki ja hyvä elämä –
”Ole oman elämäsi tähti” - hyvän elämän
rakennuspalikat, arvot ja asenteet, unelmat, oman
elämänpolun laadinta
14
Miten kurssia toteutettu?
 6 kertaa, 2 tuntia/kerta
 8 kertaa, 1,45 tuntia/kerta
 12 kertaa, 2 tuntia/kerta
 Sopii hyvin ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden
kurssitarjottimelle
 Kurssi tarjoaa työkaluja myös ammattilaisille
käytettäväksi osana asiakastyötä.
15
Pilotit 2010 - 2011
2010
• Lukio
• AMK- ja yliopisto-opiskelijat
• Yliopisto-opiskelijat (kaksi ryhmää)
2011
• Pitkäaikaistyöttömät nuoret ja nuoret aikuiset
• Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat
• YTHS:n kanssa yhteistyössä sähköisestä
terveyskyselystä poimituille opiskelijoille
16
Palautetta lukiolaisten kurssilta
 Kurssilla oli 18 osallistujaa, joista 11 antoi
palautetta
 Kotitehtävien tekemiseen käytetty aika
• 82 % alle 30 min/vko
• 82 % teki kotitehtävät osittain
 Kukaan ei tehnyt kaikkia tehtäviä
17
Lukiolaisten palaute kurssista
 Erittäin hyvää tai hyvää kurssilla oli
 Käyty keskustelu
 Vetäjien ammattitaito
 Odotuksiin vastaaminen
 Sisältö
 Ilmapiiri
 Ryhmässä tehdyt harjoitukset
 Oma osallistuminen
 Oman oppimisen hyödyntäminen
18
Lukiolaisten palaute - Mikä onnistui?










Kokonaisuutena onnistunut
Hyvä kurssi, olisin itse voinut olla aktiivisempi
Selkeys, opettavat neuvot ja tehtävät, jotka pistivät pohtimaan
Uusia ajattelumalleja, ajatusten puhdistusta
Keskusteleva, ilmapiiri ja ihmiset
Asioiden pohdinta ja käsittely
Ryhmän yhteistyö tehtävissä ja ohjaajien kannustava asenne
Kaikki sanoi omia mielipiteitä eikä ujostellut
Ohjaajat saivat hyvin kaikki puhumaan ja vapautumaan
Toivon tämän toiminnan jatkuvan lukiossa ja tulevan myös muihin
oppilaitoksiin. Koen kurssin olevan yleishyödyllinen jokaiselle
opiskelijalle.
19
Hyvinvointikysely
 Kyselyt/ mittaukset kolme kertaa:
 1) ennen kurssia
 2) kurssin päätyttyä
 3) puoli vuotta kurssin päättymisen jälkeen
 Koottu useammasta validoidusta mittarista
 Kehitetään edelleen osana
vaikuttavuustutkimusta
20
Pilottitutkimus
 Intervention vaikuttavuus
 Elämäntaitokurssi Nyytissä syksyllä 2011
 Yksinäisyys erityisteemana
 Hyvinvointikyselyt
 ennen kurssia (T1)
 kurssin jälkeen (T2)
 kuusi kuukautta kurssin jälkeen (T3)
21
Keitä olivat osallistujat?
 22 osallistujaa
 12 (55 %) vastasi kaikkiin kolmeen kyselyyn
 ikä M=25,4 vuotta (sd 2, 6 vuotta)
 58 % naisia
 42 % miehiä
 yliopisto-opiskelijoita
22
Mittarit
 Pystyvyys (self-efficacy), 17 kysymystä
 Kuinka hyvin pystyt… (Bandura, 2005)
 Masennuksen oireet, 7 kysymystä
23
0-100
Pystyvyys
48.00
46.00
44.00
42.00
40.00
38.00
36.00
34.00
32.00
30.00
45.78
42.12
36.40
before
after
6 months after
F(2)=11.89, p=.002 η²=.70
24
Masennuksen oireet
2.40
2.29
2.20
2.11
1-4
2.00
1.80
1.63
1.60
1.40
1.20
1.00
before
after
6 months after
F(2)=10.72, p=.003 η²=.68
25
Skills for Life -research program
 Vaikuttavuustutkimus, RCT – PsM Elina Marttisen
väitöstutkimus
 aineiston keruu meneillään
 40 % osallistujista saatu
 Yhteistyössä YTHS:n kanssa
 Ohjausryhmä
 Professori Katariina Salmela-Aro
 Dosentti Markku Partinen
 LT Taina Hätönen
26
Vaikuttavuustutkimus
Tutkimusasetelma:
koe- ja kontrolliryhmät
Terveydenhoitajan
tapaaminen,
Sähköinen terveyskysely,
Sätky
suostumus tutkimukseen,
N=215
T0
N=215
SATUNNAISTUS
T0
• YTHS, Sähköinen terveyskysely
• 1-vuoden opiskelijat
T1
Kontrolliryhmä,
Interventioryhmä,
T1
T1
N=135
N= 80
T2
6 viikon
Elämäntaitokurssi,
•ennen
T2
• seuranta kurssin jälkeen tai 8 viikkoa
T1:n jälkeen
T2
T3
• seuranta 6 kuukautta T2:n jälkeen
T3
T3
6 kuukautta T2
jälkeen
6 kuukautta T2
jälkeen
27
Elämäntaitokurssin kehittäminen jatkuu
 2009-2013
 Elämäntaitokurssin osallistujan opas ja sen pilointi ( 7 kurssia, N=113)
 Hyvinvointikysely ja sen pilotointi ja 2014 -> vakiinnuttaminen
 Kurssista tiivistelmä ja opas Nyytin sivuilla
 2012-2013 Verkkokurssi, pilotointi
 2011-2013 Ohjaajakoulutus, pilotointi (4 ryhmää, N=80) ja
2014 -> vakiinnuttaminen Nyytin palvelutuotteeksi
 2012-2015 Vaikuttavuustutkimus Elina Marttisen väitöskirja
 2013-2015 Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa
opiskeleville – projekti, kurssin sisällön ja menetelmien
muokkaaminen, pilotointi ja arviointi, oppilaitoshenkilöstön
ohjaajakoulutus
28
Kiitos
mielenkiinnosta!
Kysymyksiä?
Lisätietoja:
[email protected]

similar documents