Tuomisen esitys

Report



Teemu Tuominen, sosionomi AMK
Tällä hetkellä perhekuntoutuskeskuksen
johtaja Vantaan Kaupungilla
Sosiaalialan työkokemus lastensuojelun
laitoksista, pääasiassa kunnallisista
vastaanotto- ja arviointilaitoksista
◦
◦
◦
◦
Kouluikäisten arviointi
Nuorisoikäisten arviointi
Lastensuojelussa tehtävä päihdearviointi ja -työ
Perhekuntoutus ja perhetyö
 Kaikille yhteistä: Lyhyitä intensiivisiä asiakkuuksia,
suuret määrät asiakkuuksia vuodessa
1. Asiantuntijuus lähellä asiakasta tehtävässä työssä
2. Ulkopuoliset paineet lastensuojelussa
3. Miten ylläpitää asiantuntijuutta
Mitä asiantuntijuus on?

Tieto, kokemus, ilmaisukyky
”on taitava työssä” ”tietää mitä tekee” ”osaa”
◦
◦


Kuka on asiantuntija?
Mitä on käytäntö?
◦
1.
2.
3.
” Asiantuntijatiedon rakentuminen käytännössä”
Käytännön tieto + teoreettinen tieto 
Kokemuksellinen tieto 
Hiljainen tieto, intuitio
Tieto
• Tutkinnot ja koulutukset,
tutkimukset
• Tieto ympäristöstä ja
yhteiskunnasta
Kokemus
• Työkokemus
• Elämänkokemus
• Havainnot ja intuitio
Taito
• Vuorovaikutuskyvyt
• Luovuus
Persoona
• Omat vahvuudet ja
heikkoudet
• Omat asenteet ja
ennakkokäsitykset

Läheisyys asiakkaisiin
◦ Lastensuojelulaitoksessa suhteesta lapseen, nuoreen tai
perheeseen voi tulla hyvinkin läheinen
◦ Läheisyyden/etäisyyden säätely välttämätöntä
 Ammatillinen etäisyys vs. aito välittäminen?

Verkostotyö tärkeää
◦ Neuvolat, päiväkodit, koulut/oppilaitokset, psykiatria,
sos.toimistot, te-toimistot, jne.

Vuorovaikutus keskiössä
◦ Kontaktin saaminen, luottamuksen saaminen ja niiden
ylläpitäminen

Lapseen keskittyvää  perheen dynamiikan
muuttaminen jää usein puutteelliseksi
Negatiivisen kääntäminen positiiviseksi

◦
Asiakkaan saaminen mukaan työskentelyyn
Ryhmässä toimiminen ja yksilötyö

◦
◦
Omaohjaajuus osastotyössä keskeinen työtapa
Työparityöskentely ja työryhmätyöskentely
Tärkeää on tunnistaa omat tunteet,
ennakkokäsitykset sekä roolit

◦
◦
Rooliongelmat  Asiakkaan asianajaja vs.
asioihin puuttuja?
Kriittinen reflektio, oman toiminnan arviointi






Kaikki menetelmät ovat työkaluja ja välineitä
vuorovaikutuksen, kontaktin muodostamisen tai
muun tuloksen tavoitteluun
Ikätasoisuuden ymmärtäminen tärkeää  mikä
menetelmä missäkin vaiheessa
Tieto/tietoisuus erilaisista kulttuurisista tavoista
kasvattaa on hyväksi  varottava yleistyksiä!
Menetelmän valinta asiakkaiden mukaan
Erilaisia menetelmiä on suuri määrä, katso esim.
sosiaaliportti/lastensuojelun käsikirja
Asiakasta osallistava toimintamalli äärimmäisen
tärkeää  Erityisesti sijoitettaessa pois kotoa!

YLE 5.3.2014: Selvitys: Ajoittain katoavat vanhemmat ongelma lastensuojelulaitoksissa
YLE 27.2.2014: Lapsena huostaanotettu poliisi tuntee lastensuojelun molemmat puolet
HS 15.2.2014: Lastensuojelussa tieto ei kulje viranomaisten välillä
YLE 14.1.2014: ”Jokainen lastensuojelussa ennen vuotta 1984 työskennellyt voi varautua
siihen, että nimi nousee esiin”
HS 13.2.2014: Huostaanotoissa ei vieläkään seurata lakia
YLE 29.1.2014: Asiantuntija: Suomen on uudistettava lastensuojelu perustuksia myöten
IS 28.1.2014: Uusi huostaanottovideo leviää netissä
IS/IL 13.1.2014: Asiantuntija: Lastensuojelun viranomaisvalta on Suomen suurin
ihmisoikeusongelma
HS 31.1.2014: 7 tositarinaa lastensuojelussa
HS 27.21.2013: Lastensuojelun työntekijä näkee jouluna juopottelua ja riitoja
IL 29.11.2013: Huono makaronilaatikko syynä huostaanottoon
HS 4.11.2013: Nuori joutui päiviksi eristyksiin pelkissä alusvaatteissa
HS 27.10.2013: Lastensuojelun satuttama
IS 7.10.2013: Näin paljon Suomessa otetaan lapsia huostaan!

Suomen Kuvalehden artikkelisarja: Lastensuojelun myytit





















Long Play, Elina Hirvonen: Suojelupäätöksiä (julkaistu
27.2.2014)
Maria Syrjälän blogi 2.3.2014: Pitkäsoitto siitä, mitä Long
Playn lastensuojelujuttu jättää kertomatta
IS 16.1.2014 kolumni: Yksi onnellinen hetki
HS mielipide 13.1: Lasten- ja nuorisopsykiatrian ja
lastensuojelun yhteistyötä on tiivistettävä (Lasten- ja
nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Jukka Huikuri)
HS mielipide 4.1: Lastensuojelu pelasti lapsemme
tulevaisuuden
HS mielipide 2.1: Nuorten psykiatriaa ei pidä ulkoistaa
lastensuojelulle
HS mielipide 9.12.2013: Hiljaisuuden kulttuuri ei palvele
lastensuojelua (lskl + järjestöjen viestintä)
HS mielipide 22.11.2013: Lastensuojelusta kerrotaan usein
vain huonot kokemukset

Kasvavat asiakasmäärät ja asiakaspaineet
◦ Sosiaalityöntekijöillä toimipisteestä riippuen ajoittain jo
mahdoton asiakastilanne
 ”Ei enää tulipalojen sammuttamista, vaan tulipalojen rajaamista”


Mediassa lastensuojelusta näkyy sijoitukset ja niihin
liittyvät ongelmat, suuri osa lastensuojelusta on
kuitenkin perhetyötä ja muita tukitoimenpiteitä
Lastensuojeluilmoitukset jatkuvassa kasvussa
◦ Valtava määrä ilmoituksia tulee poliisilta esim.
nuorisoikäisten juopottelusta ja näpistyksistä
◦ Varhaiskasvatuksesta tulee verrattain vähän ilmoituksia
 Korvaako määrä laadun? Kuinka moni ilmoituksista johtaa
konkreettisiin toimenpiteisiin? Kuinka moni ilmoituksista on
turhia? Huoltajien väliset riitatilanteet?



Sosiaalinen tekijä -blogi
Sosiaalisen median käyttö
Mediassa sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien
omalla nimillä tehtyjä ulostuloja
◦ Kolumnit, vieraskynät, artikkelit paikallislehdissä,
työntekijöiden haastattelut


Lastensuojelu ja julkisuus – opas lastensuojelun
ammattilaisille median kohtaamiseen
Eturivin työntekijöiden tulisi tuottaa tietoa
kentältä  julkisuuden hyväksikäyttö  painetta
poliitikoille ja päättäjille

Koulutus
◦ Oma koulutus, koko työyhteisön koulutukset
◦ Työantajalla on velvollisuus hankkia koulutusta

Lukeminen & tiedonhankinta
◦ Lastensuojelun keskusliitto
◦ Myös epätavalliset lähteet voivat olla ajoittain
käyttökelpoisia  tiedon laatu, käyttökelpoisuus?

Kokemuksista oppiminen oleellisempaa kuin
työkokemuksen määrä
Kritiikki ja sen sietäminen
Halu oppia uutta, nöyryys oppia virheistä
◦
◦

Järkevä oppii omista kokemuksista, viisas oppii muiltakin
Tieto
• Tutkinnot ja koulutukset,
tutkimukset
• Tieto ympäristöstä ja
yhteiskunnasta
• Kirjat, lehdet, julkaisut
Kokemus
• Työkokemus
• Tilanteista oppiminen 
Kokemuksellinen tieto
Taito
• Vuorovaikutuskyvyt
• Eri menetelmien käyttö
luovasti eri tilanteissa
• Yksilöllisyys
• Verkostoituminen
Persoona
• Tietoisuus:
Omat vahvuudet ja
heikkoudet
Omat asenteet ja
ennakkokäsitykset

Vaikuttavuus ja menetelmät
◦ Ketkä hyötyvät, ketkä eivät, miten työtä tehdään?
◦ Vaikuttavuuden mittaus haastavaa, ei mahdotonta
 Mittareiden tulisi olla kansallisia ja koskettaa sekä yksityistä
että julkista lastensuojelua, muuten voivat jäädä irrallisiksi

Epäyhtenäiset toimintatavat

Dokumentointi/raportointi
◦ Menetelmiä valtava määrä, kuitenkin jo yksittäisten
yksiköiden osastojen välillä saattaa olla vaihtelua miten
toimintaa käytännössä toteutetaan
◦ Mitä kirjataan, mitä ei, mihin kaikkeen asiakas voi
vaikuttaa? Paljon erilaisia dokumentointijärjestelmiä
◦ Asiakkaiden mahdollisuus nähdä/vaikuttaa mitä heistä
kirjataan  Avoin dokumentaatio

Peruspalvelut eivät riitä, erityispalvelut
paikkaavat
◦ Lastensuojelu ns. laajan tason peruspalvelu
◦ Sijaishuollon pitäisi olla viimesijaista toimintaa,
mihin pitäisi ryhtyä vasta kun avohuollon toimet on
koettu riittämättömiksi tai toimimattomiksi

Organisaatioiden välisen yhteistyön ongelmat
◦ Johtaa asiakkuuksien pirstaloitumiseen ja palveluita
ei saa tai saa liian pitkällä viiveellä
◦ Isojen kuntien oman organisaation sisällä
yhteistyön ongelmia

similar documents