PowerPoint-presentatie

Report
Drentse Pilot Jeugd
19 november 2013
Drentse Pilot Jeugd 2013
1
Programma voor vandaag
 Opening / voorstellen werkgroep transformatie
 Welke vragen heeft u?
 Het grote geheel kort geschetst - inleiding
 Presentaties en vragen
 Samenwerken
 De zorginfrastructuur wordt gekanteld
 De overgangsperiode
 Afsluiting en vervolgafspraken
 Hapje en drankje
Drentse Pilot Jeugd 2013
2
Wat willen we bereiken vandaag?
 Inzicht in de vragen die er leven
 Iedereen geïnformeerd
Drentse Pilot Jeugd 2013
3
Welke vragen en verwachtingen heeft u?
Drentse Pilot Jeugd 2013
4
Aanleiding
 Het stelsel zorg voor jeugd
werkt niet goed
 Een toename van
gespecialiseerde, complexe
zorg
 1 op de 10-12 kinderen in
jeugdzorg, speciaal
onderwijs of wajong
 Een versnipperde aanpak en
veel regeldruk en
bureaucratie
Drentse Pilot Jeugd 2013
5
Besluit stelselherziening jeugd
en nieuwe Jeugdwet
Drentse Pilot Jeugd 2013
6
Doelen stelselherziening Jeugd
 Inhoudelijk (transformatie)
 Van zorg veraf naar preventie, ondersteuning en zorg dichtbij
 Van complexe naar eenvoudige zorg
 Van verkokerde naar integrale aanpak
 Bestuurlijk (transitie)
 Verantwoordelijkheid van VWS, provincies, en zorgverzekeraars
naar gemeenten
 In samenhang met andere stelsel wijzigingen
 Financieel
 Bundeling financieringsstromen
 Harmonisatie bekostigingssystemen
 Bezuiniging/ombuiging
Drentse Pilot Jeugd 2013
7
Drentse Pilot Jeugd
 Provincie, gemeenten en
uitvoerende organisaties
trekken samen op
 Niet alleen overdracht taken,
ook ontwikkelen nieuw
inhoudelijk fundament
Drentse Pilot Jeugd 2013
8
Stip op de horizon
visie document:
“Als jeugd en toekomst tellen”
Nabij zijn en aansluiten met
positief jeugdbeleid
Drentse Pilot Jeugd 2013
9
De beweging naar voren
 Meer focus op wat voor de
inzet van specialistische zorg
ligt.
 Jeugdige en ouders zelf
verantwoordelijk
 Aanvullend hulp en
ondersteuning in eigen
omgeving (1 gezin 1 plan)
 Waar dat niet kan – effectief
elders
Drentse Pilot Jeugd 2013
10
Werkende wijs met een stip op de
horizon werken
Drentse Pilot Jeugd 2013
11
Uitwerken in de regio’s
 Zorgstructuur (inclusief toegangstaken)
 Door middel van pilots
Drentse Pilot Jeugd 2013
12
Onderwerpen regio = Drents
niveau
 Inkoop en verantwoording
 Monitoren en sturingsinformatie
 Samenvoegen Advies en Meldpunt Kindermishandeling
en steunpunt huiselijk geweld tot AMHK
 Gecertificeerde instelling jeugdbescherming en
jeugdreclassering
 Overgangsmaatregelen – regionaal transitie
arrangement
Drentse Pilot Jeugd 2013
13
Projectorganisatie
besluiten
College /raad
besluitvoorbereidend
Algemeen
bestuurlijk overleg
Stuurgroep
subregio
adviseren
Werkgroep
transformatie
(sub)Regiobureau
Drentse Pilot Jeugd 2013
14
Kapstok voor vandaag
Presentaties aan de hand van
drie thema’s
 Samenwerken
 Zorgstructuur kantelen
 Overgangsperiode
Alle onderwerpen komen dan
aan de orde – de overlap ook!
Drentse Pilot Jeugd
15
Samenwerken
In de zorg voor jeugd
Drentse Pilot Jeugd
16
Omdat?
Drentse Pilot Jeugd
1.
We dat willen
2.
Het moet
3.
Het verstandig is
4.
om kwaliteit te bieden
17
1. Omdat we het willen
 12 gemeenten hebben dezelfde gezamenlijke visie “als
jeugd en toekomst tellen” (vastgesteld)
 Positief opgroeien als onderliggende werkwijze, taal
en uitgangspunt (vastgesteld)
 Visie nader invullen met kaderstellende nota over
toeleiding en casemanagement: “op weg naar
verrichten” (in ontwikkeling)
 Bijvoorbeeld samenwerken met
1gezin1plan1aanspreekpunt
Drentse Pilot Jeugd
18
Leidend in visie – samenwerken
in het sociaal domein:
 Burger zelf
verantwoordelijk
 Kind groeit veilig op in
eigen omgeving
 Altijd tot 1 plan komen
Drentse Pilot Jeugd
19
2. Omdat het moet
 De Jeugdwet geeft aan dat gemeenten moeten
samenwerken voor




Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
AMHK (samenvoegen SHG en AMK)
(zeer) specialistische jeugdzorg
Landelijk opdracht voor Regionaal Transitie Arrangement
Drentse Pilot Jeugd
20
In Drenthe
 JB&JR via een
gecertificeerde instelling op
voorstel van de huidige BJZ
in Friesland, Groningen en
Drenthe.
 AMHK vormen door
samenvoegen AMK en SHG
onder verantwoordelijkheid
GGD
 Inkoop afspraken binnen en
buiten Drenthe – bv
jeugdzorgplus en ZIB
Drentse Pilot Jeugd
21
3. Omdat het verstandig is
 De niet vrij toegankelijke jeugdzorg is duur
 Samenwerking en solidariteitsafspraken voor gemeenten
is een logisch gevolg
Drentse Pilot Jeugd
22
4. Om kwaliteit te leveren
 Efficiëntie door kennis en uitvoering te bundelen
 Expertise op hoger niveau door schaalgrootte te
vergroten
 Zorgaanbieders moeten bepaalde schaalgrootte
hebben om effectieve en efficiënte zorg te bieden
 Gezamenlijk kwaliteitskader als basis als voor waarde
voor solidariteit gemeenten
Drentse Pilot Jeugd
23
Wat we vragen van
zorgaanbieders
 Wat voeg je toe?
 Met wie werk je samen?
 Wat draag je bij aan een
sluitende jeugdketen /
zorgstructuur?
 Volg je onze
uitgangspunten?
 Ben je effectief en efficiënt?
Drentse Pilot Jeugd
24
Zorginfrastructuur
In de zorg voor jeugd
Drentse Pilot Jeugd
25
Doelen transformatie Jeugdstelsel
 Zorg van veraf -> preventie, dichtbij
 Van complexe naar eenvoudige zorg
 Van verkokerde naar integrale aanpak
Drentse Pilot Jeugd
26
Wat is Positief (en Veilig) Opvoeden
Drenthe?
 Eén visie één taal in alle primaire leer- en leefmilieus
jeugdige
 Ondersteunen: generieke positieve opvoedingsaanpak
in en om het gezin
 Professionals realiseren positieve
ondersteuningsaanpak
 Meten wat we doen: praktijkgestuurd onderzoek
 Committment duurzame samenwerking
 Leren van ervaringen en doorontwikkelen
Drentse Pilot Jeugd
27
Gemeenschappelijke visie,
uitgangspunten en taal
 Met maximaal twee stappen hulp gerealiseerd
 Coördinatie hulp in handen van ouders en kind
 1 gezin en 1 plan niet vrijblijvend
 Nauwe aansluiting op alle opvoedmilieus (gezin
onderwijs, buitenschoolse opvang) ‘t normale leven
 Professionele deskundigheid &
verantwoordelijkheid/ruimte anderen betrekken
28
Onderscheid vrij toegankelijke en niet vrij
toegankelijke hulp
Drents niveau
interventieniveau 7 en hoger
Regionaal
interventieniveau 5 en 6
Lokaal
interventieniveau 4 twaalf gesprekken
interventieniveau 3 vijf gesprekken
Drentse Pilot Jeugd
29
Wat we vragen van zorgaanbieders?
 Gaat u effectief samenwerken rond het kind & gezin met
brede, systemische blik ( 3D)?
 Doet u wat nodig is op basis van toegevoegde waarde?
 Werkt u vindplaatsgericht, veiligheid voorop?
 Kunnen jullie met ons onderzoeken wat het profiel is van de
generalist?
 Zijn jullie bereid om met ons te leren en ontdekken? Door
samen doen!
 Zijn we transparant? En kunnen we elkaar aanspreken?
Drentse Pilot Jeugd
30
Overgangsmaatregelen
In de zorg voor jeugd
Drentse Pilot Jeugd
31
Onderliggende documenten
 Landelijke planning opgenomen in het zogenoemde
spoorboekje
 Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg
presenteert stelselmeter
 Uitvoeringsprogramma Drentse pilot
 Regionaal Transitie arrangement
Drentse pilot jeugd
32
Maar….
 Budgettair kader
 Inzicht in aantallen jeugdigen in zorg
 Politiek bestuurlijke ontwikkelingen
Drentse pilot jeugd
33
Budgettair
 In aanloop naar nieuwe verhoudingen; gebaseerd op
historische gegevens zorggebruik, wordt minimaal 15%
omgebogen:
 Als uitwerking van een ander (objectief)
bekostigingssysteem, is er een kans dat er nog meer
moet worden omgebogen
 Drentse gemeenten romen 5% extra af voor uitrol
Positief Opgroeien Drenthe en noodzakelijke
uitvoeringstaken
Drentse pilot jeugd
34
Budgettair (specifiek)
 Op dit moment (november 2013) is onderverdeling
budget niet bekend
 Pas als beschikbare budget bekend is (december 2013
of juni 2014) kan ook onderverdeling worden uitgewerkt
 In transformatieplan (april 2014) zal meer
gedetailleerde onderverdeling van budget worden
opgenomen
 Contracten of subsidieafspraken worden in najaar van
2014 gesloten
Drentse pilot jeugd
35
Wat gaat er nog gebeuren
 Plan versterking voorliggende veld
 Transformatieplan (april 2014)
 Advies expertgroep inkoop (april 2014)
 Aanvullende besluiten
Drentse pilot jeugd
36
Planning
 Juni 2014 zijn besluiten genomen over structuur, toeleiding,
samenwerking tussen gemeenten, budget, continuïteit van zorg en
organisatie van de uitvoering
 September 2014 is er zowel een gezamenlijk bestek jeugdhulp als
een bestek per gemeente
 November 2014 worden individuele contractafspraken gemaakt
met zorgaanbieders (rekening houdend met de wettelijke
verplichting om continuïteit van zorg te garanderen, maar ook met
visie uit RTA)
 In december 2014 worden definitieve besluiten genomen over
gecertificeerde instelling voor JB/JR en AMHK
Drentse pilot jeugd
37

similar documents