tema_02_chemicke_ slozeni_ zivych_ organismu

Report
Výuková centra
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

Chemické prvky: obsažené v biosféře
› MAKROBIOGENNÍ (90% zastoupení)
C, N, H, O, P
› OLIGOBIOGENNÍ
(0,05 – 1%)
Ca, Na, K, Mg, Cl, S, Fe
› MIKROBIOGENNÍ
(nepatrné množství)
B, F, Br, Se, As, Si, Li, Al, Ti, V

Chemické sloučeniny:
› A) ANORGANICKÉ (voda, soli, plyny)
› B) ORGANICKÉ :
1) nízkomolekulární látky
2) vysokomolekulární l.
3) supramolekulární l.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

-

-
-
H2O
Jsou v ní rozpuštěné všechny látky potřebné k životu
Probíhají zde všechny buněčné pochody
Dobrý vodič tepla
Má velké povrchové napětí
Tlumí náhlé teplotní změny (postupné uvolňování)
Konečný produkt oxidace uhlovodíků
Soli
V buňce ve formě iontů
Význam pro osmózu, tok vody přes membránu, pro
transportní a elektrické procesy na membráně
Vytváří vhodné prostředí pro funkci makromolekul (pufry)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Plyny
- CO2, O2, N2 – rozpouštějí se v cytoplazmě
- CO2 se rozpouští v H20  součást pufrů

Např.:
Při fyzické práci se ve svalech tvoří laktát – stoupá
hladina H+ v krvi, klesá pH. Je třeba poměr látek vrátit do
původních hodnot. Začneme více dýchat, abychom
vydýchali CO2.
H+ + HCO3-  H2CO3  CO2 + H20
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
1)
NÍZKOMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Aminokyseliny (AMK)
-
Základní stavební jednotky bílkovin (výstavba a
metabolismus buněk)
Obsahuje: karboxylovou skupinu COOH
aminovou sk. NH2
Spojením AMK peptidickou vazbou vznikají
peptidy – podle počtu AMK rozlišujeme:
- oligopeptidy (do 10 AMK)
- polypeptidy (více AMK)
Spojením polypeptidů vznikají bílkoviny
-
-
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
1) NÍZKOMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Monosacharidy (jednoduché cukry)
-
CnH2nOn
Obecný vzorec
Podle počtu uhlíků je dělíme na:
- triózy (C3H603)
- tetrózy (C4H8O4), …
- hexózy – glukóza (C6H12O6) - hroznový cukr,
hrozno, hrušky, maliny, třešně,…
- fruktóza (ovocné šťávy, med)
Disacharidy – vznikají spojením dvou monosacharidů
( sacharóza, maltóza)
-

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
1) NÍZKOMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Mastné kyseliny (karboxylové)
-
V živých soustavách se tvoří jako meziprodukty, které jsou rychle
přeměňovány na další produkty
např.: kys. olejová, kys. palmitová, kys. octová, kys. mravenčí,
kys. mléčná, kys. vinná
-

Nukleotidy
1) Volné – ATP (adenosintrifosfát) – je zdrojem a přenašečem
chemické energie v buňce
2) Vázané: základní stavební jednotky nukleových kyselin
Sestává z: cukru (pentóza)
H3PO4
dusíkatá báze: A, G, C, T, U
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
DUSÍKATÉ BÁZE:
 Purinové

Pyrimidinové
- adenin - A
- guanin – G
- cytosin – C
- tymin – T
- uracil - U
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
1) NÍZKOMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Lipidy
-
Nerozpustné ve vodě (hydrofobní)
A) jednoduché
- tuky (podkožní tuk)
- oleje (u rostlin)
- vosk, lanolin ( tuhé tuky – včelí vosk)
B) složené – fosfolipidy (biomembrány)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
2) VYSOKOMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

-

-
Bílkoviny
Vznikají z AMK
Fce:
stavební
enzymy (pepsin, tripsin)
speciální fce
Polysacharidy ( složené velkého množství monosacharidů)
Fce:
stavební (složka buněčných struktur – chitin,
celulóza, peptidoglykan)
zásobní (energetická rezerva)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
2) VYSOKOMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

-
Nukleové kyseliny (NK)
Nositelé genetické informace
DNA – kyselina deoxyribonukleová
- Většinou dvouřetězcová (dvoušroubovice)
- Složka chromozomů eukaryotních buněk
Složení:
cukr - deoxyribóza
báze – A,G,C,T,U
A-T
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
C-G
2) VYSOKOMOLEKULÁRNÍ LÁTKY
RNA – ribonukleová kyselina
-
Většinou jednořetězcová
Uracil nahrazuje tymin
Páruje se:
-
r RNA
t RNA
m RNA
A-U
G-C
ribozomální
transferová
madiátorová
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

Genetická informace je zapsána
pomocí různé sekvence (pořadí) bází
Kompletní informace – pouze DNA
 RNA – informace o struktuře bílkovin

3) SUPRAMOLEKULÁRNÍ LÁTKY
- ribozomy, mitochondrie, ER, …
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Výuková centra
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents