De presentatie

Report
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Informatiebijeenkomst
concept Jeugdwet n.a.v. de
consultatiefase
31 januari 2013
Den Haag
Programma
Stelselwijziging Jeugd
Programma Informatiebijeenkomst concept Jeugdwet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Aftrap: DGV, dhr. Paul Huijts
Informatieronde 1: Verantwoordelijkheid gemeenten
Informatieronde 2: Toegang
Informatieronde 3: Kwaliteit/Certificering en Toezicht (incl. pauze)
Informatieronde 4: Financiering
Informatieronde 5: Jeugd-GGZ en AWBZ
Vragenronde (overige vragen)
Werkstructuur programma & betrokkenheid van de koepelorganisaties
Afsluiting: DGJS, mvr. Dineke Ten Hoorn Boer
Borrel
Informatieronde 1: Verantwoordelijkheid gemeente
Signalen uit de consultatie
Standpunt VNG en individuele gemeenten:
• Onvoldoende beleidsvrijheid. Te weinig sturingsmogelijkheden om
efficiencykorting en transformatiedoelen te verwezenlijken
• Uitgangspunt eigen kracht komt onvoldoende terug
• Wettekst is teveel gericht op voorzieningen en te weinig op resultaten
Standpunt professionals
• Eigen kracht te weinig verankerd in de wet
• Principe van 1 gezin, 1 plan te weinig verankerd in de wet
• Leeftijdsgrens optrekken naar 23 jaar
3
Wijzigingen n.a.v. consultatie
Uitgangspunten artikel: gemeente baseert beleid op volgende uitgangspunten:
•
preventie en vroege signalering van opgroei- en opvoedproblematiek;
•
demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door het opvoedkundig klimaat te
versterken in gezinnen, wijken, buurten, scholen en voorzieningen als kinderopvang
en peuterspeelzalen;
•
bevorderen van de opvoedcapaciteiten van de ouders;
•
het inschakelen, herstellen en versterken van het eigen probleemoplossend
vermogen van de jeugdige, zijn ouders en zijn sociale omgeving (eigen kracht);
•
waarborgen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij
opgroeit;
•
integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één
regisseur’.
- Meer beleidsvrijheid voor gemeenten (minder “hoe”, meer “wat”)
-- Aanpassing van het begrip jeugdhulp
4
Hoofdlijnen conceptwet
Gemeente verantwoordelijk voor het opstellen van:
• Beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- opvoeding – en
psychische problemen
• Voorzieningenplicht jeugdhulp
• Uitvoering kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering
• Bestrijden kindermishandeling
• Afstemming met zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen.
• Leeftijdsgrens 18 jaar, met mogelijke doorloop tot 23 jaar.
5
Informatieronde 2: Toegang
Signalen uit de consultatie
•
VNG/Gemeenten:
 Positie huisarts geeft gemeenten onvoldoende sturingsmogelijkheden
•
Professionals:
 Teveel vrijheid voor gemeenten bij invulling toegangsfunctie
 Toegang tot jeugdhulp breder beleggen
 Zorgen over scheiding basistakenpakket en maatwerkdeel JGZ
 Adviesfunctie en medische expertise AMK borgen
 Positionering MHK
•
Cliënten
 Zorgen over de laagdrempeligheid CJG’s
6
Wijzigingen n.a.v. consultatie
Deskundigheid toegang

Nadere regels over deskundigheid toegang
Positie huisarts

Doorverwijzing naar alle soorten jeugdhulp

Afspraken tussen gemeenten,zorgverzekeraars en huisartsen (landelijk /
lokaal) over inzet jeugdhulp door huisarts
AMHK

Adviesfunctie in naam verwerkt

Wettelijke verankering in WMO
7
Hoofdlijnen conceptwet – 1
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor:






8
Herkenbare en laagdrempelige toegang tot jeugdhulp
Tijdige inzet passende hulp en benodigde expertise beschikbaar
Consultatiefunctie voor professionals die werken met jeugdigen
Directe interventies bij crisissituaties
Wanneer veiligheid van het kind in het geding is, gespecialiseerde hulp inzetten
of melding bij de RvdK
Kosteloos en anoniem advies voor jongeren
Hoofdlijnen conceptwet – 2
•
Gemeenten bepalen vormgeving toegang.
•
Inzet eigen kracht, deskundigheid inschakelen, zorg op maat
•
Nadere regels deskundigheidseisen toegangsfunctie
•
Gemeente bepaalt wat vrij toegankelijk is
•
Bevoegdheid huisarts voor het inzetten van jeugdhulp
•
Landelijke en lokale afspraken tussen gemeente huisarts en zorgverzekeraar
•
Gemeente schakelt indien nodig RvdK in
•
Gecertificeerde instelling bepaalt inzet jeugdhulp vanuit JB/JR
•
Samenvoeging AMK/SHG tot AMHK verankerd in de WMO
9
Informatieronde 3: Kwaliteit/Certificering en Toezicht
Signalen uit de consultatie
•
Alle partijen: Gelaagd systeem
•
VNG/gemeenten: meer vrijheid
•
Cliënten, beroepsgroepen, branches: meer waarborgen,
één kwaliteitsregime
10
Kwaliteit: wijzigingen n.a.v. consultatie
Vereenvoudiging en uniformering kwaliteitsregime door:
schrappen onderscheid algemene en extra kwaliteitseisen
gemeenten krijgen opdracht invulling te geven aan vertrouwenswerk
Geen opdracht aan gemeenten om kwaliteitseisen te stellen
Schrappen certificering JZ+
11
Hoofdlijnen conceptwet – 1
Bepalingen ter versterking van de positie van ouders en jeugdigen.
1
a.
b.
c.
d.
Eisen aan instellingen:
informatieverplichting;
het toestemmingsvereiste;
klachtenbehandeling;
medezeggenschap.
2
a.
b.
c.
d.
Opdracht aan gemeenten:
onafhankelijke vertrouwenspersoon;
gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond;
keuzevrijheid;
ingezetenen betrokken bij beleidsvoorbereiding.
12
Hoofdlijnen conceptwet – 2
Kwaliteitseisen voor alle vormen van jeugdhulp:
a.
de norm van verantwoorde hulp, inclusief de verplichting om altijd,geregistreerde
professionals in te zetten, tenzij;
b.
verklaring omtrent het gedrag (VOG);
c.
gebruik van een hulpverleningsplan als onderdeel van verantwoorde hulp;
d.
de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de meldplicht
calamiteiten en geweld;
e.
systematische kwaliteitsbewaking;
f.
verplichting aan de jeugdhulpaanbieders om de vertrouwenspersoon in de
gelegenheid te stellen zijn taak uit te oefenen
13
Hoofdlijnen conceptwet - 3
Certificering JB/JR
•
Een kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering wordt uitsluitend
uitgevoerd door een gecertificeerde instelling.
•
Een aangewezen certificerende instelling beslist over de afgifte, weigering,
intrekking, schorsing certificaat.
•
Een certificaat voor een periode van vier jaar en een voorlopig certificaat voor
een periode van twee jaar.
•
Rijk stelt in overleg met veldpartijen, gemeenten en provincies kaders op.
•
Nieuw is dat het normenkader van certificering per ministeriële regeling wordt
vastgesteld.
14
Toezicht: signalen uit de consultatie
Partijen, incl. VNG/gemeenten:
Het toezicht is via twee lijnen geregeld;

enerzijds Rijkstoezicht op de wettelijke kwaliteitseisen, anderzijds gemeentelijk
toezicht op de algemene wettelijke kwaliteitseisen en op de gemeentelijke
kwaliteitseisen

15
daardoor te ingewikkeld
Toezicht: wijzigingen n.a.v. de consultatie
•
Toezicht volgt op gestelde kwaliteitseisen
•
Aansluiten bij het vereenvoudigde kwaliteitsregime maakt het logisch om daarop
integraal toezicht te houden en het toezicht bij een landelijke inspectie te beleggen
(IJZ en IGZ)
16
Toezicht: hoofdlijnen conceptwet
•
De landelijk werkende Rijksinspectie (IJZ en IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit in
algemene zin en op alle wettelijke kwaliteitseisen aan instellingen en professionals;
•
De landelijk werkende Rijksinspectie wordt belast met handhaving op een
vergelijkbare wijze als thans de IGZ handhaaft;
•
De handhavingsinstrumenten van de IJZ worden uitgebreid en meer in
overeenstemming gebracht met de handhavingsinstrumenten van de IGZ, zoals
bijvoorbeeld de bestuurlijke boete
17
Informatieronde 4: Financiering
•
Vijf sectoren komen bij elkaar bij de gemeente
•
Gemeente ontvangt een vrij besteedbaar budget voor de uitvoering van de Jeugdwet
•
Budget gemeente is gebaseerd op:
Huidige kosten (historisch budget)
Toekomstige behoefte (objectieve kenmerken jeugdigen)
Verwachte opbrengst via eigen bijdragen
•
Inkopen of subsidiëren is aan de gemeente, waar nodig uniformering tbv
bekostiging vastleggen
•
PGB en eigen bijdrage conform Wmo
18
Informatieronde 5: Jeugd-GGZ en AWBZ
Signalen uit de consultatie
•
VNG/gemeenten
Belang alle jeugd- ggz overhevelen voor integrale zorg
•
GGZ- sector
Bezwaren/ risico’s overheveling:
- ‘Knip’ met Zorgverzekeringswet
-
Aanbod gespecialiseerde zorg
-
Meer wettelijke waarborgen
Kans: betere samenwerking andere vormen jeugdhulp
19
Wijzigingen n.a.v. de consultatie
•
-
Definitie jeugdhulp:
Opvoed- opgroei- en psychische problemen
Geen verwijzing naar bepaalde professionals
•
Verder geen wijzigingen specifiek voor jeugd-ggz, maar breder (toegang, kwaliteit, toezicht etc.)
•
•
Maatregelen rapport overheveling jeugd-ggz :
Doorontwikkelen kwaliteit: gemeenten verantwoordelijk+ op landelijk niveau afspraken hierover
maken
Landelijke inkoop: minimaal voor specialistische jeugd-ggz
Medisch specialist: rechtstreeks doorverwijzen naar jeugd-ggz
Landelijke afspraken zorgverzekeraars -gemeenten over rol huisarts bij doorverwijzen naar
jeugd-ggz en doorstroom naar volwassen-ggz
Wetten gezondheidszorg blijven gelden voor de j-ggz (oa Wet BIG, Wgbo,Wkcz, Wmcz,
Kwaliteitswet Zorginstellingen en in de toekomst mogelijk de Wcz)
De IGZ moet toezicht blijven houden op de jeugd-ggz
•
•
•
•
•
20
Hoofdlijnen conceptwet
-
Alle jeugd-ggz wordt overgeheveld naar gemeenten
-
Ook: enkelvoudige ernstige dyslexiezorg voor kinderen tussen de 7-12 jaar
-
Psychofarmaca: Intramuraal> Jeugdwet, extramuraal: Zvw
21
AWBZ: signalen uit de consultatie
•
Afbakening jeugd-lvb op basis van IQ niet wenselijk en praktisch niet goed
uitvoerbaar
•
Aandachtspunten:
- ‘Knip’ met andere wetten (zoals AWBZ, Wmo)
-
Aanbod gespecialiseerde zorg borgen
-
Leeftijdsgrens 23 jaar in verband met tragere ontwikkeling verstandelijke beperking
•
Kans: integrale aanpak, maatwerk, vroegtijdige signalering beperking
22
AWBZ: wijzigingen n.a.v. de consultatie
•
Alle zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking overhevelen uit AWBZ
naar Jeugdwet.
Reden: niet wenselijk en niet haalbaar om alleen de zorg voor lvb- jeugdigen (IQ>50)
over te hevelen.
Mogelijk blijft een deel van de verblijfszorg voor vb- jeugdigen dit levenslang nodig
hebben in de AWBZ.
•
De functies begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorende kortdurende
verblijf voor alle grondslagen voor jeugdigen overhevelen uit AWBZ naar Jeugdwet.
Reden: gemeenten worden in principe al verantwoordelijk voor deze functies. Door
deze geheel naar de Jeugdwet over te hevelen ontstaat er geen ‘knip’ binnen 1
functie.
23
AWBZ: hoofdlijnen conceptwet
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor:
-
Het leveren van jeugdhulp aan onder andere jongeren met een verstandelijke
beperking
-
Het bieden van begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorende
kortdurende verblijf waar nodig aan jeugdigen
24
Vragenronde
25
Werkstructuur programma & betrokkenheid
van de koepelorganisaties
26
Programma
Overheden
Veld
Bestuurlijk overleg Rijk,
VNG, IPO
Regiegroep jeugdstelsel
(Veldpartijen/Sts)
Transitiecommissie
Stuurgroep
stelselwijziging Rijk,
VNG, IPO (DJ)
Programmamanager
Stelselwijziging
Ambtelijke werkgroep
jeugdstelsel (DGV)
VNG
Transitiebureau
Rijk/VNG
Werkgroepen
Werkgroepen
Uitvoering van projecten
Aansturing
Advies, verslag, signalering
Werkstructuur programma & betrokkenheid
van de koepelorganisaties
Werkgroepen (gedeeld opdrachtgeverschap Rijk – VNG):
-
Beleidsinformatie
-
Toegang / Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
-
AMHK
-
Kwaliteit / Certificering & Toezicht
-
Overgangsmaatregelen
-
Jeugd-GGZ
-
Jeugd-vb
-
Landelijke functies / bovenlokale samenwerking
De positie cliënt, professionalisering en specifieke vormen van jeugdzorg
(pleegzorg, Jeugdzorg Plus) zijn onderwerpen binnen de wg Kwaliteit
28

similar documents