Saimaan amk yleisesittely

Report
Korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja
kehittämisseminaari 20.3.2014
Saimaan ammattikorkeakoulun laadun ja
laatujärjestelmän kehittäminen
Terttu Kauranen, strategiajohtaja
Tanja Matikainen, laatupäällikkö
Laadunvarmistuksen elementit Saimaan ammattikorkeakoulussa
Osakeyhtiön
hallitus:
tavoitteet ja ohjaus
Strategia ja
henkilöstöstrategia
Korkeakoulun
hallitus:
vuosittaiset
tavoitteet ja ohjaus
Toimintasuunnitelma ja
henkilöstösuunnitelma
AMK:n johtoryhmä:
tavoitteet
tulosyksikkötasolle
Tulosyksiköiden tavoite- ja tulossopimukset
ARVIOINTI
JA KEHITTÄMINEN
Henkilöstö;
esimiehet ja alaiset:
tavoitteet
yksilötasolle
Tavoitteet toiminnaksi:
Henkilöstö
Opiskelijat
Kumppanit
Kehityskeskustelut
Toiminta: prosessit
Toimintakäsikirja
Toiminnan tulokset
TUKI: Tietojärjestelmät ja viestintä
PALAUTTEET
JA
SEURANTA
Saimaan ammattikorkeakoulun laadun ja laatujärjestelmän kehittäminen
Laatujärjestelmää on kehitetty v. 2010 auditoinnin jälkeen mm. seuraavasti:
•Laatujärjestelmää on tehty selkeämmäksi ja yhdenmukaisemmaksi koko organisaatiossa
- Laatutyön tavoitteita, toimijoita ja näiden vastuunjakoa täsmennetty
- kiinnitetty enemmän huomiota laatujohtamiseen ja laadunvarmistuksen kattavuuteen
läpi organisaation
- Keskitytään keskeisten, strategiassa määriteltyjen tavoitteiden seurantaan entistä
ajantasaisemmin
•Henkilöstön osallistamista on lisätty
- Tiedotusta amk:n tavoitteista ja niiden toteutumisesta sekä laadusta yleensä on lisätty
• Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet, henkilöstöseminaarit työpajoineen, sisäiset
auditoinnit
- Kehityskeskusteluissa tavoitteet jalkautetaan yksilötasolle
• Kehityskeskusteluissa määrämuotoinen lomake, joka pohjautuu amk:n strategisiin
tavoitteisiin
• Kehityskeskustelujen sisältö painottuu siihen, miten kukin omalta osaltaan
toteuttaa yhteisiä tavoitteita ja mitä tukea siihen tarvitsee.
• Vuosittain vaihtuva ajankohtainen teema, esim. arvot, työpaikkakiusaaminen,
kansainväliset toiminnot ja IT-valmiudet
Saimaan ammattikorkeakoulun laadun ja laatujärjestelmän kehittäminen
•
Toiminnan ja käytäntöjen yhteneväisyyteen eri koulutusaloilla kiinnitetty huomiota
- Ammattikorkeakoulun johtoryhmä ja muut foorumit (esim. peda-ryhmä)
- Puututaan poikkeamiin ja sovitaan yhteiset pelisäännöt
- Henkilöstö osallistu sisäisiin auditointeihin ristiin yli koulutusalojen, kaikista
henkilöstöryhmistä
•
TKI-toiminnan laadunvarmistuksessa täsmennetty eri toimijoiden rooleja ja ohjeita, lisätty
dokumentaatiota, otettu käyttöön uusi projektihallinnan ohjelma
- Yhtenäisiä toimintatapoja, tutkimuspäällikköorganisaatio vakiinnutettu,
projektikoordinaattoreiden vahvempi rooli projektin hallinnoinnissa
-
Laaja tietojärjestelmä- ja tiedonhallintaprojekti meneillään 2013 – 2014
- Dokumentaation hajanaisuus ja ajantasaisen tiedon hankala saatavuus ongelmina
- Tarkoituksena käyttäjäystävällisempien ratkaisujen luominen ja tiedonhaun
helpottaminen (myös ohjelmistot kehittämiskohteena)
- Strategisten tavoitteiden seurantaan tehty entistä joustavampi järjestelmä
- Samalla toimintakäsikirjaa uudistetaan käyttäjälähtöisemmäksi
Saimaan ammattikorkeakoulun laadun ja laatujärjestelmän kehittäminen
•
Palautejärjestelmiä on kehitetty
- Tietojen hajanaisuus ollut ongelmana
- Oleellisen palautteen kerääminen tärkeää!
- Palautteista seuraavien toimenpiteiden dokumentointia parannettu, mutta edelleen
yhtenäistettävä käytäntöjä
- Palautejärjestelmien käyttöä ja tietojen hyödyntämistä on vakiinnutettu
Kehittämistyön haasteita:
-
-
Toimintatavat, organisaatio ja tavoitteet muuttuvat nopeasti, mutta järjestelmät
laahavat perässä, eivätkä tue toimintatapojen muutosta
Tiedon määrä ja tietotarpeet kasvavat ja olennaisen tiedon erottaminen on entistä
tärkeämpää
Ammattikorkeakoulujen rahoitus pienenee, myös laadun osalta on saatava aikaan
entistä parempia tuloksia entistä pienemmillä henkilöstöresursseilla (koskee opetusta,
TKI-toimintaa, laadunvarmistusta…)
Entistä enemmän paineita laatuleimoille ja akkreditoinneille; pohdittava yhä
tarkemmin, mihin lähdetään mukaan ja mikä tuo lisäarvoa toiminnalle

similar documents