Co nowego w podstawie programowej????

Report
Co nowego w
podstawie
programowej????
kalendarium
Co określa podstawa programowa
kształcenia ogólnego?
Podstawa programowa opisuje cele oraz treści kształcenia dla każdego
przedmiotu, na koniec każdego etapu edukacyjnego:
etap I
etap II
etap III
Etap IV
- klasy I-III szkoły podstawowej (nauczanie wczesnoszkolne)
- klasy IV-VI szkoły podstawowej
- gimnazjum
- szkoła ponadgimnazjalna
Treści kształcenia obejmują:
- wiadomości, które uczniowie powinni zdobyć
- umiejętności, które uczniowie powinni opanować
- postawy, które szkoła u uczniów powinna kształtować
Język wymagań
Dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu kształcenia:
- cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych
- treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów
sformułowane są w języku wymagań szczegółowych
Wymagania te stanowią:
- podstawę oceniania wewnątrzszkolnego
- jedyną podstawę oceniania na egzaminach zewnętrznych
(standardy wymagań egzaminacyjnych znikają)
Kalendarz zmian programowych
Rok
szkolny
Zreformowane nauczanie w klasach
2009/2010
I SP
I Gimnazjum
2010/2011
2011/2012
2012/2013
II SP
III SP
IVSP
II Gimnazjum
III Gimnazjum
I ZSZ
2013/2014
2014/2015
V SP
VI SP
II ZSZ
III ZSZ
SP – szkoła podstawowa, ZSZ – zasadnicza szkoła
zawodowa,
Zadania nauczyciela
Nauczyciel może:
• opracować program samodzielnie bądź we współpracy z
innymi nauczycielami;
• przedstawić dyrektorowi szkoły program opracowany przez
innego autora (autorów), np. może wybrać program
nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli
uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada
potrzebom jego uczniów i warunkom, w jakich pracuje;
• przedstawić program opracowany przez innego autora
(autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami
Zadania nauczyciela
• Zaproponowany przez nauczyciela
program nauczania powinien być
dostosowany do potrzeb i możliwości
uczniów, dla których jest
przeznaczony
Program nauczania
• Najważniejszą kwestią, którą należy sprawdzić przed
dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego
lub programu nauczania do użytku w danej szkole, jest
zgodność jego zapisów z podstawą programową.
• Program może zawierać dodatkowe treści nauczania
wykraczające poza zakres ustalony w podstawie
programowej, jeśli są dobrze uzasadnione i możliwe do
wprowadzenia w warunkach szkolnych, ale przede
wszystkim musi prowadzić do opanowania wymagań
wynikajacych z podstawy programowej. Jeśli program
wykracza w jakimś zakresie poza podstawę programową,
należy zwrócić uwagę, czy i na ile takie poszerzenie jest
zasadne, a także możliwe do zrealizowania z uczniami.
Etapy procedury dopuszczenia
programu nauczania w danej szkole
•
Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania
(wniosek).
•
Dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego, doradcy metodycznego, konsultanta lub zespołu o
zaproponowanym przez nauczyciela programie nauczania.
•
Dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej
•
Dyrektor szkoły dopuszcza program do użytku w danej szkole
•
Dopuszczone do użytku w danej szkole programy stanowią szkolny
zestaw programów nauczania
KTO I KIEDY MONITORUJE?
KTO I KIEDY MONITORUJE?
CO SPĘDZA SEN Z POWIEK NAUCZYCIELOWI,
KTÓRY PLANUJE PROCES EDUKACJI?
1. Zalecenia podstawy programowej i ich realizacja w
praktyce .
1. Dostosowanie programu nauczania do potrzeb i
możliwości uczniów oraz wymagań prawa.
1. Pisanie planów wynikowych, miesięcznych, rocznych z
uwzględnieniem podstawy i właściwe wpisy do
dziennika.
JAK WYGLĄDA PROCES PLANOWANIA?
Krok 4 Zapisy w dzienniku
Krok 3 Rozkłady materiału, plany
wynikowe, miesięczne
Krok 2 PROGRAM
Krok 1 PODSTAWA
PROGRAMOWA
PROGRAM nauczania
zawiera:
a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania tzw. cele
edukacyjne,
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w
podstawie programowej kształcenia ogólnego,
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z
uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w
zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz
warunków dydaktycznych,
d) opis założonych osiągnięć ucznia, a w
przypadku programu nauczania ogólnego
uwzględniającego dotychczasową podstawę
programową kształcenia ogólnego - opis
założonych osiągnięć ucznia
z uwzględnieniem standardów wymagań
będących podstawą przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów, określonych w
przepisach w sprawie standardów wymagań
będących podstawą przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów,
e) propozycje kryteriów oceny i metod
sprawdzania osiągnięć ucznia,
Musi być tak samo,
jak w szkolnym
systemie oceniania
f) jest poprawny pod względem merytorycznym
i dydaktycznym.
STRUKTURA PROGRAMU
Szczegółowe cele edukacyjne
Treści nauczania czyli tzw. materiał
Procedury osiągania celów szczegółowych – metody,
formy, ćwiczenia
Opis założonych osiągnięć ucznia – cel operacyjny
Metody sprawdzania osiągnięć i kryteria oceny –
poziom podstawowy, ponadpodstawowy
PLANOWANIE PRACY
Co muszą wiedzieć
nauczyciele, aby nie
mieć problemów
z planowaniem
i wpisem do
dziennika?
a) ILE GODZIN W TYGODNIU DLA KLASY?
b) ILE GODZIN ZAPLANOWANO NA 3-LETNI
ETAP EDUKACYJNY?
c) ILE WYNOSI MINIMALNA LICZBA GODZIN
DO REALIZACJI PRZEWIDZIANA W
RAMOWYCH PLANACH NAUCZANIA?
d) NA ILE TYGODNI W ROKU ZAPLANOWAĆ
REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ?
Ile godzin w tygodniu dla klasy ?
Ile godzin zaplanowano na 3-letni
etap edukacyjny?
Zajęcia edukacyjne
Język polski (510)
Historia i społ. (130)
J.angielski (290)
Matematyka (385)
Przyroda (290)
Muzyka (95)
Plastyka (95)
ZAJĘCIA TECHNICZNE (95)
Zajęcia informatyczne (95)
IV
(NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA)
2012/2013
2013/2014
2014/2015
IV
V
VI
5
6;1d
6
1
1
2
3
3
3
4
4
5;1d
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Razem
Przewidywana liczba
godzin liczona na 32
tygodnie nauki
17x 32 (544)
4x32 (128)
9x 32 (288)
13x32 (416)
9x 32 (288)
3x32 (96)
3x32 (96)
3x 32 (96)
3x 32 (96)
W-F (385)
Gdw (95)
Razem
4
1
25
4
1
26
4
1
28
12x 32 (384)
3x32 (96)
79
(razem bez godz.dyr)
Religia
Wdż
Razem z (religią, wdż i godz. dyr. ujętymi w
obowiązkowych zajęciach eduk.
Zaj.poz.polski
Zaj.poz.matematyka
Zaj.poz.przyroda
Zajęcia rewalidacyjne (1150)
Godziny dyrektora
Razem godzin eduk. (obow. + godz dyr..
(25)
2
0
(25)
2
0,5
(27)
2
0,5
(77)
6
1
86
-----12
--
------12
1
------12
1
-------36x32 (1152)
2
115
Zajęcia
IV
edukacyjne (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA)
2012/2013 2013/2014 2014/2015
IV
V
VI
Język polski
(510)
Historia i
społ. (130)
J.angielski
(290)
Matematyk
a (385)
Przyroda
(290)
5
6
6
1
1
2
Razem
Przewidywa
na liczba
godzin
liczona na
32 tygodnie
nauki
17x 32
(544)
4x32 (128)
3
3
3
9x 32 (288)
4
4
5
13x32 (416)
3
3
3
9x 32 (288)
ZANIM WEJDZIESZ DO KLASY
POWINIENEŚ WIEDZIEĆ:
1 Jaki jest cel/cele lekcji?
2 Jakie –zgodnie z podstawą programową- treści
nauczania będą realizowane na lekcji?
3. Jakie –zgodnie z podstawą programowąosiągnięcia uczniów są planowane?
ZANIM WEJDZIESZ DO KLASY
POWINIENEŚ WIEDZIEĆ:
4. Jaki nowy materiał zawiera lekcja?
5. Jakie są główne fazy/ etapy lekcji?
6 Jakich metod i materiałów użyjesz do realizacji
celów lekcji?
MONITOROWANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ –
OCZEKIWANIA DYREKTORA- ZADANIA NAUCZYCIELI
• wybór podręczników i dopuszczanie programów
nauczania
• kontrola wpisów w dzienniku lekcyjnym,
• powołanie zespołu zadaniowego do zaopiniowania programów
nauczania,
• opinia na temat zgodności z podstawą programową,
• dopuszczenie przez dyrektora (szkolny zestaw programów
nauczania),
• badanie zgodności z podstawą programową,
SZCZEGÓLNIE Z ZALECENIAMI I UWAGAMI O REALIZACJI zawartymi
w rozporządzeniu dotyczącym podstawy programowej
KONTROLOWANIE WYMAGANEJ LICZBY GODZIN
•numerowanie godzin zajęć w dziennikach
lekcyjnych(w tym również trzyletnie) i planach
dydaktycznych, cykliczne kontrolowanie
rytmiczności realizacji (dyrektor, wyznaczony
nauczyciel) NIE NUMERUJEMY TEMATÓW
•umieszczanie w planach nauczania
przewidywanej liczby godzin w miesiącu,
•plany lekcji
KONTROLOWANIE WYMAGANEJ LICZBY GODZIN
•obowiązek przygotowania i złożenia planów
dydaktycznych,
•opracowanie kalendarza na cały cykl
edukacyjny
•arkusz monitoringu dla każdego nauczyciela
NADZÓR NAD REALIZACJĄ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
•Obserwacja zajęć.
• Kontrola dzienników lekcyjnych(pod kontem
zapisów tematów i numerów zajęć)
• Analiza dokumentacji analizy gotowości do
podjęcia nauki w szkole oraz obserwacji
( przedszkole)
• Pisemne sprawozdania nauczycieli z poziomu
realizacji planów/arkusze monitoringu
rytmiczności realizacji podstawy programowej.
Informacje ważne
Od 1.09.12 r. wchodzi w życie nowa podstawa
programowa w:
kl IV
kl I ZSZ
W tych klasach będzie monitorowana realizacja
podstawy programowej w tym zakresie będzie:
- Numeracja zajęć w dziennikach lekcyjnych
- Wypełnianie arkuszy monitoringu rytmiczności
realizacji podstawy programowej
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 7
lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych ukazało się w Dzienniku Ustaw
z 2012 roku pod pozycją 204.
Wprowadza minimalną liczbę godzin
edukacyjnych przeznaczoną do realizacji.
To sprawia, iż należy rozliczać się ze
zrealizowanych godzin tak jak w kl. I-III szkoły
podstawowej, gimnazjum a teraz IV szkoły
podstawowej i ZSZ.
Od 1.09.12 r.
Kl I um
Kl IV um
Kl I gim um.
Kl I PDP
W tych klasach będzie monitorowana realizacja
podstawy programowej w tym zakresie będzie:
- Numeracja zajęć w dziennikach lekcyjnych
- Wypełnianie arkuszy monitoringu rytmiczności
realizacji podstawy programowej
Ramowe plany nauczania wyliczają minimalną
liczbę godzin przewidzianą na dany przedmiot.
Ministerstwo wylicza je na 32 tygodnie
szkolne.
Niestety są przypadki gdzie ta minimalna
liczba godzin nie jest osiągnięta.
Dlatego bezpieczniejsze jest dla
nauczyciela planowanie podstawy
programowej na 33 tygodnie szkolne.
Czas trwania zajęć
• Zajęcia rewalidacyjne, wszystkie
bez wyjątku trwają 60 minut.
• Zajęcia kształtujące kreatywność i
zajęcia sportowe realizowane w
klasach PDP trwają 60 minut.
Zajęcia wychowania do życia
w rodzinie
Zajęcia wychowania do życia w rodzinie muszą
być realizowane w następującej formie:
14 godz.- praca z całą klasą
5 godz.- zajęcia z podziałem na:
- grupę chłopców (C)
- grupę dziewcząt (D)
Zajęcia rewalidacyjne
Ze względu na dostosowanie nazewnictwa zajęć
rewalidacyjnych do zapisów w :
Rozporządzeniu MEN dotyczącym ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych
ZMIENIAMY NAZWY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
NASTĘPUJĄCO:
Zajęcia
rehabilitacyjne
Zajęcia
hipoterapii/
dogoterapii
Zajęcia korekcji
wad postawy
Zajęcia korekcji
wad postawy
Zajęcia orientacji
przestrzeni
Zajęcia orientacji
przestrzeni
i poruszania się
i poruszania się
Zajęcia
logopedyczne
Zajęcia
korygujące wady
mowy
Zajęcia
alternatywnych
metod komunikacji
Zajęcia
alternatywnych
metod
komunikacji
Zajęcia metodą
Tomatis/ Zajęcia
metodą biofeedback
Zajęcia
rewalidacyjne
Treningi funkcji
poznawczych/
usprawnianie
uwagi słuchowej i
koncentracji uwagi
Zajęcia korekcyjnokompensacyjne/zajęcia
dydaktycznowyrównawcze
Zajęcia
rewalidacyjne
Wpisujemy te zadania
które są zalecane do
usprawniania w
orzeczeniu z PPP
Godzina karciana
Osoby podległe realizacji przepisu
art. ust.2 pkt 2 lit.a i b
Nauczyciele szkół specjalnych w tym:
-wychowawcy świetlicy
-bibliotekarz
-psycholog
-logopeda i inni….
Obowiązkowi nie podlegają wychowawcy i inni
pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w specjalnych
ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Godzina karciana
Realizacji godzin o których mowa w KN
w art. 42 nie podlegają nauczyciele
zatrudnieni w oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej
Rodzaje zajęć w ramach godziny
karcianej
1 Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne
uczniów przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym
lub z uczniem mającym trudności w nauce.
2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.
Zajęć tych nie można przeznaczyć na zajęcia
obowiązkowe, opiekę nad uczniami podczas
dowozu do szkoły, doraźne zastępstwa oraz
nauczanie indywidualne
Godzina karciana
Nauczyciel zatrudniony w niepełnym
wymiarze zajęć,
w półrocznym okresie rozliczeniowym
obniża się proporcjonalnie do
wykonywanego wymiaru zajęć.
Rozliczenie godzin
W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności
nauczyciela wynikającej z niezdolności do pracy
wymiar zajęć ulegnie obniżeniu o 2 lub 1
godzinęza każdy tydzień niezdolności nauczyciela
do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.
Rozliczenie godzin
Z uwagi na to, iż nauczyciela zatrudnionego w
pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy
tydzień pracy, za tydzień usprawiedliwionej
nieobecności z powodu niezdolności do pracy
trzeba rozumieć 5 dni roboczych.
W rozliczeniu półrocznym należy zatem
sumować nieobecności nauczyciela z powodu
niezdolności do pracy trwającej krócej niż tydzień i
za każde 5 dni obniżać wymiar godzin o których
mowa w art. 42 KN.

similar documents