File

Report
PROGRAM PENSISWAZAHAN
GURU JUN 2011/2015
PRA 3107-PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI
TAJUK:FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU
1. JENIS TINGLAH LAKU DAN FAKTOR YANG MEMEPENGARUHINYA.
2. CARA MENGATASINYA BERDASARKAN MODEL TINGKAH LAKU.
KUMPULAN 5
PRA 4.12A
AHLI :- NORAINI BT. WAHI
SITI SALWAH BT. ABD.WAHAB
MOHD ZAKWAN B. ZAINUDIN
NORHAIZANI BT. MOHAMAD
ANITA BT. ANUAR
PENSYARAH : PUAN HAJAH NORLIAH BT. KASIM
Powerpoint Templates
Page 1
JURNAL
• TAJUK :SIFATKU. PERUBAHAN TINGKAH LAKU
MURID PRASEKOLAH
• PENULIS:CHUO SENG CHUAN
• TARIKH :2009
Powerpoint Templates
Page 2
JURNAL - ABSTRAK
• 1) Pengurusan tingkah laku semasa P&P
adalah penting.
• 2) Tingkah laku –ve mengganggu P&P
• 3) Kajian – untuk melihat sistem token
dalam kawalan kelas.
• 4) Sasaran – murid prasekolah Kelisa.
• 5) Fokus – perubahan sikap.
Powerpoint Templates
Page 3
JURNAL - PENGENALAN
1) Tumpuan – masalah t/laku –ve semasa pelajaran Sains.
2) Strategi pembelajaran – pembelajaran visual.
3) Refleksi P&P –
- Kanak-kanak terlalu aktif
- Kawalan kelas lemah
- Guru tidak tegas.
- Kanak –kanak buat kerja lain semasa P&P
- Terpengaruh dengan rakan-rakan.
4) Memilih teknik ganjaran :– kanak-kanak dikatakan sangat materialistik
– kanak-kanak suka dapat pujian dan hadiah
– Kanak-kanak yang baik akan dapat hadiah
- Kanak-kanak mempunyai ego yang tinggi
- Mereka akan berubah supaya mereka tidak kalah.
Powerpoint Templates
Page 4
JURNAL – FOKUS KAJIAN
Penggunaan token untuk menghapuskan masalah tingkah laku.
OBEKTIF KAJIAN:Objektif Umum – Mengurangkan masalah kanak-kanak yang mempunyai
masalah tingkah laku –ve untuk menggalakan persaingan dan
pembelajaran yang lebih sihat.
Objektif Khusus :1) Untuk membolehkan kanak-kanak duduk bersama dan dalam suasana
pembelajran kondusif.
2) Untuk menyemai tingkah laku +ve.
Soalan Kajian:1) Adakah sistem token dapat menyelesaikan masalah kawalan kelas?
2) Adakah sistem token mengubah t/laku –ve?
3) Adakah sistem token lebih berkesan daripada memberi nasihat.
Powerpoint Templates
Page 5
JURNAL-TINDAKAN YANG DIJALANKAN
• 1)
• 2)
Pelan tindakan – Untuk mengetahui perjalanan kajian.
Perancangan – Aplikasi teknik ganjaran. Langkah
P&P:* Set induksi – Maklumkan sistem token
* Pengumpulan Idea – Jalankan sistem token.
* Penyusunan semula data – Memberikan penegasan tentang
sistem token. Yang baik diberikan pujian dan hadiah.
* Aplikasi idea – Aktiviti kelas dan kumpulan untuk
lihat
kelakuan kanak-kanak .
* Penutup – Laksanakan pemberian token dan berikan
penerangan kenapa kanak-kanak yang tidak memberi
kerjasama tidak diberitoken.
Powerpoint Templates
Page 6
JURNAL - METODOLOGI
1) Peserta kajian – Kanak-kanak
Prasekolah – 25 orang – 4-5 tahun –
fokus kepada yang bermasalah t/laku.
2) Etika penyelidikan – Membuat kertas
cadangan untuk mendapatkan kebenaran
daripada pihak sekolah.
Powerpoint Templates
Page 7
JURNAL – TEKNIK MENGUMPUL DATA
1) Pemerhatian – senarai semak dan anekdot.
2) Senarai semak tingkah laku – Senarai semak untuk
sesi pengajaran.
3) Triangulasi maklumat dikumpul – Mengesahkan hasil
dapatan secara kualitatif melalui pengumpulan data
daripada punca yang berbeza.
4) Triangulasi model – Menggunakan model Stephen
Kemmis dan McKernan.
5) Tiangulasi kaedah – Pemerhatian dan dan senarai
semak.
Powerpoint Templates
Page 8
JURNAL – ANALISA DATA
• Analisa senarai semak – Banyak perubahan tingkah
laku. Tanpa sistem token, bilangan mengganggu 6 org.
Selepas sistem token berkurangan 2 orang.
JURNAL – REFLEKSI
• Refleksi dapatan kajian – Sistem token dapat
meenyelesaikan masalah kawalan kelas dan mengubah
t/laku negatif di kalangan kanak-kanak.
• Refleksi penilaian tindakan – Penjagaan t/laku penting
untuk membentuk sahsiah kanak-kanak.
• Refleksi pembelajaran kendiri – Mendapat banyak ilmu.
Lebih kreatif dan lebih peka terhadap isu atau masalah
kanak-kanak.
Powerpoint Templates
Page 9
JURNAL – CADANGAN TINDAKAN SETERUSNYA
• Kelemahan:– Kanak-kanak menjadi materialistik.
- Memerlukan jangka masa yang lama.
Sekiranya tidak mendapat token,
kanak-kanak tidak mengamalkan t/laku
yang +ve. Sistem ini akan diteruskan
sehingga kanak-kanak akan selesa dan
mengekalkan t.laku +ve.
Powerpoint Templates
Page 10
)
Menekankan peratuan
bilik darjah sebagai satu
langkah mengurus tinglah
laku murid.
Diperkenalkan oleh Lee
Canter (1976)
Peranan guru
memastikan murid
mengikut peraturan agar
sesi P&P berjalan lancar.
Sesiapa yang ingkar
akan menerima
akibatnya.
Guru dapat mengajar
tanpa gangguan dan
murid belajar tanpa
gangguan.
Sesiapa yang mengikut
peraturan akan menerima
penghargaan positif
Powerpoint Templates
Page 11
MODEL
ASSERTIF
( Model Disiplin
Tegas)
Guru yang asertif:-
Tidak pasif dan tidak juga
agresif.
Guru yang konsisten dan tegar dalam
mengambil tindakan yang sesuai ke
atas tingkah laku berpandukan
peraturan.
Powerpoint Templates
Page 12
MODEL ASSERTIF
( Model Disiplin Tegas)
Kelemahan:Berkesan hanya untuk
seketika dan bersifat luaran.
Hanya berkesan jika ia
berada di sekolah kerana
takut dihukum.
Murid prasekolah mungkin keliru
kerana mereka tidak jelas mengenai
kesalahan mereka.
Murid tiada kesedaran dalaman dan
tidak membantu murid
bertanggungjawab terhadap sesuatu
perkara.
Powerpoint Templates
Page 13
MODEL ASSERTIF
( Model Disiplin Tegas)
Pandangan Gartrell
(1987)
Disiplin tegas akan merosakkan
konsep kendiri murid
Murid tidak dapat memastikan
tingkah laku yang sesuai dan
tidak membina rasa tanggung
jawab dalam diri mereka.
Menjadikan guru `pengurus
teknikal`
Disiplin tegas gagal memastikan
sebab berlakunya tingkah laku
mengganggu.
Sistem ini diaplikasikan tanpa
mengambil kira kurikulum,
susuatur bilik darjah atau jadual
waktu.
Powerpoint Templates
Page 14
MODEL ASSERTIF
( Model Disiplin Tegas
Jones dan Jones (1990)
Sesetengah sekolah tidak lagi mengamalkannya kerana:-
Murid bermasalah
kurang berkait
dengan prosedur
itu.
Gagal memenuhi
keperluan asas dan
akademik murid.
Murid yang baik
Guru hanya untuk
tidak memerlukan
mengelak tingkah
kaedah disipilin
laku mengganggu
tegas. Mereka akan
daripada menilai
merasa aib atau
kaedah pengajaran.
bimbang.
Powerpoint Templates
Page 15
Suatu pendekatan
motivasi dalaman yang
membimbing murid.
Menguruskan gangguan
secara tenang dan logik
Sekiranya keperluan
kanak-kanak dipenuhi,
mereka tidak akan
melanggar peraturan,
merasa dihargai dan
selamat.
Guru memberi pilihan
dan memberitahu risiko
dan akibat pilihan
tersebut.
Keperluan mengikut
Glasser ialah kuasa,
kebebasan dan
berjenaka atau
keseronokan.
Powerpoint Templates
Page 16
MODEL GLASSER
Glasser mencadangkan:-
Guru harus
melibtakan murid
dalam memilih
sesutu perkara.
Contoh;- memilih
aktiviti, BBM .
Murid akan
memiliki
perasaan `Sense
Of Belonging`
dan seronok
dalam
pembelajaran.
Murid juga
dilibatkan
dalam
menggubal
peraturan kelas
serta membuat
perjanjian
akan menuruti
peraturan yang
dibuat supaya
mereka berasa
bertanggungjawab.
Tanamkan
semangat
cintakan kelas
melalui pelbagai
aktiviti seperti
menghias kelas.
Untuk
mewujudkan
rasa memiliki
dan sayang
kepada kelas.
Powerpoint Templates
Kesan positif,
guru kurang
mengenakan
hukuman
manakala murid
seronok ke
sekolah .
Page 17
Berdasarkan iklim bilik
darjah yang kondusif untuk
disipilin yang baik melalui
komunikasi berkesan antara
guru dan murid.
Disiplin adalah proses
berterusan yang perlu
dicapai sepanjang masa.
Prinsip model ini ialah
sebagai mesej membaiki
kepada murid dalam
menangani masalah.
Menggalakkan kerjasama
bukan memaksa.
Powerpoint Templates
Page 18
6 konsep
Menggalakkan
disiplin kendiri
Tidak menilai
murid terlalu
awal
Tidak melabel
murid
Menyebut nama
murid
Menggalakkan
penglibatan
murid
Powerpoint Templates
Berkomunika
si dengan
murid
Page 19
MODEL GINOTT
Guru yang menggunakan
model ini:-
Menggunakan
bahasa atau
arahan yang jelas
serta bersopan.
Tidak menggunakan
kata –kata kesat
apabila murid
melakukan
kesalahan kerana ini
akan menimbulkan
dendam.
Harus mengelakkan
hukuman terhadap
murid sebaliknya
bercakap dengan
murid yang bersalah.
Panggilan nama
daripada “kamu,
awak atau kau”.
Murid akan rasa
dihargai.
Powerpoint Templates
Murid harus
dibimbing
daripada dikritik
atau
dipersalahkan.
Perlu mengelakkan
melabel murid
kerana ini akan rasa
rendah diri dan
anggap kata-kata
guru itu benar.
Page 20
Fokus utama ialah
mewujudkan suasana bilik
darjah yang demokratik
Powerpoint Templates
Page 21
Menurut beliau, masalah tingkah
laku dalam bilik darjah terdorong
oleh motif-motif murid seperti : inginkan perhatian
 menggunakan kuasa
 membalas dendam
 memaparkan kekurangan
Powerpoint Templates
Page 22
MODEL DRIEKURS
Driekurs mencadangkan :Guru menjelaskan kepada murid
secara logik tindakan yang diambil
terhadap mereka.
Prinsipnya bahawa murid harus diberikan pilihan
untuk membetulkan tingkah lakunya serta tidak
dipaksakan
Penjelasan ini adalah untuk mengajar murid bahawa
setiap tingkah laku ada impliksinya. Tingkah laku yang
baik dapat ganjaran yang baik dan menggembirakan dan
sebaliknya.
Powerpoint Templates
Page 23
Situasi 1- Murid suka mengganggu kawannya semasa
sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku.
Model yang sesuai ialah Model Asertif.
Langkah :1. Terangkan peraturan kelas.
2. Cara melaksanakan peraturan
3. Memastikan murid faham peraturan.
4. Memberikan ganjaran jika mematuhinya.
5. Terangkan sebab tindakan yang diambil.
6. Terangkan tindakan yang akan diambil.
7. Semak semula kefahaman murid.
Powerpoint Templates
Page 24
Situasi 2- Murid tidak mahu melibatkan diri dalam aktiviti
kerana malu dan kurang keyakinan diri.
Model yang sesuai ialah Model Ginott.
Langkah :1. Memberikan puji-pujian dan kata-kata motivasi.
2. Jangan menengking dan berleter sehingga mewujudkan
ketegangan.
3. Sediakan aktiviti-aktiviti yang mudah, menarik serta digemari
oleh kanak-kanak.
4. Guru perlu membimbing kanak-kanak yang mengalami
kesukaran semasa aktiviti.
5. Pelbagaikan jenis aktiviti supaya kanak-kanak yang memiliki
pelbagai kebolehan dapat menikmati kejayaan.
6. Elakkan menghukum kanak-kanak sekiranya mereka kurang
Powerpointaktiviti.
Templates
berjaya semasa melakukan
Page 25
• Jika kanak-kanak hidup dengan galakan,
mereka akan belajar menjadi lebih
berkeyakinan.
• Jika kanak-kanak hidup dengan pujian
mereka belajar menghargai kehidupan.
• Jika kanak-kanak hidup dengan keadilan,
mereka akan belajar dengan suasana
keharmonian.
• Jika kanak-kanak hidup dengan kerestuan,
mereka belajar menyayangi diri dan
penyayang.
Powerpoint Templates
Page 26
Powerpoint Templates
Page 27

similar documents