KPI - Favv

Report
Federaal Agentschap
voor de veiligheid
van de Voedselketen
Operationele doelstellingen
Stand van zaken
Bestuur Laboratoria
Geert De Poorter
Datum actualisatie: 10-02-2014
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Inhoud
1. Afkortingen
2. Stand van zaken
3. Overzicht planning ODL versus budget ICT
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
3
Afkortingen (1/1)
MP
Managementplan
OD
Operationele Doelstelling
ODL
Operationele Doelstelling Labo
SLA
Service Level Agreement
NRL
Nationaal Referentie Laboratorium
EU
Europese Unie
KPI
Key Performance Indicatoren
BTC
Belgisch Ontwikkelingsagentschap
EU-RL
European Reference Laboratory
e.d.
En dergelijke
NC
Non conformiteit (= afwijking)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
4
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
5
ODL 1.1.
DOEL:
Uitbouwen van mobiele of gedecentraliseerde labsites (GIP, …)
AFGESLOTEN
ACTIE:
1.1.1. Personeel DG controle voert testen uit, DG labo traint ze en doet opvolging en
onderhoud apparatuur.
1.1.2. Analyses PIFs's opnemen in Foodlims: satellietlabs Antwerpen / Oostende / Nieuwpoort
/ Zeebrugge / Bierset.
1.1.3. Haalbaarheidsstudie opzetten om na te gaan of mobiele kalibratie van thermometers
mogelijk is.
KPI:
De analyses van minstens 1 GIP zijn opgenomen in LIMS
DEADLINE:
30/04/2013
REALISATIES:
1.1.1 DG Controle heeft een actuele lijst beschikbaar, het onderhoud beperkt zich tot de
thermometers, de balansen en gewichten, het beheer zal gebeuren door DG Controle
in de applicatie FMIS
Het finaal rapport, opgesteld door Sandrine Léonard, is ondertekend door J.M. Dochy en
toegevoegd aan het dossier als bewijskracht – datum afsluiten: 9/12/2013
1.1.2 en 1.1.3: implementatie praktisch niet realiseerbaar
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
6
ODL 1.2.
DOEL:
NRL additieven verder ontwikkelen: FLVVT is actief als NRL!
KPI: behaald
ACTIE:
1.2.1. Het FLVVT treedt als NRL voor de erkenning van additieven in
diervoeders optreden als rapporteur voor de beoordeling van dossiers ingediend in
het kader van vergunningverlening (Verordening 1831/2003).
1.2.2. Als NRL zal het FLVVT meewerken aan verificatie-studies in het kader van
aanvragen tot erkenning van additieven in diervoeders. Deze verificatie-studies
hebben tot doel de prestatiekenmerken van de voorgestelde analysemethode te
bevestigen.
KPI:
2 dossiers/jaar behandelen (indien voldoende aanbod van het EU-RL).
DEADLINE:
Continue ODL
REALISATIES:
4 dossiers in 2012: Vitamine D3 (januari 2012), Butylated hydroxytoluene (BHT) (april
2012), Tocopherols (mei 2012) en Capsanthin (juni 2012)
2013: 5 dossiers (Riboflavine, Vitamine B12, diclazuril-analyse van LAVES (Hashem
Ayman), Duitsland, Deccox (decoquinaat), Coxiril (diclazuril).
Vanaf 2013: FLVVT is NRL op het gebied van coccidiostatica en
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
histomonostatica!
7
ODL 1.3.
DOEL:
De analysen sneller laten verlopen.
ACTIE:
1.3.1. SLA met DG Controle actualiseren.
1.3.2. SLA met externe labs actualiseren.
1.3.3. SLA met NRL's actualiseren.
1.3.4. SLA afsluiten voor de kalibratie van de thermometers.
1.3.5. Optimalisatie wachtsysteem.
1.3.6. Uitvoeren van een efficiëntie- en effectiviteitsaudit volgens het LEAN principe.
1.3.7. De toegenomen efficiëntie van de labo’s en de blijvende ambitie op dit vlak – o.a. het
streven naar nog kortere doorlooptijden – wordt als zeer positief ervaren. Om na te gaan in
hoeverre we hierin moeten doorgaan moet er een benchmarking uitgevoerd worden waarbij
we de vergelijking doen met andere EU-landen.
KPI:
(doorlooptijd per jaar, vanaf 2012) / (doorlooptijd 2011) * 100 ≤ 90%
KPI: behaald
DEADLINE:
31/12/2013
REALISATIES:
Daling in 2013 t.o.v. 2011:
FLVVM: -15%; FLVVT: -14%; FLVVG: -12%; LFSAGx: -16%;
LFSAL: -32%
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
8
ODL 1.4.
DOEL:
Implementeren van de strategie over controle op de nanobodies.
ACTIE:
1.4.1. NRL aanduiden voor dit domein.
1.4.2. Internationale contacten leggen
1.4.3. Analyse protocols opstellen en valideren.
KPI:
Minstens 1 gevalideerde methode.
Op schema
DEADLINE:
31/12/2014
REALISATIES:
1.4.1 Deeldoelstelling is geannuleerd omwille van budgettaire redenen en omwille van
het feit dat er nog geen Europese eis is om een NRL te hebben voor
nanobodies. Officieus treedt CERVA op als NRL en voert de analyses uit.
1.4.2 Afgewerkt in 2012, daarna continu
1.4.3 On going
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
9
ODL 1.5.
DOEL:
Onderzoeksproject natuurlijke hormonen uitbreiden.
ACTIE:
1.5.1. Validatie van de methode voor de bepaling van androgenen en sulfaten, accreditatie
voor estrogenen
1.5.2. Routine analyse
1.5.3. Onderzoek naar andere steroïden
1.5.4. 2013: accreditatie androgenen
1.5.5. 2013 - 2014: het ontwikkelen van de methodiek voor nog één of meerdere andere
natuurlijke steroïden (vb. boldenon en nortestosteron).
KPI:
Accreditatie estrogenen en androgenen & doctoraat Geert Janssens.
DEADLINE:
31/12/2014
Op schema
REALISATIES:
1.5.1. Methode estrogenen geauditeerd op 6/12/12 - geen A NC - toegevoegd aan scope in
2013 (OK) - validatiedossier androgenen: on going - interne audit uitgevoerd op 10/1/14
1.5.2 BO rapport: beschikbaar (zie dossier)
1.5.3. Onderzoeksdossier on going - idem doctotraat (einddatum voorzien september 2014)
1.5.4 Uitbreiding aangevraagd voor BELAC audit 27&28/01/2014 (geen NC’s type A)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
1.5.5. Continue opdracht (zie 6.6)
10
ODL 1.6. (1/2)
DOEL:
Verder gaan met project Erasmus, intra FAVV labs en referentielabs.
ACTIE:
1.6.1. Adjunct coördinatoren - contacten NRL
1.6.2. Laberca; Unief Gent Geert Janssens
1.6.3. Liège-CER allergènes; DSP-ASP-PSP
1.6.4. Calux nieuwe cellijn Unief Califorina Tervuren
1.6.5. Overzicht beschikbare referentiematerialen FAVV & RIKILT
1.6.6. Samenwerking op vlak van IRMS FAVV & RIKILT
1.6.7. Multi-analyte screeningsmethode voor antibiotica met LC-MS
1.6.8. Bevestigingsmethode voor antibiotica met LC-MS
1.6.9. Onderzoek naar beta-boldenone in duivenmest en varkensurine
1.6.10. Speciatie van zware metalen (arseen, kwik, seleen) in vis/diervoeding
KPI:
Minstens 2 projecten per jaar.
KPI: behaald
DEADLINE:
Continue ODL
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
11
ODL 1.6. (2/2)
REALISATIES:
1.6.1. Contact coördinatoren met NRL: continu , zie rapporten communiecatiegroepen
en stuurgroepen intranet
Samenwerking met: Laberca, Rikilt, CER, Universiteit Gent
1.6.2 Voor de methodeontwikkeling van natuurlijke hormonen is er een nauwe
samenwerking tussen Dirk Courtheyn, Geert Janssens en FLVVG met Laberca rapporten hiervan zijn beschikbaar in FLVVG (geen publicatie wegens
vertrouwelijkheid)
Natuurlijke hormonen: 1e methode geauditeerd op 6 december 2012 (geen NC type A)
Eerste interne audit werd uitgevoerd door een medewerker van Laberca
Doctoraatsthesis: on going
1.6.3. Zie eveneens de communicatiegroepen met de NRL's
1.6.4. Nieuwe cellijn CALUX (Universiteit California)
1.6.5. t.e.m. 1.6.10. On going
KPI: samenwerking met Laberca, Rikilt, CER, Universiteit Gent
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
12
ODL 1.7.
DOEL:
Samenwerking met BELAC bestendigen
ACTIE:
1.7.1. Vertegenwoordiging FAVV op bureau’s BELAC, Coördinatiecommissie &
Nationale Raad.
1.7.2 Deelnames door de coördinatoren als vertegenwoordiger Bevoegde Overheid.
KPI:
1.7.1. (Aantal deelnames bureau’s BELAC, commissie & Raad ) / (totaal aantal
georganiseerde bureau’s, commisies en Raden) * 100 ≥ 80%.
1.7.2. (Aantal bijgewoonde audits als Bevoegde Overheid) / (maximum aantal bij te
wonen audits als Bevoegde overheid) * 100 ≥ 60%.
DEADLINE:
Continue ODL
REALISATIES:
1.7.1. 2012 + 2013: 17/20 (85%)
1.7.2. 2012 + 2013: 64/68 (94%)
KPI: behaald
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
13
ODL 2.1. (1/2)
DOEL:
Verder uitbouwen van het gestructureerd overleg met erkende laboratoria en Bestuur
Laboratoria
ACTIE:
2.1.1. Labinfo
2.1.2. Overlegvergaderingen met Belac
2.1.3. Deelname aan beurzen
2.1.4. Deelname voedingsplatforms
2.1.5. Publicaties met Hogescholen - Universiteiten
2.1.6. Spreekbeurten
KPI:
1. (Aantal gerealiseerde stuurgroepen) / (Aantal geplande stuurgroepen) * 100 ≥ 90%
2. Minimum 3 nummers van Labinfo/jaar
3. Minstens 10 presentaties per jaar
DEADLINE:
Continue ODL
KPI: behaald
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
14
ODL 2.1. (2/2)
REALISATIES:
2.1.1. Labinfo: Sedert opstart project (oktober 2008): reeds 10 publicaties (aantal
varieert tussen 2 en 3 per jaar)
2.1.2. 85% deelname aan de overlegvergaderingen met BELAC en 94% deelname als
bevoegde overheid
2.1.3. > 20 presentaties (publicatie zie intranet)
2.1.3 - 2.1.6.
Beurzen e.d. : Laborama (maart 2012), Conferentie microbiologie (2012 & 2013)
(jaarlijks), Infodag erkende laboratoria (oktober 2012), bezoeken laboratoria (zie
boordtabel 2012, 2013)....
KPI stuurgroepen: 18/18 van de geplande stuurgroepen zijn doorgegaan (100%)
KPI labinfo: 2 à 3 (criterium = 3)
KPI presentaties: > 20 (criterium = > 10)
Agribex: november 2013
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
15
ODL 2.2.
DOEL:
Verdere optimalisatie van de auditcel voor de uitvoering en opvolging van
effectiviteitsaudits bij derde partners.
ACTIE:
2.2.1. Vorming geven.
2.2.2. Templates files optimaliseren
2.2.3. Benchmarking bij Rekenhof
2.2.4. Benchmarking Vlaamse Gemeenschap
2.2.5. Universiteiten
KPI:
Minstens 1 effectiviteitsaudit per jaar.
Op schema
DEADLINE:
31/12/2014
REALISATIES:
2013: audit uitgevoerd door dienst Interne audit, kwaliteit & preventie - rapport
beschikbaar in dossier
2014: voorzien in auditprogramma (min. 1 laboratorium)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
16
ODL 3.1. (1/2)
DOEL:
Administratieve vereenvoudiging: invoeren van het concept van de wet op de
overheidsopdrachten voor de toewijzing van het Controleprogramma aan derde labs
en de toewijzing van de NRL’s.
ACTIE:
3.1.1. Toewijzing NRL's via overheidsopdracht met als testcase NRL CHEMIE
3.1.2 toewijzing Controleprogramma rekening houdende met het concept van
"raamcontracten".
3.1.3. Vormingsessie overheidsopdrachten in de praktijk.
3.1.4. Overheidsopdracht TSE
KPI:
3.1.1. Vervanging van elke bestaande overeenkomst die afloopt.
3.1.2. Controleprogramma via nieuwe procedure toegewezen
3.1.3. Presentatie & FAQ
3.1.4. Vervanging van bestaande overeenkomst
DEADLINE:
31/12/2013
KPI: behaald
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
17
ODL 3.1. (2/2)
REALISATIES:
3.1.1. Lot 1 (Pesticiden): Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).
Lot 2 (Hormonen en antibiotica): ILVO/CER.
Lot 3 (Dioxines, PAK’s,PCB’s): Universiteit Luik, Center for Analytical Research and
Technology (CART);
Lot 4 (Mycotoxinen en zware metalen): Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en
Agrochemie (CODA).
Lot 5 (Mariene biotoxinen): ILVO/CER
Lot 6 (Toevoegingsmiddelen en diergeneesmiddelen gebruikt in diervoeder, coccidiostatica
en histomonostatica) : FLVVT
Lot 7 (Contactmaterialen en migratieanalyses): Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid (WIV).
Lot 8 (Toevoegingsmiddelen diervoeder, met uitzondering van stoffen die vallen onder lot 4
en lot 6): FLVVT
Lot 9 (Nanodeeltjes): niet gegund (NRL is geen Europese vereiste)
3.1.2. Publicatie op 24/7/13, opening augustus 2013, gunning op 13/01/2014. Dossier
beschikbaar bij Rudi. Gunningsbeslissing gepubliceerd op intranet
http://intranet.linux.ici/labo/erkendexternelaboratoria/controleprogramma/
3.1.3 Vormingssessie NL op 13/05/13 en FR op 6/06/13
3.1.4 Afgerond, toegewezen aan ECCA – dossier beschikbaar bij Fanny Di Silvestro en
beschikbaar op intranet
http://intranet.linux.ici/labo/referentielaboratoria/overeenkomsten/tseanalyses/
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
18
ODL 3.2.
DOEL:
Volledige virtualisatie van de dossiers van de erkende labs en nieuwe aanvragen.
ACTIE:
3.2.1. Volledige virtualisatie van de dossiers van de erkende labs en nieuwe
aanvragen.
KPI:
Minstens 1 dossier per jaar.
Deadline niet
haalbaar
DEADLINE:
31/12/2013
REALISATIES:
De projectmanager is gewijzigd; het project wordt meegenomen met DMS.
Het realiseren van deze ODL is volledig afhankelijk van de voortgang van het DMS
project. Zoals de planning nu is, kan deze ODL niet tijdig gerealiseerd worden. De
realisatie van de pilootprojecten is immers pas voorzien in april 2014.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
19
ODL 5.1.
DOEL:
Koppeling toestel – Foodlims: snellere doorstroming informatie, administratieve
vereenvoudiging
ACTIE:
Uitbreiding van het aantal toestelkoppelingen met Foodlims op voorwaarde dat er een
netto winst is van minstens € 500 per jaar.
KPI:
Minstens 1 koppeling / jaar.
DEADLINE:
Continue ODL
REALISATIES:
2 in 2012
5 in 2013
KPI: behaald
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
20
ODL 5.2.
DOEL:
Faciliteiten van het dashboard uitbreiden.
ACTIE:
5.2.1. Dashboard voor de NRL's (met o.a. KPI's, doorlooptijden, stand betalingen,
klachten, vragen, …).
KPI: behaald
5.2.2. Dashboard voor de boordtabellen.
KPI:
Minstens 1 uitbreiding per jaar.
DEADLINE:
30/06/2014
REALISATIES:
Uitbreiding dashboard met gegevens kalibratie
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
21
ODL 5.3. (1/2)
DOEL:
Verhogen van de efficiëntie van de dispatchingcentra.
ACTIE:
5.3.1. GEO route systeem chauffeurs: meer ophaalpunten.
5.3.2. Samenwerking met Logistiek uitwerken.
5.3.3. Samenwerking met dispatching CODA en DGZ/ARSIA moet bekeken worden
(haalbaarheidsstudie en kosten-baten analyse).
KPI:
(Aantal ophaalpunten 2012)/(Aantal ophaalpunten 2011)*100 % = +10 %; (doorlooptijd
monster genomen tot labo 2012/(doorlooptijd monster genomen tot labo 2011)*100 ≤
80 %
DEADLINE:
30/06/2013
KPI: behaald
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
22
ODL 5.3. (2/2)
REALISATIES:
Vergelijking periode mei-juni 2013 ten opzichte van dezelfde periode
in 2012: daling van de doorlooptijd met 14%
Er wordt aan deze ODL continu verder gewerkt door LB voor een verdere optimalisatie
van de werking van de dispatchingroutes en de centra.
Continue verbetering:
Versie 08 van het projectvoorstel is uitgewerkt met CODA/CERVA als partner voor de
optimalisatie. De vooropgestelde datum van implementatie is 01/04/2014.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
23
ODL 5.4.
DOEL:
Normendatabank linken aan Foodlims.
ACTIE:
5.4.1. Waarschuwingssysteem realiseren volgens zwaarte overschrijding.
5.4.2. Meetonzekerheden in rekening brengen binnen het proces.
5.4.3. Webservice ontwikkelen.
KPI:
Module is beschikbaar en operationeel voor één categorie overschrijdingen.
DEADLINE:
31/12/2013
REALISATIES:
De applicatie is beschikbaar in de testomgeving. Verwacht wordt dat de applicatie zal
beschikbaar zijn op productie vanaf 15/02/14, afhankelijk van de datum van het
maintenance window die maand.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
24
ODL 5.5.
DOEL:
Upgrade LIMS.
ACTIE:
5.5.1. Upgrade huidige versie naar hogere versie in samenwerking met Siemens.
KPI: behaald
KPI:
Validatiedossier beschikbaar
DEADLINE:
01/01/2013
REALISATIES:
Upgrade is uitgevoerd. Validatiedossier is beschikbaar in het dossier.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
25
ODL 5.6.
DOEL:
Validatie Foodlimsmodules.
ACTIE:
5.6.1. Opstellen validatiedossier foodlims van eigen configuratie en customisatie.
KPI:
Validatiedossier is beschikbaar.
Op schema
DEADLINE:
30/06/2014
REALISATIES:
9/11 dossiers voorzien tegen 30/06/2014 zijn afgewerkt.
Voor elk nieuwe tool wordt het validatiedossier afgeleverd met de toepassing zelf.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
26
ODL 5.7.
DOEL:
Automatisatie TSE op kadavers bij Rendac en DGZ Drongen..
ACTIE:
5.7.1. De TSE op kadavers bij Rendac en DGZ Drongen automatiseren
KPI:
Module is beschikbaar en operationeel, validatiedossier is beschikbaar.
DEADLINE:
30/06/2014
Op schema
REALISATIES:
Toegewezen aan ECCA ==> automatisatie kan aanvangen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
27
ODL 5.8.
DOEL:
Nieuwe versies van IT-modules.
ACTIE:
1. 5.8.1. Verbeterde versie EXTLAB
2. 5.8.2. Verbeterde versie LABNET
KPI:
1-2. Nieuwe versie in productie en validatiedossier is beschikbaar
KPI: behaald
DEADLINE:
Continue ODL
REALISATIES:
LABNET en EXTLAB zijn beschikbaar in een nieuwe versie (incl. validatiedossier).
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
28
ODL 5.9. (1/2)
DOEL:
Koppeling PT-schemes module & PT-providers.
ACTIE:
5.9.1. PT-providers hebben toegang tot de module PT-schemes zodat de resultaten direct in
de module kunnen ingegeven worden.
5.9.2. Dashboard PT module
5.9B . Koppeling PT-module & NRL als PT providers
KPI:
2012: Requasud; vanaf 2013: minimum 2 extra providers per jaar.; dashboard PT Schemes is
beschikbaar.
DEADLINE:
31/12/2015
Op schema
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
29
ODL 5.9. (2/2)
REALISATIES:
5.9.1 Module wordt getest aan de hand van de eerste ringtest georganiseerd door Requasud
5.9.2 Gerealiseerd - Dashboard PT is beschikbaar
5.9B Gerealiseerd - De opleiding voor de input door de NRL in de module is gegeven in april
2013.
BIPEA: vertraging exportmodule
FAPAS: Principeakkoord van FAPAS met de voorafgaande toestemming van de erkende
laboratoria.
De praktische regelingen zijn nog niet gedefinieerd omdat het de eerste keer dat een concrete
aanvraag wordt voor dit type overdracht.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
30
ODL 5.10.
DOEL:
Uitbreiding Foodweb & EXTLAB.
ACTIE:
5.10.1. Toepassing voor ingave gegevens van analyseaanvragen afkomstig van
klanten is beschikbaar voor klanten.
KPI:
Applicatie toepasbaar voor de Globoderaklanten.
DEADLINE:
31/12/2013
REALISATIES:
On hold wegens besparingen
ON HOLD
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
31
ODL 5.11.
DOEL:
LAREX: het centraliseren van bepaalde laboratoriumresultaten van FAVV,
DGZ/ARSIA, CODA en eventueel andere laboratoria in één databank.
ACTIE:
Ontwikkeling van applicatie die dit mogelijk maakt.
Op schema
KPI:
Databank beschikbaar.
DEADLINE:
31/12/2014
REALISATIES:
Op het directiecomité van 21/11/12 is beslist om Larex op te nemen in het
Datawarehouse samen met de captatie van crisissignalen. Dit zal getrokken worden
door Aleydis Kestens ==> hangt van PCCB
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
32
ODL 6.1.
DOEL:
Verhogen van de rendementen van de FAVV labs.
ACTIE:
6.1.1. Implementatie van rationalisatie 3 in de 5 FAVV labs.
KPI:
Uitgaven externe laboratoria 2015 ≤ 80% uitgaven externe laboratoria 2011. (≈ €
600.000 besparingen door meer analysen uit te voeren door de interne FAVV labs).
DEADLINE:
31/12/2015
REALISATIES:
Besparingen reeds bereikt.
De vooropgestelde rationalisatie voor een periode van 3 jaar is eerder bereikt: reeds
een besparing van 1 miljoen EUR in plaats van 600,000 EUR gerealiseerd,
KPI: behaald
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
33
ODL 6.2. (1/2)
DOEL:
Streven naar een efficiënter beheer van de laboratoria.
ACTIE:
Vervangen van fysieke vergaderingen door vergaderingen met webcams.
6.2.1. Fysieke Vergaderingen proberen te vervangen door web cam meetings (tijd besparen)
6.2.2. Stroomlijnen e-mails
6.2.3. Efficiëntie vergaderingen verhogen
6.2.4. Sociale media gebruiken (Twitter/Facebook)
KPI:
(aantal fysieke vergaderingen na 2011 per jaar)/Aantal fysieke vergaderingen 2011)*100 ≤ 80
%
DEADLINE:
Continue ODL
KPI: niet
realiseerbaar
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
34
ODL 6.2. (2/2)
REALISATIES:
6.2.1. Problemen met het systeem van de webcams : systeem te onstabiel (er zijn nieuwe
testen gepland met WEBEX en SKYPE).
6.2.2. DIENSTNOTA23/5/2012 : een generiek e-mailadres voor de externe labs in LABNET
6.2.3. Systematische programmering van vergaderingen
6.2.4. De sociale media toepassen heeft geen effect op het verlagen van het aantal fysische
vergaderingen
==> wegens het ontbreken van een geschikte applicatie zal het verlagen van het aantal
fysische vergaderingen vermoedelijk nooit bereikt worden. Alles hangt eigenlijk af van ITmogelijkheden.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
35
ODL 6.3.
DOEL:
Een milieuzorg- en veiligheidsmanagementsysteem gebaseerd op het SMART principe.
ACTIE:
6.3.1. Dubbelzijdig kopiëren nastreven
6.3.2. Bewegingssensoren installeren gekoppeld aan verlichting
6.3.3. Werkpostanalyse met het oog op de implementatie van de principes van OHSAS voor
de 5 FAVV laboratoria & uitvoeren van de acties voortvloeiend uit de werkpostanalyses.
KPI:
6.3.1. Papierverbruik gedaald met 5 % t.o.v. 2011
6.3.2. Aanwezigheidsmelder is geïnstalleerd in de 5 FAVV laboratoria
6.3.3. Aantal werkincidenten moet met 10 % dalen t.o.v. 2011
DEADLINE:
30/06/2013
REALISATIES:
6.3.1. enkel FLVVT en FLVVM slagen erin om het % papierverbruik te laten dalen met 5%
6.3.2. is zonder voorwerp geworden. Stopgezet wegens onrendabel na uitvoeren studie.
De investeringen zijn slechts terug te winnen na ongeveer 30 jaar - een alternatief is
voorgesteld, nl. LED
6.3.3. het aantal incidenten is gedaald met 13%
KPI: 1/3
behaald
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
36
ODL 6.4.
DOEL:
EMAS registratie 5 FAVV laboratoria.
ACTIE:
6.4.1. Bekomen van EMAS en ISO-14001 in Wandre en Tervuren
6.4.2. Energie Prestatie Audits in de 5 FAVV labs
6.4.3. Installatie zonnepanelen
6.4.4. Organisatie van een informatiedag over ISO-14001 en EMAS voor de erkende labs
KPI:
1. 6.4.1. 5 EMAS-geregistreerde laboratoria
2. 6.4.2. 5 Energie Prestatie Auditrapporten
3. 6.4.3. 1 FAVV lab dat elekriciteit opwekken met zonnepanelen
4. 6.4.4. Organisatie infodag erkende labs
Op schema
DEADLINE:
31/12/2015
REALISATIES:
6.4.1. Audit AIB Vinçotte: OK, geen tekortkomingen - positief advies (geen obstakels voor
toekennen van ISO 14001) - nog steeds geen verslag
6.4.2. 3 laboratoria reeds uitgevoerd, Tervuren voorzien in 2014 en Wandre in 2015
6.4.3. De zonnepanelen zijn geïnstalleerd in FLVVM: nog niet aangesloten op het
elektriciteitsnet
6.4.4. De infodag is doorgegaan op 18/10/2012
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
37
ODL 6.5.
DOEL:
Een nieuwe strategie uitwerken en implementeren met betrekking tot meetonzekerheid.
ACTIE:
6.5.1. Uitwerken van een nieuwe strategie voor de bepaling van meetonzekerheid voor
chemische analyses.
6.5.2. Uitwerken van een nieuwe strategie voor de bepaling van meetonzekerheid voor
microbiologische analyses
KPI:
6.5.1 & 6.5.2. Een gevalideerde strategie & template voor de berpaling van de MO (6.5.1:
Chemie; 6.5.2: Microbiologie) - opleiding aan de FAVV labs, NRL's en erkende labs
DEADLINE:
31/12/2013
KPI: behaald
REALISATIES:
6.5.1. De nieuwe template voor meetonzekerheid Chemie is beschikbaar, op 26/11/13 iseen
vormingssessie gegeven voor alle erkende laboratoria.
==> OK (bewijzen zie dossier)
6.5.2. Strategie voor meetonzekerheid microbiologie is door Geert De Poorter voorgesteld
op de conferentie microbiologie in september 2013 en de communicatie vnaar de NRL heeft
plaats gevonden op de communicatiegroep van 22/10/2013 – tegen eind 2013 volgt een
officiële dienstnota met de instructies
==> OK (bewijzen zie intranet en dossier)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
38
ODL 6.6.
DOEL:
Verdere uitbouw van de accreditatie van de 5 FAVV laboratoria
ACTIE:
Methodevalidatie en voorleggen ter accrediatie aan BELAC: continu.
KPI:
(Aantal analyses onder accreditatie per jaar) / (aantal analyses onder accreditatie
2011) * 100 = + 2% (echter rekening houdend met de impact van de rationalisatie)
DEADLINE:
Continue ODL
KPI: behaald
(ander berekeningstechniek)
REALISATIES:
2013 : 45/46 uitbreidingen van methoden bij BELAC (de berekening van de KPI zoals
die initieel is opgemaakt, kan niet worden uitgevoerd omwille van de vele
rationalisaties waardoor een vertekend beeld ontstaat van de inspanningen)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
39
ODL 6.7.
DOEL:
ISO 17025 accreditatie transport Dispatching PCE – dispatchingcentre DG Labo.
ACTIE:
6.7.1. Validatie en aanvraag accreditatie transport dispatching PCE - dispatching labs
KPI:
Dispatchingcentra: incl. accreditatiescope BELAC
DEADLINE:
30/09/2012
REALISATIES:
6.7.1 Geëvalueerd tijdens de BELAC audit in 2012 - geen tekortkomingen type A,
vermelding van activiteit in verslag, niet in scope. De evaluatatie wordt systematisch
uitgevoerd door BELAC alternerend in de 2 dispatchingcentra Melle en Gembloux. Op
17/12/2013 is de BELAC audit doorgegaan in Gembloux.
KPI: behaald
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
40
ODL 7.1. (1/2)
DOEL:
De know how van de FAVV laboratoria tonen aan de belangrijkste stakeholder.
ACTIE:
7.1.1. Twee jaarlijkse deelname aan Open Bedrijvendag (Wandre - 2013)
7.1.2. Systematische deelname aan beurzen
7.1.3. Inleidend filmpje aanmaken per labo - Liesbeth en Kristof moeten voorstel indienen bij
Geert De Poorter (alle labs ok tegen eind 2015)
KPI:
Aantal deelnames per jaar ≥ 1
DEADLINE:
Continue ODL
KPI: behaald
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
41
ODL 7.1. (2/2)
REALISATIES:
2012 : Laborama, conference microbiologie
2013 : Microtracer seminar 2013 in Nettetal (Duitsland), Conférence Microbiologie 12 & 13
septembre 2013, Open Bedrijvendag 2013 LFSAL 6/10/2013
7.1.3 Introductiefilmpjes: planning is opgemaakt - voorstel: 4 d/maand filmen & monsteren
Filmen in Gembloux: januari tot half februari
Monteren algemene film Gembloux: half februari tot eind maart
Filmen in Tervuren: april tot half mei
Monteren algmene film Tervuren: half mei tot eind juni
Herwerken algemene film Melle: juli
Vakantie: augustus
Monteren verkorte versies (in samenspraak met de labo’s): september en oktober (tegen deze
periode zouden de labo’s ook moeten voorzien in korte teksten die bij de beelden passen en
die later ingesproken worden bij die beelden)
Opname van de commentaren: november - per dag één taal (telkens 5 films = 5 labo’s), dus 4
dagen voor de 4 talen
Produceren van de 20 introductiefilms: december 2014
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
42
ODL 7.2.
DOEL:
De zichtbaarheid van DG Labo verhogen op Internationaal vlak.
KPI: behaald
ACTIE:
7.2.1. Deelname internationale symposia microbiologie/scheikunde
7.2.2. Opleidingen en stages organiseren voor derde landen
(Benin/Vietrnam/Marokko) in de FAVV
KPI:
Aantal ontvangen stagiairs/studenten per jaar: ≥ 3.
Aantal buitenlandse missies : ≥ 2
DEADLINE:
Continue ODL
REALISATIES:
2012 : Laborama, conference microbiologie, maart 2012 3rd International MicroVal
Symposium – Rotterdam
2013 : Microtracer seminar 2013 in Nettetal (Duitsland), Conférence Microbiologie 12
& 13 septembre 2013, Journée découverte entreprises LFSAL 6/10/2013
Aantal stagiairs 2013: 12
Aantal missies Benin 2013: 4
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
43
ODL 7.3.
DOEL:
De informatie van de eigen labs kond maken aan erkende labs.
ACTIE:
7.3.1. De methoden en de validatiedossiers ontwikkeld door de FAVV labs publiceren op het
intranet en het beschermde intralab
KPI:
Alle methoden van de FAVV laboratoria met uitzondering van de verboden stoffen zijn
gepubliceerd op intranet/intralab.
DEADLINE:
31/12/2012, daarna continu
REALISATIES:
Zie: FAVV - Laboratoria: FAVV Methoden (demonstratie)
7/2/14: reeds 90 methoden gepubliceerd
KPI: behaald
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
44
ODL 7.4.
DOEL:
De laboratoria Melle en Gembloux laten evolueren tot expertlabs.
ZONDER
VOORWERP
ACTIE:
7.4.1. FLVVM & FLVVGx: Medewerkers Microval
7.4.2. Implementeren ISO 16140
7.4.3. Organisatie ringtesten microbiologie in samenwerking met Requasud
7.4.4. Publicatie artikels
7.4.5. Expertlab Microval
KPI:
7.4.3. Organisatie min . 1 ringtest microbiologie in samenwerking met Requasud / 2
jaar
7.4.4. Publicatie min. 1 artikel / jaar
7.4.5. Registratie als Expertlab Microval
DEADLINE:
1/1/2014
REALISATIES:
Deze ODL is zonder voorwerp geworden. Miroval duidt geen expertenlabs meer aan.
Er is eventueel nog een mogelijkheid tot internationale samenwerking met
expertenlabs in 2014. Norval : alternatieve methoden microbiologie aanvaardt.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
45
ODL 8.1.
DOEL:
Bevordering van het concept van kwaliteitsvolle bedrijfslaboratoria.
KPI: behaald
ACTIE:
8.1.1. Implementatie van de Aanpassing KB erkenning
8.1.2. Lijst erkende ringtest providers
8.1.3. Informatiesessies
8.1.4. Besluit over de tarieven van analyses en over de monstername.
KPI:
Aantal kwaliteitsvolle bedrijfslabs + 10 % t.o.v. 2011
DEADLINE:
31/12/2012
REALISATIES:
8.1.1. KB ok op 23/8/2012
8.1.2. Lijst erkende ringtest providers: beschikbaar intranet/internet sedert 7/2/2012
8.1.3. Informatiesessies: ok op 18/10/2012
8.1.4. Besluit over de tarieven van analyses en over de monstername: KB van
20/12/2012
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
46
ODL 9.1.
DOEL:
Verder professionaliseren en intensifiëren van de clusters en Centers of competence.
ACTIE:
9.1.1. Geïntegreerde werking clusters met de communicatiegroepen NRL's
9.1.2. e-platform voor uitwisseling gegevens FAVV labs
KPI:
Aantal verslagen per cluster minstens 2/jaar
KPI: behaald
DEADLINE:
Continue ODL
REALISATIES:
Clusters en communicatiegroepen conform schema (rapporten: zie coördinatoren en
intranet).
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
47
ODL 9.2.
DOEL:
Verdere optimalisatie van een intralabteam voor crisisanalyses.
ACTIE:
9.2.1. Snel inspelen indien crisistoestand wordt afgekondigd; wie kan wat doen
9.2.2. Concept uitbesteding voor routineanalyses
9.2.3. Aanwerving tijdelijke medewerkers
KPI:
Een nieuw crisisplan is beschikbaar.
DEADLINE:
30/06/2013
KPI: behaald
REALISATIES:
9.2.1 - 9.2.3 Procedure beschikbaar in beide landstalen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
48
ODL 9.3.
DOEL:
Gecertificeerde opleidingen FAVV laboratoria: actualisatie syllabus.
ACTIE:
9.3.1. Actualiseren van de syllabi niveau A en B over de gecertificeerde opleidingen en
de analytische/microbiologische technieken.
KPI:
Syllabi niveau A en B zijn beschikbaar.
KPI: behaald
(met vervolgacties)
DEADLINE:
30/06/2013
REALISATIES:
9.3.1 Syllabi zijn herwerkt & herwerkte versies zijn beschikbaar op de N in de taal van
de originele opsteller.
Bijkomende vervolgacties:
1. de ODL's 9.3 & 9.4 worden samen genomen voor de organisatie van de opleidingen
- een programma wordt opgemaakt door AVDK voor een periode van 3 jaar met
verplichte deelname van alle technische medewerkers binnen deze periode aan elke
module en dit minstens 1x.
2. de opleidingen zullen worden opgenomen in de catalogus van Debohra en andere
partijen, zoals DG's en externe labo's zullen kunnen deelnemen.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
49
ODL 9.4.
DOEL:
De realisatie van eigen opleidingscentrum LC-MS/GC-MS.
ACTIE:
9.4.1. Oprichten teacherscel
9.4.2. Draaiboek voor opleiding ontwerpen
9.4.3. Organisatie opleiding internen
9.4.4. Organisatie en begeleiding opleiding aan externen
KPI:
PPT’s zijn beschikbaar.
DEADLINE:
30/06/2013
KPI: behaald
(met vervolgacties)
REALISATIES:
9.4.1. Teacherscel: actief
9.4.2. Draaiboek voor opleiding: beschikbaar
9.4.3. Organisatie opleiding internen: wordt opgenomen in modules vanaf 2014
9.4.4. Organisatie en begeleiding opleiding aan externen: de hierboven vermelde
modules zullen ook ter beschikking worden gesteld aan de externen.
De PPTs zijn vertaald naar het Engels.
ODL wordt gecombineerd met ODL 9.4
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
50
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
51
2013
onderhoudscontract 2013
evolutief onderhoud 2013
datapump
toestelkoppelingen (5)
dashboard PT-schemes
koppeling Narval
koppeling PT-providers
ingave gegevens NRLs's in db voor dashboard
automatisatie Rendac
migratie BOXI 4
TOTAAL
voorstel Welle
(incl BTW)
91.467,20 €
aangepast voorstel dd 15/09/12
(incl BTW)
91.467,20 €
definitief voorstel
goedgekeurd op dircom 21/11/12
91.467,20 €
72.000,00 €
5.000,00 €
72.000,00 €
5.000,00 €
72.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
35.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
35.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
35.000,00 €
20.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
10.890,00 €
294.357,20 €
25.000,00 €
15.000,00 €
10.890,00 €
289.357,20 €
25.000,00 €
15.000,00 €
10.890,00 €
289.357,20 €
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
52
Contact
Geert De Poorter
Directeur-generaal Bestuur Laboratoria
AC-Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel
Tel. 02/211.87.25
[email protected]
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
53
Bedankt voor uw aandacht
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
54

similar documents