Pendokumentasian

Report
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
MENYEDIA &
MENYIMPAN
PROFIL
(RUJUKAN)
CARTA ALIR PENTADBIRAN PSIKOMETRIK
Murid dikumpulkan
Edaran kertas ujian &
borang jawapan
Penerangan
Murid menjawab
soalan
 Masa
: Bulan ketiga sesi persekolahan
 Sasaran : ITP - Tingkatan 1 dan 4
IMK - Tingkatan 1, 3 dan 5
 Tempat : Sesuai dan kondusif
 Arahan menjawab mengikut keperluan
inventori
 Penstrukturan :Etika kerahsiaan dan limitasi
 Menjawab di atas borang jawapan
 Kertas ujian tidak boleh diconteng dan perlu
dikembalikan
 Masa: 30 minit
Pengiraan skor
 Murid mengira skor masing-masing
dengan bimbingan GBKSM
Pengisian skor dalam
Borang Profil
Psikometrik (BPP)
 Mengedar BPP kepada murid
 Murid memindahkan skor ke dalam
Borang Profil Psikometrik
 GBKSM akan memberikan pentafsiran skor
Pentafsiran skor
Penyimpanan fail BPP




Pengesahan/ tanda tangan GBKSM
Fail Unit Bimbingan dan Kaunseling (TERHAD)
Simpan mengikut urutan nama dalam kelas
Disimpan di Unit Bimbingan dan Kaunseling
UJIAN PSIKOMETRIK
PSIKOMETRIK
Profil Psikometrik (BPP)
Murid mengisi skor Inventori
Tret
Personaliti (15) dan
Inventori
Minat Kerjaya (6)
dalam Borang Profil Psikometrik
PSIKOMETRIK
GBKSM
memindahkan
skor
dapatan
Ujian
Psikometrik
Inventori Tret Personaliti (15)
dan Inventori Minat Kerjaya (6)
bagi semua murid mengikut
kelas ke dalam data umum.
PSIKOMETRIK
SKOR PROFIL
PSIKOMETRIK
PSIKOMETRIK
a. Data Profil Individu adalah SULIT,hanya boleh diketahui
atau di akses oleh;

Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa

Murid
b. Data Profil Umum adalah TERHAD, boleh diketahui oleh;

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia

Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah

Pentadbir sekolah

Ibu bapa murid

Guru kelas

Guru mata pelajaran
PSIKOMETRIK
Ujian ini memberi penekanan
tentang
aspek
nilai etika
kerahsiaan yang perlu dijaga oleh
setiap personalia guru
semasa
mentadbir, mentafsir dan memberi
maklum balas hasil skor ujian
kepada murid dan pihak-pihak yang
signifikan.




Ethic dan juga ethical bermaksud dan berkaitan
dengan kesusilaan, mengenai akhlak atau berkaitan
dengan ilmu kesusilaan. Corey .G (1993) menyatakan
Etika sebagai
”ethics are moral principles adopted by an individual or group
to provide rule for right conduct”
Menurut Bremmer L.M (1973) kod etika adalah satu
panduan
yang
formal
untuk
tindakan
dan
mencerminkan
nilai
–
nilai
bersama
dan
tanggungjawab bersama. Manakala Mappes, Robb dan
Engles (1985) dalam Corey.G (1993) menyatakan :
“ Codes of ethics are designed to guide practitioners, protect
client, safeguard the autonomy of professional workers and
enhance the status of profession. Conflicts between these
codes and the law may arise in area such as advertising,
confidentially and client right of access to their own files”
Dari
perspektif Islam, agama Islam amat
mementingkan kerahsiaan ini dan aspek
kerahsiaan
dianggap
sebagai
satu
tanggungjawab dan amanah yang perlu
dipegang dan dijaga bersungguh-sungguh oleh
umat
Islam
sepertimana
sabda
Nabi
Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim bermaksud
“ Sesiapa yang menutup aib (rahsia) orang lain atau
saudaranya maka sesungguhnya Allah akan menutup
keaibannya (rahsia) di dunia dan akhirat”
PSIKOMETRIK
Aspek Etika Kerahsiaan:
1. Guru tidak mendedahkan keputusan
skor profil murid kepada individu
lain
2. Guru perlu mentadbir ujian secara
sistematik agar kerahsiaan terjaga
3. Dokumentasi skor ujian perlu
dikawal dan disimpan dengan baik.

Maklumat rekod atau dokumen yang berkaitan
dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
adalah rahsia kecuali untuk kebaikan klien,
kebaikan orang lain, kebaikan organisasi, atau
keperluan undang-undang
American Personnel and Guidance Association Ethical
Standard (APGA) (1981) menyatakan;
“ apabila keadaan klien menunjukkan keadaan yang
merbahaya kepada dirinya atau orang lain maka kaunselor
perlu mengambil tindakan yang munasabah secara
personal atau memaklumkan kepada pihak berkuasa yang
bertanggungjawab”.

Corey G (1991) memberi panduan sejauhmana kerahsiaan itu
perlu dipegang oleh kaunselor iaitu :
o
o
o
o
When client pose danger to other or themselves
When the therapist believes that client under age has
been incest, rape, child abuse or some other crime.
When the therapist
hospitalization.
determines
that
client
need
When an information is made an issue in a court action.
PSIKOMETRIK



Personalia yang bertanggungjawab :
Guru Bimbingan Kaunseling Sepenuh Masa
(GBKSM)
Lokasi Penyimpanan : Bilik Bimbingan dan
Kaunseling Sekolah
Penyimpanan Maklumat: BPP disimpan
secara urutan abjad nama murid mengikut
kelas. (Fail PBS - Pentaksiran Psikometrik)
MAKLUMAT DALAM FAIL


Fail Sulit
Data utama
BPP IMK dan borang jawapan
BPP ITP dan borang jawapan
Fail Terhad
Data IMK dan ITP
Graf
PSIKOMETRIK
PSIKOMETRIK
Skor Pentaksiran Psikometrik
(PPsi) TIDAK TERMASUK dalam
lain-lain komponen PBS.
Skor tersebut akan dilaporkan
secara berasingan.
PSIKOMETRIK


Instrumen
Psikometrik
Inventori
Tret
Personaliti dan Inventori Minat Kerjaya adalah
HAK
CIPTA
TERPELIHARA
Lembaga
Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia.
Sesiapa sahaja tidak dibenarkan memetik
mana-mana bahagian dalam bentuk apa juga
dan dengan cara apa baik secara elektronik,
fotologi, mekanik, rakaman atau yang lainlain dan sebagainya sebelum mendapat izin
bertulis daripada pihak Lembaga Peperiksaan
Malaysia.
TINDAKAN GBKSM
1. PERBINCANGAN
DENGAN PENTADBIR
 Minit curai
 Tentukan tarikh / taklimat kepada
guru/murid
 Tarikh dan kaedah pelaksanaan
2. TAKLIMAT GURU &
MURID
3. PENTADBIRAN
UJIAN
 Kumpulan besar/ relief/ kelas demi kelas
 Bantuan guru lain – untuk pengawasan
4. PENGISIAN SKOR
 BPP – murid
 Data Umum - gbksm
5. ANALISA PROFIL
 Keperluan murid
 Keperluan sekolah
6. BENTANG
DAPATAN
7. SIMPAN PROFIL
8. INTERVENSI &
KONSULTASI
 Maklumat umum/ graf umum
 BUKAN dapatan individu
 Kepada pentadbir, guru subjek, guru
kelas (jika perlu)
 Murid berpindah :
• Sampul berasingan
• Lakri
• Dialamatkan : GBKSM terlibat

similar documents