NOARK 5 Arkiv arkitektur

Report
NOARK 5 arkitektur - kommune
ARKIVSTRUKTUR
Fagmodul
Fagmodul
Offentlig
journal
Fagmodul
Fagmodul
Pålogging felles grensesnitt
Generell
saksbehandlingsmodul
Sikker
saksbehandlingsmodul
Sikker
Fagmodul
Journal
Dok. lager
Offentlig
N5 Åpen
kildekode
Kjerne
SN 1-2
N5 Åpen
kildekode Kjerne
SIKRET SONE
SN 3-4
Dok. lager
Sensitiv
Intern sone
Sikret sone
Sikker
Fagmodul
Publikum
Innsynshåndtering
Offentlig
journal
Innsynsforespørsel
ID-portalen
Logget ID-basert innsyn*
Innsynsvurdering
Skjerming
Journal (Kun saker
hvor man står som
sakspart)
Sikret sone
Kjerne
SN1-2
Dok. lager
Offentlig
Kjerne
SIKRET
SONE
SN3-4
Dok. lager
Sensitiv
*MinID, ID-Portalen osv
FAG- OG SAKSBEHANDLINGSMODULER
Sikker sone vil fungere på samme måte.
Matrikkel*
Folkeregister*
Brønnøysundsregistrene*
Forretningslag
Fagmodul
GUI
Ekstern adresseliste
(telefonkatalog)*
Andre register*
Standard
integrasjon
AdresseKunderegister#
Saksbehandlerregister#
Kjerne
SN1-2
Dok. lager
Offentlig
Andre databaser#
*Eksterne registre (hentes utenfra)
#Interne databaser (kommunens ansvar å vedlikeholde)
Arkivstruktur
Arkivskaper TK
Arkiv TK Sikret
sone
Arkiv TK Intern
sone
Eiendom
Personal
Kultur
Helse
Kjerne SN1-2
Næring
Sosial
Sak
sensitivt
Prosjekt
Flyktning
= Arkivdeler
Barnevern
Kjerne SN3-4
Oppvekst
Sak
Personal
sensitivt
Sikret sone
Oppvekst
sensitivt
Arkivstruktur II
Når en saksmappe i en objektserie opprettes i Intern sone
”speiles” mappedataene (sak opprettes) i tilsvarende
objektserie i sikker sone. Dette for å få sammenfallende
saksnummer og for at det ikke i seg selv er sensitivt at det
finnes en sensitiv mappe på objektet.
Arkiv TK Sikker
sone
Arkiv TK Intern
sone
Personal
Personal
Sak
Oppvekst
Kjerne SN1-2
Personal
sensitivt
Personal
Sensitiv
Sak
sensitivt
Kjerne SN3-4
Elev
Sensitiv
Elev
Sak
Sensitiv
Sak
= Serier
= Mapper
Oppvekst
sensitivt
Sikret sone
Arkivstruktur III
Journal
Applikasjonslag
EIendom
Bygg
Eiendom ”Sensitiv”
Plan
Eiendom
Kart/
Deling
”Gradert”
Eiendom
Bygningsnummer
Kjerne SN 1-2
PlanID
Kartref?
Saksnummer
Saksnummer
Gnr/Bnr
Saksnummer
Saksnummer
= Serier
= Mapper
Kjerne
SN3-4
Saksnummer
Sikret sone
Arkivstruktur IV
Journal
Journalførings/registreringsdetaljer
hentes fra journalapplikasjon
Applikasjonslag
EIendom
Eiendom ”Sensitiv”
Eiendom
Historisk
”Gradert”
Eiendom
N5 Åpen
kildekode Kjerne
N5 Åpen
kildekode Kjerne
SIKRET
SONE
Bygningsnr
(mappenivå 1)
Saksnummer
Saksnummer
(mappenivå 2)
=Registrering (journalføring)
= Dokumenter
Sikret sone
Definisjoner i oppsett
Annen
Arkivskaper?
IKS?
Arkivskaper TK
Journal
Viktig å definere HVOR eventuelle metadata hentes
fra. Kommunens databaser? Offentlige registre?
Intern eller
sikker sone?
Arkiv TK
Intern sone
Applikasjonslag
Arkivnavn?
Metadata?
Eiendom
Ordningsprinsipp(er)?
Skjerming?
Bygg
Sløyfes?
Metadata?
Mappenivå I
Metadata?
Skjerming?
Mappenivå II
(Saksmappe)
Skjerming?
Basisregistrering?
Registrering?
Journalføring?
Registrering
Metadata?
Skjerming?
Dokumentbeskrivelse
Dokument
objekt
Dokument lager
Offentlig
Aktivt arkiv
Arkivskaper TK
Arkiv TK Intern
sone
Deponert arkiv
Bortsatt
Bortsatt
Eiendom
Bortsatt
Bygg
Bortsatt
Mappenivå I
Avsluttet
Mappenivå II
(Saksmappe)
Avsluttet
Registrering
U, A, J
Dokumentbeskrivelse
Dokument
objekt
Dokument
lager Offentlig
Periodiseres hvert halvår
NNOARK 5
Uttrekk
F
F
F
Bortsetting og periodisering

similar documents