Prezentace Skanska CZ a.s. - Praktické zkušenosti z výstavby

Report
Centrum ekologické výchovy Kladno
Investor: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Skanska CZ a.s.,Závod
Přihlašovatel: Skanska a.s.,Závod 02
Cena zakázky: 39,25 mil Kč
Ing. Rafael Moreno, ředitel závodu
-
Ing. Petr Flek, vedoucí projektového týmu 220
-
Ing. Antonín Maděra, hlavní stavbyvedoucí
-
Mikuláš Strnad, stavbyvedoucí
-
Petr Kolář, mistr
1
Zdůvodnění návrhu stavby do soutěže
Skanska se již delší dobu na stavebním trhu prezentuje svou podporou
zelenému stavění, ekologie a enviromentu.
V době, kdy už jsou skoro všechny kancelářské objekty, velká obchodní
centra a logistické sklady postaveny, v době kdy trh je zasycen
nabídkou volných bytů a jejich prodejnost výrazně klesá, se zdá tento
směr jako strategický pro další vývoj pozemního stavitelství. Každý
takto postavený objekt budiž základním kamenem pro další rozvoj
tohoto oboru, a důležitou referencí Skanska do následujících let.
Tato stavba je typický produkt, který v sobě spojuje všechny současné
trendy stavění, jako je používání ekologicky šetrných hmot, využívat
recyklované materiály, snižování nákladů provozu objektů, návrat k
přírodě, zvyšování energetické účinnosti systémů, minimální potřeba
energií pro provoz, a to vše v perfektní kvalitě a v krátkém termínu.
Nelze ani opomenout nezpochybnitelné a vyčíslitelné ekonomické,
respektive enviromentální přínosy pro budoucí i současné investory.
Centrum ekologické výchovy
Kladno
− Časový harmonogram realizace stavby
− Náklady stavby a zdroje investic
− Popis účelu objektu a dispozičního řešení
− Dokumentace průběhu realizace pasivního domu
− Zajímavé detaily a použité materiály
− Přínos stavby pro životní prostředí a její využití
4
Stručný popis objektu
−
Objekt bude víceúčelovým školícím centrem ekologické výchovy, základem pro
zotavovací akce dětí a mládeže, dále pro školení zaměstnanců státní správy a
doplňkově pak pro širší veřejnost (ubytovací kapacita 35 osob).
−
Budova je kompozičně řešena jako základní hmotný kubus, s vystupujícími
prosklenými arkýři na severní straně, na západní a východní straně terasami a
zimní zahradou, zapuštěný příčně do svahu.
-
Plášť budovy je ze svisle kladených modřínových fošen,vystupující arkýře jsou
obloženy vodorovně překládanými prkny-peření, ve spodních partiích pak
obložen cembonitovými deskami. Střecha a terasy jsou pokryté extenzivní a
intenzivní zelení v kombinaci s pochozími rošty z masivního dřeva.Hlavní
budova je pak doplněna víceúčelovým dřevěným otevřeným přístřeškem.
−
Dispoziční řešení je přehledně zónováno v jednotlivých patrech.V suterenu jsou
soustředěny technické prostory objektu ( strojovna VZT, kotelna,sklad
paliva,hlavní rozvaděč EL) včetně zázemí kuchyně, skladů, a prostorů pro
správu a ochranu objektu. Vlastní prostory pro výuku a provoz areálu – dva
víceúčelové sály, jsou umístěny v 1.NP. Dále je zde umístěna administrativní
část zaměstnanců a obsluhy, a také výdejna jídel. Druhé nadzemní patro je celé
určeno pro ubytování, je zde 9 pokojů, sociální zařízení, herní a odpočinkový
kout.
Základní technické údaje objektu
− Obestavěný prostor …….. 4935 m3
− Zastavěná plocha ……… 491 m2
− Užitná plocha ……………. 949 m2
Koeficienty prostupu tepla
− Stěna 0,14 W/m2K
− Střecha 0,06 W/m2K
− Okno-sklo 0,6 W/m2K
− Okno-rám 0,8 W/m2K
Typický řez objektu
Použité systémy a materiály:
−
obě nadzemní patra jsou kompletně řešena jako montovaná dřevostavba,
suteren je proveden z prolévacích tvárnic s monolitickým železobetonovým
stropem
−
difúzně otevřený obvodový plášť včetně zateplení – systém„ Insowoll“ – skladby
konstrukcí bez parozábran, tepelná stabilita, dobrá požární odolnost, vyšší
zvukoizolační pohltivost, šetrnost k životnímu prostředí
−
velká škála použití ekologicky šetrných stavebních hmot s co nejlepší
energetickou bilancí, materiálů z recyklovaných hmot a obnovitelných
stavebních zdrojů, mj. nepálené cihly, ovčí vlna, dřevovlaknité desky Hofatex,
celulosa, asfaltové recykláty atd.
−
Eurookna z profilů šíře 92 mm, s izolačním trojsklem, špaletová okna s
dvojsklem v interiéru a jednoduchým sklem z exterieru
−
V ubytovací části je v každém pokoji ( 9 ks ) použita jiná dřevina, vždy stejná na
dveřích, podlahách, a později bude ze stejné dřeviny proveden i interiérový
nábytek
−
uplatnění obou systémů střešní vegetace, více než 70% střešních ploch je
pokryto zelení - extenzivní a intenzivní
Použité systémy a materiály:
−
vytápění pomocí kotlů pro spalování dřevěných peletek, včetně pneumatické
dopravy do kotlů.
−
do hlavních pobytových prostor je použito netypické „suché“ stěnové vytápění
−
využití solárního systému na střeše pro ohřev TUV
−
řízené větrání se zpětnou rekuperací
−
systém zpětného využití dešťové vody pro splachování WC a zálivku zeleně –
návratnost cca 10 let
−
fotovoltaický panel na střeše objektu s využitím získané energie pro provoz
budovy
−
použití nátěrových hmot na přírodních bázích ( bez chemických přísad)
−
součástí areálu je i objekt biologické ČOV, na který je budova napojena, a
v budoucnu bude sloužit i pro okolní domy
Kooperace v rámci Skanska, hlavní partneři
při výstavbě
−
Na stavbě se z naší divize podíleli střediska:
Středisko drobné HSV
Středisko VZT
Středisko TZB
Středisko Kanalizace, produktovody
−
Z ostatních divizí se podílely Dopravní Stavby – provedení
asfaltových komunikací
−
Jako hlavní partner a subdodavatel byla firma PALIS Plzeň,
spol. s r.o, provádějící vlastní dřevostavbu
Spodní stavba je z betonu
Vrchní stavba – rámová konstrukce
Dřevostavba – opláštění
rámů se vloží 180 mm skelné vlny
systém“Insowoll“ − Do
Rotaflex
−
-
Po izolačních vrstvách přijde na řadu
dvouúrovňový rošt,na který se budou
kotvit finální modřínové palubky
-
Z interiéru se doplní další vrstva ovčí
vlny tl.40 mm, která se pak překryje
interiérovou sdk deskou
Na tuto skladbu se připevní dřevovláknité
desky Hofatex tl.100 mm
Fasáda
-
Veškeré prvky fasády či doplňující architektonické
konstrukce jsou z modřínu, maximálně kombinované
s pozinkovanými konstrukcemi
-
Klempířské prvky jsou z titanzinku
Nízkoenergetický dům - důraz na těsný
detail, spoje a všechny prostupy
Blowerdoor test
-
Test neprůvzdušnosti domu
-
Výsledek testu – hlavní ukazatel pro
zatřídění nízkoenergetického domu
-
Samotný test spočívá v tom, že se
objekt uzavře, dotěsní, do vstupu se
osadí ventilátor, viz obrázek, a pak
se zkouší vzduchotěsnost
odsáváním vzduchu z budovy, a
podruhé foukáním vzduchu do
budovy.
-
O specifičnosti tohoto objektu hovoří
fakt, že na provedení tohoto testu
musela být objednána firma z
Rakouska, stavbu s takovým
objemem totiž ještě nedokáží
tuzemské firmy změřit.
Blowerdoor test
Výsledná naměřená hodnota
testu je 0,6 1/h.
Porovnáním s danou normou
(viz přiložený certifikát)
zjistíme, že výsledek splňuje
limit hodnoty pro
nízkoenergetické domy se
zpětným získáváním tepla z
odvětrání, tzn.„pasivní domy“.
Projektem požadovanou
hodnotu tohoto parametru
jsme téměř dvojnásobně
vylepšili.
Tímto přístupem rozhodně
napomáháme k vylepšení
profilu fy Skanska na trhu.
Tepelná izolace konstrukce stropu a
střešního pláště
−
Materiál: isocell – izolace z celulózových
vláken
−
Surovina: semletý recyklovaný novinový
papír s přísadou – borité soli
−
Aplikace: foukáním do připravené dutiny,
a to pomocí kompresorů a gumových
hadic
−
Vlastnosti:
1.vyplní veškeré dutiny lépe než skládaná
desková izolace, má lepší zvukový útlum
2.extrémně nízká tepelná vodivost a
odolnost proti sedání, reguluje vlhkost
3.dobrá odolnost proti hnilobě a požáru
Stěnové vytápění
- obdoba podlahového topení
pro suché podlahy, stěny se
pak zaklopí pouze SDK
deskou.
- představuje typ jednoho
velkoplošného sálavého zdroje
- jiný způsob vnímání tepla a
chladu
- zvýšením teploty stěn se
dosáhne tepelné pohody při
nižší teplotě vzduchu, protože
vzduch je jen minimálně použit
pro přenos tepla
- lze dosáhnout srovnatelné
tepelné pohody při teplotě
vzduchu o 2 - 3 C nižší než při
vytápění klasickými radiátory nižší spotřebu energie.
Strojovna vytápění
- zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV - dva kotle pro spalování dřevěných pelet o
výkonu 15 a 25 kW.
- každý kotel má samostatný okruh
- kotel s výkonem 25 KW by měl pokrýt kompletní potřebu tepla pro celý objekt.
Zásobování kotlů dřevěnými peletkami
Dřevěné peletky jsou vyráběny z biomasy bez chem.přísad, s výhřevností až 18 MJ/kg. Jsou
dopravovány do kotlů dvěma pneumatickými dopravníky z přilehlého zásobníku o objemu 400l.
Výhoda dřevěných peletek
- emise při spalování jsou až 20krát menší než u kotlů
na kusové dřevo
- uvolňuje se pouze malé množství CO2, které vzápětí
spotřebují stromy při růstu.
- vyšší účinnost spalování,pouze 0,5-1% pevného
odpadu(popela), uhlí má až 30% pevného odpadu
Větrání objektu - VZT
- řízené nucené se zpětnou rekuperací.
- dvě centrální jednotky s rekuperačními výměníky ZZT a cirkulací
- první zabezpečuje společné prostory, která využívá převážně stávající vzduch,
- druhá pracuje odděleně pro potřeby ubytovacích prostor, a pracuje se 100% čerstvého
vzduchu.
Solární panely, fotovoltaika
-
solární soustava je určena pro přípravu TUV, je zapojena do dvou okruhů
- plocha kolektorů je cca 34m2
- primární okruh je zapojen do výměníku tepla pro přípravu teplé vody
- sekundární okruh je zapojen do dvou nárazových akumulačních zásobníků teplé vody, každý o
objemu 1000 l.
- fotovoltaický panel 2 m2 s výkonem 150 W slouží pro pohon kotelny a oběhových čerpadel
vlastních okruhů systému solárních panelů.
Vegetace na střechách,arkýřích atd.
−
vlastní střechy, zimní zahrada a arkýře - extenzivní
zeleň, což jsou méně náročné byliny a traviny
−
pobytovou část s pergolou – intenzivní zeleň s
popínavými dřevinami
−
poskytne příjemný estetický vjem
−
zvýšení životnosti střešního pláště
−
Výborné tepelné vlastnosti v zimě, chladící účinek létě
−
zisk kyslíku a vázání CO2 díky fotosyntéze
−
filtr proti prachu a škodlivinám
Motivy keramických obkladů
Také do provedení obkladů se vloudil
všudypřítomný odkaz na přírodu, který
potvrzuje myšlenky, které propaguje a
zanechává tato stavba
Hlavní měřitelné přínosy
− Matematicky lze vyčíslit úsporu v nákladech na vytápění,
spotřebu vody a elektrické energie. Také lze jistě vyčíslit úsporu
CO2 a dalších veličin vzhledem k vlastnostem provedeného
objektu. Nic z tohoto jsme nečinili, neboť největším a těžko
vyčíslitelným je přínos, který objekt dá lidem, dětem, studentům i
dospělým prostřednictvím enviromentálně zaměřených
programů v této výjimečné budově.
− Přínos ve změně chování lidí a zlepšení jejich vztahu k přírodě
bude tím nejlepším příspěvkem této stavby pro životní prostředí.
To, že se tomu bude dít v tak těžce ekologicky poznamenaném
kladenském regionu, je jen dobře.
Pokoje jsou pojaté z různých 9 dřevin
Finální fotky interiérů
Finální fotky interiérů, balkonu a terasy
Přínos stavby pro životní prostředí
-
zadáním investora, jímž je Statutární město Kladno, bylo vytvořit
budovu pro ekologickou výchovu s ubytováním. Budova sama měla být
pro děti a veřejnost inspirací ve smyslu nízkoenergetického stavebního
řešení a preference materiálů z obnovitelných zdrojů. Vznikla tak jedna
z největších dřevostaveb v České republice.
-
budova je umístěna v centru krajiny poznamenané těžbou černého uhlí.
Vzniklé haldy jsou však dávno zarostlé zelení a jak prokázal jejich
nedávný výzkum iniciovaný investorem, jsou v mnoha případech
z přírodovědného hlediska zajímavé. Poskytují totiž útočiště mnohým
(zčásti i ohroženým) rostlinným i živočišným druhům. Umístění budovy
daného účelu do tohoto dynamického prostředí můžeme chápat jako
završení snah o poznávání přírody ovlivňované člověkem
-
bude zde prováděna enviromentální výchova dětí a studentů,
zaměstnanců státní správy. Vlastní budova sama může sloužit jako
taková „učebnice ekologie“. Prostory budou k dispozici pro školení i
podnikatelským subjektům. Účel této budovy podporuje i nedaleká
záchranná stanice AVES pro ohrožené a zraněné živočichy a přírodní
vodní park.
-
střídmému interiéru dominují přírodní materiály (dřevo, nepálené cihly).
Uzavřenější místnosti bez výhledu ven jako sociální zařízení jsou
oživeny výtvarně pojatými mozaikami keramických obkladů s motivy z
okolní krajiny. Každý pokoj v patře je zasvěcen jednomu druhu z
domácích stromů, podle kterých jsou pokoje také pojmenované
(javorový, olšový, bukový apod.). Daná dřevina bude nejen námětem
grafickým a naučným, ale je také materiálem dveří, podlahy a nábytku
-
s přesvědčením, že prostorové vztahy stavby nekončí jejím obrysem
investovalo město Kladno také do vegetačních úprav a drobného
mobiliáře v okolí. Mimo ozelenění okolí budovy a přístupové cesty
v duchu tradičních vegetačních struktur se jedná zejména o založení
sadu původních ovocných odrůd. Ten čítá téměř 100 tradičních odrůd a
druhů stromů a keřů s popiskami. Účelem sadu je popularizace
pěstování starých odrůd ovoce a jejich uchovávání pro další generace.
− K pozitivním přesahům akce můžeme řadit vybudování čističky
odpadních vod, do které se v budoucnu napojí také celá přilehlá osada
rodinných domů
Prohlídky a odborné prezentace při
výstavbě
Svůj „školící“ účel budova začala plnit už v době
své realizace – v říjnu 2009, kdy se na
staveništi „Centra ekologické výchovy“
uskutečnila návštěva cca 40 studentů středních
škol, v rámci týdenního programu „putování po
energetických zdrojích“ financovaném odborem
elektro energetiky MPO, což bylo i publikováno
v odborném magazínu PRO - ENERGY.
Stavbu navštívili i zástupci města Ústí nad
Labem, aby zde našli inspiraci pro podobný
projekt v ústecké ZOO. Odjížděli s dobrým
pocitem a vizitkou dobře odvedené práce firmou
Skanska.
Další návštěvy probíhaly v průběhu stavby, a to
především z řad výrobců, používaných
ekologicky šetrných výrobků, aby zde našli další
možnosti řešení a varianty uplatnění těchto
hmot. I zástupci Výzkumného ústavu
dřevařského našli chvilku, aby podpořili naši
firmu v nastoupeném směru „Zeleného stavění“,
respektive dřevostaveb.
Všem těmto studentům, potencionálním
investorům či zástupcům odborných firem, jistě
utkvělo v paměti, že spojení Skanska a zelené
řešení staveb, velice dobře funguje!
Spojení ekologie s přírodou – „Nová
Čabárna“
Objekt sousedí na jedné straně s areálem Vodní park Lážnovský, kde je možno se
blíže seznámit se světem ryb a vodních zvířat. Z druhé strany navazuje AVES –
záchranná stanice pro zraněná zvířata, kde se starají o tyto zvířata, než je vypustí
zpět do volné přírody, a kde funguje i Naučné středisko ekologické výchovy,
pořádající semináře a výukové programy směřující k bližšímu propojení přírody,
ekologii a enviromentu
Spojení ekologie s přírodou – AVES
Činnost centra ekologické výchovy by měla
spadat pod stanici AVES, čímž by se mělo docílit
úzkého propojení přírody a ekologických aspektů.
Skanska bude od roku 2010 sponzorovat jeden z
druhů ohrožené sovy pálené.
Tím by mohla vstoupit fy Skanska do podvědomí
širší veřejnosti nejen jako stavební firma, ale jako
subjekt, přímo se podílející na rozvoji a propagaci
výše zmíněných myšlenek.
Mapa umístění CEV Kladno
Závěr
Celková koncepce objektu je řešena ve vysokém standartu energetické
úspornosti. Důsledným provedením navržených skladeb konstrukcí, a to
včetně všech detailů, je možné snížit spotřebu tepla, o více než 50 % oproti
klasicky prováděným objektům., že Tím se v přímé úměře snižuje i
množství emisí, vznikajících při výrobě požadovaných energií.
Použitý systém vytápění (peletky), ohřev TUV (solární systém), systém
rekuperace u VZT, použití systému fotovoltaiky, a v neposlední řadě i
vhodně zvolený systém obvodového pláště budovy, a s tím spojená
významná úspora energie na chlazení a vytápění,výše zmíněné snížení
emisí ještě umocňuje. S tím souvisí i fakt, že z důvodu vhodně použitých
systémů, není potřeba systém klimatizace, běžně používaný u objektů
podobného účelu.
Hotový produkt je ukázkovým příkladem zeleného stavění, kterým se
společnost Skanska zabývá, jako jedním ze strategických směrů svého
podnikání. U investora stavby jsme zanechali velmi dobrý dojem
profesionálního partnera v našem oboru podnikání. Tato stavba spolu již
podobnými dokončenými projekty, nám otevírá dveře k dalším obdobným
zakázkám na trhu, a je pro nás zcela jistě konkurenční výhodou.

similar documents