File

Report
Apptips
med koppling till läroplanerna
Grundsärskolans inriktning träningsskola
Gymnasiesärskolans individuella program
Estetisk verksamhet
Träningsskolan, centralt innehåll
”Olika sätt att skapa, till exempel imitera och
fritt.”
Individuella programmet, ämnesområdets
syfte
” …eleven ska ges möjlighet att bearbeta
egna intryck samt utveckla kretivitet,
nyfikenhet och skapande förmåga.”
Paint Sparkles
Draw, gratis
Art Of Glow,
gratis
Estetisk verksamhet
Träningsskolan, centralt innehåll
”Bildhantering, till exempel med
digitalkamera och dator.”
Individuella programmet, centralt innehåll
”Komposition av bilder för att förmedla
tankar och känslor.”
Pic Collage
Gratis, men finns som
betalversion
Estetisk verksamhet
Träningsskolan, Centralt innehåll
”Spel på musik och rytminstrument.”
Individuella programmet, kravnivå för
grundläggande kunskaper
MusicSparkle
Gratis, men köp kan
göras inne i appen
”I kreativa processer inom musik…deltar
eleven i att välja och använda instrument…”
Garageband, 38 kr
Estetisk verksamhet
Träningsskolan, Centralt innehåll:
”Rollspel, t.ex. utifrån sagor, händelser och
känslor.”
”Olika sätt att skapa…”
”Fotografering och filmande.”
Individuella programmet, Centralt innehåll:
” Traditionella och digitala tekniker.”
Puppet Pals HD
gratis, men köp
kan göras inne i
appen
”Fotografering och filmande. Digitalt
skapande… Bearbetning och redigering av
det skapande med hjälp av digital teknik.”
Kommunikation
Träningsskolan, centralt innehåll
”Kommunikationsverktyg. Hur de används
för att förstärka elevens kommunikation.”
Individuella programmet, centralt innehåll
”Kommunikation i olika former, till exempel
kroppsspråk, tal och digitala
kommunikationsverktyg.”
Soundingboard,
gratis
Kommunikation
...fortsättning
Kommunikationsverktyg
Ritprata 2, 15 kr
Kommunikation
Träningsskolan, ämnesområdets syfte
”Eleven ska ges förutsättningar att
kommunicera i olika sammanhang och kunna
uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra
kommunikationsformer.”
Individuella programmet, ämnets syfte
”Utveckla… förmåga att kommunicera med
ord och begrepp eller…
Fonemo, demo 28 kr
Fullversion 249 kr
Kommunikation
…forts talträning.
Se bokstavsljuden,
gratis
Kommunikation
…fortsättning ”träna att uttrycka
sig”.
Om en bild, 22 kr
Kommunikation
Träningsskolan, centralt innehåll
”Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.”
Individuella programmet, centralt innehåll
” Kommunikation om känslor. Hur känslor
kan uttryckas, beskrivas och tolkas.”
Empatico, gratis
Kommunikation
Träningsskolan, centralt innehåll
”Skriva för hand eller på datorn, till exempel
elevens namn.”
Individuella programmet, centralt innehåll
” Skriva för hand eller med olika digitala
hjälpmedel.”
Skolstil, 22 kr
Motorik / Idrott och hälsa
Träningsskolan, centralt innehåll
”Finmotorik, till exempel handgrepp och
ansiktsmotorik.”
Individuella programmet, centralt innehåll
”Fysiska aktiviteter som tränar…fin- och
grovmotrik, …
*Build it up
*Pocket Pond
*Jungle puzzle *Spegel
- Alla gratis, men några finns
som betalversioner
Vardagsaktiviteter / Individ
och samhälle
Träningsskolan, centralt innehåll
” Regler och lagar med betydelse för eleven.
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken
på ett säkert sätt.
Individuella programmet, centralt innehåll
” Normer, regler och lagar med betydelse för
eleven och samhället samt hur de kan följas.”
Svenska vägmärken, 7 kr
Verklighetsuppfattning /
Natur och miljö
Träningsskolan, centralt innehåll
”Människokroppen och kroppsdelarnas
namn och funktioner.”
Individuella programmet, centralt innehåll
”Människokroppens olika delar och deras
funktioner.”
Människokroppen, 22 kr
Natur och miljö /
Träningsskolan, centralt innehåll
”Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och
används för att ange antal och ordning.” ”De
fyra räknesätten…”
Individuella programmet, centralt innehåll
”Problemlösning med de fyra räknesätten.”
”Proportionella samband, t.ex. dubbelt och
hälften.”
Zcooly Affären, 22 kr
Köp kan göras inne i
programmet.
Kommunikation
Individuella programmet, centralt innehåll
”Lässtrategier för att avkoda symboler,
ordbilder, ord och texter.”
Träningsskolan, syfte
”…söka information från olika källor…”
IntoWords, gratis 30
dagar, 1 anv. 95 kr,
Skollincenser finns
Arbeta i Word, Excel och
PowerPoint
Arbeta i iPaden och öppna för
fortsatt redigering och utskrift i
Office-paketet.
Dokument delas via Google Drive.
Quick Office, gratis
Mera apptips




www.kunskapsplattan.se
www.skolappar.nu
www.pappasappar.se
Facebookgrupperna: Appar för särskolan Särnät
Appar för skola och förskola

similar documents