Doména jako znak – M. Hádková

Report
*
Doc. PhDr. Marie Hádková, Ph.D.
KMS MUP
* Doménové jméno jako předmět zájmu lingvistů
* Etymologie slova a jeho významy v češtině
* Teoretická východiska
* Návrh kategorizace
*
* Josef Jungmann – Česko-německý slovník 1835,
heslo „doména“ neuvádí.
* Příruční slovník jazyka českého (I. díl, 1935-1937):
* Slovník spisovného jazyka českého (I. díl, 1989)
* Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1994)
* V biologii – třídoménový strom života (archea, bakterie, eukaryota);
doména = nadříše;
* doména (protein) = část proteinu;
* fyzická oblast stejné magnetizace (elektromagnetické polarizace) ve
feromagnetiku (feroelektriku);
* kognitivní doména = struktura znalostního pozadí lidského jedince
(afektivní doména, psychomotorická doména);
* doména v kognitivní vědě a v kognitivní lingvistice = source domain
(tzv. zdrojová konceptuální doména, z níž vychází metaforické
pojmenování); target domain (tzv. cílová konceptuální doména, která
umožňuje pochopení metaforického pojmenování): život je pes; pes je
život;
* internetová doména = je jednoznačné jméno (identifikátor) počítače
nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu.
Korpus syn2010 jako zdroj dat:
* Křen, M. – Bartoň, T. – Cvrček, V. – Hnátková, M. – Jelínek, T.
– Kocek, J. – Novotná, R. – Petkevič, V. – Procházka, P. –
Schmiedtová, V. – Skoumalová, H.:
SYN2010: žánrově vyvážený korpus psané češtiny. Ústav
Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z
WWW: http://www.korpus.cz
Obecné odkazy:
http://www.korpus.cz
1214 výskytů slova doména:
* https://kontext.korpus.cz/run.cgi/view?q=aword%2C%5Blemma
%3D%22%28%3Fi%29dom%C3%A9na%22%5D&q=f;fromp=1;corpnam
e=omezeni%2Fsyn2010&refs=%3Dopus.nazev&iquery=dom%C3%A
9na
* Internetová doména = interakční znak:
- určitá, definovatelná a modelovatelná
sémiotická jednotka;
- třída smyslově vnímatelných signálů
poukazujících k určitému objektu, vlastnosti
nebo stavu věci;
- vyznačuje se umělostí, záměrností a
(ne)reflektovanou konvenčností.
Kdo:
důvěryhodnost, expertnost, kredibilita a atraktivita.
Co:
obsah sdělení.
Komu:
S jakým účinkem:
znalost publika(konceptuální doména)
*
Domény tzv. druhého řádu (končící „.cz“
* Primárně vizuálně vnímatelné kombinace písmen anglické
abecedy, číslic a pomlčky, resp. pomlček, při respektování
pravidla, že žádná část doménového jména nesmí končit a ani
začínat pomlčkou.
* Možnost užívat typicky česká písmena, jimiž míníme ty znaky
latinky, které byly v české abecedě v souvislosti s počtem
českých fonémů a v závislosti na vývoji českého pravopisu
postupně doplněny o diakritická znaménka, není v českém
prostředí využívána. Jak ukázaly ankety realizované Serverem o
českém internetu Lupa.cz, o využívání diakritiky není v našem
prostředí zájem ani v případě emailových adres.
Srov. http://www.lupa.cz/clanky/cekaji-nas-adresy-janzizkatrocnov-cz/
* Maximální délka 63 znaků.
*
*
* Kategorizace doménového jména:
např.
- zapojení číselného znaku (s /ne/správným tvarem počítaného
předmětu),
100boticek.cz, 1001hry.cz
- využití pomlčky
pujcime-kazdemu.cz
- stavba jména (např. komponenty slov vzniknuvších skládáním)
videozaznam.cz
videokamery.cz
kolotoc.cz
- užité slovní druhy (sloveso, předložka, …. jejich kombinace, např.
sloveso + zájmeno)
pujcime-kazdemu.cz
zalyzovanim.cz
- počet slov (s vyznačením hranice slov/bez vyznačení hranice slov)
cyklopark.cz
romantickyvecer.cz
pujcime-kazdemu.cz
* Kategorizace doménového jména:
např.
- (sou)větný celek (s vyznačením hranice slov/bez vyznačení
hranice slov)
pujcime-kazdemu.cz
mamdite.cz
vsecopotrebujete.cz
- reflexe stratifikace češtiny (teritoriální a sociální
„ukotvenost“)
hanacke.cz
dobrejspajz.cz
krpce.cz
*http://www.dobrejspajz.cz
Závěr:
Doménové jméno (především tzv. druhého řádu)
by bylo vhodné zkoumat z hlediska pragmaticky
orientované lingvistiky, protože (podle mého
názoru) přináší významné evidence o řečovém
chování nositelů češtiny.
Děkuji za pozornost.
[email protected]

similar documents