2. Jak být dobrou chůvou - Zdravotnické zařízení Praha 4

Report
Jak být dobrou chůvou
Metodika vzdělávání chův pro děti ve věku 0 – 6 let
Dana Zichová
manažerka projektu „Podpora rodičů při návratu na trh práce z
rodičovské/mateřské dovolené. Domácí chůva pro děti ve věku 0-6 let“
Sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Vývoj služby Domácí hlídání v ZZMČP4
 1. srpna 2010 – zahájena realizace projektu „Podpora
zaměstnatelnosti rodičů při péči o děti do 3 let“
 1. října 2010 – zahájení poskytování služby Domácí hlídání
 31. srpna 2012 – ukončení realizace projektu „Podpora
zaměstnatelnosti rodičů při péči o děti do 3 let“
 1. září – 31. prosince – služba Domácí hlídání plně hrazena uživateli
 1. ledna 2013 – zahájení realizace návazného projektu „Podpora
rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené.
Domácí chůva pro děti ve věku 0-6 let“
 31.12.2014 – ukončení realizace projektu „Podpora rodičů při návratu
na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené. Domácí chůva pro děti
ve věku 0-6 let“
 rok 2015 ???
WWW.OPPA.CZ
Inovace v návazném projektu
 Rozšíření realizačního týmu:
 manažerka projektu
 hlavní koordinátorka/metodička chův
 2 koordinátorky chův
 Zlepšení procesu seznamování chůvy s rodinou:
 do rodiny chodí na první seznamovací schůzku s chůvou i
koordinátorka.
 širší realizační tým – umožňuje více individuální přístup k uživatelům
služby
 Vytvoření Metodiky vzdělávání chův pro děti ve věku 0 – 6 let
 Vzdělávání chův v rámci realizace projektu
WWW.OPPA.CZ
Výukový kurz pro chůvy
 Obsahově vychází z Metodiky.
 Je bezplatný pro cílovou skupinu projektu.
 Je určen pouze pro rodiče na mateřské/ rodičovské dovolené,
kteří usilují o zařazení zpět na pracovní trh na pozici chůvy
v domácím prostředí.
 Cílem je proškolit a certifikovat minimálně 16 osob.
 Teoretická část kurzu činí 80 hodin (4 hodiny 2x týdně, celkem
20 setkání).
 Ve stejném rozsahu probíhá kurz v roce 2013 a 2014.
 Absolventky musí úspěšně splnit písemný test, poté získají
certifikát Zdravotnického zařízení MČP4.
 V roce 2014 snaha o získání akreditace.
WWW.OPPA.CZ
Obsah Metodiky a vzdělávacího kurzu pro chůvy
 Témata Metodiky, z níž vychází samotný vzdělávací kurz,
jsou rozdělena do 4 základních bloků:
1. Zdravotnické minimum
2. Péče o dítě
3. Právní a ekonomické aspekty
4. Praktické zkušenosti při hlídání dítěte
WWW.OPPA.CZ
Obsah Metodiky a vzdělávacího kurzu pro chůvy
Náplní výukového kurzu pro chůvy v roce 2013 byla následující témata:
 Blok I = zdravotnické minimum
1. základy první pomoci, bezpečnosti práce a požární ochrany
2. základy hygieny a epidemiologie
3. základy pediatrie
4. prevence a péče o zdraví dítěte
WWW.OPPA.CZ
Obsah Metodiky a vzdělávacího kurzu pro chůvy
 Blok II = péče o dítě
5. základy pedagogiky
6. základy psychologie dítěte
7. základy psychopatologie
8. základy sociologie
9. zvládání stresových situací
10. etika a etiketa práce chůvy
11. dietologie
WWW.OPPA.CZ
Obsah Metodiky a vzdělávacího kurzu pro chůvy
 Blok III = právní a ekonomické aspekty
12. role a práce chůvy v soukromé rodině
13. rodinné právo
14. metody sociální práce, sociálně právní minimum
15. právní aspekty práce chůvy
16. daňové předpisy týkající se výkonu práce chůvy
17. základy účetnictví
WWW.OPPA.CZ
Obsah Metodiky a vzdělávacího kurzu pro chůvy
 Blok IV = praxe
18. hlídání dítěte v interiéru (domácí prostředí/předškolní
zařízení)
19. hlídání dítěte při venkovních aktivitách
 Blok V = test
Test pro získání oprávnění ucházet se o pozici chůva v
domácnosti pro děti ve věku 0-6 let (minimálně 80%
úspěšnost pro získání certifikátu)
WWW.OPPA.CZ
Další poznatky
 V rámci vzdělávacího kurzu jsou absolventky seznámeny
s nejdůležitějšími fakty souvisejícími s péčí o dítě v
domácím prostředí.
 Absolvování kurzu však nezajistí, že je daná osoba
vhodná pro hlídání dětí v domácím prostředí.
 Je na samotných poskytovatelích služby (případně
rodičích, pokud si hledají chůvu sami), aby si před přijetím
ověřili vhodnost osoby pro výkon této činnosti
(psychologickým testem, výpisem z trestního rejstříku,
praxí, potvrzením zdravotního stavu od lékaře,
referencemi z předchozí rodiny apod.).
WWW.OPPA.CZ
Současná situace v ČR
 Nedostatečná legislativa upravující pojmy/služby jako
Domácí hlídání, Vzájemní výpomoc rodičů, Dětská
skupina.
 Nejednotnost v systému a kvalitě poskytovaných služeb.
 Převládající práce chův „načerno“.
 Zlepšení pohledu společnosti na služby chův. Pozvolné
boření mýtu „Matka využívající chůvu = líná či neschopná
matka“.
WWW.OPPA.CZ
Vize do budoucna
 Jasně daná legislativa upravující nejrůznější formy péče o
děti předškolního věku – možnost rodičů volit si formu
péče o dítě dle svých potřeb a uvážení.
 Zvýšení prestiže chův v povědomí společnosti spojená se
zvyšováním jejich kvalifikace.
 Inspirace fungujícími systémy péče o děti ze zahraničí.
WWW.OPPA.CZ
Děkuji za pozornost!
Dana Zichová
manažerka projektu
ZZ MČ Praha 4
725 409 695
[email protected]
WWW.OPPA.CZ

similar documents