rågåker

Report
Stig Dagerman
Född 1923 i Älvkarleby (Uppsala län)
Dog 1954 (tog sitt liv)
Svensk författare och journalist
Han var en av de mest framträdande författarna inom den
svenska fyrtiotalismen
Svenska Dagbladets litteraturpris år 1946. Trots sin tidiga
död hann Dagerman författa fyra romaner och ett större
antal noveller, teaterpjäser, dikter, dagsverser och
reportage.
Bildordlista
”Att döda ett barn”
av Stig Dagerman
Obs! alla ord och uttryck som du inte förstår stryker du under
i din novelltext!
rågåker
slätt
livstycke
kylare
hägg
kofångare
al
nymornad
poppel
Nytjärad
telegrafstolpe
vindruta
sluta ögonen
krängning
obarmhärtig
stum
Ombunden hand
Uttryck att fundera över:
• Han skulle inte kunna göra en geting förnär
• Ty så obarmhärtigt är livet konstruerat
• Det faller ingen skugga över köket/bilen
• Han har ett hål av fasa inom sig
• Det är inte sant att tiden läker alla sår
• Denna tystnad är hans fiende
Analysfrågor
1. Vilken stämning målas upp i de första
meningarna(inledningen)?
2. Ganska tidigt i novellen får läsaren reda på vad som ska
hända (men inte hur). Personerna i novellen vet det däremot
inte. Varför tror du att Dagerman väljer att skriva så?
3. Vilka personer finns med i novellen och vilken relation har de till
varandra?
4. Beskriv platsen/miljön! Vad får vi reda på?
5. Lägg märke till hur författaren använder ordet ”lycklig”. Stryk
under alla ställen där det förekommer. Varför upprepas detta ord
så ofta? Finns det andra ord som upprepas? Vilka?
6. Vilken roll spelar bilen i novellen? Hur beskrivs den och
dess förhållande till mannen. Vilka kontraster (skillnader)
finns i början och slutet när det gäller bilen?
7. Försök att hitta andra kontraster i novellen, som gäller
stämning och känslor!
8. Novellen är uppbyggd med parallellhandling. Mellan
vilka scener? Markera i texten när scenerna växlar!
9. Hur ökas spänningen? Lägg märke till hur författaren
anger tid och rum!
10. Denna novell brukar betraktas som väldigt ”filmisk” och
det har också gjorts en film på den. Vad i novellens
uppbyggnad påminner om hur man gör film?
11. Vilket tempus (tidsform) används i novellen? Vad
tänker du om det?
12. Varför ger denna novell ett så starkt intryck?
13. Hur tycker du att avslutningen fungerar?
14. Vilket TEMA har novellen?
15. Vilket BUDSKAP har novellen? Vad tror du att
Dagerman vill säga med novellen?
Extra:
Gör en kortfattad skriftlig sammanfattning av novellen.
Uppgifter:
Ändra texttypen:
a) Skriv en tidningsrubrik om bilolyckan
b) Skriv en notis i tidningen om bilolyckan.
c) Om du vore journalist och skulle göra ett reportage
om olyckan, vilka frågor hade du ställt till en person i
den byn?

similar documents