Fredrik Lindencrona 30 nov.

Report
”Mångfaldiga behov i en mångfaldig
befolkning –
hur bygger vi samordnade insatser som
främjar aktivt medskapande och en positiv
utveckling?”
Världen som den ser ut idag…
vi lever i en tid då ingen organisation kan lyckas
på egen hand…alla verksamheter måste se
utanför sina väggar för att hitta partners som kan
hjälpa till att uppnå de resultat som betyder något
och för att bygga de arenor som behövs för att
möta de stora utmaningar som ligger framför oss
(Drucker och Whitehead 2000)
ETABLERING OCH JOBB!
Glöm inte hälsa!
Sverige har inlemmat mänskliga rättigheter och
rätten till hälsa i den internationella politiken.
Sverige arbetar också med att få utvecklingsländerna att ta de mänskliga
rättigheterna och rätten till hälsa på allvar. På detta område är Sverige världsledande.
”Jag skulle vilja uppmuntra Sverige att noga granska och
debattera fördelarna med att ge rätten till hälsa en mer
framskjuten ställning nationellt också”
Professor Paul Hunt, FN:s rapportör för rätten till
hälsa
Är det inte så här det funkar?
Jobb
Hälsa
Utbild
-ning
Framgångsrik
etablering
Varför arbeta med en hälsofrämjande
etableringsprocess för nyanlända
flyktingar?
• Demokratiska argument
• Humanistiska argument
• Samhällsekonomiska argument
Ren nyfikenhet och inte minst
…jäklar anamma
Några nyckelbegrepp i en
hälsofrämjande etableringsprocess
• Introduktion - - > Etablering?
• Hälsa
• Samverkan
Introduktion - Etablering
• Gemensamt: Breda begrepp som anger det
samhälleliga stöd som erbjuds nyanlända för att ”få
starkare fotfäste” i sitt nya sammanhang
– Etablering har väl egentligen alltid varit målet?
En av de bättre av de minst 400 definitioner som finns av hälsa
Strategisk och operativ effektivitet
Strategisk effektivitet
• Hur ska samhällets resurser fördelas för att maximera
mesta möjliga effekt?
Operativ effektivitet
• Hur ska de resurser som ges till en sektor/en
verksamhet användas för att maximera mesta
möjliga effekt?
”Strategisk effektivitet”
Professor James Heckman , University of Chicago
”Nobelprisvinnare” i Ekonomisk vetenskap år 2000
Den obalanserade pyramiden
ÅRSKULL
ÄLDRE
MEDELÅLDERS
BARN
ANTAL
Samhällsekonomisk obalans
Balans =
många nya personer till Sverige
BARN
ÄLDRE
MEDELÅLDERS
NYA
Strategisk effektivitet
Strikt ekonomiskt så är
det en klok idé att
investera tidigt”
“
”Ju senare i livet som vi försöker
åtgärda tidiga brister desto
dyrare blir botemedlet”
”Den politiska hårdvalutan”
”Made in Sweden”
50 ÅR – Skulderna betalda
0 ÅR
80 ÅR
3 miljoner kronor/barn
fram till 18 års ålder
INTÄKT
KOSTNAD
”Den politiska hårdvalutan”
”Made outside of Sweden”
0 ÅR
Investeringen
är redan gjord
tidigare
80 ÅR
Liten tilläggsinvestering
INTÄKT
KOSTNAD
Vad ska vi göra för tilläggsinvestering för att mest
effektivt ta tillvara och utveckla den potential som
finns hos de personer som kommit till Sverige?
Humanism
+
Samhällsekonomi
Operativ effektivitet
”Mångfaldiga behov i en mångfaldig
befolkning –
hur bygger vi samordnade insatser som
främjar aktivt medskapande och en
positiv utveckling?”
Det behövs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem som skapats av
det gamla sättet att tänka
Ohälsa inom etableringsstöd
FOKUSERADE STÖDINSATSER
Anpassning av verksamhet
VÅRD
Sjukvårdande behandling
ARBETSPLATSER
SKOLOR
STÄDER
VÅRD
Sjukvårdande behandling
FOKUSERADE STÖDINSATSER
FÖRSKOLOR
Anpassning av verksamhet
SJUKHUS
KOMPETENS KRING HÄLSA
Professionellas kunskap om hälsoutveckling i vardagsmiljöer
UNIVERSITET
TRÄNINGSMILJÖER
HELA SYSTEMET
Bygg hälsa genom en stödjande miljö
En sammanhållen strategi för att främja hälsa
Samverkansutmaningen!
En hälsofrämjande etableringsprocess:
• kräver samordning av en
• lång rad olika tjänster under
• en kort och kritisk period till en
• relativt liten grupp som är
• inbördes mycket olik
Samverkan för en hälsofrämjande
etableringsprocess…
kräver ”adaptiv effektivitet” (Alter & Hage)
alltså
”att göra rätt saker för rätt personer vid rätt
tillfälle med rätt resultat”
Utmaningar som måste
hanteras för att vi ska kunna
bygga pusslet tillsammans!
• Strukturer
• Finanser
• Procedurer
• Professioner
• Personer
Holografisk design
Viktiga principer i systemet måste återfinnas på
alla nivåer men varje nivå har sina egna
förutsättningar och uppgifter
DELTAGARNIVÅ
VERKSAMHETSNIVÅ
SYSTEMNIVÅ
Samverkan
Två eller flera självständiga verksamheter arbetar
tillsammans under mer eller mindre organiserade former för
att gemensamt genomföra handlingar som bidrar till att
uppnå angelägna mål för de personer som de har att
hjälpa
Ett stort hinder
"The greatest obstacle to discovery is not
ignorance - it is the illusion of knowledge“
“Det största hindret för upptäckter är inte
okunskap – det är illusionen om att vi redan har
kunskapen”
Daniel Boorstin, 1984 Librarian of Congress
Vad har prövats och vad har
utvärderats för att skapa ett bättre
resultat för etableringsstödet?
Strategier
Prövats
Utvärderats
Professionell utveckling
Oklart, mindre skala
Ströinsatser
Forskningsbaserade
metoder
Nästan inte alls
De få som föreslagits har
utvärderats i viss mån
Strukturella
organisationsförändringar
Ofta
Nej
Systemförändringar
Ofta
Inget samlat
O
K
L
A
R
T
Vad vet vi om effektiva
förändringsstrategier ifrån andra
sammanhang?
Komplexa insatser till barn och unga med
psykisk ohälsa
- Systemutveckling (särskilt effektiv samverkan
och bättre samordning mellan organisationer)
bidrar till vissa fördelar, men utan samtidig
utveckling av forskningsbaserade
metoder/arbetssätt räcker de inte för att skapa
förbättrade utfall!
(Bickman m.fl.)
Systemförändring vilar på tre ben
(P Senge)
”Aspiration”
Angelägna viljeinriktningar som grund för uppslutning
- något som är värt att sträva mot
”Communication”
Återkommande dialog och kommunikation om
hur det går och vad som behöver göras
”Dealing with complexity”
Bejaka och hantera komplexitet. Förändra, följ upp och ändra igen.
Öppenhet för fördröjningar och oförutsätta effekter.
Ett förhållningssätt till de nya
förutsättningarna
Eftersom förändringar sker oavsett vad så är det klokaste
att försöka lära tillräckligt genom dem så att vi har
möjlighet att ta greppet om dem och påverka dem i linje
med våra önskningar. Vi ska varken fly eller passivt
acceptera de nya förutsättningarna och händelserna utan
utnyttja och styra dem! (John Dewey)
Vilka förbättringsstrategier
åstadkommer verklig förbättring?
Strategi
Antal studier
Effekt på arbetssätt
Effekt på brukare
Nya professionella
roller
> 100
JA
OSÄKERT
Multidisciplinära
team
> 30
JA
JA
Verksamhetsintegrering
> 200
JA
JA
Kunskapsstyrning
> 200
JA
JA
Kvalitetsstyrning
7
OSÄKERT
OSÄKERT
Referens: Endast utbildning och annat individuellt stöd för implementering kan ge cirka
10% förbättring i kvalité
Källa: Wensing m.fl. 2006
Verksamhetsnära metodutveckling kärnan till reell förbättring?
Systemnivå – nätverk av samhällsaktörer
Verksamhetsnivå – strategisk chefssamverkan
Deltagarnivå - multiprofessionella team
Samverkan mellan verksamheter och forskare för
att skapa metoder för arbetet baserade i både
forskning och praktisk erfarenhet
Framgångsfaktorer för samverkan
• Samsyn kring mål, vision, prioriteringar och
värden inom samverkanssystemet
• Systematisk styrning
• Koordinering av effektiva aktiviteter och
processer genom effektiva flöden av
information, kunskap och patienter/klienter
• Aktivt engagemang för samverkan och
samverkans mål på alla nivåer
• Brukarfokus
Olika samverkansutmaningar
”Samla”
”Länka”
”Synka”
Styrsystem
Strukturer
Organisation
Resurser
Uppföljning
Ledarskap
Värdegrund
Synsätt
Kunskapsbaserat
Salutogent/patogent
Människosyn
Metoder
Forskning
Uppföljning
Källa: I.Nilsson
Strategisk chefssamverkan – ett kritiskt nav
Citat från chefsgruppen
ETABLERINGSNÄTVERKET –
en osynlig struktur med enorm betydelse
Interaktiv dialogbaserad strukturerad workshop som katalysator för det
strategiska förbättringsarbetet
Fem viktiga principer!
Sätt deltagaren, inte verksamheterna i
fokus!
Lägg pusslet tillsammans med
deltagaren!
Möt varje deltagares specifika behov!
Fokusera framåt på deltagarens mål!
Arbeta tillsammans mellan de som kan
ge olika typer av stöd och följ upp att ni
kommer framåt!
Utmaningar som måste
hanteras för att vi ska kunna
bygga pusslet tillsammans!
• Strukturer
• Finanser
• Procedurer
• Professioner
• Personer
Ledarens roll för strategisk utveckling –
Peter Senge
• Skapa delade visioner
• Medvetandegöra och testa mentala modeller
• Systemtänkande
– Långsiktighet
– Helhetstänkande
– Orsaksfokusering (i motsats till symptom-fokusering)
VAD BEHÖVS FÖR SAMVERKANDE
KRAFTER FÖR ATT SKAPA VERKLIG
FÖRBÄTTRING?
Datasmarta organisationer/system
• Genomför datadriven
– 1. ….har formulerat vad det är för aktiviteter,
processer och resultat som de vill se
– 2. …har tagit fram mätetal för dessa för att se att de
gör det de sagt att de ska göra
– 3. …mäter återkommande det de har beskrivit
– 4. …har bestämt hur data analyseras och diskuteras
för….
• …förbättring
– 1. säkerställer att de driver diskussionerna till att de
gör på ett nytt sätt utifrån en analys av vad som
fungerar eller inte fungerar
Vilka strukturer och processer behövs?
• Tydligt formellt och psykologiskt kontrakt om
att agera utifrån den systematiska analysen på
alla nivåer där förbättring behöver ske
• En drivande motorfunktion som kan se till att
fokuserade möten sker på de nivåer som
behövs mellan de som behöver diskutera data
återkommande för att identifiera nya
handlingar för att skapa resultat
Att utveckla en teori för sin verksamhet
Vad vill ni se?
Får vi det att
ske?
Hur säkrar vi
lärande,
prövande och
ändrande?
Hur får vi det
att ske?
Hur ser det
ut?
Vad behöver
ske
mer/mindre
av varje dag?
Mekanismerna!
Verksamhetsteorin som redskap
Vad gör vi för att skapa
förbättrade resultat?
Vilka processer/aktiviteter mäter vi
(och vilka mått använder vi för att
se om de genomförts)?
Vilket resultat vill vi uppnå (och hur
mäter vi måluppfyllelsen)?
Verksamhetsteorin som redskap
Vad gör vi för att skapa
förbättrade resultat?
Vilka processer/aktiviteter mäter vi
(och vilka mått använder vi för att
se om de genomförts)?
Vilket resultat vill vi uppnå (och hur
mäter vi måluppfyllelsen)?
Några tankar om hur data blir kunskap
• Hitta mått som beskriver väsentliga aspekter av de
processer och resultat som man vill fånga
• Följ samma mått återkommande och ofta
• När mängden data tillåter - presentera data i sin helhet
där VARIATION istället för statistiska sammanfattningar
är i fokus
• Bearbeta data så att de vägleder handling och aktivitet
– tänk i termer av känsla av sammanhang
• Förståeligt?
• Meningsfullt att göra ändring?
• Upplevelse av att det finns resurser för att göra bättre
Är lösningen att gå från
Introduktion till Etableringsstöd?
Om man har en tydlig och god idé
+ som tilltalar många
+ eftersom behovet av förbättring upplevs som stort
+ så att man är motiverad att satsa det som behövs
+ för att ta den nya idén i bruk
+ en bra plan för att sjösätta idén i praktiken
+ att alla vet var man ska och hur man kommer dit
=
Då kan en förändring också bli en förbättring
VAD BEHÖVS FÖR SAMVERKANDE
KRAFTER FÖR ATT SKAPA VERKLIG
FÖRBÄTTRING?

similar documents