Ledarskap - iktOsbeck.se

Report
Ledarskap
Ledarskap och kompetens
Så länge som företagets framgång bestämdes av regler ”den
effektivaste produktionsapparaten vinner” var ledarskapet
tydligt.
När den yttre effektiviteten och lärandet alltmer kommer i
centrum, blir uppgiften knepigare.
Affärskompetens: förmågan att utveckla nya affärer.
Social kompetens: förmågan att skapa och underhålla viktiga
relationer.
Vad gör en ledare
Enligt Mintzberg har en ledare tre viktiga roller:
1. Relationsrollen, företagets ansikte utåt. Anställa och motivera
de anställda. Nätverksbyggare.
2. Informationsrollen, tar emot viktig information från
omvärlden och silar och förmedlar den till organisationen.
Talesman för organisationen.
3. Beslutsroll, sätta mål, starta förändringar, korrigerar kursen,
sköter resursfördelningen och förhandlar med olika intressenter.
Ledarens uppgifter
Ledarens uppgifter enkelt förklarat:
• Sätta mål
• Samspela med omgivningen
• Motivera
• Leda förändringar
Ledarskap och framgång
Man prata om att man måste ha ledare med olika egenskaper
när ett företag växer.
• Entreprenör, företagets tidigare stadie. Hon/han är en
energirik idéspruta med förmågan att skapa nytt och driva på.
• Produceraren, förr eller senare kommer det upp konkurrenter
på marknaden. Nu måste produktionen förfinas. Skapa ett
smidigt flöde i fabriken.
• Byråkraten/administratören, när företaget har vuxit mycket.
Då måste företaget stramas upp. Budgetar,
personalavdelningar, styrsystem och regler.
Ledarstil och människosyn
Hur ledaren (föräldrar, lärare, lagkapten) är mot de underställda,
beror i hög grad på hur han/hon tror att människor tänker och
fungerar.
Ledarbeteendet bottnar alltså i en medveten eller omedveten
människosyn.
Douglas McGregor
McGregor menade att människan kan betraktas på två olika sätt
– antingen som X eller Y. Det handlar om en negativ och en
positiv människosyn.
X- människan
•
•
•
•
•
Lat
Initiativlös
Okreativ
Söker trygghet
Flyr ansvar
Styrs av yttre belöningar som tex. pengar.
En chef som tar till X-teorin styr med ordet, kontrollen och regler
som ”håller personalen i schack. Lönen används som enda
morot.
Y-människan
• Arbetar gärna om uppgiften, stimulerar
• Söker ansvar
• Tar initiativ
Styrs av inre belöningar tex. av att uppleva meningsfullhet och
tillfredställelse.
Chef som tar till Y-teorin styr genom att beskriva målet och låter
sedan i hög grad de anställda avgöra hur de ska komma dit.
Maslows behovtrappa
Inriktning mot resultat eller
personal
Man kan säga att en ledare styrs av två drifter. Antingen är
han/hon resultatorienterad. Vilket leder till att det mesta görs till
tävlingar och utmaningar.
Den andra driften är personorienterad där mycket av tiden går åt
att undvika konflikter och till att göra det trevligt för personalen.
Vara demokratisk eller
auktoritär
Människans inställning till auktoritet påverkas i hög grad hennes
beteende. Detta gäller för såväl ledaren som den ledde.
Tre ledarstilar:
• Demokratiska ledaren, gruppen styrs genom att alla deltar i
beslut och planering av arbetet. Ledaren uppfattar sig som en i
gruppen.
• Auktoritäre ledaren, gruppen styrs genom order och direktiv.
Personlig kritik är ett av medlen. Ledaren betraktar sig inte
som en del i gruppen utan håller en viss distans.
• Låt gå-ledaren, passiv ledarskap, ledaren varken ger beröm
eller kritiserar. Ledaren försöker varken organisera eller
stimulera.
Det nya ledarskapet
Många talar om det nya ledarskapet som ska passa moderna
företag och organisationer, men få har sett det.
Det beskrivs som en stark men inte auktoritärt ledarskap. Man
talar om ett konsultativt (rådgivande) ledarskap, där ledaren är
”den duktige trädgårdsmästaren som får plantorna att växa”.
Morötter och piskor funkar inte längre.
De tre M-en
Mycket tyder på att människan främsta drivkraft kommer att
vara den traditionella strävan efter pengar, men också en
tydligare jakt efter mening i livet (självförverkligande) och
sökande efter ”andlig” tillhörighet.
Det moderna ledarskapets drivkrafter skulle kunna
sammanfattas med de tre M-en:
• Money
• Meaning
• Magic
Den duktige ledaren nöjer sig alltså inte med att ge de anställda
bra betalt, han strävar även efter att göra deras tillvaro
meningsfull och upphöjd från det vardagliga.
När Ikea talar om att ”möblera välfärden” och att ”ge de små
människorna tillgång till skönhet” är det ett försök att ge en
”högre mening”, dvs. magic, åt det vardagliga
köpandet/säljandet.
När dataföretaget Apple talar om att ”förändra världen”, är det
också ett uttryck för samma sak,
liksom Nokia som gett sig uppdraget ”Connecting people”

similar documents