Uppfinning genomgång 2. Att skriva en teknisk

Report
Teknisk rapportskrivning
Av Thomas Mesumbe
Syfte
• Utveckla förmåga att dokumentera arbete med
texter, skisser och modeller
• Utveckla din förmåga att använda tekniska
begrepp i rätt sammanhang
Ditt uppdrag
• Göra uppgifter efter varje genomgång
• Skriva en teknisk rapport för din uppfinning.
Vad ska finnas med i en
tekniskrapport?
1. Ditt förnamn och efternamn.
Te.x. Sven Svensson
2. Din klass t. ex 6:13
3. Datum t. ex. 2012-10-20
4: Namn på din uppfinning t. ex radiostyrd brevlåda
5. Bakgrund
Skriv en Kort historik om din uppfinning. Vad
tänker du förbättra/vilket problem tänker du
lösa?
Vad använder man produkten till? Hur har den
utvecklats som uppfinning. Vilken målgrupp
satsar du på och varför.
6. Material:
Lista verktyg du använt!
Lista material du använt!
7. Utförande:
Beskriv arbetsgång!
Beskriv noggrant vad du gjorde och hur du
gjorde.
7. Skiss/modell/ prototyp
Gör en noggrann ritning/modell över den
uppfinning du har byggt.
Gör skisser/modeller som visar olika delar av din
uppfinning innan de kopplades ihop.
Ritningen ska vara gjord på millimeterpapper eller
på datorn.
8. Produktanvändning
Beskriv hur din uppfinning ska fungera. Finns det några
säkerhetsrisker man bör tänka på vid tillverkning och
användning?
9. Resultat:
Hur blev resultatet? Vilka är din uppfinnings starka och
svaga sidor? Vilka problem stötte du på, hur löste du
dem? Tänk efter hur du tänkte från början och hur du
anpassade dina idéer. Fungerar din konstruktion som du
har tänkt dig från början? Varför/varför inte?
10. Ekonomi
Tänk på kostnader för tillverkning, distribution,
återvinning och inkomster av försäljning, samt
service samtidigt som den kommer att kosta att
köpa, använda och underhålla osv
11. Etik och moral
Kan man använda produkten utan att få dåligt
samvete? Tänk på spridning av miljögifter, slöseri
med energi m.m.
12. Sammanfattning/diskussion
Hur har din uppfinning påverkat människor och
samhälle?
Ge förslag till förbättringar!
Uppgift 3
Syftet med denna uppgift är att öva på att skriva
en teknisk rapport.
Du kommer att få ett kuvert av din handledare.
Din uppgift är att skriva en teknisk rapport om
detta kuvert.
Alla delar av rapporten som vi har gått igenom
ska finnas med.

similar documents