John F.Kwan - free flow of automative goods n

Report
Toward the Enablement of the Free Flow of Automotive
Goods and Services through the
Trans Pacific Partnership Agreement
A presentation by Ford Motor Company for the
TPP Stakeholder Forum
19 June 201, Ho Chi Minh City
Hướng tới cho phép tự do lưu thông hàng hóa và dịch
vụ ô tô thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương
Phần trình bày của Công ty ô tô Ford tại Diễn đàn bên
lề Đàm phán Hiệp định đối tác Thái Bình Dương
19/6/2011, Thành phố Hồ Chí Minh
Introduction – Giới thiệu
• Ford Motor Company, a global
automotive industry leader which
manufactures and distributes
automobiles across six continents
• Công ty Ô tô Ford là doanh nghiệp
đầu ngành trong ngành tự động
hóa, sản xuất và phân phối xe ô tô
trên khắp 6 châu lục
• In Asia, Ford’s footprint and
presence encompasses all aspects
of the automotive value chain
• Ở châu Á, dấu ấn và sự hiện diện
của Ford trải rộng khắp các mặt của
dây chuyển sản xuất ô tô
• Ford has a long history of
engagement on global trade matters
• Ford đã có một lịch sử lâu dài gắn
bó với các vấn đề thương mại toàn
cầu
• As a global company, it is our
experience that the very best
business conditions exist when
trade barriers are removed –
allowing for the free flow of goods
and services.
• Là một công ty toàn cầu, kinh
nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng
những điều kiện thương mại tốt
nhất chỉ tồn tại khi các rào cản
thương mại được dỡ bỏ, cho phép
tự do lưu thông hàng hóa và dịch vụ
3
Relevance of FTAs to the Auto Industry
Mối liên hệ giữa các Hiệp định thương mại tự do và
ngành sản xuất ô tô
• The auto industry is truly a global
industry
– Largest manufacturing sector
– Represents 10% of global trade
– Global companies with crossborder investments in production
and trade
– Global supply chain: auto parts
one of top five export sectors
• FTA’s are Enablers towards
achieving Economies of Scale
– Optimize global manufacturing
footprint
– Improve business efficiencies
• FTA’s are Catalysts
– Cross fertilization of products
and methods
– Ultimate benefits consumers
• Công nghiệp ô tô thực sự là một ngành công
nghiệp toàn cầu:
– Ngành sản xuất lớn nhất
– Chiếm 10% thương mại toàn cầu
– Gồm các công ty toàn cầu đầu tư xuyên
biên giới vào sản xuất và thương mại
– Chuổi cung ứng toàn cầu: ô tô là 1
trong 5 lĩnh vực xuất khẩu lớn nhất.
• Các FTA cho phép đạt được việc sản xuất
theo quy mô
– Lạc quan về dấu ấn sản xuất toàn cầu
– Tăng hiệu suất kinh doanh
• Các FTA là chất xúc tác:
– Kích thích ngược trở lại sản phẩm và
phương thức sản xuất
– Tối ưu lợi ích người tiêu dùng
4
Key Principles of the TPP Negotiation
Fundamental Tenants
• The TPP Agreement, as a 21st Century high-standard FTA model,
should form the global standard and serve as a template for all
future trade agreements.
• It should fully address tariffs, NTBs, regulations, and trade
disruptive auto policies, drive workable and fair rules of origin, and
ensure fair and trade supporting investment policies.
• It should mandate trade supporting currency disciplines among
members to address the trade distorting practice of currency
misalignment.
The economies of the nine original TPP countries are largely
complementary, which facilitates speedy negotiations and minimizes
ratification risk; to minimize delays, consideration of new members
should occur only after a high quality agreement is completed.
5
Các nguyên tắc chủ chốt của đàm phán TPP
Fundamental Tenants
• Là mô hình hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao thế kỷ 21,
TPP nên hình thành một tiêu chuẩn toàn cầu và trở thành khuôn
mẫu cho tất cả các hiệp định thương mại trong tương lai
• TPP phải giải quyết toàn vẹn các vấn đề về thuế quan, các rào cản
phi thuế quan (NTBs), các chính sách về ô tô gây bóp méo thương
mại, thực hiện các quy tắc xuất xứ đơn giản và công bằng, đảm bảo
các chính sách đầu tư công bằng và hỗ trợ thương mại.
• TPP phải thiết lập các quy tắc tiền tệ giữa các nước thành viên để
giải quyết vấn đề điều chỉnh tiền tệ gây bóp méo thương mại
Nền kinh tế của 9 nước thành viên TPP ban đầu có tính bù đắp lớn
cho nhau, tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ đàm phán và giảm rủi ro
không thể thông qua các vấn đề, giảm thiểu việc trì hoãn, việc xem
xét các thành viên mới chỉ được tiến hành khi đã đạt được một hiệp
6
định chất lượng cao
Auto Industry Priorities for TPP
• Tariffs: Rapid (3yrs or less) removal of tariffs on motor vehicles, with the understanding that
less developed countries, such as Vietnam, may need more time.
• NTBs: Dismantle non-tariff barriers, such as the tax, technical regulations and other
government policies that unnecessarily act as a barrier to the free flow of automotive goods
and hider imports
• Regulations: Promote the harmonization of auto standards and regulations with the goal of
having TPP countries accept U.S. automotive products without additional or duplicative
regulatory tests or requirements.
• Auto Policies: Dismantle policies specifically designed to thwart international competition, to
protect national champions and domestic manufacturing with high local content, including
measures that are not aligned with WTO commitments. (Examples: local content based tax
incentive, tax structure favoring product champions, import duties mandating parts
breakdown levels to promote localization, import permits and set valuations, unique
standards, etc…)
• Rules of Origin: Accept Rules of Origin that include user friendly methodologies (Net Cost
approach), maximizes U.S. motor vehicle exports (reasonable RVC level), and limits
circumvention (duty drawback prohibited).
• Investment: Seek reciprocal investment policies with our free trade partners.
• Currency: Adopt currency disciplines to prevent countries from nullifying the FTA trade
liberalizing commitments by allowing countries to gain an unfair trade advantage by
manipulating currency values.
7
Các ưu tiên với ngành công nghệp ô tô trong TPP
• Thuế quan: Dỡ bỏ nhanh chóng (3 năm hoặc ngắn hơn) thuế quan đối với xe ô tô, với nhận
thức rằng những nước kém phát triển hơn, như Việt Nam, có thể cần nhiều thời gian hơn.
• Hàng rào phi thuế quan (NTBs): Dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan, như các quy định thuế
và kỹ thuật và các chính sách khác của chính phủ mà gây rào cản không cần thiết đối với lưu
thông tự do các sản phẩm ô tô
• Các quy định: Thúc đẩy sự hài hòa hóa các tiêu chuẩn và quy định về ô tô với mục tiêu các
thành viên TPP sẽ chấp nhận các sản phẩm ô tô của Mỹ mà không đưa thêm hoặc gấp đôi
các cuộc kiểm tra hoặc yêu cầu.
• Các chính sách về ô tô: Dỡ bỏ các chính sách được soạn thảo riêng biệt nhằm gây cản trở
đến cạnh tranh quốc tế, để bảo sản xuất trong nước với hàm lượng nội địa cao, bao gồm các
biện pháp không phù hợp với các cam kết WTO (Ví dụ: thuế ưu đãi dựa trên hàm lượng nội
địa, cấu trúc thuế có lợi cho những người giúp tiêu thụ sản phẩm, chính sách thuế nhập khẩu
điều chỉnh mức độ thành phẩm nhằm khuyến khích nội địa hóa, cấp phép nhập khẩu và đặt ra
các đánh giá, các tiêu chuẩn đặc biệt, …)
• Quy tắc xuất xứ: Chấp nhận các quy tắc xuất xứ bao gồm phương pháp thân thiện với
người sử dụng (phương pháp tiếp cận chi phí nguồn – Net Cost approach), tối đa hóa xuất
khẩu ô tô của Mỹ (mức hàm lượng giá trị khu vực hợp lý) và hạn chế lẩn tránh thuế
• Đầu tư (Investment): Tìm kiếm các chính sách đầu tư có đi có lại với các đối tác thương mại
tự do của chúng ta
• Tiền tệ (Currency): Thông qua các quy tắc tiền tệ để ngăn chặn các quốc gia làm phương
hại đến các cam kết tự do hóa thương mại trong FTA bằng cách cho phép các quốc gia đạt
được các lợi ích thương mại bất bình đẳng bằng cách thao túng giá trị tiền tệ
8
In Closing – Kết lại
• The TPP is an opportunity to
truly achieve something both
historical and pragmatic for
the 9 member countries…its
BIG!
• It should have the courage to
tackle BIG issues…like
automotive trade and all of
the factors surrounding it
• Its easier to tackle BIG issues
with an aligned set of partners
• By tackling BIG issues, we
create BIG opportunities for
all
• TPP là một cơ hội để thực sự
đạt được một giá trị TO LỚN,
vừa mang tính lịch sử vừa
mang tính thực tế cho 9 nước
thành viên
• TPP phải can đảm giải quyết
những vấn đề LỚN … như
thương mại ô tô và tất cả các yếu
tố xung quanh đó.
• Sẽ dễ dàng để giải quyết các vấn
đề LỚN với sự thống nhất của
các thành viên
• Bằng cách giải quyết những vấn
đề LỚN, chúng ta tạp ra những
cơ hội LỚN cho tất cả
9
10

similar documents