xem tại đây - Trường Đại Học Mở TP. HCM

Report
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM
Thực tập tốt nghiệp
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
Mục đích
• Tiếp cận thực tế
• Làm quen với môi trường làm việc
• Trình bày một bài viết
Quy trình
•
•
•
•
•
Tìm đơn vị thực tập
Liên hệ với giáo viên hướng dẫn
Duyệt đề cương
Viết đề tài
Nộp đề tài
Trường hợp bảo vệ khóa luận
Đơn vị thực tập
•
•
•
•
Doanh nghiệp
Công ty kiểm toán/Dịch vụ kế toán
Đơn vị hành chính sự nghiệp
Ngân hàng/Quỹ/Bảo hiểm…
Giáo viên hướng dẫn
• Vai trò của GVHD
• Cách thức liên hệ
– Email
– Gặp giáo viên
Đề cương
• Xác định đề tài
• Phác thảo dàn ý
• Đề cương chi tiết
Các đề tài
• Tổng quát
– Kế toán tài chính
– Kế toán quản trị
– Kiểm toán
– Hệ thống thông tin kế toán
• Phạm vi đề tài
• Trường hợp nghiên cứu lý thuyết
hoặc khảo sát nhiều doanh nghiệp
Kế toán tài chính
• Kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành tại công ty X
• Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
kinh doanh tại công ty M
• Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại
công ty Y
• Kế toán tài sản cố định tại công ty Z
• Kế toán nguyên vật liệu tại công ty K
Phân tích HĐ Kinh doanh
• Tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp L
• Tổ chức kế toán viện phí tại Bệnh viện Y
• Kế toán các hạng mục ngân sách tại
Phòng Giáo dục huyện C …
Nên kết hợp với phân tích
Kế toán tài sản cố định + phân tích tình
hình sử dụng TSCĐ tại công ty H
Kế toán quản trị & chi phí
• Phân tích quan hệ CVP tại công ty U
• Tổ chức hệ thống kế toán giá thành định
mức tại Xí nghiệp Z
• Đánh giá kế toán trách nhiệm tại Nhà
máy T
• Lập dự toán ngân sách tại công ty J
• …
Kiểm toán
• Quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công
ty kiểm toán S&A
• Đánh giá rủi ro trong kiểm toán BCTC tại
công ty kiểm toán XYZ
• Kiểm soát nội bộ hoạt động ngân quỹ tại
Ngân hàng BBB
• Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại
Phòng Bảo hiểm xã hội Huyện M
• …
Hệ thống thông tin kế toán
• Tổ chức công tác kế toán trong điều
kiện tin học hóa tại Công ty B
• Phân tích chu trình mua hàng trong
điều kiện tin học hóa tại Công ty L
• Mô tả, đánh giá và đề xuất giải pháp
hoàn thiện phần mềm kế toán LASA
• Vận dụng Excel trong công tác kế
toán tại Phòng Giáo dục huyện K
• …
Phạm vi của đề tài
• Sinh viên được quyền chọn phạm vi
nghiên cứu từ rất rộng (mở ra cho
toàn bộ lĩnh vực đã chọn) cho đến
rất hẹp (chỉ giải quyết một khía cạnh
trong lĩnh vực đã chọn).
Thí dụ 1
• Với hướng nghiên cứu về kế toán
doanh thu và xác định kết quả:
– Kế toán doanh thu và chi phí đối với
hoạt động kinh doanh bất động sản tại
Tổng Công ty Bến Thành
– Vấn đề thời điểm ghi nhận doanh thu
hoạt động cung cấp và lắp đặt tại Công
ty cổ phần cơ điện lạnh.
Thí dụ 2
• Với hướng nghiên cứu về hồ sơ
kiểm toán:
– Tổ chức hồ sơ kiểm toán tại công ty
ABC
– Hoàn thiện hồ sơ kiểm toán theo
hướng chuyên nghiệp
– Tổ chức hồ sơ kiểm toán dưới góc
độ áp dụng các chuẩn mực kiểm
toán Việt Nam
Nghiên cứu lý thuyết/khảo sát
nhiều doanh nghiệp
• Tìm hiểu chuẩn mực kế toán về báo cáo
bộ phận
• Các sai sót thường gặp trong kế toán
doanh thu
• Vấn đề trọng yếu trong kiểm toán
• Mô hình giao dịch một cửa tại ngân hàng
• Phân tích báo cáo tài chính các công ty
niêm yết thuộc ngành xây dựng Việt nam
thời kỳ 2007-2010.
• …
Dàn ý
•
•
•
•
•
Lời mở đầu
Cơ sở lý luận
Thực trạng
Nhận xét, kiến nghị
Kết luận
Dàn ý có thể thay đổi theo đề tài
Có thể gửi 1 đề cương sơ bộ nhờ GV góp ý trước
Đề cương chi tiết
• Đọc và nắm cơ sở lý luận
• Khảo sát thực tế
• Phác thảo các nội dung cơ bản
Viết đề tài
• Cơ sở lý luận
– Trình bày tóm tắt những vấn đề thuộc lý luận
và làm nền tảng cho phần thực trạng/nhận
xét
– Các tài liệu cần đọc để xây dựng phần cơ sở
lý luận là:
• Sách giáo khoa.
• Các chuẩn mực kế toán và kiểm toán.
• Các sách chuyên khảo hoặc bài báo (do
giáo viên cung cấp hoặc tìm trên internet).
GVHD có thể đề nghị bạn không cần viết CSLL
Thí dụ 1
• Đề tài: Kế toán tài sản cố định hữu hình tại
công ty XYZ
• Chương 1: Tổng quan về kế toán TSCĐ hữu
hình
– 1/ Định nghĩa và điều kiện ghi nhận
– 2/ Đánh giá TSCĐ
• 2/1 Xác định nguyên giá
• 2/2 Chi phí sau ghi nhận ban đầu
• 2/3 Khấu hao
– 3/ Trình bày TSCĐ trên BCTC
– 4/ Quy trình kế toán TSCĐ
• 4/1 Chứng từ
• 4/2 Tài khoản
• 4/3 Sơ đồ kế toán và thí dụ
Thí dụ 2
• Đề tài: Kiểm toán hàng tồn kho tại công ty
kiểm toán ABC
• Chương 1: Tổng quan về kiểm toán hàng tồn
kho
– 1/ Những vấn đề về kế toán HTK
• 1/1 Khái niệm và điều kiện ghi nhận
• 1/2 Đánh giá hàng tồn kho
• 1/3 Trình bày hàng tồn kho
– 2/ Những vấn đề về kiểm toán HTK
• 2/1 Đặc điểm kiểm toán HTK
• 2/2 Mục tiêu kiểm toán
• 2/2 Các yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán
Viết đề tài
• Thực trạng
– Trình bày những vấn đề thực có tại đơn vị
– Các phương pháp thường dùng bao gồm:
• Tìm hiểu chính sách của công ty liên quan đến đề
tài.
• Khảo sát sổ sách/phần mềm/file hồ sơ kiểm toán.
• Cần lưu ý là phải tuyệt đối bảo mật thông tin
• Phỏng vấn nhân viên/kiểm toán viên.
Thí dụ 1
• Đề tài: Kế toán tài sản cố định hữu hình tại
công ty XYZ
• Chương 2: Kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty
XYZ
– 1/ Giới thiệu công ty XYZ
– 2/ Áp dụng các nguyên tắc kế toán trong kế toán TSCĐ
•
•
•
•
2/1 Xác định nguyên giá
2/2 Chi phí sau ghi nhận ban đầu
2/3 Khấu hao
2/4 Trình bày TSCĐ trên BCTC
– 3/ Quy trình kế toán TSCĐ tại công ty
• 4/1 Chứng từ và lưu chuyển chứng từ
• 4/2 Tài khoản
• 4/3 Sơ đồ kế toán và thí dụ
– 4/ Phân tích tình hình TSCĐ tại công ty
Thí dụ 2
• Đề tài: Kiểm toán hàng tồn kho tại công ty
kiểm toán ABC
• Chương 2: Kiểm toán hàng tồn kho tại công ty
kiểm toán ABC
– 1/ Giới thiệu công ty
– 2/ Quy trình kiểm toán HTK tại công ty
• 2/1 Quy trình kiểm toán tổng quát
• 2/2 Chương trình kiểm toán HTK
– 3/ Khảo sát kiểm toán HTK tại công ty
• 3/1 Mục tiêu khảo sát
• 3/2 Phương pháp khảo sát
• 3/3 Kết quả khảo sát
Viết đề tài
• Nhận xét, kiến nghị
– Đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn
– Phân tích sự khác biệt (nguyên nhân, quan
điểm lợi ích-chi phí, trọng yếu…)
– Không nhất thiết phải đưa ra kiến nghị
Thí dụ 1
• Đề tài: Kế toán tài sản cố định hữu
hình tại công ty XYZ
• Chương 3: Nhận xét và kiến nghị
– 1/ Nhận xét chung về công tác kế toán
– 2/ Nhận xét về kế toán TSCĐ
• 2/1 Vấn đề 1: Xác định nguyên giá
• 2/2 Vấn đề 2: Chi phí sửa chữa TSCĐ
• 2/3 Vấn đề 3: Tình trạng đầu tư TSCĐ
– 3/ Kiến nghị
• 3/1 Vấn đề 1: Xác định nguyên giá
• 3/2 Vấn đề 2: Chi phí sửa chữa TSCĐ
Thí dụ 2
• Đề tài: Kiểm toán hàng tồn kho tại công ty
kiểm toán ABC
• Chương 3: Nhận xét và kiến nghị
– 1/ Nhận xét chung
– 2/ Nhận xét về kiểm toán HTK tại công ty
• 2/1 Vấn đề 1: Tìm hiểu và đánh giá KSNB
• 2/2 Vấn đề 2: Tổ chức hồ sơ kiểm toán
• 2/3 Vấn đề 3: Thủ tục phân tích
– 3/ Kiến nghị
• 3/1 Bổ sung thủ tục đánh giá KSNB
• 3/2 Tổ chức lại HSKT theo hướng ứng dụng CNTT
• 3/3 Một số thủ tục phân tích cần áp dụng
Nộp đề tài
• Backup
• Xác nhận của đơn vị thực tập
• Nộp đề tài kèm đề cương chi tiết
Các lưu ý
• Trung thực
• Chủ động
• Để được điểm cao:
– Nội dung
– Hình thức
Trung thực
• Không sao chép những chuyên đề cũ.
• Khi sử dụng tư liệu của người khác, phải
trình bày tách biệt với phần bài viết của
mình
• Các tư liệu, ý kiến sử dụng hay trích dẫn
bắt buộc phải ghi chú đầy đủ nguồn gốc.
• Cuối chuyên đề, phải trình bày danh mục
tài liệu tham khảo và sắp xếp theo hệ
thống.
Chủ động
• Thực tập và chuyên đề tốt nghiệp là
sự nghiệp của chính mình
• Tác phong chuyên nghiệp là yếu tố
thành công
– Chủ động tiếp cận văn hóa
– Chủ động xây dựng tác phong (quần
áo, tóc tai, giờ giấc, kỷ luật, email…)
– Chủ động tiếp xúc với thầy cô, lãnh
đạo và nhân viên tại đơn vị thực tập
Nội dung
• Một đề tài cần phải:
– Đạt được mục tiêu của đề tài
– Cấu trúc logic, rõ ràng, mạch lạc
– Hàm lượng công việc đủ ở mức một
chuyên đề hay khóa luận
Nội dung
• Đề tài được đánh giá cao khi thể
hiện năng lực hoặc công sức tìm
hiểu, nghiên cứu của tác giả:
– Hệ thống hóa các lý thuyết, quy định
liên quan đến đề tài.
– Giới thiệu các nghiên cứu mới về lĩnh
vực nghiên cứu.
– Khảo sát thực tế công phu, khoa học.
– Các nhận xét mới, thể hiện sự độc lập,
sáng tạo trong nghiên cứu...
Nội dung
• Đề tài cũng được đánh giá cao khi
tác giả mạnh dạn đi vào một vấn đề
mới
Hình thức
•
•
•
•
Thu thập tài liệu trước khi viết.
Suy nghĩ có phê phán.
Văn phong cần rõ ràng, mạch lạc.
Khi sử dụng các tài liệu ngoại văn,
cần diễn đạt lại một cách thuần Việt.
• Chú ý để không mắc lỗi chính tả.
Hình thức
•
•
•
•
Câu văn và đoạn văn cần ngắn gọn.
Tôn trọng các quy ước.
Sử dụng đồ thị, hình ảnh minh họa.
Sử dụng các nhấn mạnh khi cần
thiết, nhưng không nên lạm dụng
• Vai trò của phụ lục.
Chúc
thành
công

similar documents