bao cao MNC (T05)

Report
Dự án PR 03-08
MÁY NÂNG CHUYỂN
Yêu cầu của đối tác COMA
Cung cấp các tài liệu kĩ thuật:
-
Các tài liệu về tiêu chuẩn thiết kế sản phẩm
-
Các tài liệu về hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế cho từng loại
sản phẩm cụ thể. Bao gồm phương pháp tính toán chi tiết, lựa chọn
thiết bị v.v...theo nguyên lý tối ưu
Cung cấp phần mềm thiết kế sản phẩm để thiết kế được các sản phẩm
Cầu trục:
Cầu trục dầm đơn
+ Sức nâng Q = 3,2 tấn ÷10 tấn
+ Khoảng cách L = 16,5m ÷ 30m
+ Chiều cao nâng H = 9m
Yêu cầu của đối tác COMA
Cầu trục dầm đôi
+ Sức nâng Q = 10 tấn ÷ 20 tấn
+ Khoảng cách L = 16,5m ÷ 30 m
+ Chiều cao nâng H = 9m
Cổng trục:
Cổng trục dầm đơn
+ Sức nâng Q = 3,2 tấn ÷10 tấn
+ Khoảng cách L = 16,5m ÷ 30m
+ Đầu congson L1 = 6m ÷ 8m
+ Chiều cao nâng H = 9m
Yêu cầu của đối tác COMA
Cổng trục dầm đôi
+ Sức nâng 10 tấn ÷ 50 tấn
+ Khoảng cách L= 20m ÷ 30m
+ Đầu congson L1 = 6m ÷ 8m
+ Chiều cao nâng 9m
Phần mềm phải đáp ứng được những tiêu chí sau:
-
Hệ thống phần mềm phải đảm bảo được việc thiết kế và tính toán
mô phỏng cho sản phẩm của dự án cũng như các sản phẩm mới
+ Thiết kế 3D chi tiết và cụm chi tiết, xuất bản vẽ kĩ thuật
+ Khả năng thiết kế tham số hóa
+ Khả năng thiết kế theo ý tưởng
+ Đảm bảo tính mở cho phép thiết lập các thư viện mô hình
hình học của sản phẩm và tạo lập môdun bổ xung
Khả năng thực thi của công ty ADT
và trung tâm Dasi
1. Xây dựng mô hình hình học 3D
Cho các máy nâng chuyển và các cụm chi tiết từ các
thông số kích thước ( các thông số kích thước có
được dựa theo yêu cầu tính toán và các công thức
kinh nghiệm và thư viện mẫu)
Ví dụ:
Yêu cầu thiết kế cầu trục dầm đơn dạng hộp
Sức nâng: Q= 10tấn
Khẩu độ : L= 14m
Chiều cao nâng: H = 14m
Khả năng thực thi của công ty ADT
và trung tâm Dasi
Sơ bộ chọn các thông số tính toán
- Chiều cao dầm chính ở tiết diện giữa dầm:
h = (1/10  1/18)L = 1400  777.8 mm
Chọn h =1350 mm
- Chiều cao dầm chính ở tiết diện cạnh gối đỡ
h1 = h/2 = 675 mm
- Chiều rộng tấm biên
Chọn bo= 1000 mm
Khả năng thực thi của công ty ADT
và trung tâm Dasi
- Kho¶ng c¸ch gi÷a hai tÊm thµnh B1

 1 1 
B

1
  L

 40 50 

B  H
 1 3
Chän B1 = 500mm
- ChiÒu dµy tÊm thµnh theo kinh nghiÖm t = 12 mm
- ChiÒu dµy tÊm biªn b = 20 mm
- Kho¶ng c¸ch gi÷a hai thµnh ®øng cña hép bt = 876 mm
- ChiÒu cao tÊm thµnh ë tiÕt diÖn gi÷a dÇm ht = 1310 mm
- ChiÒu dµi ®o¹n tiÕt diÖn cuèi dÇm chÝnh : 650 mm
Khả năng thực thi của công ty ADT
và trung tâm Dasi
Xây dựng mô hình trên ANSYS WB.
Khả năng thực thi của công ty ADT
và trung tâm Dasi
Các mô hình đã xây dựng được
- Cầu trục dầm đơn
- Cầu trục 2 dầm kết cấu dạng hộp
- Cầu trục 2 dầm kết cấu dạng dàn
- Cổng trục kết cấu dạng hộp( có công son và không có công
son)
- Cổng trục kết cấu dạng dàn ( có công son và không có công
son)
- Cầu chuyền tải
- Cần trục tháp
Khả năng thực thi của công ty ADT
và trung tâm Dasi
2. Tham số hóa các kích thước của mô hình trên Ansys
Workbench
- Cầu trục dầm đơn ( chuyển sang bài toán ADD_ON)
- Cầu trục 2 dầm kết cấu dạng hộp
- Cầu trục 2 dầm kết cấu dạng dàn
- Cổng trục kết cấu dạng hộp( có công son và không có công
son)
- Cổng trục kết cấu dạng dàn ( có công son và không có công
son)
- Cần trục tháp
Khả năng thực thi của công ty ADT
và trung tâm Dasi
3. Tính toán kiểm tra độ bền, độ cứng, độ ổn định và tính toán
mỏi của kết cấu thép trên Ansys Workbench
- Cầu trục dầm đơn ( chuyển sang bài toán ADD_ON tính độ
bền và độ cứng)
- Cầu trục 2 dầm kết cấu dạng hộp
- Cầu trục 2 dầm kết cấu dạng dàn
- Cổng trục kết cấu dạng hộp( có công son và không có công
son)
- Cổng trục kết cấu dạng dàn ( có công son và không có công
son)
- Cần trục tháp
Khả năng thực thi của công ty ADT
và trung tâm Dasi
4. Tính toán thiết kế kích thước tấm tối ưu theo điều kiện bền,
cứngtrên Ansys Workbench
- Cầu trục dầm đơn
- Cầu trục 2 dầm kết cấu dạng hộp
- Cầu trục 2 dầm kết cấu dạng dàn
- Cổng trục kết cấu dạng hộp( có công son và không có công
son)

similar documents