Low Energy Precision Application (LEPA

Report
‫و ز ا رت ع ل وم ‪ ،‬ت ح ق ی ق ا ت و ف ن ا و ر ی‬
‫مجتمع آموزش عالی تربت جام‬
‫گروه مهندس ی آب‬
‫‪1‬‬
‫سيستم آبياري باراني با مصرف انرژي كم ( لپا)‬
‫يكي از مشكالت سيستمهاي موجود آبياري تحت فشار‪ ،‬مصرف مقدار زياد انرژي در آنهاست‪،‬‬
‫در حال حاضر روند توسعه سيستمهاي معمولي آبياري باراني در حال كاهش بوده و جاي آنها‬
‫را به تدريج سيستمهاي آبياري قطره اي‪ ،‬آبياري سطحي مكانيزه و يا سيستمهاي آبياري باراني‬
‫با مصرف انرژي كم موسوم به لپا صورت مي گيرند‪.‬‬
‫در اواخر دهه ‪ 1970‬ميالدي مفهوم جديدي از آبياري باراني در ايالت تكزاش آمريكا ارائه گرديد‬‫كه هدف آن صرفه جويي در آب و انرژي در سيستمهاي آبياري تحت فشار بود‪.‬‬
‫اين سيستمها به نام سيستمهاي دقيق پخش آب با انرژي كم يا به اختصار لپا (‬
‫ناميده شد‪ )LEPA.‬يا‪Low Energy Precision Application‬‬
‫مفهوم اين تكنولوژي جديد آن بود كه از تمام منابع آب حتي بارندگي استفاده‬
‫شده‪،‬تلفات تبخير به حداقل برسد و آب به جاي اينكه در هوا پخش شود در‬
‫داخل پوشش گياهي و نزديك به سطح باشد تا از تلفات تبخير و بادبردگي‬
‫جلوگيري شده و هزينه پمپاژ نيزكاهش يابد‪.‬‬
‫لپا یکی از فن آوری های بسیاری است که می تواند به سیستم های آبیاری بارانی‬‫از نوع عقربهای اعمال می شود‪.‬‬
‫روش لپا در اكثر سيستمهاي آبياري تحت فشار قابل پياده كردن است‪ .‬مثال در‬‫سنترپيوت لوله هاي عصائي شكل از الترال به سمت پايين كشيده ميشود و با‬
‫نصب سرآبپاش‬
‫هاي كم فشار آب در ارتفاع پايين تري ريزش مي كند‪.‬‬
‫روش سیستم محور مرکزی لپا‬
‫) ‪(The Low Energy Precision Application (LEPA) center pivot system‬‬
‫این سیستم روش موثرتری از آبیاری نسبت به روش های قدیمی تر آبیاری محور‬
‫مرکزی است که تاثير‬
‫آبیاری را از ‪ %60‬به بیش از ‪ %90‬ارتقا می دهد‪.‬‬
‫‪-‬این افزایش بهره وری یکی به دلیل کاهش استفاده از برق است و مهم تر از آن ‪-‬‬
‫اینکه آب‪ ،‬مستقیما به کار برده شده و روی گیاهان آب پاش ی در هوا انجام نمی‬
‫شود‪.‬‬
‫این سیستم نيز از یک لوله مرکزی تشکیل شده ولی به جای آب پاش های ‪-‬‬‫بسیار قوی‪،‬‬
‫لوله ها از لوله مرکزی آویزان شده اند و زیر هر لوله و در نزدیکی سطح زمين‪- ،‬‬
‫نازلی موجود است که آب را مستقیما روی گیاهان می پاشد(اسپری می کند)‪- .‬‬
‫ با این روش‪ ،‬مقدار کمتری آب در مقایسه با روش های آب پاش ی قدیمی‪ ،‬از ‪-‬‬‫طریق تبخير هدر می رود و بیش از ‪ %90‬آب توسط گیاه‬
‫ستفاده شده و همچنين برق کمتری نیاز است ‪-‬‬
‫آبپاش چهار حالته ‪ -‬لپا‬
‫‪ ‬اين آبپاش با ‪ 4‬نوع حالت پاشش متفاوت يكي از پر كاربردترين آبپاش هاي دنيا‬
‫به شمار مي رود‪.‬‬
‫‪ ‬چون آبپاش لپا به صورت يكي در ميان در فاروها قرار مي گيرد ‪ %50 ،‬كمتر‬
‫سطح خاك را خيس كرده و صرفه جويي زيادي در مصرف آب صورت مي گيرد‪.‬‬
‫‪ ‬در آبياري با آب هاي با كيفيت پايين ‪ ،‬به دليل پاشش آب به داخل شيارهاي‬
‫بين گياهان و خشك باقي ماندن شاخ و برگ گياه مانع از آسيب رساندن به‬
‫محصول مي شود‪.‬‬
‫پاشش آب نزديك به سطح خاك و يا بر روي آن صورت گرفته كه تبخير را به حداقل ‪‬‬
‫مي رساند‬
‫و بادبردگي كه سبب از دست دادن مقدار زيادي آب و عدم يكنواختي توزيع مي گردد ‪‬‬
‫را حذف مي كند كه در نتيجه باعث افزايش راندمان مي گردد‪.‬‬
‫آبپاش چهار حالته در درجه اول براي زمين هاي نسبتا مسطح كاربرد دارد و تا شيب ‪‬‬
‫حداكثر يك درجه توصيه مي شود‪.‬‬
‫با قرار گرفنت سر آبپاش در مركز شيار و كاشت دايره اي ‪ ،‬رواناب به طور ‪‬‬
‫چشمگيري كاهش مي يابد‪.‬‬
‫با حفر گودال هاي كوچك طولي حوضچه هاي ذخيره آب ايجاد مي گردد كه موجب ‪‬‬
‫نگهداشتن آب آبياري و باران شده و از ايجاد رواناب جلوگيري كرده و به نفوذپذيري‬
‫بهبود مي بخشد‪.‬‬
‫حالت لپاي ‪1‬و‪: 2‬‬
‫آب به آرامي و مستقيم وارد شيار شده و به جلوگيري از فرسايش خاك كمك مي‬
‫كند‪،‬‬
‫براي پيش آبياري و قبل از كاشت وآبياري با آب هاي شور بسيار مناسب است‬
‫و همچنين اين حالت شاخ و برگ گياه را خشك نگاه مي دارد‪.‬‬
‫حالت شيم آبياري ‪:‬‬
‫‪ ‬از آنجائيكه جذب برخي از كودها و سم ها از طريق شاخ و برگ گياهان انجام مي‬
‫گيرد‪ ،‬لذا توانايي پاشش به سمت بال بسيار مناسب خواهد بود و همچنين روش ي‬
‫بسيار موثر براي دور نگه داشتن حشرات و آفات از سطح شاخ و برگ گياه مي باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در دو مدل‪ :‬يكي براي محصوالت پا بلند با زاويه پاشش ‪ 58‬درجه به سمت باال و‬
‫ديگري مناسب محصوالت پا كوتاه با زاويه پاشش ‪ 15‬تا ‪ 30‬درجه موجود است‪.‬‬
‫‪ ‬حالت آبياري معمولي ‪:‬كل سطح خاك را خيس كرده و براي جوانه زدن محصول‪،‬‬
‫آبياري محصوالت بذر دار متراكم و برخي سمپاش ي ها مناسب است‪.‬‬
‫مزایای سیستم آبیاری لپا‬
‫ريزش نكردن آب بر روي برگهاي گياهان و جلوگيري از سوختگي برگها‪،‬‬‫كم شدن ميزان تبخير آب در مزارع بعد از آبياري‬
‫‪ ،‬دسترس ي آسان و مطلوب گياه به آب به خاطر ريزش آب در پاي گياه‬
‫و امكان استفاده از كود در زمان آبياري به دليل قرار گرفتن آب در پاي گياه از‬
‫مزاياي استفاده از‬
‫اين آبپاش است‪.‬‬
‫در آبياري باآب شور مي تواند محصوالت را بامقداري دقيق آبياري كند و از آبدهي‬
‫ً‬
‫بيش از اندازه رواناب جلوگيري نموده و صدماتي را كه معموال در آبياري باآب‬
‫شور به برگ وارد مي آيد به حداقل برساند‪-‬‬
‫معایب‬
‫بايد خاطر نشان كرد كه اين سيستم شيوه اي نوين و پر هزينه بوده و بايستي‬
‫توسعه بيشتري يابد تا از لحاظ هزينه كاهش و از لحاظ استفاده آسانتر گردد‪.‬‬
‫بدين ترتيب كشاورزان بيشتري قادر خواهند بود تا از اين سيستم آبياري بهره‬
‫برداري كنند‪.‬‬
‫نکات قابل توجه‬
‫در مناطقي كه آبياري شياري در آنجا رواج دارد بايد به منظور بهبود توزيع آب در‬
‫خاك و كاهش رواناب طول شيارها را كاهش داد‪.‬‬
‫در بعض ي موارد مي توان شيوة آبياري ناپيوسته (سرج ) را براي بهبود يكنواختي‬
‫آبياري در شيارهاي هموار به كار برد‪.‬‬
‫در مورد محصوالت درختي ميتوان از يك سيستم باآبفشانهاي كم فشار براي‬
‫انجام كنترل بسيار خوب به حداقل رساند فشار و نياز به فيلترهاي گران قيمت‬
‫سود جست‬
‫چند فیلم از انواع آبپاش‬
‫منابع‪:‬‬
‫انجمن دانشجویان ایران‬
‫بانک تخصص ی اطالعات مهندس ی آب‬
‫‪http://www.westgov.org‬‬
‫‪http://water.usgs.gov‬‬
‫‪http://www.agr.gc.ca‬‬
‫کتاب طراحی سیستم های آبیاری دکتر امين عليزاده ج‪2‬‬
‫و منابع اینترنتی‬

similar documents