Prezentarea propunerii de realocare financiara intre

Report
Prezentarea propunerii
de realocare financiară
între axele prioritare POSDRU
Investeşte în oameni!
www.fseromania.ro
1
Conţinut prezentare
• Când poate fi modificat POSDRU?
• Rolul membrilor CM POSDRU privind
aprobarea propunerilor de modificare POSDRU
• Priorităţile POSDRU în contextul socio-economic actual
• Prezentarea propunerii de realocare financiară între axe prioritare
POSDRU
• Concluzii
www.fseromania.ro
2
Prevederi legislative privind revizuirea PO
Programele operaţionale pot fi revizuite la iniţiativa statului membru sau a
Comisiei în acord cu statul membru, în unul sau mai multe dintre
următoarele cazuri:
a) în urma unor schimbări socio-economice importante;
b) pentru a lua în considerare în mai mare măsură sau în mod diferit majoritatea
schimbărilor din priorităţile comunitare, naţionale sau regionale;
c) în cadrul evaluării menţionate la Articolul 48 (3) sau;
d) în urma unor dificultăţi de implementare.
Cf. art. 33 „Revizuirea programelor
operaţionale” din Regulamentul General 1083/2006
www.fseromania.ro
3
Prevederi legislative privind revizuirea PO
Art. 48 (3) „Revizuirea programelor operaţionale” din Regulamentul General
1083/2006
“Pe parcursul perioadei de programare, statele membre efectuează evaluări legate
de monitorizarea programelor operaţionale, în special în cazul în care monitorizarea
indică o îndepărtare semnificativă de la obiectivele stabilite iniţial. Acolo unde sunt
făcute propuneri pentru revizuirea programelor operaţionale, cf. art 33, vor fi
furnizate analize care să cuprindă motivele care au condus la această decizie,
inclusiv orice dificultăţi în implementare, precum şi impactul aşteptat al revizuirii,
inclusiv cel referitor la strategia programului operaţional. Rezultatele acestor evaluări
sau analize vor fi trimise Comitetului de Monitorizare pentru programul operaţional
respectiv şi Comisiei Europene.”
www.fseromania.ro
4
Aprobarea propunerilor de
modificare PO de către CMPOSDRU
•
Cadrul legislativ
– Art. 65 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a
prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul
Social European şi Fondul de Coeziune
– Art. 2 (i) (j) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CM POSDRU,
aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse
nr.82/05.02.2008, cu modificările şi completările ulterioare
•
Rolul CM POSDRU privind aprobarea propunerilor de modificare POSDRU
Examinează şi aprobă propunerile AM privind modificarea alocărilor
financiare între axele prioritare din cadrul POSDR
-
Examinează şi aprobă orice propunere de amendare a conţinutului
deciziei Comisiei cu privire la contribuţia fondurilor pentru POSDRU
www.fseromania.ro
5
Caracteristici context socio-economic actual
•
•
•
•
Scăderea investiţiilor întreprinderilor în formarea profesională a angajaţilor
Scăderea activităţii economice a întreprinderilor
Creşterea ratei şomajului începând cu sf. anului 2008
Scăderea PIB
Criza globală a avut un impact inevitabil asupra contextului socio-economic din România,
astfel că multe dintre tendinţele şi premisele care au stat la baza POSDRU s-au schimbat.
Piaţa forţei de muncă din România a suferit transformări semnificative de la momentul
elaborării POSDRU şi până în prezent.
Analiza contextului socio-economic actual, analiza principalelor obstacole care au apărut
sau care au crescut în importanţă de la momentul începerii implementării POSDRU,
precum şi implicaţiile contextului actual asupra POSDRU sunt importante, iar decizii
privind revizuirea/ implementarea POSDRU sunt necesare în acest sens.
www.fseromania.ro
6
Caracteristici context socio-economic actual
•
România se confruntă cu o lipsă din ce în ce mai accentuată de forţă de muncă calificată
•
Investiţiile scăzute ale întreprinderilor în formarea angajaţiilor se datorează în principal
culturii reduse existente la nivelul angajatorilor şi angajaţilor privind formarea profesională
ca factor de creştere a calităţii muncii şi implicit a creşterii economice, precum şi efectelor
crizei economice asupra întreprinderilor. Cheltuielile dedicate formării angajaţilor sunt
reduse şi sunt încă văzute din prisma costurilor şi nu a investiţiilor aferente dezvoltării
capitalului uman.
•
Conform unui studiu efectuat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (Carta
Albă a IMM-urilor), între octombrie 2008 şi martie 2010, aproximativ 50% din IMM-uri şi-au
scăzut nivelul activităţii economice. Scăderea activităţilor economice şi creşterea
numărului solicitărilor de ajutor de la stat, solicitări primite de la şomeri şi alte grupuri
vulnerabile au avut drept urmare dezechilibre macroeconomice grave pentru statul român
www.fseromania.ro
7
Caracteristici context socio-economic actual
Având în vedere statutul de Stat Membru al Uniunii Europene, România trebuie să îşi asume
efortul de a contribui la atingerea ratei medii de 15% participare a adulţilor la programe de
învăţare pe tot parcursul vieţii.
Un raport al Comisiei Europene cu privire la progresul înregistrat în îndeplinirea
obiectivelor Strategiei Lisabona arată că, în 2008, participarea adulţilor din România la
programe de educaţie şi formare era de 1,5%.
În ultimii doi ani, efectele crizei financiar-economice s-au resimţit inclusiv în ceea ce priveşte
accesul şi participarea angajaţilor la formare profesională continuă, întrucât:
–
Preocupările majore ale angajatorilor în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru
angajaţii lor s-au orientat cu precădere asupra menţinerii locurilor de muncă,
diminuând interesul, oricum scăzut, faţă de participarea la formare profesională
continuă.
–
Schimbarea statutului persoanelor pe piaţa muncii, generată de disponibilizările de personal,
au determinat diminuarea numărului angajaţilor care ar putea avea acces la formare
profesională continuă.
www.fseromania.ro
8
Relevanţa priorităţilor POSDRU faţă de
Programul de Guvernare 2009 - 2012
Priorităţile strategice identificate în POSDRU
• Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a adaptabilităţii forţei
de muncă şi întreprinderilor
• Îmbunătăţirea sistemului educaţional şi de formare profesională
• Promovarea măsurilor active de ocupare;
• Integrarea pe piaţa muncii şi incluziunea socială a grupurilor
vulnerabile.
Sunt priorităţi strategice ale Guvernului României menţionate prin
Programul de Guvernare 2009-2012.
www.fseromania.ro
9
Relevanţa priorităţilor POSDRU în contextul
socio-economic actual – concluzii raportul
de evaluare intermediară POSDRU
• Axele Prioritate continuă să fie relevante în actualul context socioeconomic
• Nevoie de re-echilibrare în interiorul priorităţilor POSDRU şi
asigurarea sprijinului pentru activităţile cele mai importante şi mai
strategice.
www.fseromania.ro
10
Axele prioritare POSDRU implicate în realocare
Procentele de diminuare/creştere a alocării financiare pentru fiecare axă
implicată sunt cuprinse între 2, 11% şi 6,7% din alocarea financiară prevăzută
în POSDRU aşa cum a fost elaborat în urmă cu patru ani
Suplimentare alocare financiară
Diminuare alocare financiară
-
AP3 “Creşterea adaptabilităţii
lucrătorilor şi a întreprinderilor”
-
AP2 “Corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii”
-
AP5 “Promovarea măsurilor
active de ocupare”
-
AP4 “Modernizarea serviciului
public de ocupare”
www.fseromania.ro
11
Propunerea de realocare financiară
între axe prioritare POSDRU
Axa
prioritară
alocare FSE cf Decizia C(2007)5811
[EURO]
Valoarea realocărilor financiare
propuse [EURO]
-
POSDRU revizuit
AP1
797.803.989
797.803.989
AP2
911.775.778
- 229.366.211
682.409.567
AP3
450.189.271
+ 255.513.251
705.702.522
AP4
176.656.289
-76.147.040
100.509.249
AP5
476.402.823
+ 50.000.000
526.402.823
AP6
540.608.927
-
540.608.927
AP7
122.707.919
-
122.707.919
total
3.476.144.996
3.476.144.996
www.fseromania.ro
12
MIlioane
Propunerea de realocare financiară
între axe prioritare POSDRU
€1.000
€800
€600
AP2
€400
AP3
AP4
€200
AP5
€0
alocarea POSDRU 20072013 apobată [Eur]
valoare realocari propuse propunere alocare POSDRU
[Eur]
2007-2013 [Eur]
-€200
-€400
www.fseromania.ro
13
Creşterea/scăderea alocării financiare pentru AP2, 3, 4,
5 calculată ca % din alocarea financiară 2007-2013
pentru AP respective
•
Valoarea alocării financiare pentru AP2 calculată ca procent din totalul
alocării financiare pentru POSDRU se diminuează de la 26% la 20%.
•
Valoarea alocării financiare pentru AP3 calculată ca procent din totalul
alocării financiare pentru POSDRU creşte de la 13% la 20,3%.
•
Valoarea alocării financiare pentru AP4 calculată ca procent din totalul
alocării financiare pentru POSDRU se diminuează de la 5% la 2,89%.
•
Valoarea alocării financiare pentru AP5 calculată ca procent din totalul
alocării financiare pentru POSDRU creşte de la 13,7% la 15%.
www.fseromania.ro
14
MIlioane
Interesul beneficiarilor: alocare POSDRU 2007-2013 / valoare
proiecte depuse
€2.000
€1.500
AP2
€1.000
AP3
AP4
AP5
€500
€0
alocarea
POSDRU 20072013
valoare
proiecte
depuse [Eur]
valoare
realocari
propuse [Eur]
-€500
www.fseromania.ro
15
MIlioane
Alocare POSDRU 2007-2013 / valoare proiecte selectate / în
evaluare / contractate/ plăţi/ propunere realocări
1.000
800
600
Total AP2
400
Total AP3
Total AP4
Total AP5
200
0
valoare
valoare
alocarea
proiecte in
proiecte
POSDRU 2007selectate [Eur] evaluare [Eur]
2013
-200
-400
valoare
valoare plati
valoare
realocari
(prefinantare
proiecte
contractate si rambursare) propuse [Eur]
[Eur]
[Eur]
www.fseromania.ro
16
Millioane
Alocare POSDRU 2007-2013 / valoare proiecte contractate/
plăţi/ propunere realocări
€1.000
€800
€600
AP2
€400
AP3
AP4
€200
AP5
€0
-€200
alocarea POSDRU
2007-2013
valoare proiecte
contractate [Eur]
valoare plati
(prefinantare si
rambursare) [Eur]
valoare realocari
propuse [Eur]
-€400
www.fseromania.ro
17
Anliza realocărilor POSDRU din
perspectiva regulii n+3
Având în vedere dificultăţile în implementare precum şi
interesul scăzut al potenţialilor beneficiari pentru a
depune noi cereri de propuneri de proiecte pe AP 2 şi
AP 4 realocarea, respectiv diminuarea alocării pentru
aceste axe, va contribui la diminuarea riscului de
dezangajare automată a fondurilor.
31 MEURO trebuie solicitaţi/ rambursaţi din partea CE până la finalul
anului 2011 pentru a evita dezangajarea automată a fondurilor conform
regulii n+3 pentru 2008.
www.fseromania.ro
18
CONCLUZII
-
Prioritare sunt investiţiile pe termen lung în domeniul dezvoltării
resurselor umane – măsuri care vizează creşterea calităţii
capitalului uman ca de exemplu măsuri de formare specializată
pentru angajaţi, promovarea antreprenoriatului, promovarea
măsurilor active de ocupare pentru şomerii din mediul urban şi rural
(AP 3 şi AP 5).
-
Investiţia în formarea angajaţilor este importantă în vederea
prevenirii creşterii în continuare a ratei şomajului (AP 3).
-
Sprijinirea antreprenoriatului reprezintă o alternativă de ocupare în
contextul în care se înregistrează o rată mare a şomajului şi a
persoanelor care lucrează în agricultura de subzistenţă (AP 5).
www.fseromania.ro
19
CONCLUZII
-
Este necesară creşterea sprijinului pentru implementarea măsurilor
active de ocupare, având în vedere creşterea ratei şomajului
începând cu anul 2009 (AP 5).
-
Alocarea financiară pentru AP 2 şi AP4 este considerată a fi
suficientă pentru acoperirea nevoilor aferente acestor axe în cazul
aprobării propunerii de realocare. (Pentru AP2 şi AP4 au fost
previzionate alocările necesare pentru perioada 2010-2013 pe
baza informaţiilor privind valoarea proiectelor selectate până în
prezent)
-
Este important a fi diminuat riscul de dezangajare automată a
sumelor alocate prin POSDRU
www.fseromania.ro
20
Vă mulţumim pentru atenţie!
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Str. Scărlătescu nr. 17-19, Sector 1, cod 011158, Bucureşti
Telefon: (+40 21) 315 02 01, (+40 21) 315 02 14, (+40 21) 315 02 30, Fax: (+40 21) 315 02 06
E- mail: [email protected]
Investeşte în oameni!
www.fseromania.ro
21

similar documents