Lietuvos darbo santykių teisinio reguliavimo reforma Europos

Report
PROJEKTO „LIETUVOS SOCIALINIO MODELIO, APIMANČIO UŽIMTUMO DIDINIMĄ, DARBO
SANTYKIŲ REGLAMENTAVIMO TOBULINIMĄ IR SOCIALINIO DRAUDIMO TVARUMĄ,
SUKŪRIMAS“
Viešinimo renginys
DARBO SANTYKIŲ IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO
TEISINIO – ADMINISTRACINIO MODELIO REZULTATŲ
PRISTATYMAS
2014 m. gruodžio 15 d.
Best Western
Konstitucijos pr. 14, Vilnius
LIETUVOS DARBO SANTYKIŲ
TEISINIO REGULIAVIMO REFORMA
EUROPOS ŠALIŲ KONTEKSTE
Prof. Tomas Davulis
Pagrindinės darbo teisės sritys, kuriose Europos valstybės vykdė
reformas ar įstatymų pakeitimus:
1.
Darbo laikas
2.
Darbo sutarčių rūšys
3.
Atleidimas iš darbo
4.
Kolektyviniai darbo santykiai
PAGRINDINĖS REFORMŲ KRYPTYS
1.
Darbo laiko lankstinimas:
•
didinama leidžiamų dirbti viršvalandžių riba;
•
išplečiamas apskaitinis laikotarpis, apskaičiuojant darbo laiką;
•
Įvedamas dalinio darbo reguliavimas – galimybė įmonėms, patiriančioms laikinų
finansinių sunkumų, sutrumpinti atskirų darbuotojų darbo laiką ribotam
laikotarpiui, kompensuojant darbuotojų prarastas pajamas.
Lietuva: viršvalandžiai (DK projektas)
Lietuva: apskaitinis laikotarpis (DK
projektas)
PAGRINDINĖS REFORMŲ KRYPTYS
2. Netipinių darbo sutarčių rūšių reguliavimas arba esamo reguliavimo liberalizavimas:
•
galimybių sudaryti terminuotas darbo sutartis išplėtimas:
o didinant maksimalią trukmę (Čekija, Graikija, Portugalija, Rumunija, Ispanija),
o didinant pratęsimų skaičių (Nyderlandai, Lenkija),
o derinant abi minėtas galimybes (Slovakija);
•
darbo ne visą darbo laiką lankstinimas;
•
laikinųjų darbo sutarčių reguliavimas darbo įstatymuose arba esamo reguliavimo
pakeitimai.
Terminuotos darbo sutartys: DK projektas
Ne visas darbo laikas: DK projektas
Ne visas darbo laikas: DK projektas
PAGRINDINĖS REFORMŲ KRYPTYS
3. Darbuotojų įdarbinimo ir atleidimo iš darbo taisyklių paprastinimas:
• atleidimo dėl ekonominių priežasčių lengvinimas;
• įspėjimo terminų trumpinimas;
• išeitinės išmokos dydžio mažinimas;
• sankcijų už neteisėtą atleidimą iš darbo peržiūrėjimas.
Sankcijos už neteisėtą atleidimą: DK
projektas
Sankcijos už neteisėtą atleidimą: DK
projektas
• Priteisiamas darbo užmokestis už pravaikštą, ne
ilgesnę kaip 6 mėnesiai
• Kompensacija iki 12 mėnesių VDU
• Neturtinės (punitive) žalos atlyginimas
• Mažose įmonėse grąžinimas į darbą tik darbdavio
sutikimu
• Mažose įmonėse atleidimas iš darbo negali būti
diskriminacinis ar pažeisti pagrindines teises
PAGRINDINĖS REFORMŲ KRYPTYS
4. Kolektyvinių darbo santykių reglamentavimo reformos:
• kolektyvinių derybų decentralizavimas, skatinant kolektyvines derybas įmonės
lygmenyje – galimybė įmonėms prisitaikyti prie darbo rinkos sąlygų, nustatant
lankstesnį darbo santykių reguliavimą;
• alternatyvių ginčų sprendimo mechanizmų įvedimas.
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Darbo įstatymų pakeitimai Jungtinėje Karalystėje 2011-2014 m.:
Darbo laikas
Nuo 2014 m. birželio 30 d. teisė prašyti dirbti lanksčiu darbo laiko režimu išplėsta visiems
darbuotojams (iki tol šią teisę turėjo tik tie darbuotojai, kurie rūpinosi sergančiais šeimos
nariais).
Išplėstas teisės prašyti mokymosi atostogų taikymas visoms įmonėms, samdančioms
daugiau kaip 49 darbuotojus (iki 2011 m. liepos ši teisė buvo suteikta tik stambioms
įmonėms, samdančioms 250 ir daugiau darbuotojų).
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Atleidimas iš darbo
 Sankcijų dydis už neteisėtą atleidimą iš darbo apribotas iki 52 savaičių DU.
 Palengvinama darbuotojų grupės atleidimo iš darbo procedūra (sutrumpintas
konsultavimosi su darbuotojais laikotarpis.)
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Naujos sutarčių rūšys
 „Nulio valandų“ sutartis:
o darbuotojams negarantuojamas konkretus darbo valandų skaičius ar darbo
užmokestis.
o Darbuotojai turi būti pasirengę dirbti pagal darbdavio iškvietimą.
o Darbdavys neįsipareigoja suteikti darbuotojui darbo, o darbuotojas įsipareigoja būti
pasiekiamas, kai darbdaviui reikia, su teise atsisakyti darbdavio pasiūlymo.
o Darbo užmokestis darbuotojui mokamas tik už dirbtą laiką.
 Darbuotojo-akcininko sutartis:
o Mainais už numatytų darbo teisių atsisakymą, darbuotojams suteikiamos įmonės,
kurioje jie dirba, akcijos, kurių vertė nuo £2,000 iki £50,000.
o Teisės, kurių atsisako darbuotojas, yra susijusios su neteisėtu atleidimu iš darbo,
atleidimu iš darbo mažinant darbuotojų skaičių, teise prašyti dirbti lanksčiu darbo
laiko režimu ir teise prašyti mokymosi atostogų.
VENGRIJA
2012 m. įsigaliojo naujas Vengrijos Darbo kodeksas, kuriuo lanksčiau reguliuojami darbo
santykiai, siekiant padaryti darbo rinką patrauklesnę investuotojams.
Lankstus darbo sąlygų nustatymas
Darbo sutarties šalims suteikiama didesnė laisvė bendru sutarimu nustatyti pagrindines
darbo santykių sąlygas. Leidžiami nukrypimai nuo teisės normų, net jei jie pablogina
darbuotojo padėtį.
VENGRIJA
Naujos darbo sutarčių ir darbo organizavimo formos
 Naujajame kodekse reguliuojamos naujos netipinės darbo organizavimo formos:
o darbas pagal poreikį,
o darbo funkcijų dalijimasis,
o galimybė keliems darbdaviams įdarbinti vieną darbuotoją.
 Liberalizuota perėjimo prie darbo ne visą darbo laiką tvarka.
VENGRIJA
Atleidimas iš darbo
 Paliktos garantijos atleidžiant iš darbo, tačiau susiaurinta jų taikymo apimtis.
 Apribota kompensacija už neteisėtą atleidimą iš darbo – iki 12 DU. Iki tol turėjo būti
kompensuojamas prarastas darbo užmokestis visą bylinėjimosi laikotarpį.
ESTIJA
Estijoje nuo 2009 m. liepos mėn. įsigaliojo naujas Darbo sutarčių įstatymas. Įstatymo
pakeitimų tikslas – lankstesnis darbo santykių reguliavimas, įgyvendinant lankstisaugos
(flexicurity) principą.
Atleidimas iš darbo
Sutrumpintas įspėjimo terminas atleidžiant iš darbo ir sumažinta išeitinė išmoka. Išeitinė
išmoka mokama darbdavio (1 DU) ir nedarbo draudimo fondo (priklausomai nuo darbo
stažo).
Sustiprinta darbuotojų socialinė apsauga nedarbo laikotarpiais, padidinant nedarbo
draudimo išmoką ir išplečiant asmenų, turinčių teisę gauti šią išmoką, ratą.
Atsisakyta konkretaus atleidimo iš darbo darbdavio iniciatyva pagrindų sąrašo.
Nurodomos dvi pirminės darbuotojo atleidimo priežastys: ekonominės priežastys ir
priežastys, susijusios su darbuotojo asmeniu.
Mažinamos garantijos atleidžiant iš darbo, pavyzdžiui, leidžiama atleisti darbuotoją tuo
metu, kai jis yra atostogose arba kai yra laikinai nedarbingas dėl ligos.
ESTIJA
Atleidimas iš darbo
 Perpus sumažinta kompensacija už neteisėtą atleidimą iš darbo.
 Panaikintas detalus darbuotojų, kuriems suteikiama pirmenybės teisė likti darbe, kai
mažinamas darbuotojų skaičius, sąrašas – taikomas vienodo požiūrio principas.
 Panaikinta pirmenybės teisė būti priimtam atgal į darbą per 6 mėnesius po darbuotojų
atleidimo iš darbo dėl ekonominių priežasčių.
ESTIJA
Vykdoma kolektyvinių darbo santykių reforma.
Pagrindinės sprendžiamos problemos:
o kolektyvinių sutarčių sudarymas valstybiniame sektoriuje,
o kolektyvinių derybų procesas,
o kolektyvinių sutarčių sudarymas ir jų veikimo išplėtimas,
o palaikomųjų ir įspėjamųjų streikų įteisinimas.

similar documents