Općina Drenovci - lda-osijek.hr - lda

Report
„Na kavu sa susjedom”,
Drenovci 25.10.2013.
mr. sc. Ana Cvitković Komesarović,
Lokalna razvojna agencija „Vjeverica”

uspostavljena 14.04.1993.
 Smještena na tromeđi (RHBIH-SRB)
Općina Drenovci
 Vukovarsko-Srijemska
županija, tzv. Spačvanskom
bazenu
 pogranično područje na
europskom koridoru s
riječnim pravcima
 Površina: 200,02km²
 5.174 stanovnika
CVELFERIJA
Cvelferija 9 sela:
Drenovci, Đurići, Gunja,
Posavski Podgajci,
Račinovci, Rajevo Selo,
Soljani, Strošinci, Vrbanja
Naziv Cvelferija potječe iz
vojnoga jezika (zwolf –
dvanaestna satnija)
To su bila sela koja su se
nalazila na granici
s Turcima pa su ovdašnji
ljudi prozvani Graničari.
POSAVSKI
PODGAJCI
RAJEVO SELO,
multikulturalnost
(katolička,
grkokatolička i
pravoslavna crkva)
DRENOVCI,
općinsko
središte
ĐURIĆI
RAČINOVCI
Drenovci su gospodarsko i kulturno središte
Cvelferije. Općina visokog životnog standarda,
konkurentnog gospodarstva, čistog i očuvanog
okoliša te prepoznatljive prirodne i kulturne
baštine s turističkom ponudom koja pruža
autentičan doživljaj tradicionalnog ruralnog
prostora.
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva uz
zaštitu okoliša
2. Unapređenje kvalitete života, očuvanje prirodne i
kulturne baštine, zdravlja i socijalne uključenosti
3. Stvaranje partnerskih odnosa s okruženjem i
aktivnije sudjelovanje u integracijskim procesima
RAZVOJNI PROJEKTI: C1 KONKURENTNO
GOSPODARSTVO
 Poduzetnički inkubator za poljoprivredu i prateće djelatnosti
 Kogeneracijsko postrojenje 1MWel na biomasu za potrebe staklenika
 Mini reciklažno dvorište
 Rekonstrukcija ceste IPARD 301
 Projekti razvoja turizma (ruralni turizam, Sava,…)
 Projekti razvoj poljoprivrede više dodane vrijednosti (Geja panonia d.o.o., Dren, i sl.)
RAZVOJNI PROJEKTI: C2 UNAPREĐENJE KVALITETE
ŽIVOTA
 Projekti poticanja zdravijeg načina života (uređenje rekreacije na Savi)
 Projekti poticanja kulturne baštine (Raspjevana Cvelferija)
 Projekti unapređenja zdravstvene i socijalne zaštite (hitna medicinska
služba, Dom za starije i nemoćne osobe)
RAZVOJNI PROJEKTI: C3 RAZVOJ PARTNERSKIH
ODNOSA
 Prijateljska općina Grossmehring
 Memorandum o razumijevanju SWG Drina-Sava regija
 Prekogranična suradnja (Brčko distrikt, IPA CBC)
 iznimno bogato kulturno i povijesno
nasljeđe koje datira iz prapovijesnog
razdoblja
 Nematerijalnu kulturnu baštinu
prvenstveno čini šokačka tradicija s
bogatom folklorno- tradicijskom i
etnološkom vrijednošću (Duhovno hrašće
promicanje zavičajne kulture i baštine)
 Svetište Majke božje Šumanovačke (potvrda
pape Grgura XI iz 1373.g. s)
 SPOMENICI KULTURE: Crkve Sv. Mihaela
Arhanđela u Drenovcima i Sv. Ivana
Krstitelja (Crkve Sv. Juraja, Presvetog
trojstva, Sv. Ilije)
 Manifestacije (Raspjevana Cvelferija,
Pjesnički susreti i Konjički maraton)
 Franjo Hanaman, rođen 1878 u
Drenovcima
 Izumitelj prve ekonomične
električne žarulje s metalnom niti
 spačvanski bazen (NATURA
2000)
 Dva SPOMENIKA PRIRODE, u
kategoriji rijetki primjerci
drveća zaštićeno je skupina
starih stabala hrasta lužnjaka i
skupina niskog poljskog
brijesta
 Rijeka Sava
 Bogata flora i fauna
 OBRAZOVANJE: Igraonica, Mala
škola, 3 osnovne i 2 područne
škole, ispostava srednje škole
 ZDRAVSTVO: ispostava hitne,
dom zdravlja, stomatološka
ambulanta
 SOCIJALNA SKRB: projekt
Pomoć u kući
 KULTURA: Općinska narodna
knjižnica Drenovci
 SPORT: 5 nogometnih
udruženja, udruženje za tenis,
ju-jutsu, šah i boćanje
DRUŠTVENA
INFRASTRUKTURA
 UKUPNO 51 UDRUGA
 14 GOSPODARSKIH udruga
(lovačke, ribolovne, konjogojske
i dr. udruge)
 KULTURA: 12 udruga (Duhovno
hrašće, 5 KUD-ova, Udruga
pisaca i pjesnika Sv.Mihovil, …)
 9 SPORTSKIH udruga
 1 EKOLOŠKA udruga – udruga
za zaštitu okoliša, prirode i
održivog razvoja
 1 Udruga MLADIH Drenovci
CIVILNO DRUŠTVO
 PROMETNA: blizina autoceste ZagrebLipovac i magistralna cesta za BIH;
međunarodni željeznički prijelaz Stari
Drenovci; oko 130km do aerodroma
(Osijek ili Beograd)
 ENERGETSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA:
kvalitetna telekomunikacijska mreža,
RTV mreža, elektro energetika,
plinoopskrba
 VODOOPSKRBU, ODVODNJU I VODNO
GOSPODARSTVO: regionalni vodovod,
izgradnja sustava odvodnje
 POSTUPANJE S OTPADOM: uvođenje
selektivnog odvajanja otpada, izgradnja
Mini RD
KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA
Poljoprivreda
Ostalo / Trgovina,
građevinarstvo,
ugostiteljstvo, …
GLAVNE
GOSPODARSKE
DJELATNOSTI
 Poljoprivreda je najvažnija i
najdinamičnija gospodarska
grana
 45,5% površine čini
poljoprivredno zemljište,
odnosno 9.185ha
 prvenstveno ratarska, a
zatim voćarska i povrtlarska
proizvodnja, dok je u
stočarstvu primaran uzgoju
goveda, svinja i peradi
 ured Poljoprivredno
savjetodavne služba
 Prvenstveno obiteljska
poljoprivredna gospodarstva
 Poljoprivredne zadruge
 Poljoprivredna poduzeća
• Osnovana 1992. g.
• Među vodećim domaćim tvrtkama iz
područja trgovine repromaterijalom
za poljoprivredu, uvoza i izvoza
žitarica i uljarica te svinjogojske
proizvodnje.
• Posluje kroz: 1) DIVIZIJA TRGOVINE veleprodaja žitarica i mineralnih
gnojiva, sredstava za zaštitu zdravlja
životinja, sredstava za zaštitu bilja i
sjemenske robe; 2) DIVIZIJA
PROIZVODNJE – svinjogojstvo,
proizvodnja stočne hrane te prodaja
svinja, junadi i mesa.
ŽITO OSIJEK d.o.o.
• Osnovana 2002. g.
• MALOPRODAJA – poljoprivredne
ljekarne (četiri poljoljekarne; u
Đurićima, Gunji, Vrbanji, Drenovcima i
Babinoj Gredi)
• KOOPERACIJA –ugovaranje
poljoprivredne proizvodnje
• SILOS "Seges" Đurići raspolaže
prijemnim kapacitetom za skladištenje
te sušarom za sušenje svih vrsta
žitarica i uljarica. IPARD
 posluje od 1952. god., danas kao i
prije, poslovno djeluje preko 16 svojih
Poslovnih jedinica i 17 poljoprivrednih
apoteka
 Osnovna djelatnost je RATARSKA
PROIZVODNJA s cca 1100 seljačkih
gospodarstava na bazi cca12000
ha oranica (od toga u vlasništvu
Zadruge 500 ha).
 STOČARSKOM PROIZVODNJOM u
kooperaciji sa seljačkim
gospodarstvima od kojih godišnje
otkupe cca5000 komada svinja i 6 mil.
litara mlijeka
 KOOPERACIJOM kroz dugogodišnju
suradnju ostvaruju ugovaranje
proizvodnje s oko 1100 seljačkih
gospodarstava
Od većih gospodarskih subjekata u
Općini Drenovci. Posluje od 1998.
godine od kada bilježi stalni rast
poslovanja. Poslovna aktivnosti
prvenstveno je usmjerena na usluge u
poljoprivredi i kooperaciju. Za svoje
klijente provodi usluge sušenja i
skladištenja žitarica i uljarica u vlastitim
skladišnim kapacitetima.
GORUP GRUPA
STOČARSTVO d.o.o
OSTALE DJELATNOSTI
MALO PODUZETNIŠTVO I
OBRTNIŠTVO predstavlja 110
malih i srednjih poslovnih
subjekata koji posluju na
području Općine Drenovci, i to u
sljedećim poslovnim oblicima:
 35% trgovačka društva
 56% obrti
 9% ostalo.
 Građevinarstvo
 Trgovina
 Ugostiteljstvo
 Šumarstvo i drvna
industrija
OSTALE RAZVOJENE
DJELATNOSTI
TURIZAM
 Osnove za razvoj turizma su
očuvani prirodni i kulturnopovijesni resursi, ponuda
kvalitetne autohtone hrane te
etnografska zanimljivost, ali i
posebni oblici turizma
OBNOVLJIVI IZVORI
ENERGIJE

bogatstvo biomase i
veliki broj sunčanih dana
ATRIBUTI TURISTIČKOG IMIDŽA OPĆINE DRENOVCI
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
Podunavlje
Sava
Ravnica
Spačva – izvorna priroda
Tradicija
Gostoljubivost
Šokački stanovi – izvorna ruralna
tradicija
 Međunarodno atraktivne
turističke destinacije:
„priča o Spačvi”, „priča o
šokačkim stanovima”
To su glavni motivi dolaska
u destinaciju – ovdje je
zanimljivo doći jer se ima
što vidjeti i naučiti!
 Destinacija očuvanog
okoliša i uređenog
ruralnog prostora
 sklad rijeke, šume,
ravnice i s ponosom
uređivanih sela.
 Ovdje je lijepo biti!
 Autentičan doživljaj
slavonske ruralne tradicije
 Način života slavonskog
sela i gostoljubivosti,
preko domaće kuhinje do
rukotvorine i folklora.
 Ovdje se ugodno osjeća!
UKUPNO 116,65 ha
1.«Duge njive» Drenovci; 41.784m²
2.«Velike njive» Drenovci; 280.422m²
3.«Kozare» Drenovci; 73.607m²
4.«Trizlovi» Drenovci; 69.076m²
5.«Soljanska» Drenovci; 69.076m²
6.«Lipik» Drenovci; 80.330m²
7.«ZIB» Posavski Podgajci – Rajevo
Selo; 75.347,30m²
8.«Đurići- Račinovci»K.O. Đurići,
K.O.Račinovci; 476.888m²
 2011.g.
osnovana i djeluje u cilju
gospodarskog i sveukupnog razvoja
Općine Drenovci
izrada projekata temeljem
utvrđenih prioriteta razvoja
Uspostavljanje suradnje
Poticanje poduzetništva
Konzultantska poduka
Organiziranje seminara,
prezentacija i organizaciju sajmova
 od 2008.g., kao lokalna
gospodarska manifestacija
Od 2012 međunarodni karakter
Predstavljaju se gospodarski
proizvodi i potencijali Cvelferije
Sajam gospodarstvenika,
tradicionalnih ruralnih proizvoda
Javna tribina
 Općina Drenovci smatra se središtem ili srcem Cvelferije, a
poznata je po plodnoj slavonskoj ravnici omeđena
hrastovom šumom i rijekom Savom.
 Nalazi se na tromeđi, odnosno granici RH (EU) sa BIH i SRB te
predstavlja prvi ulaz u Europsku uniju plovnim putem
rijekom Savom (SRB), kao i željezničkim prijelazom na Starim
Drenovcima (BIH)
HVALA NA POZORNOSTI!
mr.sc. Ana Cvitković Komesarović
[email protected]

similar documents