Dönem Sonu İlşemler Sunum

Report
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
Kamber Kaya – YMM
26.01.2013 - Perpa
Sunum Planı
• 1- Son değişiklikler
• 2- Dönem sonu işlemleriyle ilgili
yapılan hatalar,
• 3- Yeni döneme ilişkin uyarılar
• SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK
SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
•
•
•
•
•
19 Ocak 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28533
6385 Sayılı Kanun
Kabul Tarihi: 10/1/2013
3
• Madde 30 - Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık
aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları
ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya,
çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren
hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre
1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu
kararları uygulanmaz.
• “İkinci fıkraya göre emeklilik veya yaşlılık
aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih
yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik
kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır.”
4
Sağlık hizmetlerinden yararlanma
şartları
• Ayrıca, lise ve dengi öğrenim görülmesi
sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya
hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden
yararlandırılan çocuklar, 20
yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla
bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten
itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık
hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.
5
Prim oranları ve Devlet katkısı
MADDE 81• c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş
kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği
tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında
olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir.
Bu primin tamamını işveren öder. (Eski)
• c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının
prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin
tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına
düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir. (YENİ) (YT 01.09.2013)
6
5510 sayılı Kanunun 83 üncü ve
84 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
• Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve
işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve
derecelerinin belirlenmesi MADDE 83
• Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek
değişiklikler MADDE 84 (YT 01.09.2013)
7
Sosyal güvenlik destek prim
borçlarının yapılandırılması
• Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin,
• Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden
ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği
halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi
borçları ve ferîleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört
ay içinde başvuruda
bulunmaları halinde 13/2/2011 tarihli ve 6111
sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır.
8
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi
kapsamında çalışmaya başlayanlara yapılan
yersiz ödemelerin yapılandırılması
• GEÇİCİ MADDE 47 – Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce, 5335 sayılı Kanunun 30
uncu maddesinin ikinci
ve üçüncü fıkraları uyarınca emeklilik veya
yaşlılık aylıklarının kesilmesini gerektiren bir
işte çalışmış olanların, bu aylıklarının hangi
tarihte tekrar bağlanacağının tespitinde 5335
sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin beşinci
fıkrası dikkate alınır.
9
• Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya
yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30
uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren
kurum ve kuruluşlara ait
işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi
gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi
takip eden ödeme dönemine kadar yersiz
olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin asli ve
ferî borçlar, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde
başvuruda bulunmaları halinde 6111
sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır.
10
Fiilî hizmet süresi zammı
MADDE 40 (YT 2008 Ekim ayı başı)
• 16) Basın ve gazetecilik mesleğinde Basın
Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak
suretiyle fiilen çalışanlar.
90
• 17) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Basın
Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak
suretiyle; Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumunda haber hizmetinde
fiilen çalışanlar.
90
• 18) Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama
organı üyeleri ile dışarıdan
atanan bakanlar.
90
11
• 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan tabloya 3 yeni sıra eklenmiş;
• üçüncü fıkrasında yer alan “Bu
sürelerin, üç yılı geçmemek üzere
yarısı” ibaresi, “Bu
sürelerin, üç yılı geçmemek üzere; (18)
numaralı sırasında bulunanlar için
tamamı diğerleri için yarısı” şeklinde
değiştirilmiştir,
12
Fiilî hizmet süresi zammı
MADDE 40- (Eski Hal)
• Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4
üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c)
bentleri kapsamında çalışan sigortalıların prim
ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve
işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü
için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî
hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360
günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi
zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi
ile orantılı olarak belirlenir.
13
5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
• Fiili hizmet süresi zammı uygulanması sonucu verilmesi
gereken ek aylık prim ve hizmet belgesi ile yatırılacak
primler
• 2008 yılı Ekim ayı başı ile takip eden ay başına kadar
geçen süre içinde, fiili hizmet süresi zammı süresine
tabi işyerleri ve işlerde çalışanlar için verilmesi gereken
ek prim belgelerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde
verilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.
• Kuruma başvurulması ve altı aylık süre içerisinde
hesaplanacak fiili hizmet süresi zammına ilişkin prim
tutarının ödenmesi halinde gecikme zammı ve
gecikme cezası alınmaz.
14
5510 sayılı Kanunun geçici 38 /3 fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
• Fiili Hizmet zammı düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla T.B.M.M üyeliği görevi devam edenlerden,
Kanunun 4 / 1 maddesinin (a) veya (b) bentleri
kapsamında aylık almakta iken aylıklarını kestirip 4 / 1
maddenin (c) bendi kapsamında sigortalılık talebinde
bulunanların, Kanunun 43 üncü maddesine göre aylığa
hak kazanabilmesinde, 2 yıl süreyle bu görevlerde
bulunmuş olma ve sigorta primi veya emekli keseneği ile
kurum karşılığı ödenmesine ilişkin şartlar aranmaz.
• Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay
başından itibaren Kanunun 4 / 1 (a) veya (b) bentleri
kapsamında olan ve kesilen aylıkları bu Kanunun
43 üncü maddesindeki aylık seviyesine yükseltilmek
suretiyle yeniden bağlanır.
15
Şüpheli Alacak Ayrılması
• Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame
ettirilmesi ile ilgili olmalı , (Hasılat kaydı)
• Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;
• 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan
fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından
ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine
değmeyecek derecede küçük alacaklar;
• Bilanço esasına göre defter tutulması
• şüpheli alacak
Şüpheli Alacak Ayrılması
• Pasifte karşılık ayrılabilir.
• Karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık
hesabında gösterilir.
• Teminatlı alacaklar için karşılık ayrılmaz,
• Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen
miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar
hesabına intikal ettirilir.
• İlgili hesaplar 128-129-644-654
Değersiz Alacaklar
• Kazai bir hükme veya kanaat verici bir
vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan
alacaklar,
• Değersiz alacaklar, zarara geçirilerek yok
edilirler.
• İşletme hesabı esasına göre defter tutan
mükelleflerin bu hükümden yararlanabilir.
• Noterde sulh belgesi,
• Ticari işlemle ilgili olmalı,
Vazgeçilen Alacaklar
• Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından
vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde
özel bir karşılık hesabına alınır.
• Bu hesap alacaktan vazgeçildiği yılın
sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa
edilmediği takdirde kar hesabına aktarılır.
• 3 yıl fon hesabında bekletilir,
Yenileme Fonu 1
• Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin
mahiyetine göre zaruri bulunur,
• Bu konuda işletmeyi idare edenlerce karar
verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu
takdirde,
• Satıştan oluşan kar, yenileme giderlerini
karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta
azami üç yıl süre ile tutulabilir. (Bilanço usulü
defter)
Yenileme Fonu 2
• Bu süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü
yılın vergi matrahına eklenir.
• Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin
tasfiyesi halinde bu karlar o yılın matrahına
eklenir.
• Yeni değerlerin iktisabında kullanılan kar, yeni
değerler üzerinden ayrılacak amortismanlara
mahsup edilir.
• Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş
olarak kalan değerlerin amortismanına devam
olunur.
Kurumlar Vergisi İstisnalar (5-1)
• e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde
yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ve rüçhan
haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik
kısmı.
• İstisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır,
• Satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın
yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar
pasifte özel bir fon hesabında tutulur.
• Satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci
takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır.
• Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline
isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk
ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.
• Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira
sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama
şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık
kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı
kuruma satışından doğan kazançlar için bu
oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar
için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma
şartı aranmaz.
• Beş yıl içinde sermayeye ilave dışında, başka bir
hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da
dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan
kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında
tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış
sayılır.
• İşletmenin tasfiyesi (devir ve bölünmeler hariç)
halinde de aynı hüküm uygulanır.
• Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve
kiralanmasıyla uğraşan kurumlar bu istisna
kapsamı dışındadır.
• h) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj
işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak
Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal
ettirilen kazançlar.
• ı) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim
ve orta öğretim özel okulları ile
• Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıflara veya kamu yararına çalışan
derneklere bağlı
• Rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden,
• beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen
kazançlar
• (İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon
merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap
döneminden itibaren başlar.).
Zarar mahsubu
• K.V. beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı
ayrı gösterilmek şartıyla,
• Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş
yılların beyannamelerinde yer alan zararlar.
• Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası
çerçevesinde devralınan kurumların devir tarihi
itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları
ile
• 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında
gerçekleştirilen tam bölünme işlemi sonucu
bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan
tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı
zararların indirilmesinde aşağıdaki şartlar ayrıca
aranır:
Zarar mahsubu
• 1) Son beş yıla ilişkin K.V. beyannamelerinin
kanunî süresinde verilmiş olması.
• 2) Devralınan kurumun faaliyetine devir veya
bölünmenin meydana geldiği hesap
döneminden itibaren en az beş yıl süreyle
devam edilmesi.
• Şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları
nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen
vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılır.
Yurt Dışı Zarar Mahsubu
• Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna edilen
kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş
yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı
faaliyetlerden doğan zararlar;
• 1) O ülke mevzuatına göre denetim yetkisi
verilen kuruluşlarca rapora bağlanması,
• 2) Raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin
Türkiye'deki ilgili vergi dairesine ibrazı,
• halinde indirim konusu yapılır.
• Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun
ekinde yer alan vergi beyanlarının, bilânço ve gelir
tablosunun, o ülkedeki yetkili malî makamlarca
onaylanması zorunludur.
K.V. Diğer indirimler
• Arge Harcamaları
• Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde
gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve
bilgi arayışına yönelik Ar-Ge harcamaları
tutarının % 100‘ü. Matrahın yetersiz olması
nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu
yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine
devreder.
Ar-Ge Harcamaları Özellikli durumlar1
• 2 Ayrı Mevzuat var,
• 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
• 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi hk. Kanun,
• Ar-ge kapsamına giren harcamalar farklılık
göstermekte, tercih edilen sistem uygulanmalı,
• Ar-ge Harcamalarının % 100 ü KV
beyannamesinde indirim konusu yapılır.
• YMM Raporu gereklidir. (KV Beyanını takip eden 2
ay içinde)
Ar-Ge Harcamaları Özellikli durumlar2
• Tubitak onaylı proje veya M.B onayı,
• Harcamaların dönem içinde izlenmesi (750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri)
• Birden fazla proje varsa ayrı izleyebilme,
• Dönem sonunda harcamaların 263 Araştırma
ve Geliştirme Giderleri Hesabında izleme,
• Aktifleştirme hali – Amortisman ayırma
• Giderleştirme şartları
Ar-Ge Harcamaları Özellikli durumlar3
• Bu kapsamda elde edilen hibe şeklinde destek
tutarları ticari kazancın bir unsuru olarak
kazanca dahil edilecektir. (602 Diğer Gelirler
hs.)
• Teknoloji geliştirme bölgelerinde ve serbest
bölgelerde yapılan Ar-Ge harcamaları’na
teşvik uygulanmaz. (İstisna kapsamı
nedeniyle)
Ar-Ge Harcamaları Özellikli durumlar4
• Ar-ge harcamaları ve YMM raporunda tercih
edilen sisteme göre ilgili mevzuata göre hareket
edilecektir. (5520 – 5746)
• Tubitak’tan alınan hibeler için
muhasebeleştirme farklı
• 5520’ye göre gelir yazılmalı veya alınan hibe Arge
harcamasından düşülmeli,
• 5746’ya göre ise alınan hibe özel fon hesabında
izlenmeli,
• Sigorta ve Gelir Vergisi teşvikleri
Ar-Ge Harcamaları Özellikli durumlar5
• 5520 Personel Giderleri: İşletmenin Ar-Ge
departmanında çalıştırılan hizmetliler ve benzeri vasıfsız
personel ile Ar-Ge departmanına tahsis edilmemiş olup
günün bir kısmında Ar-Ge departmanında çalışan
personele ödenen ücretler bu kapsamda değildir,
• 5746 - Personel giderleri:
• Tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10'unu
aşmamak üzere, Ar-Ge faaliyetlerine katılan ve bu
faaliyetlerle doğrudan ilişkili destek personelinin
ücretleri,
• Kısmi çalışma hâlinde, personelin Ar-Ge ve yenilik
faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına
oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları,
Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak dikkate alınır.
Ar-Ge Harcamaları Özellikli durumlar6
• 5520 - Amortisman ve Tükenme Payları:
• Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan bina,
makine-tesis ve cihazlar, taşıtlar, döşeme ve demirbaş
gibi maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan
amortismanlar,
• iktisadi kıymetin münhasıran Ar-Ge faaliyetlerinde
kullanılması ve bu kullanımın sürekli olması
gerekmektedir. Ar-Ge departmanı dışında başka
faaliyetlerde de kullanılan iktisadi kıymetlere ilişkin
amortismanlar Ar-Ge harcaması kapsamında değildir.
• 5746 – Amortisman Giderleri; Ar-Ge ve yenilik faaliyeti
dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve
teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge ve yenilik
faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır.
Ar-Ge Harcamaları Özellikli durumlar7
•
•
•
•
•
•
•
•
Arge Harcamaları
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Personel Giderleri
Genel Giderler
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Vergi, Resim ve Harçlar
Amortisman ve Tükenme Payları
Finansman Giderleri
Sponsorluk Harcamaları,
• Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye Futbol
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun kapsamında yapılan sponsorluk
harcamalarının tespit edilen amatör spor
dalları için tamamı, profesyonel spor dalları
için % 50'si.
Yurt Dışına verilen hizmetlerde İstisna
• Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle,
• işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında
bulunanlara
• Türkiye'de verilen ve yurt dışında yararlanılan
• mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi
raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve
veri saklama hizmeti
• alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile
ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim
ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve
Yurt Dışına verilen hizmetlerde İstisna
• Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet
veren işletmelerin münhasıran bu
faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si.
• Fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki
müşteri adına düzenlenmesi şarttır.
• Bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya %100'e
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
• Gelir Ve Kurumlar V. Mükellefleri için geçerli,
Örtülü sermaye
• Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan
kişilerden
• Temin ederek işletmede kullandıkları borçların,
• Hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun
öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap
dönemi için örtülü sermaye sayılır.
• Ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya
benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar
% 50 oranında dikkate alınır.
• Ortakla ilişkili kişi, en az % 10 oranında ortak, oy
veya kâr payı hakkına sahip olan kişi veya kurum,
• Öz sermaye, kurumun V.U.K uyarınca tespit edilmiş
hesap dönemi başındaki öz sermayesi,
Aşağıdaki borçlanmalar örtülü
sermaye sayılmaz
• İlişkili kişilerin sağlanan gayri nakdî teminatlar
karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar.
• Ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans
kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin
ederek aynı şartlarla kullandırdığı borçlanmalar.
• Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan
bankalar tarafından yapılan borçlanmalar.
• İlgili Kanunlara göre faaliyet gösteren,
• Finansal kiralama şirketleri, finansman ve faktoring
şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu
faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortakla ilişkili
kişi sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar.
Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç,
• Faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar,
• Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının
uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç
veren nezdinde,
• Örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap
döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı
veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan
tutar sayılır.
• Tam mükellef kurumlar nezdinde düzeltilir.
• Bu düzeltmenin yapılması için örtülü sermaye
kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin
kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü
kazanç dağıtımı K.V. Madde 13
• Yurt Dışı ilişkili kişilerle iş yapanlarda rapor gerekli
• Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların
Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilcilerinin
aralarında ilişkili kişi kapsamında
gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle
kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü
Hazine zararının doğması şartına bağlıdır.
• Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk
ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller
nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk
ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının
eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.
Yurt dışında ödenen vergilerin
mahsubu
• Yabancı ülkelerde elde edilerek sonuç
hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan
mahallinde ödenen K.V. benzeri vergiler, tarh
olunan kurumlar vergisinden indirilebilir.
• Yurt dışındaki iştirakin ödemiş olduğu gelir ve
kurumlar vergisi benzeri vergiler, Türkiye'de
vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan
kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.
• Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili
makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik
veya konsoloslukları tarafından tasdik olunan
belgelerle tevsik olunur,
• Türkiye'de tarh olunacak vergilere mahsup
edilebilecek tutar, yurt dışında elde edilen
kazançlara kurumlar vergisi oranının
uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz.
• Hesap döneminde tamamen veya kısmen
indirilemeyen vergiler, bu dönemi izleyen üçüncü
hesap dönemi sonuna kadar indirim konusu
yapılabilir.
• Vergilerin yabancı ülkelerde ödendiğini gösterir
belgelerin, tarhiyat sırasında mükellef tarafından
ibraz edilememesi halinde, yabancı ülkede ödenen
veya ödenecek olan vergi, hesaplanan tutara isabet
eden kısmı ertelenir.
• İbraz edilmesi gereken belgeler, tarh tarihinden
itibaren en geç bir yıl içinde ilgili vergi dairesine
ibraz edildiği takdirde, bu belgelerde yazılı kesin
tutara göre tarhiyat düzeltilir.
• Mücbir sebepler olmaksızın belgelerin bu süre
zarfında ibraz edilmemesi halinde, ertelenen
vergiler için AATUHK hükümlerine göre GZ
hesaplanır.
Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler 1
• Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının
işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları
sair değerler
• Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük
çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler,
ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar;
• Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye
için yürütülecek faizler;
• Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının
işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki
alacakları üzerinden yürütülecek faizler;
Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler 2
• Teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere
uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel
veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya
da satımında bulunması halinde, işletme aleyhine
oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır.
• İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi
tarafından beyan edilmiş gelir veya kurumlar
vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise
ilişkili kişinin vergilendirme işlemleri buna göre
düzeltilir
Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler 3
• Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs
sahibinin suçlarından doğan tazminatlar
• Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün
mamullerine ait ilan ve reklâm giderlerinin %
50'si (90/1081 sayılı B.K.K. ile (0) sıfır)
• Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan
yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz,
uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin
esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri
ile amortismanları;
• Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve
televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî
zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler 4
• Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan
işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere,
yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede
kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz,
komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve
benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet
unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.
• Ödenmeyen SGK Primleri,
Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler 5 KVK
• Öz sermaye üzerinden ödenen veya
hesaplanan faizler.
• Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya
hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri
giderler.
• Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak
dağıtılan kazançlar.
Ücretliler Açısından Yeni BES
Uygulaması
• Sigortalılar tarafından ödenen BES ödemeleri
01.01.2013 tarihinden sonra bordroda indirim
konusu yapılamıyacaktır,
• Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait
hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı
tarafından ödenen primlerin %50'si ile
• Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik,
analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri
için hizmet erbabı tarafından ödenen primler
• İndirim konusu yapılacak primler toplamı,
ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık
olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.
Ücretliler Açısından Yeni BES
Uygulaması İndirilecek Giderler
• İşverenler tarafından ücretliler adına BES’e ödenen katkı
payları
• BES’e ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari
kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak
katkı paylarının toplamı,
• Ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve
yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.
• İşverenler tarafından ödenen katkı payları, gerekse GVK
‘nun 63 üncü maddesi kapsamında indirim konusu
yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin
yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak
asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.
GV Beyannamesi üzerinden Sigorta ve
yeni BES Uygulaması
• 01.01.2013 Tarihinden itibaren BES ‘e ödenen
primler GV Beyannamesi üzerinden indirim konusu
yapılmaz,
• Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık
tutarını aşmamak şartıyla
• Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait
hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile
• Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum
ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri (Türkiye'de kâin
sigorta şirketi ile)
• Prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş
olması,
GV Beyannamesi üzerinden İndirim
• Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması,
Türkiye'de yapılması ve gelir veya KV
mükellefiyeti bulunan kişilerden alınacak
belgelerle tevsik edilmesi şartıyla,
• Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına
ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık
harcamaları,
GV Beyannamesi üzerinden İndirim
• Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel
idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına
çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınan vakıflara
• yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini
(kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu)
aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan
bağış ve yardımlar.
GV Beyannamesi üzerinden İndirim
• Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel
idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul,
sağlık tesisi ve 100 yatak (K.Ö yörelerde 50 yatak)
kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile
çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım
ve rehabilitasyon merkezi ile yaptırılacak
ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı
denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin,
• inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu
tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü
bağış ve yardımlar ile
• mevcut tesislerin faaliyetlerini devam
ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî
bağış ve yardımların tamamı.
Konutlarda KDV 01.01.2013
• Yürürlük,
• Yapı ruhsatı 01.01.2013 tarihinden itibaren
alınan konut inşaatı projeleri ile
• kamu kurum ve kuruluşları ile bunların
iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten
itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine
ilişkin
• konut teslimlerine uygulanmak üzere yayımı
tarihinde …
Konutlarda KDV 01.01.2013
•
•
•
•
Net Alanı 150 m2’ye kadar konutlardan,
Büyükşehirlerde ,
lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılan,
Yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı
arsanın Emlak Vergisi Kanununa istinaden tespit
edilen arsa birim m2 vergi değeri;
• 500 TL ile 1.000 TL’ sı (1.000 TL hariç) arasında
olan konutların tesliminde % 8
• 1.000 TL ‘sı ve üzerinde olan konutların
tesliminde vergi oranı % 18 olarak uygulanır,
Konutlarda KDV 01.01.2013
• İstisna,
• 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski
altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında
kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli
alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların
bulunduğu yerler,
Konutlarda KDV 01.01.2013
• I SAYILI LİSTE % 1 (Devam edecek uygulama)
• 11- Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile
belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla
hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip
oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere
projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan
bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki
konutlara isabet eden kısmı,
• 12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat
taahhüt işleri,
KDV Tebliği 121
• Konut teslimlerinde KDV iadesinde alt alt limit
sınırı,
• 2012 yılında geçerli olan 15.800 TL tutarındaki
sınır, 2012 yılına ilişkin yeniden değerleme
oranında (% 7,80) artırılarak 2013 yılı için
17.000 TL olarak uygulanacaktır.
KDV Tebliği 117 – KDV Tevkifatı
• Tebliğ kapsamında kısmi tevkifat uygulanan hizmetler;
• Temizlik, bahçe ve çevre bakım,
• Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve
onarım,
• Her türlü yemek servisi ve organizasyon,
• Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
• Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason
ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık,
• Yapı denetim hizmeti,
• Servis taşımacılığı hizmeti,
• Her türlü baskı ve basım hizmeti,
• İşgücü temin hizmeti,
• Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti
KDV Tebliği 117 – KDV Tevkifatı
• Tevkifatlı KDV İadesi sınır 2.000 TL
• TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ
• Yukarıdaki hizmetler ile ilgili KDV iade
alacaklarının mahsubunu isteyen mükelleflerin
2.000 ¨'yi aşmayan mahsup talepleri VİR, YMM
raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir.
• 2.000 ¨ ve üzerindeki mahsuben iade talepleri ise
sadece teminat ve/veya VİR sonucuna göre
yerine getirilir. 2.000 ¨'yi aşan kısım için teminat
verilmesi halinde teminat, VİR ile çözülür.
Ticari Defter Kapanış Onayı
• TTK Madde 64 (6102)
• Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin
kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü
ayının sonuna kadar notere yaptırılır.
• Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay
zamanı ve şekli (Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ)
• MADDE 15 – Yevmiye defteri ile yönetim kurulu
karar defterinin, izleyen hesap döneminin üçüncü
ayının sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın
altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak
mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.
Ticari Defterler
• Limited şirketlerde müdür veya müdürler
kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak
aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere
defterine kaydedilebileceği gibi
• ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir.
• Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde
açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere
yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler
uygulanır.
• Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri
tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu
kararları genel kurul toplantı ve müzakere
defterine kaydedilemez.
TTK – Genel Kurullar ile ilgili
hatırlatmalar
• Çağrıya yetkili olanlar,
• Olağan ve olağanüstü genel kurullar ile
imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, görev süresi
sona ermiş olsa bile yönetim kurulu tarafından
toplantıya çağrılır.
• Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya
devamlı olarak toplanamaması yahut
toplantı nisabının oluşmasına imkan
bulunmaması halinde, Kanunun 410 uncu
maddesine göre, mahkemeden izin alan pay
sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir.
Bakanlık temsilcisi bulundurma
zorunluluğu
• Aşağıdaki genel kurul toplantılarında ve bunların
ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda
Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur,
• Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri
Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel
kurul toplantılarında,
• Diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin
arttırılması veya azaltılması,
• Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve
kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması,
Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması,
Bakanlık temsilcisi bulundurma
zorunluluğu
• Faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas
sözleşme değişikliği,
• Birleşme, bölünme veya tür değişikliği
konuları bulunan genel kurul toplantılarında.
• Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini
uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.
• Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul
toplantılarında.
• Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel
kurul toplantılarında.
Bakanlık temsilcisi bulundurma
zorunluluğu
• Sermayenin en az onda birini oluşturan pay
sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek
suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine
dair talep,
• görevlendirme makamının değerlendirilmesine
sunulmak üzere şirkete yapılır.
İç Yönerge
• Yönetim kurulu, iç yönergeyi Kanun ve bu
Yönetmelik hükümleri ile Ek-5’teki örneğe uygun
olarak hazırlar ve genel kurulun onayından sonra
yürürlüğe koyar.
• İç yönerge, genel kurulun onay tarihinden itibaren
onbeş gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.
Ayrıca; internet sitesi açmakla
yükümlü olan şirketlerce, ilan tarihini izleyen beş gün
içerisinde internet sitesinde de yayımlanır.
• Tek pay sahipli A.Ş. ‘lerin yönetim organlarınca da
iç yönerge hazırlanması ve bu iç yönergenin şirket
genel kurulunca onaylanması şarttır. Tek pay sahibi,
toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek
başına yerine getirebilir.
İç yönergenin hazırlanması
• GEÇİCİ MADDE 2 –
• Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim
organınca hazırlanacak iç yönergenin en
geç 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul
toplantısında onaya sunulması zorunludur.
ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN
ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA
• Yıllık faaliyet raporu aşağıda gösterilen bölümlerden
oluşur:
• a) Genel bilgiler,
• b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere
sağlanan mali haklar,
• c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
• ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli
gelişmeler,
• d) Finansal durum,
• e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi,
• f) Diğer hususlar.
Yıllık faaliyet raporunun sunumu
• MADDE 16 – (1) Yıllık faaliyet raporu ilgili
olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay
içinde hazırlanır.Şirketin yönetim
organı başkanı ve üyeleri tarafından
imzalanarak onaylanır. Yönetim
organı üyelerinden herhangi birinin yıllık
faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili
farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği
hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet
raporunda belirtilir.
•Teşekkürler …

similar documents