S10-A1 Elinkaariajattelu (PPP)

Report
ELINKAARIAJATTELU
ÄLÄ SUUNNITTELE TUOTTEITA,
SUUNNITTELE SEN SIJAAN KESTÄVÄN
KEHITYKSEN MUKAISIA TUOTTEIDEN
ELINKAARIA!
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
MITÄ ON
ELINKAARISUUNNITTELU?
• Elinkaarisuunnittelu on menetelmä, johon
sisältyy ympäristön huomioiminen elinkaaren
eri vaiheissa.
• Päätarkoituksena on kehittää tuotteiden ja
palveluiden kestävän kehityksen mukaisuutta
vähentämällä tuotteiden ympäristön rasitusta
koko elinkaaren aikana ottaen huomioon
myös muut perinteiset tuotteiden ja
asiakkaiden vaatimukset, kuten laatu,
turvallisuus, hinta, valmistettavuus,
ergonomia, estetiikka ja etiikka
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
• Käytetään mahdollisimman vähän luonnonvaroja
ja vähennetään ympäristökuormitusta sekä
minimoidaan jätteet. Tavoitteena on päästä
kestävään tuotantoon ja kestävään kulutukseen.
• Tuotteiden elinkaaria suunnitellessa tulee
huomioida tuotteen käyttöikä ja käytön ja käytöstä
poistamisen vaiheet. Yleensä pyritään
mahdollisimman pitkään käyttöikään ja elinkaaren
jatkamiseen käytön jälkeen. Erityistarkoituksiin
tarvitaan myös kertakäyttötuotteita.
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
TUOTTEEN ELINKAARI
• Tuotteen kokonaiselinkaarta tarkastellaan raakaaineen, valmistuksen, kuljetusten, markkinoinnin,
käytön ja käytöstä poistamisen vaiheita.
• Elinkaaren analysoinnin kautta suunnittelussa/
tuotekehityksessä pyritään suunnittelemaan
kokonaisia elinkaaria pelkkien tuotteiden
asemasta.
• Tuotteen sijasta voi tärkeämmäksi nousta
kokonaisuuteen liittyvät palvelut.
• Kehittämistarpeet nousevat elinkaaren
erivaiheista, tarve voi tulla myös
käyttäjältä/kuluttajalta.
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
TUOTTEEN ELINKAARI JA SIIHEN
OSALLISTUVAT TOIMIJAT
• Tuotteen elinkaaren aikana on myös useita toimijoita.
Toimijoita voivat olla esimerkiksi asiakkaat, (raaka-)aineiden
toimittajat, yhteistyökumppanit, alihankkijat,
työntekijät, kunnalliset päätöksentekijät, yrityksen pankki,
kuluttajat jne.
• Perusmoduulissa B1 on tehtävä, jossa workshopin
osallistujien tehtävänä on pohtia tuotteidensa elinkaarta: Mitkä
toimijat osallistuvat tuotteen elinkaareen ja missä vaiheessa?
Tehtävä on hyvä orientaatio myöhemmin esiteltäville
elinkaarianalyysimenetelmille.
•  B1-C4: Tulevaisuuteen suuntautuva tuotteen elinkaari
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
• Elinkaarisuunnittelussa pyritään ottamaan huomioon ja
minimoimaan elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset
• Ympäristövaikutusten lisäksi tärkeitä näkökohtia ovat
eettiset ja työvoimapoliittiset vaikutukset koko elinkaaren
ajalta
• Tuotteen elinkaaren aikana on useita toimijoita, jotka
tulee ottaa huomioon kokonaisuutta suunnitellessa
• Elinkaaren analysoinnin kautta suunnittelussa/
tuotekehityksessä pyritään suunnittelemaan kokonaisia
elinkaaria pelkkien tuotteiden asemasta.
• Tuotteen sijasta voi tärkeämmäksi nousta
kokonaisuuteen liittyvät palvelut.
• Kehittämistarpeet nousevat elinkaaren erivaiheista, tarve
voi tulla myös käyttäjältä/kuluttajalta.
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
ELINKAAREN ERI VAIHEISSA
HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA
PÄÄPIIRTEITÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HUOMIOIMISESTA
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
Tuotantopanosten
vaikutukset
ELINKAAREN
VAIHEET
Raaka-aineiden,
luonnon varojen
käyttö (uusiutuvat
ja uusiutumattomat)
RAAKA-AINEET,
MATERIAALIT
Energian kulutus
Päästöt ilmaan
Päästöt maaperään
Jätteet ja
sivutuotteet
Päästöt veteen
Energia päästöt,
säteily, myrkkyjäämät
Fyysiset tuotteet,
romu, jätteet, värit,
viimeistelyaineet
Tuotantopäästöjen
vaikutukset
Luonnonvarojen
väheneminen
TUOTTEEN
VALMISTUSPROSESSI
KULJETUKSET,
JAKELU,
KAUPPA
KÄYTTÖ
Ilmaston
saastuminen,
kasvihuoneilmiö,
otsonikato
Maaperän
saastuminen,
Jätemäärien kasvu
Maaperän
saastuminen
Veden saastuminen,
rehevöityminen
ELINKAAREN
LOPPUVAIHEET
Ihmisten terveys
Elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia, lähde Ecodesign Training Kit
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
RAAKA-AINEET
•
•
•
•
Raaka-aineiden käytön optimointi
Luonnonvarojen säästäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö
Käytettävissä olevien luonnonvarojen
riittävyyden turvaaminen
• Haitallisten aineiden käytön välttäminen
• Päästöjen ja jätteiden minimointi ja
välttäminen
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
VALMISTUS
• Raaka-aineiden, energian ja veden
kulutuksen minimointi
• Päästöjen ja jätteiden synnyn
ehkäiseminen, minimointi
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
JAKELU, PAKKAUS, KULJETUKSET JA
MARKKINOINTI
• Pakkaamisen ja pakkausjärjestelmien
optimointi, turhan pakkaamisen
välttäminen
(kuljetuspakkaus/myyntipakkaus)
• ympäristöystävälliset pakkausmateriaalit
• Mahdollisimman ympäristöystävällisen
logistiikan käyttö (kuljetusmatkat,
kuljetusvälineet)
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
TUOTTEEN KÄYTTÖ, HUOLTO, PÄIVITYS
JA KORJAUS
• Tuotteiden kestävyyden ja käytettävyyden
lisääminen sekä tekniseltä että
visuaaliselta käyttöiältään
• Tuotteen käytön aikaisten
ympäristövaikutusten
vähentäminen/estäminen.
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
KÄYTÖSTÄ POISTO
• Tuotteiden suunnitteleminen helposti
kierrätettäviksi
• Tuotteiden suunnitteleminen helposti osiin
purettaviksi
• Tuotteiden suunnitteleminen uudelleen
käytettäviksi
• Otetaan huomioon ei-kierrätettävien
materiaalien ympäristöystävällisyys jätteenä
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
TARVE
• Täyttääkö tuote ja siihen liittyvät
mahdolliset palvelut sosiaaliset tarpeet?
• Mitä käyttäjä todella tarvitsee, onko
vastaavaa tuotetta/palvelua tällä hetkellä?
• Muuttuuko tarve tulevaisuudessa ja miten
se tulee vaikuttamaan tuotteen ja
palveluiden kehittämiseen?
• Voiko tuotteen korvata osittain palvelulla?
MENETELMIÄ
ELINKAARISUUNITTELUUN
ELINKAARISUUNNITTELUUN SOVELTUVIA
MENETELMIÄ
• Elinkaaren eri vaiheiden analysointiin voidaan
käyttää joko laadullisia tai määrällisiä
menetelmiä.
• Laadullisia menetelmiä ovat esimerkiksi
elinkaaren analysointi käyttämällä ekologisen
suunnittelun tarkistuslistaa tai Met – matriisia
ja ne sopivat parhaiten yrityksen
ensimmäiseen analyysiin.
• Määrällisiä menetelmiä ovat esimerkiksi Eco
– indicator´ 99 ja LCA - ohjelmistot
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
TARKISTUSLISTA EKOLOGISEEN
SUUNNITTELUUN
• tehokas aloitus ekologiseen suunnitteluun
• valmis lista kysymyksistä muistuttaa, mitä
ympäristönäkökohtia olisi otettava
huomioon
• tarkistuslistan käyttö on hyvä
ensimmäinen askel, jonka jälkeen voidaan
käyttää muita ympäristöanalyysityökaluja
• S10-A3: Elinkaaren tarkistuslista
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
MET - MATRIISI
• analysoidaan ympäristövaikutukset
syötteiden ja tuotosten osalta koko elinkaaren
ajalta
• Kolme osa-aluetta: materiaali (syötteet ja
tuotokset), energian käyttö (syötteet ja
tuotokset) sekä ympäristölle ja ihmiselle
myrkylliset päästöt (tuotokset)
• Lisätietoja ja ohjeita suomenkielellä
http://www.mindcom.fi/vihreakonsti/ ja
uudempaa materiaalia englanninkielellä
http://www.learn-ecodesign.net
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
ECO-INDICATOR´99
• Menetelmä perustuu ekoindikaattoreihin, jossa
esimerkiksi yhdistämällä ja painottamalla
ympäristövaikutusluokkien tulosindikaattoreita niin,
että muodostetaan yksi indikaattori kuvaamaan
elinkaariarvioinnin tulosta
• Indikaattoreiden avulla voi vertailla esimerkiksi
erityyppisten kuljetusten ympäristövaikutuksia
• Tarkempi kuvaus menetelmästä
ekoindikaattorilistoineen ja laskentataulukoineen
löytyy esimerkiksi Ecodesign Training Kit –
materiaalista
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
LCA - OHJELMISTOT
• ohjelmat helpottavat elinkaaren
ympäristövaikutusten laskemista ja
asioiden ja vaiheiden vertailua
• Esimerkiksi SimaPro – ohjelmistoon voi
tutustua ja ladata ilmaisen esittelyversion
(http://www.pre.nl/simapro/simapro_lca_so
ftware.htm)
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
PALVELUIDEN TUOMA LISÄARVO
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
Tuote ja palvelu
• Tuotteen ympäristökuormitusta voidaan
vähentää lisäämällä palveluita
kokonaiskonseptiin. Tuotteen elinkaarta
suunnitellessa tulee pohtia, voiko tuotteen
korvata osittain tai jopa kokonaan palvelulla
• Tärkeintä elinkaaren suunnittelussa on
aineellisten tuotteiden ja aineettomien
palvelujen yhdistäminen siten, että ne
yhdessä pystyvät täyttämään asiakkaiden
tarpeita
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
• Palveluita voivat olla esimerkiksi korjaukset, huolto
ja vuokraaminen.
• Asiakkaan todellisten tarpeiden selvittämäminen ja
tuotteiden ja palveluiden
tarjoaminen/suunnitteleminen sen mukaan.
• Kustomointipalvelut mahdollistavat tuotteiden ja
palveluiden tuottamisen vain tarpeeseen. Kun
asiakas voi itse vaikuttaa tuotteen ja palvelun
lopputulokseen, asiakastyytyväisyys kasvaa.
• Usein palveluiden lisääminen kasvattaa tuotteen
lisäarvoa, parhaimmillaan koko yrityskuvaa
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
TUOTE
TUOTTEEN MUKANA MYÖS
PALVELUA
TUOTTEEN JA PALVELUN
VÄLIMUOTO
PALVELU, JOHON
LIITTYY JOKIN TUOTE
PALVELU
PYRI LISÄÄMÄÄN PALVELUJEN MÄÄRÄÄ TUOTTEEN ELINKAAREEN!
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«
Lähteet ja lisämateriaalit
• Ecodesign Training Kit
http://www.learn-ecodesign.net
• PRé Consultants
http://www.pre.nl
• Design for Sustainability
http://www.d4s-sbs.org/
• Vihreä konsti
http://www.mindcom.fi/vihreakonsti/default.htm
• LeNS; the Learning Network on Sustainability
http://www.lens.polimi.it/index.php?M=0
• Ympäristöministeriö
http://www.ymparisto.fi/
S10-A1: Powerpoint-Presentation »Elinkaariajattelu«

similar documents