CAP 2014-2020 -valmistelun tilannekatsaus ja maaseudun

Report
CAP2020-uudistuksen ja
kansallisten tukien valmistelun
tilannekatsaus
Mavin tukihakukoulutukset 2014
valtiosihteeri Risto Artjoki/
ylijohtaja Heimo Hanhilahti
MMM
12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu
Valmistelun tilanne EU:ssa (1/3)
• Yhteispäätösmenettely ensimmäistä kertaa käytössä
isossa maatalouspolitiikan uudistuksessa: Euroopan
parlamentti (EP) ja neuvosto tasavertaisia
päätöksentekijöitä
• Suomen kokemukset yhteispäätösmenettelystä
positiivisia: pienikin maa voi vaikuttaa, kun EP:hen
pidetään tiivistä yhteyttä ja asiat perustellaan hyvin
• Uudistuksen piti tulla voimaan v. 2014, mutta
viivästymisen vuoksi voimaan viljelijätukien osalta v.
2015 => v. 2014 on siirtymäkausi uuden ja vanhan
politiikan välillä (viljelijätukien osalta vanhat toimet,
uudet rahat)
Valmistelun tilanne EU:ssa (2/3)
• Rahoituskehykset helmikuussa 2013
• Poliittinen sopimus kesäkuussa 2013
• Ns. perusasetukset eli Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukset julkaistu 20.12.2013
• Delegoidut asetukset
– delegoitujen asetusten käsittely EU:ssa käynnissä
– komission hyväksyntä maaliskuussa 2014
– EP:llä ja neuvostolla mahdollisuus vastustaa
asetuksia arviolta toukokuun puoliväliin asti 2014
– julkaisu kesäkuussa 2014?
Valmistelun tilanne EU:ssa (3/3)
• Täytäntöönpanoasetukset
– täytäntöönpanoasetusten käsittely EU:ssa
käynnissä
– hyväksyntä toukokuussa 2014
– julkaisu kesäkuussa 2014?
EU:n rahoituskehykset 2014-2020
• Komission ehdottaman menokehyksen leikkaus n.
10 %
• Leikkauksia myös maatalouspääluokkaan, vaikka
komission esitys lähti menojen jäädyttämisestä
vuoden 2013 tasolle (maaseudun kehittäminen – 8
%, suorat tuet -2 %)
• Suomelle erityisallokaatio maaseudun
kehittämisrahoitukseen, jonka avulla Suomen
kokonaisrahoitus maatalouspääluokasta ennallaan
CAP2020-uudistuksen pääkohdat
viljelijätuissa (1/2)
EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet
• Ympäristö- ja ilmastonäkökulman vahvempi
huomioon ottaminen: uutena tukimuotona
viherryttämistuki
• Uutena tukimuotona nuorten viljelijöiden tuki
• Tuotantoon sidottujen tukien korotusmahdollisuus
• Suorien tukien keskimääräisen hehtaarituen eroja
jäsenmaiden välillä tasoitetaan jonkin verran
• Mahdollisuuksia pienten tilojen tukemiseen
CAP2020-uudistuksen pääkohdat
viljelijätuissa (2/2)
Maaseudun kehittäminen
• Ympäristö- ja ilmastonäkökulman vahvempi
huomioon ottaminen: ympäristökorvauksen
tarkempi kohdentaminen alueellisesti ja
lohkotasolla
• Luonnonhaittakorvausalueilla hienosäätö
• Koko Suomi jatkossakin
luonnonhaittakorvausaluetta
Kohdentaminen vs. byrokratian vähentäminen
Valmistelun tilanne Suomessa
• Kansalliset linjaukset toimeenpanosta Suomessa
keväällä/kesällä 2014. MMM:ssä tehty valmistelua
varten alustavia linjauksia
• Pyritään hallinnollisen taakan ja kustannusten
minimoimiseen
• Maaseudun kehittämisohjelma valtioneuvoston
käsittelyyn maaliskuussa 2014, sen jälkeen
komissiolle. Komission hyväksyntää odotetaan tämän
vuoden aikana
• Lakiesitykset eduskunnalle alkusyksystä 2014
• Valtioneuvoston asetukset loppuvuosi 2014 –
alkuvuosi 2015
Maaseudun kehittäminen: taustana
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan
on vastattava uusiin haasteisiin
ruoan, luonnonvarojen ja
alueiden käytön osalta
ÄLYKÄS kasvu:
Innovaatiot ja osaaminen, vihreä teknologia ja
tutkimuksen käyttöönotto
Sosiaaliset innovaatiot
OSALLISTAVA kasvu:
Paikallinen kehittäminen sekä maaseututalouden
monipuolistaminen
Vaihtoehdot maatalouden rakenneuudistuksen
seurauksena
MAASEUDUN
KEHITTÄMINEN
KESTÄVÄ kasvu:
Luonnonvarojen käytön tehostaminen ja
julkishyödykkeet
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, hiilen
sitomisen lisääminen ja bioenergian kehittäminen
Kestävä maankäyttö ja luonnon monimuotoisuus
Maaseutuohjelman tavoitteet
1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö
maaseudulla lisääntyvät.
2. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
ilmastonmuutokseen tehostuvat.
3. Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja
maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat.
4. Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys,
palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat.
5. Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu.
6. Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään
tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten
hyvinvointia.
Maaseutuohjelman rahoitus
Varojen jako linjattu talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 11.12.2013
Toimenpide
• Maatalouden ympäristö‐ ja ilmastotoimenpiteet sekä neuvonta
• Luonnonmukainen maatalous
• Eläinten hyvinvointi
• Luonnonhaittakorvaukset yht., josta
- osarahoitettu (EU ja kansallinen)
- kokonaan kansallinen rahoitus*
• Maatalouden aloittamis‐ ja investointiavustukset
• Leader
• Yritys‐ ja hanketuet sekä tekninen apu
Yhteensä
milj. euroa
1 626
326
458
3 284
1 810
1 474
407
300
691
7 092
* Sisältää siirtoa maa‐ ja puutarhatalouden kansallisesta tuesta. Lopullinen siirrettävä määrä
täsmentyy myöhemmin.
Kansalliset tuet (1/2)
• Komission mukaan 141-artiklaa ei voi enää käyttää
EU:iin liittymisestä aiheutuvien vakavien vaikeuksien
tuen oikeusperustana
• Yhtenäisen markkinajärjestelyasetuksen valtiontukia
koskeviin sääntöihin lisättiin siirtymäkauden asetuksessa
mahdollisuus myöntää vastaavia kansallisia tukia kuin
141-tuet kaudella 2014-2020
Kansalliset tuet (2/2)
• Suora tuotantoon sidottu EU-tuki v. 2015– märehtijät (pl. hevoset), tärkkelysperuna ja
avomaanvihannekset
• Etelä-Suomen kansallinen tuki v. 2015– puutarhatalous, sika- ja siipikarjatalous
• Pohjoinen tuki on luonteeltaan pitkäaikainen
tukimuoto, jota kehitetään ajoittain
• Tällä hetkellä valmistelussa komissiolle tehtävä
muutosesitys
KIITOS!

similar documents