OppiaKehityskeskustelut2011

Report
KEHITYSKESKUSTELUT
JOHTAMINEN
30.8.2011
OSAAVA-OHJELMAN OPPIA IKÄ KAIKKI HANKE
Tiina Kauppi
Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi
www.tiinakauppi.com
JOHTAMINEN
Yksikön näkökulmasta – MIKSI TARVITAAN?

1) Tukee perustoimintojen onnistumista (operatiivinen johtaminen)
Palvelun, tuotteen valmistus tms.
Asiakas
•HR, IT, Viestintä, Taloushallinto, …. tukitoiminnat

2) Mahdollistaa strategista kehitystä (strateginen johtaminen)
•Tuloksellisuus
•Aika
•Visio
JOHDA NÄITÄ
TAHTO= tavoitteet/energia
Perustoiminnot ja prosessit, jatkuvasti toimivat
(operatiivinen toiminta)
 Perustoiminnot ja prosessit, vuosikelloon sidotut
(operatiivinen toiminta)
 Kehityshankkeet, projektit (strategia)

AIVOT= faktat/ration
SYDÄN= tunteet/motivaatio
Erkkilä & Valpol 2011
MANAGEMENT JA LEADERSHIP
Managemet
ASIAJOHTAMINEN
Asiat, aikataulut, resurssit
•Suunnittelu, strategiat,
toimintasuunnitelmat, budjetointi
•Organisointi
• Rakenteet, resurssien
hankkiminen, työnkuvat
• Kontrollointi, valvonta,
raportointi, mittaus ja
päätöksenteko
•Painopiste asioihin, sisältöihin,
menetelmiin ja rakenteisiin.
Leadership
IHMISTEN JOHTAMINEN
•Muutoksen tuottaminen
•Kokonaiskuvan luominen,
•Suunnan osoittaminen
•Yhteistyön rakentaminen,
•Kommunikoiminen, ihmisten
ohjaaminen
yhteisiin tavoitteisiin
•Sitoutumine
•Tiimit ja verkostoituminen
•Vastuun antaminen ja valtuuttaminen
•Valmentaminen
•Motivoiminen, kannustaminen
ja innostaminen, tukeminen
•Palautteen anto, myös korjaavan
• Osaamisen kehittäminen.
HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KOKONAISUUS JA
TERMIT
•
Henkilöstövoimavarojen
Johtaminen (Viitala 2009)
(Human Resource Management
= HRM)
• Johtajuus
(Leadership)
•
•
•
Johtajuus (leadership)
Työelämän suhteet (industrial
relations)
Henkilöstön kehittäminen
(HRD)
•Henkilöstöjohtaminen
•Työelämän
suhteiden
hoitaminen (IR)
•Henkilöstön
kehittäminen
(HRD)
kasvokkain ‘face to face’
Työehdot, lainmukaisuus,
palkkaus
•Henkilöstön rakenne, määrä,
organisoituminen, osaaminen,
hyvinvointi ja motivaatio
•
•
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN ESIMIEHEN TYÖNÄ
Rekrytoinnin hetki
Esimies luo edellytyksiä suorituskyvyn parantumiseen ja alaisensa tuloksellisuutee
- Olemme
kiinnostava työnantaja
-Rekrytoimme sopivimmat/parhaimmat
-Perehdytämme ja opastamme laadukkaasti
ja tehokkaasti
-Johdamme ja kehitämme
tarkoituksenmukaisesti…
Perehdytys ja
työnopastus
Työnantajakuvan hoito
Rekrytointi
Ikäjohtaminen
Hiljaisen tiedon
siirto
Eläköityminen
Exit-prosessit ,YT.
..
Suorituksen johtaminen
Osaamisen kehittäminen
Kehityskeskustelut
Palkkausjärjestelmät, palkitseminen
Työsuhdeasiat
Tehokkaat työmenetelmät ja prosessit,
organisointi, organisaatio
 Työterveys, Työhyvinvointi
•Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi
MITEN KEHITYSKESKUSTELUT LIITTYVÄT
JOHTAMISEEN?
Mitkä ovat tehtäväsi?
 Mitä sinun pitää saada aikaiseksi?
 Mistä olet vastuussa?


HARJOITUS
Mitä kehityskeskustelussa tapahtuu? Miten se
tukee työtä, tuloksekkuutta ja työhyvinvointia?
www.tiinakauppi.com

OSAAMINEN HYVÄN SUORITUKSEN TAUSTALLA
WOPI
•Matematiikka
Pedagogiikka
•viestintä
Didaktiikka
•selviytyminen
•suunnittelu
, projektointi
oppiminen
johtaminen
• kehityskeskustelut . . .
•tiimityö
•AJATTELU
•Asenteet
MOTIVAATIO
•Miten suunnittelen ja
ratkaisen ongelmia ?
•Näkymät
•Mitä haluan tehdä,
•minne mennä ?
•ORGANISAATIO
•TYÖRYHMÄ
•YKSILÖ
JOHTAMINEN JA JOHTAJUUS

Mitä johtajan ja esimiehen työhön kuuluu? Millä
kyvykkyyksillä johtaja tekee tulosta ja
työhyvinvointia?
Perussaaminen:
Substanssi, ammatillisuus, toimiala
Avustava (it, kielet,..)
Management
Osaamisen johtaminen
Leadership
Muutos, prosessit, projektit…
Ajattelu,
Itsetuntemus, persoonallisuus
Asenteet, Motivaatio
Arvot
www.tiinakauppi.com
TULOKSEKAS JA LAADUKAS
KEHITYSKESKUSTELU
30.8.2011
OSAAVA-OHJELMAN OPPIA IKÄ KAIKKI HANKE
Tiina Kauppi
Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi
www.tiinakauppi.com
-Mitä hyviä kokemuksia kehityskeskusteluista?
-Mitä huonoja kokemuksia
kehityskeskusteluista?
-Miksi kehityskeskusteluja kannattaa pitää?
Mitä hyötyä niistä on?
-HARJOITUS
KEHITYSKESKUSTELUT

Osa yksikön/yhteisön johtamisjärjestelmää ja
henkilöjohtamista
Kuntayhtymä, kaupunki tms
Yksikkö
Osasto/ Tiimi
Yksilö
MIKSI KEHITYSKESKUSTELUJA?








Yksilön suoriutumisen arviointi
Suunnittelu
Kehittäminen (työn, osaamisen, työhyvinvoinnin, esimies/alaistoiminnan,
luottamuksen, innostuksen)
jokainen kaipaa palautetta työstään ja uusia tietoja suunnitelmiensa tueksi
jokainen kaipaa tukea ja rohkaisua kehittyäkseen
esimiehen tehtävä on auttaa alaisiaan kehittymään ja tekemään hyvää työtä
ympäristö muuttuu nopeasti ja muutos aiheuttaa epävarmuutta
ihmisten ja organisaatioiden on uudistuttava menestyäkseen
Konkreettisena tavoitteena:
1.
2.
3.
4.
5.
arvioida saavutetut tulokset
sopia tavoitteista seuraavalle työskentelykaudelle
määritellä kehittämistarpeet ja tehdä henkilökohtainen
kehittymissuunnitelma
kehittää esimiehen ja alaisen välistä yhteistyötä
kehittää yleisiä työskentelyolosuhteita ja työilmapiiriä
HENKILÖSTÖPROSESSIT - CASE
Marraskuu- Joulukuu
Group HR Business
plan, BSC and KPI´s for
Yhtiön 2009
YT
Henkilöstösuunnitelmat 2009
Koulutussuunnitelma 2009
Henkilöstöraportti 2008
People Day, Talvi
Lokakuu
Henkilöstösuunnitelmien teko
käynnistyy (2009)
People Day (syksy)
Syyskuu
Teknisten marginaalisäännön mukaiset
korotukset
TES korotukset
Osastojen People Day
Porvoon perehdytyspäivä
Business
Performance
Tammikuu
Kehityskeskustelut alkavat
Työilmapiiritoimenpiteiden määrittely
Kesäharjoittelijarekrytointi alkaa
Helmikuu
tavoitteide
n
asettamine
n
&
jatkuva
seuranta
Elokuu
Välikehityskeskustelu
HR Budget (money and heads)
Tulospalkkio maksetaan
FLTn päätös meriittikorotuksista
Maaliskuu
Osastojen People Day
BIP- tulosten määrittely
Teknisten pätevyyden arviointi
Huhtikuu- Toukokuu
BIP maksetaan
People Day (kevät)
Palkantarkistus (meriittikorotukset)
/ Forced Ranking, ylemmät
(mahd myös muut)
Koulutuskalenteri
Kesäkuu Meriitti/(pätevyys)korotusten maksaminen
CASE : Suoritusjohtamisen vuosikello
Organisaation katselmointi
Yhtiön YT
KEHITYSKESKUSTELUN KULKU
TOTEUTUS
VALMISTAUTU-
AVAUS
MINEN
LÄPI-
YHTEEN-
VIENTI
VETO
TUKI
OHJAUS
SEURANTA
PALAUTE
Aikataulu
Paikka
Valmistautuminen
Tavoite
Tavoitteiden toteutuminen Kirjaa ohjelmaan
Aikataulu
Tavoitteet vuodelle 2012
Avoin & LUOTTA- Henkilökohtainen kehit-
MUKSELLINEN IL-tymissuunnitelma
Tarvittaessa ”miksi”?
MAPIIRI
Suoriutuminen roolissa
Organisaation/tiiminRooli tiimissä
tavoitteet
Palaute
Pidetään lupaukset
Keskustelun arvioin- Pidetään toiset ajan tasalla
ti +hyväksyminen
Seurataan tavoitteiden toteutumista
Toteutetaan sovitut Tarkennetaan tavoitteita
asiat & seurataan
Valmistaudutaan seuraavaan keskusteluun
edistymistä
Kehitytään työssä
Kouluttaudutaan sovitusti
CASE
KEHITYSKESKUSTELUSSA
TÄRKEÄÄ MUISTAA:
o
Myönteinen suhtautuminen toiseen osapuoleen ja esille tuleviin
asioihin
o
Kiinnostus toisen esittämiin ajatuksiin
o
Hyvä keskusteluilmapiiri
o
Kuuntelemisen merkitys
o
Keskusteluympäristön häiriöttömyys
+ osapuolet kunnioittavat toisiaan ja arvostavat toisiaan
+ osapuolet ilmaisevat mielipiteensä mahdollisimman
rehellisesti
+ osapuolet luottavat toisiinsa
- osapuolet eivät pidä toisistaan
- osapuolet riitelevät keskenään
- osapuolet pyrkivät käyttämään toisiaan hyödyksi
KEHITYSKESKUSTELUN
PELISÄÄNNÖT
ITSEILMAISU
o
o
o
o
o
o

PALAUTE
o

Luo turvallinen ja kannustava ilmapiiri
Ole oma itsesi, kerro mielipiteesi rehellisesti ja
kiertelemättä
Esitä kysymyksiä, pyydä kertomaan lisää
Käytä kehon kieltä
Tuo omia näkökulmiasi esiin
toimi ratkaisukeskeisesti, tee toimeenpanopäätös
Anna myönteistä palautetta (muista
hampurilaispalaute)
KUUNTELU
o
Kuuntele ja keskity, ole kiinnostunut, älä keskeytä
ESIMIEHEN
VALMISTAUTUMINEN
KEHITYSKESKUSTELUUN








Palauta mieleesi vastuut ja tehtävät - - tulevat haasteet
Selvitä tulokset, suoriutuminen, palkitseminen
Kertaa, mitä aikaisemmin on sovittu
Mieti, millaista palautetta annat ja miten
Mieti valmiiksi tavoitteet ja odotukset
Punnitse osaamisen ja kehittymisen tarpeet ja
mahdollisuudet
Miten näet yhteistyökysymykset ja työyhteisön ilmapiirin
Varaudu tapaamaan jokainen alaisesi omana persoonanaan
MITEN ONNISTUT
KEHITYSKESKUSTELUSSA?
Aikaansaamaan oikeaa suuntaa?
 Selventämään tehtävää ja vastuita?
 Luomaan selkeitä tavoitteita?
 Ottamaan vastuuta?
 Luomaan työhyvinvoinnin edellytyksiä?
 Luomaan luottamusta ja avoimuutta?
 Luomaan innostusta ja motivaatiota?

www.tiinakauppi.com
HENKILÖSTÖN
VALMISTAUTUMINEN
KEHITYSKESKUSTELUUN

Mitkä asiat menivät hyvin, mistä olen ylpeä, missä onnistuin. Miksi?

Missä olisi vielä kehittämisen varaa , miksi, mistä syystä?

Haittaavatko jotkut asiat työn tekemistä?

Tuen tarve, minkälaista tukea tarvitsen jatkossa, keneltä, miten?

Mitä tavoitteita on työssä ensi vuodelle?

Miten tavoitteet saavutetaan?

Mitkä ovat toiveet palkitsemisesta, työoloista, työurasta?

Mitä ammattitaidon ja osaamisen kehittämistä tarvitsen?

Mikä on oma työkyky ja jaksaminen?

Miten toimii työyhteisö ja yhteistyö? Mitä saan, mitä annan?

Mitä palautetta ja odotuksia on esimiehelle? Mitä tukea tarvitsen, mitä
voin antaa?
KEHITYSKESKUSTELUT
OSANA JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ JA
STRATEGIAN JALKAUTUSTA
30.8.2011
OSAAVA-OHJELMAN OPPIA IKÄ KAIKKI HANKE
Tiina Kauppi
Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi
www.tiinakauppi.com
STRATEGIAN HIERARKIA
VAASAN YLIOPISTO | TERO VUORINEN
Visio
Missio
STRATEGIA
Strategia
Ohjelma
(Politiikka)/Toimintasuunnitelma
Hankkeet/Projektit
MISSIO
KEHITYSKESKUSTELUT
OSANA YKSIKÖN/YHTEISÖN
JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ JA STRATEGIAN
JALKAUTUSTA
Lääni /kunta /kaupunki
Yksikkö
Osasto/ Tiimi
Yksilö
MIHIN STRATEGIAA TARVITAAN?
MITÄ SINÄ TEET STRATEGIAN SUHTEEN?
MITEN HYVIN STRATEGIA ON JALKAUTETTU?
MITEN ITSE EDESAUTAT STRATEGIAN
JALKAUTUSTA?
MIKÄ ON VAIKEAA? MIKÄ ON HELPPOA?
www.tiinakauppi.com
MITÄ HYÖTYÄ ON OLLUT STRATEGISESTA
TYÖSTÄ?
Johtamisen kokonaisuus
JOHTAMISEN VUOSIKELLO
Marraskuu- Joulukuu
Group HR Business
plan, BSC and KPI´s for
Yhtiön 2009
YT
Henkilöstösuunnitelmat 2009
Koulutussuunnitelma 2009
Henkilöstöraportti 2008
People Day, Talvi
Lokakuu
Henkilöstösuunnitelmien teko
käynnistyy (2009)
People Day (syksy)
Syyskuu
Teknisten marginaalisäännön mukaiset
korotukset
TES korotukset
Osastojen People Day
Porvoon perehdytyspäivä
Business
Performance
Tammikuu
Kehityskeskustelut alkavat
Työilmapiiritoimenpiteiden määrittely
Kesäharjoittelijarekrytointi alkaa
Helmikuu
tavoitteide
n
asettamine
n
&
jatkuva
seuranta
Elokuu
Välikehityskeskustelu
HR Budget (money and heads)
Tulospalkkio maksetaan
FLTn päätös meriittikorotuksista
Maaliskuu
Osastojen People Day
BIP- tulosten määrittely
Teknisten pätevyyden arviointi
Huhtikuu- Toukokuu
BIP maksetaan
People Day (kevät)
Palkantarkistus (meriittikorotukset)
/ Forced Ranking, ylemmät
(mahd myös muut)
Koulutuskalenteri
Kesäkuu Meriitti/(pätevyys)korotusten maksaminen
CASE : Suoritusjohtamisen vuosikello
Organisaation katselmointi
Yhtiön YT
STRATEGIAN MUODOSTUMINEN
Ulkoinen ympäristö
analyysit
SWOT: uhat,
mahdollisuudet
Yksikkö
Strategia
haasteet
Sisäisen toiminnan
analyysit, mittarit
Kriittiset menestystekijät
SWOT: vahvuudet,
heikkoudet
Yhteenveto?
Toimintasuunnitelma 
Toiminta-alueet?
Ryhmäkehityskeskustelut
Kehityskeskustelut
Toteutus
ja seuranta
MUUTOSPROSESSI
VAHVISTAMINEN
(REFREEZING)
MUUTOS
(CHANGING)
SULATUSVAIHE
(UNFREEZING)
Haluttu
tavoitetila
Muuttuneen toiminnan
vakiinnuttamista,
käyttäytymisen vahvistamista, arviointia,
jatkuvaa kehittämistä
Muutoksen toteuttamista, toiminnan ja käyttäytymisen muuttumista, jatkuvaa arviointia ja kehittämistä, uudelleensuuntaamista, poisoppimista
Toiminnan perusteiden ymmärtämistä, itsearviointia,
muutoksen tarpeellisuuden oivaltamista, toimintaympäristön analysointia, asenteiden muuttumista, arvopohjan
muuttumista jne.
RETORIIKASTA ARJEN TEKOIHIN…
KTT Pekka Killström, Tapiola 2010
 Merkitys
Mieti,
mitä olet oikeasti tekemässä? Kysy,
mitä strategian sisältö merkitsee sinulle ja työyhteisöllesi.
Strategia
Mieti, miten määrittelet strategian? Eri sanat avaavat ikkunat eri
maisemaan.

Menestys
Missä ulottuvuuksissa haluat menestyä? Katso laajalti voittamisen
alueita ja
eväitä.

Energialisäys
Millä kutsut ihmisten sydämet mukaan? Jos jalkautat joudut itse
jalkautetuksi.
Jos kutsut yksilöt mukaan, olet jo voittanut.

STRATEGIASTA TOIMINTAAN JA TULOKSIIN

strategia pilkotaan toimintaan
 Toimintasuunnitelma
 Projektit
Ryhmäkehityskeskustelu
Ryhmäsuunnitelma
YKSIKKÖ
RYHMÄ/TIIMI
YKSILÖ
Esimerkki toimintasuunnittelun /
projektikokonaisuuden hallinnasta
* Projektiportfolio:
Status
Prioriteetti
Numero
Osaprojektin
nimi
Nykytilanne
Tavoite,
odotetut
hyödyt
Odotettu tulos,
aikaansaa
nnokset
Mittarit
Toimenpiteet
1
1
2
….
3
….
4
5
6
31
Projektin nimi:
Projektin tavoitteet, hyödyt miksi tehdään
Projektin odotetut konkreettiset aikaansaannokset
Projektin asiakas (asiakkaat)
Projektin mittarit (hyödyille sekä konkreettisille
aikaansaannoksille)
Projektin raportointi, kenelle, miten
Projektin johtaja
Projektin osallistujat
Projektin aikataulu (seuraavalle sivulle kaikki alaprojektit
aikatauluineen)
Projektin riskit
32
Projektin kriittiset menestystekijät:
resurssit,
osaaminen, viestintä,
tuki . .

similar documents