Kung ako mouyon sa pagpanalipod sa sangtwaryo

Report
Cantilan MPA Pride Campaign
K
E
Y
M
e
s
s
a
g
e
s
 Ang sangtwaryo nga guiamoma sa ti-onay, paglaum sa
katawhan ug makaangkon ang kasigurohan sa pagkaon ilabi na
Kung ako
sa pagpanalipod sa
saumaabot
na mouyon
henerasyon
sangtwaryo, ang gasang molambo ug isda
 Ako mosumbong
sa nakalapas
saog
balaod,
aron pagkaon sa
modaghan, kini
makahatag
maayong
kabataan
akong sa
maprotektahan
ug ang akong maayong
kaugmaon
tanan.
binuhatan mahimong sumbanan sa katawhan
 Pagsulod sa sangtwaryo akong ihunong, isda ug kinhason
padaghanon
angprotihir
kuha makanunayon
ugmaoy
ang atong
 arong
Ang pag
sa sangtwaryo
daku
kabataan adunay
maayongsakaugmaon.
na paglaum
atong panginabuhian sa tanan
 Kung ako mouyon sa pagpanalipod sa sangtwaryo, ang gasang
molambo ug isda modaghan, kini makahatag og maayong
kaugmaon sa mga kabataan.
 Ang tibook nga kommunidad nga
nagkahiusamaoy
sa pagbantay
sa sangtwaryo
 Ang pag protihir sa sangtwaryo
daku na paglaum
sa
mabatonan
ang tinoodna
nga
kalinaw
ug
panginabuhian ilabi na
sa mga sumosunod
mga
kabataan
makapahimulos sa datu nga kinaiyahan
 Ang tibook nga kommunidad nga nagkahiusa sa
pagbantay sa sangtwaryo mabatonan ang tinood nga
kalinaw ug makapahimulos sa datu nga kinaiyahan
LOGO and SLOGAN
LEARNING
1. New ideas
2. Stakeholders
participation
MASCOT
PLAN for CAMPAIGN LAUNCH
1.
2.
3.
4.
5.
Bangkaton
Poster making contest
Hingyo ng mananagat
Dance contest (fisher)
Releasing of balloon
Barrier Removal Activities
1.Repair of
guardhouse
2.Installation of
Marker Buoys
3.MPA Enforcement
Planning
Workshop
CHALLENGES
1. Budget
2. Support staff
Salamat………….

similar documents